London, British Library MS Cotton Nero A.x., a Commented Transcription

Trial of the commented transcription (up to the end of Pearl). Mouse-over a dagger to see the corresponding paleographic note.

A full-page illustration relating to the poem Pearl.

A full-page illustration relating to the poem Pearl.

A full-page illlustration relating to the poem Pearl.

A full-page illustration relating to the poem Pearl.

39

43

Perle pleſaūte to prynces p͡aye

to clanly clos in gold͡e ſo clere

oute of oryent I hardyly ſaye

ne proued I neu͛ h͡er precios p͡ere

ſo roūd͡e ſo reken in vch͡e araye

ſo ſmal ſo ſmoþe h͡er ſyd͡eȝ were

quere ſo eu͛ I jugged gēmeȝ gaye

I ſette hyr ſengeley ī ſynglure

allas I leſte hyr ī on erb͡ere

þurȝ greſſe to groūd͡e hit fro me yot

I d͡ewyne foꝛ d͡olked of luf d͡aungere

of þat pryuy p͡erle wt outen ſ͡p͡ot

ſyþen ī þat ſ͡p͡ote hit fro me ſ͡prange

ofte h͡af I wayted wyſ͡ch͡and͡e þat wele

þat wont watȝ whyle d͡euoyd͡e my wrange

 h͡euen my h͡ap͜p͡e  al my h͡ele

þt d͡otȝ b͡ot þrych my h͡ert þrange

my breſ͡te in bale b͡ot b͡olne  b͡ele

ȝet þoȝt me neu͛ ſo ſwete aſange

as ſ͡tyĺĺe ſ͡toūd͡e let to me ſ͡tele

foꝛ ſoþe þ͛ fleten to me fele

to þenke hir coloꝛ ſo clad ī clot

O moul þͧ marreȝ amyry íuele

My piuy p͡erle wt outen ſ͡p͡otte

þat ſ͡p͡ot of ſ͡pyſeȝ mot ned͡eȝ ſ͡pred͡e

þer ſuch rych͡eȝ to rot is rūnen

blomeȝ blayke  blwe  red͡e

þer ſ͡chyneȝ ful ſ͡chyr agayn þe ſūne

floꝛ  fryte may not b͡e fed͡e

þer hit d͡oū drof ī mold͡eȝ dūne

foꝛ vch greſſe mot grow of grayneȝ d͡ed͡e

no wh͡ete were elleȝ to woneȝ wōne

of goud vch͡e goud͡e is ay by gōne

ſo ſemly a ſed͡e moȝt fayly not

þt ſ͡prygand͡e ſ͡pyceȝ vp ne ſ͡p͡ōne

of þat p͛cios p͡erle wyth outen ſ͡p͡otte

H

2
40

¶To þat ſ͡p͡ot þat I in ſ͡p͡ech͡e exp͡oū

I entred in þat erb͡er grene

in augoſ͡te in ahyȝ ſeyſoū

quen coꝛne is coꝛuen wyth crokeȝ kene

on huyle þer p͡erle hit trend͡eled d͡oū

ſ͡ch͡ad͡owed þis woꝛteȝ ful ſ͡chyre  ſ͡ch͡ene

gilofre gyngure  gromylyoū

 pyonys p͡owd͡ered ay by twene

ȝif hit watȝ ſemly on to ſene

a fayr reflayr ȝet fro hit flot

þer wonys þat woꝛþyly I wot  wene

my p͛cioꝰ p͡erle wyth outen ſ͡p͡ot

¶Bifoꝛe þat ſ͡p͡ot my h͡ond͡e I ſ͡p͡ēnd

foꝛ care ful cold͡e þat to me caȝt

a d͡euely d͡ele in my h͡ert d͡ēned

þaȝ reſoū ſette my ſeluen ſaȝt

I playned my p͡erle þt þ͛ watȝ ſ͡p͡ēned

Wyth fyrte ſkylleȝ þat faſ͡te faȝt

þaȝ kynd͡e of kryſ͡t me comfoꝛt kēned

my wrech͡ed wylle ī wo ay wraȝte

I felle vp͡on þat floᷣy flaȝt

ſuch͡e od͡oᷣ tomy h͡erneȝ ſ͡ch͡ot

I ſlod͡e vp͡on a ſlepȳg ſlaȝte

on þat p͛cos p͡erle wt outen ſ͡p͡ot

Fro ſ͡p͡ot my ſ͡pyryt þer ſ͡prang ī ſ͡p͡ace

my b͡ody onb͡alke þerb͡od ī ſweuen

my goſ͡te is gon in god͡eȝ grace

inauenture þ͛ meruayleȝ meuen

I ne wyſ͡te inþis woꝛld͡e quere þt hit wace

b͡ot I knew me keſ͡te þ͛ klyfeȝ cleuen

to ward͡e afoꝛeſ͡te I b͡ere þe face

wh͡ere rych rokkeȝ wer to dyſ͡creuen

þe lyȝt of h͡em myȝt no mon leuen

þe glemand͡e gloꝛy þat of h͡em glēt

foꝛ wern neu͛ webb͡eȝ þat wyȝeȝ weuen

of h͡alf ſo d͡ere adubmente

40

44

Dubb͡ed wern alle þo d͡owneȝ ſyd͡eȝ

wt cryſ͡tal klyffeȝ ſo cler of kynd͡e

h͡olte wod͡eȝ bryȝt ab͡oute h͡em byd͡eȝ

of b͡olleȝ as blwe as ble of ynd͡e

as b͡oꝛnyſ͡t ſyluer þe lef onſlyd͡eȝ

þat þike con trylle on vch atynd͡e

quen glem of glod͡eȝ agaynȝ h͡em glyd͡eȝ

wyth ſ͡chym͛ȳg ſ͡ch͡ene ful ſ͡chrylle þay ſ͡chynd͡e

þe grauayl þat on groūd͡e con grynd͡e

wern p͛cioꝰ p͡erleȝ of oꝛyente

þe ſūne bemeȝ b͡ot blo  blynd͡e

In reſ͡p͡ecte of þat adubb͡ement

¶Th͡e adubbemente of þo d͡owneȝ d͡ere

garten my goſ͡te al greffe foꝛ ȝete

ſo frech flauoꝛeȝ of fryteȝ were

as fod͡e hit con me fayre refete

fowleȝ þ͛ flowen ī fryth ī fere

of flaūb͡and͡e hweȝ b͡oþe ſmale  grete

b͡ot ſytole ſ͡trȳg  gyt͛nere

h͡er reken myrþe moȝt not retrete

foꝛ quen þoſe brydd͡eȝ h͡er wyngeȝ b͡ete

þay ſongen wyth aſwete aſent

ſo gracos gle couþe no mon gete

as ͡ere  ſe h͡er adubb͡ement

¶So al watȝ dubb͡et on d͡ere aſyſe

þat fryth þer foꝛtwne foꝛth me fereȝ

þe d͡erþe þer of foꝛ to d͡euyſe

nis no wyȝ woꝛþe þat tongeb͡ereȝ

I welke ay foꝛth ī wely wyſe

no b͡onk ſo byg þt did me d͡ereȝ

þe fyrre ī þe fryth þe feier con ryſe

þe playn þe plontteȝ þe ſ͡pyſe þe p͡ereȝ

 raweȝ  rand͡eȝ  rych reuereȝ

as fyld͡oꝛ fyn h͡er bnkes brent

I wan to a water by ſ͡choꝛe þat ſ͡ch͡ereȝ

loꝛd͡e d͡ere watȝ hit adubb͡ement

¶Th͡e dubb͡emente of þo d͡erwoꝛth d͡ep͡e

wern b͡onkeȝ b͡ene of b͡eryl bryȝt

SWangeand͡e ſwete þe water conſwep͡e

Wyth arownand͡e rourd͡e raykand͡e aryȝt

ī þe foūce þ͛ ſ͡toud͡en ſ͡toneȝ ſ͡tep͡e

as glente þurȝ glas þat glowed  glyȝt

a ſ͡tremand͡e ſ͡terneȝ quen ſ͡troþe mē ſlep͡e

ſ͡taren ī welkyn ī wynt͛ nyȝt

foꝛ vch͡ea p͡obb͡el ī p͡ole þer pyȝt

watȝ Emerad ſaffer oþ͛ gēme gente

þat alle þe loȝe lemed of lyȝt

ſo d͡ere watȝ hit adubb͡emēt

ij

Th͡e dubb͡emēt d͡ere of d͡oū  d͡aleȝ

of wod  wat͛  wlonk playneȝ

byld͡e in me blys ab͡ated my baleȝ

foꝛ didd͡en my ſ͡treſſe dyſ͡tryed my p͡ayneȝ

d͡oū after aſ͡trem þat dryȝly h͡aleȝ

I b͡owed in blys bred ful my bꝛayneȝ

þe fyrre I folȝed þoſe floty valeȝ

þe moꝛe ſ͡trenghþe of ioye myn h͡erte ſ͡trayneȝ

as foꝛtune fares þ͛ as h͡o frayneȝ

wh͡eþ͛ ſolace h͡o ſend͡e oþ͛ elleȝ ſoꝛe

þe wyȝ to wh͡am h͡er wylle h͡o wayneȝ

hytteȝ to h͡aue ay moꝛe  moꝛe

¶Moꝛe of wele watȝ ī þat wyſe

þē I cowþe telle þaȝ I tom h͡ad͡e

foꝛ vrþely h͡erte myȝt not ſuffyſe

to þe tenþed͡ole of þo gladneȝ glad͡e

foꝛ þy I þoȝt þt p͡aradyſe

watȝ þer oþ͛ gayn þo b͡onkeȝ rad͡e

I h͡op͡ed þe water were a d͡euyſe

by twene myrþeȝ by mereȝ mad͡e

by ȝond͡e þe broke by ſlente oþ͛ ſlad͡e

I h͡op͡e þt mote merked woꝛe

b͡ot þe water watȝ d͡ep͡e I d͡oꝛſ͡t not wad͡e

 eu͛ me longed amoꝛe  moꝛe

41

45

¶Moꝛe  moꝛe  ȝet wel mare

me lyſ͡te to ſe þe broke byȝond͡e

foꝛ if hit watȝ fayr þ͛ I con fare

wel loueloker watȝ þe fyrre lond͡e

ab͡owte me con I ſ͡tote  ſ͡tare

to fynd͡e a foꝛþe faſ͡te con I fond͡e

b͡ot woþeȝ mo I wyſſe þ͛ ware

þe fyrre I ſ͡talked by þe ſ͡trond͡e

 euer me þoȝt I ſ͡chuld͡e not wond͡e

foꝛ wo þer weleȝ ſo wȳne woꝛe

þēne nwe note me com on h͡ond͡e

þat meued my mynd͡e ay moꝛe  moꝛe

¶Moꝛe meruayle con my d͡om ad͡aūt

I ſeȝ byȝond͡e þat myry mere

a cryſ͡tal clyffe ful reluſaūt

mony ryal ray con fro hit rere

at þe fote þ͛ of þ͛ ſete afaūt

amayd͡en of menſke fuld͡eb͡onere

blyſnand͡e whyt watȝ hyr bleaūt

I knew hyr wel I ͡ad͡e ſen hyr ere

as glyſnand͡e gold͡e þat man con ſ͡ch͡ere

ſo ſ͡ch͡on þat ſ͡ch͡ene anvnd͡er ſ͡ch͡oꝛe

on lengħ̀ I loked to hyr þere

þe lenger I knew hyr moꝛe  moꝛe

¶Th͡e moꝛe I frayſ͡te hyr fayre face

her fygure fyn quen I h͡ad fonte

ſuch͡e glad͡and͡e gloꝛy con to me glace

as lyttel byfoꝛe þerto watȝ wonte

to calle hyr lyſ͡te con me ench͡ace

b͡ot b͡ayſmēt gef myn h͡ert abrūt

I ſeȝ hyr in ſo ſ͡trange aplace

ſuch aburre myȝt make mȳ h͡erte blūt

þēne vereȝ h͡o vp h͡er fayre froūt

hyr vyſayge whyt as playn yuoꝛe

þat ſ͡tonge mȳ h͡ert ful ſ͡tray atoūt

 eu͛ þelenger þe moꝛe  moꝛe

iiij

Moꝛe þen me lyſ͡te my dred͡e aros

I ſ͡tod ful ſ͡tylle  d͡oꝛſ͡te not calle

wyth yȝen op͡en  mouth ful clos

I ſ͡tod as h͡end͡e as h͡awk ī h͡alle

I h͡op͡e þat goſ͡tly watȝ þt p͡oꝛp͡oſe

I dred on end͡e quat ſ͡chuld͡e byfalle

leſ͡t h͡o me eſ͡ch͡ap͡ed þat I þ͛ ch͡os

er I at ſ͡teuen hir moȝt ſ͡talle

þat gracios gay wt outen galle

ſo ſmoþe ſo ſmal ſo ſeme ſlyȝt

ryſeȝ vp ī hir araye ryalle

a p͛cos pyece ī p͡erleȝ pyȝt

¶Perleȝ pyȝte of ryal prys

þere moȝt mon by grace h͡af ſene

quen þat frech as floꝛ d͡elys

d͡oū þe b͡onke con b͡oȝe by d͡ene

al blyſnand͡e whyt watȝ hir ͡eamnys

vp͡on at ſyd͡eȝ  b͡oūd͡en b͡ene

wyth þe myryeſ͡te margarys at my d͡euyſe

þat eu͛ I ſeȝ ȝet with myn yȝen

wyth lap͜p͡eȝ large I wot  I wene

dubb͡ed with d͡ouble p͡erle  dyȝte

h͡er coꝛtel of ſelf ſute ſ͡ch͡ene

wt p͛cios p͡erleȝ al vmb͡e pyȝte

¶A pyȝt coꝛonne ȝet wer þat gyrle

of marioꝛys  non oþ͛ ſ͡ton

hiȝe pynakled of cler quyt p͡erle

wyth flurted flowreȝ p͡erfet vp͡on

to h͡ed h͡ad͡e h͡o non oþ͛ werle

h͡er lere leke al hyr vmb͡e gon

h͡er ſemblaūt ſad͡e foꝛ d͡oc oþ͛ erle

h͡er ble moꝛe blaȝt þen wh͡alleȝ b͡on

as ſ͡ch͡oꝛne gold͡e ſ͡chyr h͡er fax þēne ſ͡ch͡on

on ſ͡chyld͡ereȝ þat legħ̀ vnlap͜p͡ed lyȝte

h͡er d͡ep͡e coloᷣ ȝet wonted non

of p͛cios p͡erle ī p͡oꝛfyl pyȝte

42

46

¶Pyȝt watȝ p͡oyned  vch͡e ah͡ēme

at h͡onde; at ſyd͡eȝ at ouerture

wyth whyte p͡erle  non oþ͛ gēme

 b͡oꝛnyſ͡te quyte watȝ hyr ueſ͡ture

b͡ot a wond͡er p͡erle wt outen wēme

in mydd͡eȝ hyr breſ͡te watȝ ſette ſo ſure

amāneȝ d͡om moȝt dryȝly d͡ēme

er mynd͡e moȝt malte ī hit meſure

I h͡op͡e notong moȝt endure

no ſau͛ly ſagh͡e ſay of þt ſyȝt

ſo watȝ hit clene  cler  pure

þat p͛cios p͡erle þ͛ hit watȝ pyȝt

¶Pyȝt in p͡erle þat p͛cios pyſe

on wyþ͛ h͡alf wat͛ com d͡oū þe ſ͡ch͡oꝛe

no gladd͡er gome h͡eþen ī to grece

þē I quen h͡o on brȳme woꝛe

ho watȝ me nerre þen aūte oꝛ nece

my joy foꝛ þy watȝ much þe moꝛe

ho ꝓfered me ſ͡p͡ech͡e þt ſ͡p͡ecial ſ͡pyce

enclynand͡e lowe ī wōmon loꝛe

caȝte of h͡er coꝛoū of grete treſoꝛe

 h͡aylſed me wyth a lote lyȝte

wel watȝ me þt eu͛ I watȝ b͡oꝛe

to ſware þat ſwete ī p͡erleȝ pyȝte

v

O p͡erle ꝗ I in p͡erleȝ pyȝt

art þͧ my p͡erle þat I h͡af playned

regretted by mȳ one on nyȝte

much longeȳg h͡af I foꝛ þe layned

ſyþen ínto greſſe þͧ me agĺyȝte

p͡enſyf p͡ayred I am foꝛ p͡ayned

 þͧ ī alyf of lykȳg lyȝte

in p͡aradys erd͡e of ſ͡tryf vnſ͡trayned

wh͡at wyrd͡e h͡atȝ hyd͡er my íuel vayned

 d͡on me in þys d͡el  gret d͡aūger

fro we ī twȳne wern towen  twayned

I h͡af b͡en a joyleȝ juelere

¶Th͡at juel þēne in gēmeȝ gente

v͡ered vp h͡er vyſe wt yȝen graye

ſet on hyr coꝛoū of p͡erle oꝛiēt

 ſob͡erly after þēne con h͡o ſay

 ȝe h͡af yoᷣ tale myſe tente

to ſay yoᷣ p͡erle is al awaye

þat is ī cofer ſocomly clente

as ī þis gardyn gracios gaye

h͡ere īne tolenge foꝛeu͛  play

þer mys ne moꝛnȳg com neu͛ h͡ere

h͡er were afoꝛſer foꝛ þe ī faye

if þͧ were a gentyl jueler

¶Bot jueler gente if þͧ ſ͡ch͡al loſe

þy ioy foꝛ agēme þat þe watȝ lef

me þynk þe put ī amad p͡oꝛp͡oſe

 buſyeȝ þe ab͡oute arayſoū bref

foꝛ þat þͧ leſ͡teȝ watȝ b͡ot aroſe

þat flowred  fayled as kynd͡e hyt gef

now þurȝ kynd͡e of þe kyſ͡te þt hyt con cloſe

to a p͡erle of prys hit is put ī pref

 þͧ h͡atȝ called þy wyrd͡e aþef

þat oȝt of noȝt h͡atȝ mad þe cler

þͧ blameȝ þe b͡ote of þy meſ͡ch͡ef

þͧ art no kynd͡e jueler

¶a juel to me þen watȝ þys geſ͡te

 iueleȝ wern hyr gētyl ſaweȝ

I wyſe ꝗ I my blyſfol b͡eſ͡te

my grete dyſ͡treſſe þͧ altodraweȝ

to b͡e excuſed I make requeſ͡te

I trawed my p͡erle d͡on out of d͡aweȝ

now h͡af I fond͡e hyt I ſ͡ch͡al ma feſ͡te

 wony wt hyt ī ſ͡chyr wod ſ͡ch͡aweȝ

 loue my loꝛd͡e  al his laweȝ

þat h͡atȝ me broȝ þys blys ner

now were I at yow byȝond͡e þiſe waweȝ

I were a ioyfol jueler

43

47

Iueler ſay̮d͡e þat gēme clene

wy b͡oꝛd͡e ȝemen ſo madd͡e ȝe b͡e

þre woꝛd͡eȝ h͡atȝ þͧ ſ͡p͡oken at ene

vnavyſed foꝛſoþe wern alle þre

þͧ ne woſ͡te in woꝛld͡e quat on d͡otȝ mene

þy woꝛd͡e byfoꝛe þy wytte confle

þͧ ſays þͧ traweȝ me ī þis d͡ene

by cawſe þͧ may wt yȝen me ſe

anoþ͛ þͧ ſays ī þys coūtre

þy ſelf ſ͡ch͡al won wt me ryȝt h͡ere

þe þrydd͡e to p͡aſſe þys wat͛ fre

þat may no ioyfol jueler

vi

Ih͡ald͡e þat iueler lyttel to prayſe

þat loueȝ wel þt h͡e ſeȝ wyth yȝe

 much to blame  vn coꝛtoyſe

þat lyueȝ oure loꝛd͡e wold͡e make alyȝe

þat lelly hyȝte yoᷣ lyf to rayſe

þaȝ fortune dyd yoᷣ fleſ͡ch to dyȝe

ȝe ſetten hys woꝛd͡eȝ ful weſ͡ternays

þat loueȝ no þȳk b͡ot ȝe hit ſyȝe

 þat īs a p͡oȳt oſoꝛquydryȝe

þat vch͡e god mon may euel by ſeme

to leue notale b͡e tue to tryȝe

b͡ot þat hys one ſkyl may d͡em

¶Deme now þy ſelf if þͧ con d͡ayly

as man to god woꝛd͡eȝ ſ͡chuld͡e h͡eue

þͧ ſaytȝ þͧ ſ͡ch͡al won ī þis b͡ayly

me þynk þe burd͡e fyrſ͡t aſke leue

 ȝet of graūt þͧ myȝteȝ fayle

þͧ wylneȝ ou͛ þys water to weue

er moſ͡te þͧ ceuer to oþ͛ coūſayl

þy corſe ī clot mot cald͡er keue

foꝛ hit watȝ foꝛ garte at p͡aradys greue

oure ȝoꝛe fad͡er hit con myſſeȝeme

þurȝ drwry d͡eth b͡oȝ vch ma dreue

er ou͛ þys d͡am hyɱ dryȝtȳ d͡eme

¶Demeȝ þͧ me ꝗ I my ſwete

to d͡ol agayn þēne I d͡owyne

now h͡af I fonte þat I foꝛlete

ſ͡ch͡al I efte foꝛ go hit er eu͛ i fyne

why ſ͡ch͡al I hit b͡oþe myſſe  mete

my p͛cios p͡erle d͡otȝ me gret pyne

wh͡at ſerueȝ treſoꝛ b͡ot gareȝ men grete

wh͡en he hit ſ͡ch͡al efte wt teneȝ tyne

now rech I neu͛ foꝛto d͡eclyne

ne h͡ow fer of fold͡e þat man me fleme

wh͡en I am p͡artleȝ of p͡erleȝ myne

b͡ot durand͡e d͡oel wh͡at may men d͡eme

¶Th͡ow d͡emeȝ noȝt b͡ot d͡oel dyſ͡treſſe

þēne ſayd͡e þat wyȝt why d͡otȝ þͧ ſo

foꝛ dyne of d͡oel of lureȝ leſſe

ofte mony mon foꝛ gos þe mo

þe oȝte ͡etter þy ſeluen bleſſe

 loue ay god  wele  wo

foꝛ anger gayneȝ þe not a creſſe

wh͡o ned͡eȝ ſ͡ch͡al þole b͡enot ſo þro

foꝛ þoȝ þͧ d͡aūce as any d͡o

braūdyſ͡ch  bray þy braþeȝ breme

wh͡en þͧ no fyrre may to ne fro

þͧ moſ͡te abyd͡e þat h͡e ſ͡ch͡al d͡eme

¶Deme dryȝtyn euer hȳ adyte

of þe way afote ne wyl h͡e wryþe

þy mend͡eȝ moūteȝ not amyte

þaȝ þͧ foꝛ ſoꝛȝe b͡e neu͛ blyþe

ſ͡tȳſ͡t of þy ſ͡trot  fyne to flyte

 ſech hys blyþe ful ſwefte  ſwyþe

þy prayer may hys pyte byte

þat mercy ſ͡ch͡al hyr crafteȝ kyþe

hys comfoꝛte may þy langoᷣ lyþe

 þy lureȝ of lyȝtly leme

foꝛ marre oþ͛ madd͡e moꝛne  myþe

al lys ī hym to dyȝt  d͡eme

44

48

vii

Th͡enne d͡emed I to þat d͡amyſelle

ne woꝛþe no wrath þe vnto my loꝛd͡e

if rap͡ely raue ſ͡p͡oꝛnand͡e ī ſ͡p͡elle

my h͡erte watȝ al wt myſſe remoꝛd͡e

as walland͡e water gotȝ out of welle

I d͡o me ay ī hys myſerecoꝛd͡e

rebuke me neu͛ wt woꝛd͡eȝ felle

þaȝ I foꝛloyne my d͡ere end͡oꝛd͡e

b͡ot lyþeȝ me kynd͡ely yoᷣ coūford͡e

pytoſly þenkand͡e vp͡on þyſſe

of care  me ȝemad͡e a coꝛd͡e

þat er watȝ groūd͡e of alle my̮ blyſſe

¶My blyſſe my b͡ale ȝe h͡au b͡en b͡oþe

b͡ot much þe bygger ȝet watȝ my mon

fro þͧ watȝ wroken fro vch a woþe

I wyſ͡te neu͛ quere my p͡erle watȝ gon

now I hit ſe now leþeȝ my loþe

 quen we d͡ep͡arted we wern at on

god foꝛb͡ed͡e we b͡e now wroþe

wemeten ſo ſeld͡en by ſ͡tok oþ͛ ſ͡ton

þaȝ coꝛtayſly ȝe carp con

I am b͡ot mol  marereȝ myſſe

b͡ot cryſ͡tes merſy  mary  jon

þiſe arn þe groūd͡e of alle my blyſſe

¶Jn blyſſe I ſe þe blyþely blent

 I aman al moꝛnyf mate

ȝe take þ͛ on ful lyttel tente

þaȝ I h͡ente ofte h͡armeȝ h͡ate

b͡ot now I am h͡ere ī yoᷣ p͛ſente

I wold͡e byſech wythouten d͡eb͡ate

ȝe wold͡e me ſay ī ſobꝛe aſente

wh͡at lyf ȝe led͡e erly  late

foꝛ I am ful fayn þat yoᷣ aſ͡tate

is woꝛþen to woꝛſ͡chyp  wele I wyſſe

of alle my̮ joy þe hyȝe gate

hit is ī groūd͡e of alle my blyſſe

¶Now blyſſe burne mot þe bytyd͡e

þen ſayd͡e þat lufſoū of lyth  lere

 welcū h͡ere to walk  byd͡e

foꝛ now þy ſ͡p͡ech͡e is to me d͡ere

mayſ͡ter ful mod  hyȝe pryd͡e

I h͡ete þe arn h͡eter ly h͡ated h͡ere

my loꝛd͡e ne loueȝ not foꝛto chyd͡e

foꝛ meke arn alle þt woneȝ hȳ nere

 wh͡en ī hys place þͧ ſ͡ch͡al ap͡ere

b͡e d͡ep d͡euote ī hol mekeneſſe

my loꝛd͡e þelamb loueȝ ay ſuch ch͡ere

þat is þe groūd͡e of alle my blyſſe

¶A blyſful lyf þͧ ſays I led͡e

þͧ wold͡eȝ knaw þ͛ of þe ſ͡tage

þow woſ͡t wel wh͡en þy p͡erle con ſ͡ch͡ed͡e

I watȝ ful ȝong  tend͡er of age

b͡ot my loꝛd͡e þe lomb͡e þurȝ hys god h͡ed͡e

h͡e toke my ſelf to hys maryage

coꝛoūd͡e me quene ī blyſſe to bred͡e

ī lengħ̀ of d͡ayeȝ þat eu͛ ſ͡ch͡al wage

 ſeſed ī alle hys h͡erytage

hys lef iſ I andyly hysſe

hys preſe hys prys  hys p͡arage

is rote  groūd͡e of alle my blyſſe

Blyſful ꝗ I may þys b͡e trwe

dyſ͡pleſeȝ not if I ſ͡p͡eke erroᷣ

art þͧ þe quene of h͡eueneȝ blwe

þt al þys woꝛld͡e ſ͡ch͡al d͡o h͡onoᷣ

we leuen on marye þat grace of grewe

þat b͡er a b͡arne of vyrgyn floᷣ

þe croune fro hyr quo moȝt remwe

b͡ot ho hir p͡aſſed ī ſū fauoᷣ

now foꝛ ſynglerty ohyr d͡ouſoᷣ

we calle hyr fenyx of arraby

þat freles fleȝe of hyr faſoꝛ

lyk to þe quen of cortayſye

45

49

Coꝛtayſe quen þēne ſyd͡e þat gaye

kneland͡e to groūd͡e fold͡e vp hyr face

makeleȝ mod͡er  myryeſ͡t may

bleſſed bȳgyner of vch a grace

þēne ros h͡o vp  con reſ͡tay

 ſ͡p͡eke me toward͡e ī þat ſ͡p͡ace

 fele h͡ere p͡oꝛch͡aſeȝ  fongeȝ pray

b͡ot ſup͡plantoꝛeȝ none wtīne þys place

þat emꝑiſe al h͡euēȝ hatȝ

 vrþe  h͡elle ī h͡er b͡ayly

of erytage ȝet non wyl h͡o ch͡ace

foꝛ h͡o is quen of coꝛtayſye

¶Th͡e coᷣt of þe kynd͡om of god alyue

h͡atȝ a ꝓp͡erty ī hyt ſelf leȳg

alle þat may þer īne aryue

of alle þe reme is quen oþ͛ kȳg

 neu͛ oþ͛ ȝet ſ͡ch͡al d͡epryue

b͡ot vch͡on fayn of oþ͛eȝ h͡afȳg

 wold͡e h͡er coꝛoūeȝ wern woꝛþe þo fyue

if p͡oſſyble were h͡er mendȳg

b͡ot my lady of quom jeſu con ſ͡prȳg

h͡o h͡ald͡eȝ þe empyre ou͛ vꝰ ful hyȝe

 þat dyſpleſeȝ non of oure gȳg

foꝛ h͡o is quene of coꝛtayſye

¶Of coᷣtayſye as ſaytȝ ſaȳt p͡oule

al arn we mēbreȝ of ihu̅ kryſ͡t

as h͡eued  arme  legg  naule

temen to hys b͡ody ful trwe  tyſ͡te

ryȝt ſo is vch a kryſ͡ten ſawle

alongand͡e lym to þe mayſ͡ter of myſ͡te

þēne loke wh͡at h͡ate oþ͛ any gawle

is tach͡ed oþ͛ tyȝed þy lȳmeȝ by twyſ͡te

þy h͡eued h͡atȝ nauþer greme ne gryſ͡te

on arme oþ͛ fynger þaȝ þͧ b͡er byȝe

ſo fare we alle wyth luf  lyſ͡te

to kȳg  quene by coꝛtayſye

Coꝛtayſe ꝗ I I leue

 ch͡aryte grete b͡e yow amōg

b͡ot my ſp͡ech͡e þat yow ne greue

þy ſelf in h͡euen ou͛ hyȝ þͧ h͡eue

to make þe quen þat watȝ ſo ȝonge

Wh͡at moꝛe h͡onoᷣ moȝte h͡e ach͡eue

þat had͡e endured ī woꝛld͡e ſ͡tronge

 lyued ī p͡enaūce hys lyueȝ longe

wt b͡odyly bale hȳ blyſſe to byye

wh͡at moꝛe woꝛſ͡chyp moȝt h͡o fonge

þen coroūd͡e b͡e kȳg; by coꝛtayſe

Th͡at coꝛtayſe is to fre of d͡ed͡e

ȝyf hyt b͡e ſoth þat þͧ coneȝ ſaye

þͧ lyfed not two ȝer ī oure þed͡e

þͧ cowþeȝ neu͛ god nauþ͛ pleſe ne pray

ne neu͛ nawþer p͡ater ne cred͡e

 quen mad on þe fyrſ͡t d͡ay

I may not traw ſo god me ſ͡p͡ed͡e

þat god wold͡e wryþe ſo wrange away

of coūtes d͡amyſel p͡armafay

Wer fayr ī h͡euen to h͡ald͡e aſſ͡tate

oþ͛ elleȝ a lady of laſſe aray

b͡ot a quene hit is to d͡ere a d͡ate

¶þer is no d͡ate of hys god neſſe

þen ſayd͡e to me þat woꝛþy wyȝte

foꝛ al is trawþe þat h͡e con dreſſe

 h͡e may d͡o no þynk b͡ot ryȝt

as math͡ew meleȝ ī yoᷣ meſſe

ī ſothfol goſ͡p͡el of god al myȝt

ī ſample h͡e can ful grayþely geſſe

 lykneȝ hit to h͡euen lyȝte

my regne h͡e ſaytȝ is lyk on hyȝt

to aloꝛd͡e þat h͡ad͡e a uyne I wate

of tyme of ȝere þe terme watȝ tyȝt

to lab͡oꝛ vyne watȝ d͡ere þe d͡ate

5046

¶þat d͡ate of ȝere wel knawe þys hyne

þe loꝛd͡e ful erly vp h͡e ros

to hy̮re werkmen to hys vyne

 fynd͡eȝ þ͛ ſūme to hys p͡oꝛp͡os

into acoꝛd͡e þay con d͡eclyne

foꝛ ap͡ene on a d͡ay  foꝛth þay gotȝ

wryþen  woꝛch͡en  d͡on gret pyne

keruen  caggen  man hit clos

ab͡oute vnd͡er þe loꝛd͡e to marked totȝ

 yd͡el men ſ͡tand͡e h͡e fynd͡eȝ þerate

why ſ͡tand͡e yogh;e yd͡el h͡e ſayd͡e to þos

ne knawe ȝe of þis d͡ay no d͡ate

¶Er d͡ate of d͡aye hid͡er arn we wōne

ſowatȝ al ſamen h͡er anſwar ſoȝt

we h͡af ſ͡tand͡en h͡er ſyn ros þe ſūne

 no mō bydd͡eȝ vꝰ d͡o ryȝt noȝt

gos ī to my vyne d͡otȝ þat ȝe cōne

ſo ſayd͡e þeloꝛd͡e  mad͡e hit toȝt

wh͡at reſonab͡ele hyre b͡e naȝt b͡erūne

I yow pray ī d͡ed͡e  þoȝte

þay wente ī to þe vyne  wroȝte

 al d͡ay þe loꝛd͡e þꝰ ȝed͡e his gate

 nw men to hys vyne h͡e broȝte

wel neȝ wyl d͡ay watȝ p͡aſſed d͡ate

¶At þe d͡ay of d͡ate of euenſonge

on oure byfoꝛe þe ſōne go d͡oū

h͡e ſeȝ þer yd͡el men ful ſ͡tronge

 ſad͡e to h͡en wt ſobꝛe ſoū

wy ſ͡tond͡e ȝe y d͡el þiſe d͡ayeȝ longe

þay ſayd͡en h͡er hyre watȝ naw͡ere b͡oū

gotȝ to my vyne ȝemen ȝonge

 wyrkeȝ  d͡otȝ þt at ȝe moū

ſone þe woꝛld͡e by com wel broū

þe ſūne watȝ d͡oū   hit wex late

to take h͡er hyre h͡e mad͡e fūoū

þe d͡ay watȝ al ap͡aſſed d͡ate

x

Th͡e d͡ate of þe d͡aye þe loꝛd͡e con knaw

called to þe reue led͡e p͡ay þe meyny

gyf h͡em þe hyre þat I h͡em owe

 fyrre þat non me may reprene

ſet h͡em alle vp͡on arawe

 gyf vch͡on īlych͡e ap͡eny

by gyn at þe laſ͡te þat ſ͡tād͡eȝ lowe

tyl at þe fyrſ͡te þat þͧ atteny

 þēne þe fyrſ͡t by gōn;e to pleny̮

 ſayd͡en þat þay h͡ad͡e trauayled ſoꝛe

þeſe b͡ot on oure h͡em con ſ͡treny

vꝰ þȳk vꝰ oȝe to take moꝛe

¶Moꝛe h͡af we ſerued vꝰ þȳk ſo

þat ſuffred h͡au þe d͡ay̮eȝ h͡ete

þēn þyſe þat wroȝt not h͡oureȝ two

 þͧ d͡otȝ h͡em vꝰ to coūterfete

þēne ſayd͡e þe loꝛd͡e to omof þo

frend͡e no waníg I wyl þe ȝete

take þat is þyn owne  go

 I hyred þe foꝛ ap͡eny agrete

Quy by gȳneȝ þͧ now to þrete

watȝ not ap͡ene þy couenaūt þoꝛe

fyrre þē couenaūd͡e is noȝt to plete

wy ſ͡ch͡alte þͧ þēne ask moꝛe

¶Moꝛe weþ͛ louyly is me my gyfte

to d͡o wyth myn quat ſo me lykeȝ

oþ͛ elleȝ þyn yȝe tolyþ͛ is lyfte

foꝛ I am goud͡e  nō by ſwykeȝ

þꝰ ſ͡chal I ꝗ kryſ͡te hit ſkyfte

þe laſ͡te ſ͡ch͡al b͡e þe fyrſ͡t þat ſ͡trykeȝ

 þe fyrſ͡t þe laſ͡te b͡e h͡e neu͛ ſo ſwyft

foꝛ mony b͡en calle þaȝ fewe b͡e mykeȝ

þꝰ p͡oꝛe men h͡er p͡art ay pykeȝ

þaȝ þay comlate  lyttel woꝛe

 þaȝ h͡er ſweng wyth lyttel at ſlykeȝ

þe merci of god is much þe moꝛe

47

51

Moꝛe h͡af I of joye  blyſſe h͡ereīne

of ladyſ͡chyp gret  lyueȝ blom

þen alle þe wyȝeȝ ī þe woꝛld͡e myȝt wȳne

by þe way of ryȝt to aſke d͡ome

wh͡eþer welnygh now I con bygȳne

in euentyd͡e into þe vyne I come

fyrſ͡t of my hyre my loꝛd͡e con mȳne

I watȝ p͡ayed anon of al  ſū

ȝet oþ͛ þer werne þt toke moꝛe tom

þat ſwange  ſwat foꝛ long ȝoꝛe

þat ȝet of hyre noþynk þay nom

p͡araūt͛ noȝt ſ͡ch͡al toȝere moꝛe

¶Th͡en moꝛe I meled  ſayd͡e ap͡ert

me þynk þy tale vnreſoūable

godd͡eȝ ryȝt is redy  eu͛ moꝛerert

oþ͛ h͡oly wryt is b͡ot afable

ī ſauter is ſayd averce ouerte

þat ſ͡p͡ekeȝ ap͡oȳt d͡etermynable

þͧ quyteȝ vch͡on as hys d͡eſſerte

þͧ hyȝe kȳg ay ꝑtermynable

now h͡e þat ſ͡tod þe long d͡ay ſ͡table

 þͧ to p͡ayment com hym byfoꝛe

þēne þe laſſe ī werke to take moꝛe able

 eu͛ þe lenger þe laſſe þe moꝛe

Of moꝛe  laſſe in god͡eȝ rych͡e

þat gentyl ſayd͡e lys no jop͡ard͡e

foꝛ þer is vch mon p͡ayed inlych͡e

wh͡eþer lyttel oþ͛ much b͡e hys reward͡e

foꝛ þe gentyl ch͡euentayn is no chych͡e

queþ͛ ſo eu͛ h͡e d͡ele neſ͡ch oþ͛ h͡ard͡e

h͡e laueȝ hys gyf͡teȝ as wat͛ of dych͡e

oþ͛ goteȝ of golf þat neu͛ ch͡ard͡e

hys fraūchyſe is large þt eu͛ d͡ard

to hȳ þat matȝ ī ſȳne reſ͡cogħ̀

no blyſſe b͡etȝ fro h͡em rep͡ard͡e

foꝛ þe grace of god is gret I nogħ̀

Bot now þͧ moteȝ me foꝛ to mate

þat I my p͡eny h͡af wrang tan h͡ere

þͧ ſayȝ þat I þat com to late

am not woꝛþy ſo gret b͡ere

wh͡ere wyſ͡teȝ þͧ eu͛ any b͡ourne ab͡ate

euer ſo h͡oly ī hys prayere

þat h͡enefoꝛfeted by ſūkyn gate

þe med͡e ſū tyme of h͡eueneȝ clere

 ay þe ofter þe ald͡er þay were

þay laften ryȝt  wroȝten wogħ̀

mercy  gace moſ͡te h͡em þē ſ͡tere

foꝛ þe gace of god is gret ī noȝe

¶b͡ot ī nogħ̀ of grace hatȝ īnocent

as ſone as þay arn b͡oꝛne bylyue

ī þe water of b͡abtem þay dyſſente

þē arne þay b͡oꝛoȝt ī to þe vyne

anon þe d͡ay wt d͡erk end͡ente

þe myȝt of d͡eth d͡otȝ to enclyne

þat wroȝt neuer wrang er þēne þay wente

þe gentyle loꝛd͡e þēne p͡ayeȝ his hyne

þay dyd͡en hys h͡eſ͡te þay wern þere ine

why ſ͡chuld͡e h͡e not h͡er lab͡oᷣ alow

ȝyſ  p͡ay hym at þe fyrſ͡t fyne

foꝛ þe grace of god is gret ī nogħ̀

I noȝe is knawen þt man kyn grete

fyrſ͡te watȝ wroȝt to blyſſe p͡arfyt

oure foꝛme fad͡er hit con foꝛfete

þurȝ an ap͡ple þat h͡e vp͡on con byte

al wer we d͡ampned foꝛ þat mete

to dyȝe ī d͡oel out of d͡elyt

 ſyþen wend͡e to h͡elle h͡ete

þ͛ īne to won wtoute reſ͡pyt

b͡ot þer on com ab͡ote as tyt

rych͡e blod ran on rod͡e ſo rogħ̀

 wȳne wat͛ þē at þat plyt

þe gace of god wex gret ī nogħ̀

5248

¶In nogħ̀ þer wax out out of þat welle

blod  wat͛ of brod͡e woūd͡e

þe blod vꝰ b͡oȝt fro b͡ale of h͡elle

 d͡elyu͛ed vꝰ of þe d͡eth ſecoūd͡e

þe water is b͡aptem þe ſoþe to telle

þat folȝed þe glayue ſo grȳly groūd͡e

þat waſ͡ch͡eȝ away þe gylteȝ felle

þat ad͡am wythīne d͡eth vꝰ droūd͡e

now is þ͛ noȝt ī þe woꝛld͡e roūd͡e

by twene vꝰ  blyſſe b͡ot þat h͡e wt droȝ

 þat is reſ͡toꝛed ī ſely ſ͡toūd͡e

 þe grace of god is gret ī nogh

xíí

Grace ī nogh þe mon may h͡aue

þat ſȳneȝ þēne new ȝif hȳ rep͡ente

b͡ot wt ſoꝛȝ  ſyt h͡e mot hit craue

 byd͡e þe p͡ayne þer to is b͡ent

b͡ot reſoū of ryȝt þat con not raue

ſaueȝ eu͛ moꝛe þe īnoſſeēt

hit is a d͡om þt neu͛ god gaue

þat eu͛ þe gyltleȝ ſ͡chuld͡e b͡e ſ͡ch͡ente

þe gyltyf may contryſſyoū h͡ente

 b͡e þurȝ mercy to grace þryȝt

b͡ot h͡e to gyle þat neu͛ glente

at ī oſ͡tence is ſaf  ryȝte

¶ryȝt þꝰ þꝰ I knaw wel ī þis cas

two men to ſaue is god byſkylle

þe ryȝt wys man ſ͡ch͡al ſe hys filte

þe h͡armleȝ h͡aþel ſ͡ch͡al com hym tylĺe

þe ſaut͛ hyt ſatȝ þus; ī ap͡ace

loꝛd͡e quo ſ͡ch͡al klymb͡e þy hyȝ hylleȝ

oþ͛ reſ͡t wtīne þy h͡oly place

hymſelf to on ſware h͡e is not dylle

hond͡elȳgeȝ h͡arme þat dyt not ille

þat is of h͡ert b͡oþe clene  lyȝt

þer ſ͡ch͡al hys ſ͡tep ſ͡table ſ͡tylle

þe īnoſent is ay ſaf by ryȝt

¶Th͡e ryȝtwys man alſo ſertayn

aproch͡e h͡eſ͡ch͡al þt prop͡er pyle

þat takeȝ not h͡er ly̮f in vayne

ne glauereȝ heꝛ meȝb͡oꝛ wyth no gyle

of þys ry̮ȝt wys ſaȝ ſalamon playn

h͡ow kyntly oure con aquy̮le

by wayeȝ ful ſ͡treȝt h͡e con hym ſ͡tray̮n

 ſ͡ch͡eued hȳ þe rengne of god a whyle

as quo ſays lo ȝon louely yle

þͧ may hit wȳne if þͧ b͡e wyȝte

b͡ot h͡ardyly wt oute p͡eryle

þe īnoſent is ay ſaue by ryȝte

¶An end͡e ryȝtwys men ȝet ſaytȝ agome

Dauíd in ſauter if eu͛ ȝe ſeȝ hit

loꝛd͡e þy ſeruaūt draȝ neuer to d͡ome

ſoꝛ non lyuyand͡e to þe is juſ͡tyfyet

foꝛ þy to coꝛte quen þͧ ſ͡ch͡al com

þer alle oure cauſeȝ ſ͡ch͡al b͡e tryed

alegge þeryȝt þͧ may b͡e ī nome

by þys ilke ſ͡p͡ech I h͡aue aſſ͡pyed

b͡ot h͡e on rod͡e þat blody dyed

d͡elfully þurȝ h͡ond͡eȝ þryȝt

gyue þe to p͡aſſe wh͡en þͧ arte tryed

by īnocens  not by ryȝte

¶Ryȝtwyſly quo con red͡e

h͡e loke on b͡ok  b͡e awayed

h͡ow ihc̅ hȳ welke inare þed͡e

 burneȝ h͡er b͡arneȝ vnto hȳ brayd͡e

foꝛ h͡ap͜p͡e  h͡ele þat fro hȳ ȝed͡e

to touth h͡er chyld͡er þay fayr hym prayed

his d͡eſſyp͡eleȝ wt blame let b͡e hȳ b͡ed͡e

 wyth h͡er reſoūeȝ fulfele reſ͡tayed

ihc̅ þēne h͡em ſwetelyſayd͡e

d͡o way let chyld͡er vnto me tyȝt

to ſuch͡e is h͡euen rych͡e arayed

þe īnocent is ay ſaf by ryȝt

5349

Ihc̅ con calle to hȳ hys myld͡e

 ſayd͡e hys rych͡e no wyȝ myȝt wȳne

b͡ot h͡e com þyd͡er ryȝt as achyld͡e

oþ͛ elleȝ neu͛ moꝛe com þer īne

h͡armleȝ trwe  vnd͡e fyld͡e

wt outen mote oþ͛ maſ͡cle of ſulp͡and͡e ſȳne

quen ſuch þ͛ cnoken on þe byld͡e

tyt ſ͡ch͡al h͡em men þeȝate vnpȳne

þer is þe blys þat connnot blȳne

þat þe jueler ſoȝte þurȝ p͡erre pres

 ſold͡e alle hys goud b͡oþe wolen  lȳne

to bye hȳ a p͡erle watȝ maſ͡celleȝ

¶This makelleȝ p͡erle þat b͡oȝt is d͡ere

þe joueleꝛ gef foꝛe alle hys god

is lyke þe reme of h͡eueneſſe clere

ſo ſayd͡e þe fad͡er of fold͡e  flod͡e

foꝛ hit is wēleȝ clene  clere

 end͡eleȝ roūd͡e  blyþe of mod͡e

 cōmune to alle þat ryȝtywys were

lo euen ī mydd͡eȝ my breſ͡te hit ſ͡tod͡e

my loꝛd͡e þe lomb͡e þat ſ͡ch͡ed͡e hys blod͡e

h͡e pyȝt hit þere ī token of p͡es

I red͡e þe foꝛſake þe woꝛld͡e wod͡e

 p͡oꝛch͡ace þy p͡erle maſkelles

¶O maſkeleȝ p͡erle ī p͡erleȝ pure

þat b͡ereȝ ꝗ I þe p͡erle of prys

quo foꝛmed þe þy fayre fygure

þat wroȝt þy wed͡e h͡e watȝ ful wys

þy b͡eaute com neu͛ of nature

pymalyon p͡aynted neu͛ þy vys

ne aryttotel nawþ͛ by hys lettrure

of carp͡e þe kynd͡e þeſe erteȝ

þy coloᷣ p͡aſſeȝ þe floᷣ d͡elys

þyn angel h͡auȳg ſo clene coꝛteȝ

breue me bryȝt quat kyn offys

b͡ereȝ þe p͡erle ſo maſkelleȝ

¶My makeĺeȝ lamb͡e þat al may b͡ete

ꝗ ſ͡ch͡o my d͡ere d͡eſ͡tyne

me ch͡es to hys make al þaȝ vn mete

ſū tyme ſemed þt aſſemble

wh͡en I wente fro yoꝛ woꝛld͡e wete

h͡e cald͡e me to hys b͡on͛te

cū hyd͡er to me my lēman ſwete

foꝛ mote ne ſ͡p͡ot is non ī þe

h͡e gef me myȝt  als b͡ewte

ī hys blod h͡e weſ͡ch my wed͡e ond͡eſe

 coꝛond͡e clene ī v͛ꝛgynte

 pyȝt me ī p͡erleȝ maſkelleȝ

¶Why maſkelleȝ bryd þat bry̮ȝt con flamb͡e

þat reiateȝ h͡atȝ ſo ry̮ch͡e  ryf

quat kyn þȳg may b͡e þat lamb͡e

þat þe wold͡e wedd͡e vnto hys vyf

ou͛alle oþ͛ ſo hyȝ þͧ clamb͡e

to led͡e wt hȳ ſoladyly lyf

ſo mony acomly on vūd͡er camb͡e

foꝛ kryſ͡t h͡au lyued ī much ſ͡tryf

 þͧ con alle þo d͡ere out dryf

 fro þat maryag al oþ͛ d͡epres

al only þyſelf ſo ſ͡tout  ſ͡ty̮f

a makeleȝ may  maſkelleȝ

Maſkelles ꝗ þat myry quene

vnblemyſ͡t I am wyth outen blot

 þat may I wt menſk mēteene

b͡ot makeleȝ quene þēne ſad͡e I not

þe lamb͡es vyueȝ ī blyſſe we b͡ene

a h͡ondred  foꝛty þowſand͡e flot

as ī þe ap͡ocalyp͜p͡eȝ hit is ſene

ſant johū h͡em ſyȝ al ī aknot

on þe hyl of ſyon þat ſemly clot

þe ap͡oſ͡tel h͡em ſegh ī goſ͡tly drem

arayed to þe weddȳg ī þt hyl cop͜p͡e

þe nwe cyte o ȷĺrm̅

54 50

Of ȷĺrm̅ I inſ͡p͡ech͡e ſ͡p͡elle

if þͧ wyl knaw wh͡at kyn h͡e b͡e

my lomb͡e my loꝛd͡e my d͡ere juelle

my ioy my blys my lēman fre

þe ꝓfete yſaye of hȳ con melle

pitouſly of h̄ys d͡eb͡onerte

þat gloꝛyoꝰ gyltleȝ þt mon con quelle

wt outen any ſake of felonye

as a ſ͡ch͡ep to þe ſlaȝt þ͛ lad watȝ h͡e

 as lomb͡e þat clyp͜p͡er ī land͡e men

ſo cloſed h͡e hys mouth fro vch query

quen jueȝ hȳ iugged ī ȷĺrm̅

¶In ȷĺrm̅ watȝ my lēman ſlayn

 rent on rod͡e wt b͡oyeȝ b͡old͡e

al oure b͡aleȝ to b͡ere ful b͡ayn

h͡e toke on hȳ ſelf oure careȝ cold͡e

wt b͡offeteȝ watȝ hys face flay̮n

þat watȝ ſo fayr onto byh͡old͡e

foꝛ ſȳne h͡e ſet hȳ ſelf ī vayn

þat neu͛ h͡ad͡e non hym ſelf to wold͡e

foꝛ vꝰ h͡e lette hȳ flyȝe  fold͡e

 bred͡e vp͡on ab͡oſ͡twys b͡em

as meke as lomp þat no playnt told͡e

foꝛ vꝰ h͡e ſwalt ī ȷĺrm̅

¶Ilrm̅ jord͡an  galalye

þer as b͡aptyſed þe goud͡e ſaȳt jon

his woꝛd͡eȝ acoꝛd͡ed to yſaye

wh͡en ihc̅ con to hȳ ward͡e gon

h͡e ſayd͡e of hȳ þy̮s ꝓfeſſye

lo god͡eȝ lomb͡e as trwe as ſ͡ton

þat d͡otȝ away þe ſȳneȝ dryȝe

þat alle þys woꝛld͡e h͡atȝ wroȝt vp͡on

hȳ ſelf ne wroȝt neu͛ ȝet non

wh͡eþer on hy̮m ſelf h͡e con al clem

hys generacyoū quo recen con

þat dyȝed foꝛ vꝰ ī ȷĺrm̅

Jn ȷĺrm̅ þꝰ my lēman ſwatte

twyeȝ foꝛ lomb͡e watȝ taken þere

by trw recoꝛd͡e of ayþ͛ h͡ete

foꝛ mod͡e ſo meke  al hys fare

þe þryd͡e tyme is þ͛to ful mete

in ap͡okalyp͡eȝ wryten ful ȝare

in myd͡eȝ þe trone þere ſaynteȝ ſete

þe ap͡oſ͡tel iohū hȳ ſaytȝ as b͡are

leſand͡e þe b͡oke with leueȝ ſware

þere ſeuen ſȳgnetteȝ wern ſette ī ſeme

 at þt ſyȝt vch͡e d͡outh con d͡are

in h͡elle ī erþe  ȷĺrm̅

Thys ȷĺrm̅ lomb͡e h͡ad͡e neu͛ p͡echch͡e

of oþ͛ huee b͡ot quyt jolyf

þat mot ne maſklle moȝt on ſ͡trech͡e

foꝛ wolle quyte ſo ronk  ryf

foꝛ þy vch͡e ſaule þat h͡ad͡e neu͛ teth͡e

is to þat lomb͡e a woꝛthyly wyf

 þaȝ vch d͡ay aſ͡toꝛe h͡e fech͡e

among vꝰ cōmeȝ nouoþ͛ ſ͡trot ne ſ͡tryf

b͡ot vchon enle we wold͡e were fyf

þemo þe myryer ſo god me bleſſe

ī comp͡ayny gret our luf con þryf

in h͡onoᷣ moꝛe  neu͛ þeleſſe

¶ĺaſſe of blyſſe may non vꝰ brȳg

þat b͡eren þys p͡erle vp͡on oure brreſ͡te

foꝛ þay of mote con þe neu͛ mȳge

of ſ͡p͡otleȝ p͡erleȝ þa b͡eren þe creſ͡te

al þaȝ oure coꝛſes ī clotteȝ clȳge

 ȝe remen foꝛ rauþe wyth outen reſ͡te

we þurȝ outly h͡auen cnawȳg

of .n d͡eth͡e ful oure h͡op͡e is dreſ͡t

þe lonb͡e vꝰ glad͡eȝ oure care is keſ͡t

h͡e myrþeȝ vꝰ alle at vch ames

vch͡oneȝ blyſſe is breme  b͡eſ͡te

 neu͛ oneȝ h͡onoᷣ ȝet neu͛ þeles

leſ͡te les þow leue my tale farā

51

55

¶leſ͡tles þͧ leue my talle farand͡e

ī ap͜p͡ocalyp͜p͡ece is wryten ī wro

I ſegħ̀ ſays johū þe loūb͡e hȳ ſ͡tand͡e

on þe moūt of ſyon ful þryuen  þro

 wyth hym mayd͡ēneȝ an hūdreþe þowſand͡e

 fowre  foꝛty þowſand͡e mo

on alle h͡er foꝛh͡ed͡eȝ wryten I fand͡e

þe lomb͡eȝ nome hy̮s fad͡ereȝ alſo

ahue fro h͡euen I h͡erd͡e þoo

lyk flod͡eȝ fele lad͡en rūnē on reſſe

 as þun;d͡er þroweȝ ī toꝛreȝ blo

þat b͡ote I leue watȝ neu͛ þe les

¶Nauþeles þaȝ hit ſ͡ch͡owted ſ͡ch͡arp͡e

ledd͡en ĺond͡e al þaȝ hit were

anote ful nwe I h͡erd͡e h͡em warp͡e

to lyſ͡ten þat watȝ ful lufly d͡ere

as h͡arp͡oꝛeȝ h͡arp͡en in h͡er h͡arp͡e

þat nwe ſonge þay ſōgen ful cler

in ſoūand͡e noteȝ a gentyl carp͡e

fulfayre þe mod͡eȝ þay fonge ī fere

ryȝt byfoꝛe god͡eȝ ch͡ayere

 þe fowre b͡eſ͡teȝ þat hȳ ob͡es

 þe ald͡er men ſo ſadd͡e of ch͡ere

h͡er ſonge þay ſongen neu͛ þe les

¶Nowþe leſe non watȝ neu͛ ſo quoȳt

foꝛ alle þe crafteȝ þat eu͛ þay knewe

þat of þat ſonge myȝt ſȳge ap͡oȳt

b͡ot þat meyny þe lomb͡e þay ſwe

foꝛ þay arn b͡oȝt fro þe vrþe aloynte

as newe fry̮t to god ful due

 toþe gentyl lomb͡e hit arn amoȳt

as lyk to hym ſelf of lote  hwe

foꝛ neu͛ leſȳg ne tale vn trwe

ne towch͡ed h͡er tonge foꝛ no dyſſ͡treſſe

þat moteles meyny may neu͛ remwe

fro þat maſkeleȝ mayſ͡ter neu͛ þe les

J

3

¶Neuer þe les let b͡emy þonc

ꝗ I my p͡erle þaȝ I ap͜p͡oſe

I ſ͡chuld͡e not tempte þy wyt ſo wlonc

to kryſ͡teȝ ch͡ambre þat art Ich͡oſe

I am b͡ot mokke  mul amōg

 þͧ ſo rych͡e a reken roſe

 byd͡eȝ h͡ere by þys blyſful b͡onc

þer lyueȝ lyſ͡te may neu͛ loſe

now hynd͡e þat ſymp͡elneſſe cōeȝ encloſe

I wold͡e þe aſke a þȳge expreſſe

 þaȝ I b͡e buſ͡twys as abloſe

let my b͡one vayl neu͛ þe leſe

Neuer þe leſe cler I yow by calle

if ȝe con ſe hyt b͡e to d͡one

as þͧ art gloꝛyoꝰ wt outen galle

wt nay þͧ neu͛ my ruful b͡one

haf ȝe no woneȝ ī caſ͡tel walle

ne man͛ þer ȝe may mete  won

þͧ telleȝ me of ȷĺrm̅ þe rych͡e ryalle

þer d͡auid d͡ere watȝ dyȝt on trone

b͡ot by þyſe h͡olteȝ hit con not h͡one

b͡ot in jud͡ee hit is þt noble note

as ȝe ar maſkeleȝ vnd͡er mone

yoᷣ woneȝ ſ͡chuld͡e b͡e wyth outen mote

¶þys moteleȝ meyny þͧ coneȝ of mele

of þouſand͡eȝ þryȝt ſo gret aroute

agret cete foꝛ ȝe arn fele

yow by h͡od h͡aue wt outen d͡oute

ſocūly ap͡akke of joly juele

wer euel d͡on ſ͡chuld͡e lyȝ þ͛ oute

 by þyſe b͡onkeȝ þer I con gele

 I ſe nobygȳg nawh͡ere ab͡oute

I trowe al one ȝe lenge  loute

to loke on þe gloꝛy of þys gacoꝰ gote

if þͧ hatȝ oþer bygȳgeȝ ſ͡toute

now tech me to þat my̮ry mote

52

56

¶Th͡at mote þͧ meneȝ in judy lond͡e

þat ſ͡p͡ecyal ſ͡pyce þen to me ſ͡p͡akk

þat is þe cyte þat þe lomb͡e con fond͡e

to ſoffer me ſoꝛ foꝛ maneȝ ſake

þe old͡e ȷĺrm̅ to vnd͡er ſ͡tond͡e

foꝛ þere þe old͡e gulte watȝ d͡on to ſlake

b͡ot þe nwe þat ly̮ȝt of god͡eȝ ſond͡e

þe ap͡oſ͡tel in ap͡ocalyp͡pce ī th͡eme con take

þe lomp͡e þ͛ wt outen ſ͡p͡otteȝ bĺak̄e

h͡atȝ feryed þyd͡er hys fayre flote

 as hys flok is wt outen flake

ſo is hys mote wtouten moote

¶Of moteȝ two to carp͡e clene

 ȷĺrm̅ hyȝt b͡oþe nawþeles

þat nys to yow no moꝛe to mene

b͡ot cete of god oþ͛ ſyȝt of p͡es

ī þat on oure p͡es watȝ mad at ene

wt p͡ayne to ſuffer þe lomb͡e hit ch͡eſe

in þat oþ͛ is noȝt b͡ot p͡es to glene

þat ay ſ͡ch͡al laſ͡te wt outen reles

þat is þe b͡oꝛȝ þat we to pres

fro þt oure freſ͡ch b͡e layd to rote

þer gloꝛy  blyſſe ſ͡ch͡al eu͛ encreſ

to þe meyny þt is wt outen mote

Moteleȝ may ſo meke  myld͡e

þen ſayd͡e I to þat lufly floꝛ

brȳg me to þat bygly byld͡e

 let me ſe þy blyſſful b͡oꝛ

þat ſ͡ch͡ene ſayd͡e þat god wyl ſ͡chyld͡e

þͧ may not enter wtīne hys toꝛ

b͡ot of þe lomb͡e I h͡aue þe aquyld͡e

foꝛ a ſyȝt þerof þurȝ gret fauoꝛ

vt wyth toſe þat clene cloyſ͡toꝛ

þͧ may b͡ot ī wyth not afote

to ſ͡trech in þe ſ͡trete þͧ h͡atȝ no vygoᷣ

b͡ot þͧ wer clene wt outen mote

If I þis mote þe ſ͡ch͡al vn hyd͡e

b͡ow vp to ward͡e þys b͡oꝛneȝ h͡eued

 I an end͡eȝ þe on þis ſyd͡e

ſ͡ch͡al ſv͡e tyl þͧ to ahil b͡e v͡eued

þē wold͡e no lenger by̮d͡e

b͡ot lurked by laūceȝ ſo lufly leued

tyl on a hyl þat I aſſpyed

 bluſ͡ch͡ed on þe burgħ̀ as I foꝛth dreued

by ȝond͡e þe brok fro me ward͡e keued

þat ſ͡chyrrer þen ſūne wt ſ͡ch͡afteȝ ſ͡ch͡on

ī þe ap͡okalypce is þe faſoū preued

as d͡euyſeȝ hit þe ap͡oſ͡tel jh͡oū

¶As johū þe ap͡oſ͡tel hit ſyȝ wt ſyȝt

I ſyȝe þat cyty of gret renoū

ȷĺrm̅ ſo nwe  ryally dy̮ȝt

as hit watȝ hyȝt fro þe h͡euen ad͡oū

þe b͡oꝛȝ watȝ al of brend͡e gold͡e bryȝt

as glemand͡e glas burniſ͡t broū

wt gentyl gēmeȝ an vnd͡er pyȝt

wt b͡anteleȝ twelue on b͡aſȳg b͡oū

þe foūd͡ementeȝ twelue of rich͡e tenoū

vch tab͡elment watȝ a ſerlypeȝ ſ͡ton

as d͡erely d͡euyſeȝ þis ilk toū

ī ap͡ocalyp͜p͡eȝ þe ap͡oſ͡tel johū

¶AS þiſe ſ͡toneȝ ī writ con nēme

I knew þe name aft͛ his tale

jaſ͡p͡er hyȝt þe fyrſ͡t gēme

þat I on þe fyrſ͡t b͡aſſe con wale

he glente grene ī þe loweſ͡t h͡ēme

ſaffer h͡eld͡e þe ſecoūd͡e ſ͡tale

þe calſyd͡oyne þēne wt outen wēme

ī þe þryd table con purly p͡ale

þe emerad͡e þe furþe ſo grene of ſ͡cale

þe ſard͡onyſe þe fyfþe ſ͡ton

þe ſexte þe ryb͡e h͡e con hit wale

ī þe ap͡ocalyp͡pce þe ap͡oſ͡tel johū

53

57

¶ȝet joyned johū þe cryſolyt

þe ſeuenþe gēme ī fund͡ament

þe aȝtþe þe b͡eryl cler  quyt

þe top͡aſye twȳne h͡ow þe nēte end͡ent

þe cryſop͡aſe þe tenþe is tyȝt

þe jacȳgh þe enleuenþe gent

þe twelfþe þe gentyleſ͡te ī vch aplyt

þe amatyſ͡t purpre wt ynd͡e blente

þe walab͡of þe b͡antels b͡ent

ojaſ͡p͡oꝛye as glas þat glyſnand͡e ſ͡ch͡on

I knew hit by his d͡euyſement

ī þe ap͡ocalyp͜p͡eȝ þe ap͡oſ͡tel jhū

¶as johū d͡euyſed ȝet ſaȝ I þare

þiſe twelue d͡e gres wern brod͡e  ſ͡tayre

þe cyte ſ͡tod ab͡of ful ſware

as longe as brod͡e as hyȝe ful fayre

þe ſ͡treteȝ of gold͡e as glaſſe al b͡are

þe wal of jaſ͡p͡er þat glent as glayre

þe woneȝ wt īne enurned ware

wyth alle kȳneȝ p͡erre þat moȝt rep͡ayre

þēne h͡eld͡e vch ſware of þis manayre

twelue foꝛlonge ſ͡p͡ace er eu͛ hit fon

of h͡eȝt of bred͡e of lenþe to cayre

foꝛ meten hit ſyȝ þe ap͡oſ͡tel johū

As johū hȳ wryteȝ ȝet moꝛe I ſyȝe

vch p͡ane of þat place h͡ad þre ȝateȝ

ſo twelue ī poᷣſent I con aſſpye

þe p͡oꝛtaleȝ py̮ked of rych plateȝ

 vch ȝate of amargyrye

ap͡arfyt p͡erle þat neu͛ fateȝ

vchon ī ſcrypture aname con plye

of ir̄l b͡arneȝ folewand͡e h͡er d͡ateȝ

þat is to ſay as h͡er byrþ wh͡ateȝ

þe ald͡eſ͡t ay̮ fyrſ͡t þ͛ on watȝ d͡one

ſuch lyȝt þer lemed ī alle þe ſ͡trateȝ

hem nedd͡e nawþ͛ ſūne ne mone

Of ſūne ne mone h͡ad þay no ned͡e

þe ſelf god watȝ h͡er lamb͡e lyȝt

þe lomb͡e h͡er lantyrne wt outen dred͡e

þurȝ hȳ blyſned þe b͡oꝛȝ al bryȝt

þorȝ woȝe  won my lokȳg ȝed͡e

for ſotyle cler noȝt lette no lyȝt

þe hyȝe trone þer moȝt ȝe h͡ed͡e

wt alle þe ap͜p͡araylmente vmb͡e pyȝte

as iohū þe ap͜p͡oſ͡tel in termeȝ tyȝte

þe hyȝe god͡eȝ ſelf hit ſet vp͡one

a reu͛ of þe trone þer ran out ryȝte

watȝ bryȝter þen b͡oþe þe ſūne  mone

¶Sūne nemone ſ͡ch͡on neu͛ ſo ſwete

a þat foyſoū flod͡e out of þat flet

ſwyþe hit ſwange þurȝ vch aſ͡trete

wtouten fylþe oþ͛ galle oþ͛ glet

kyrk þer īne watȝ non ȝete

ch͡ap͡el ne temple þat eu͛ watȝ ſet

þe al myȝty watȝ h͡er mynyſ͡ter mete

þe lomb͡e þe ſaker:fyſe þer to reget

þe ȝateȝ ſ͡token watȝ neu͛ ȝet;

b͡ot eu͛ moꝛe vp͡en at vch alone

þer entreȝ non to take reſet

þat b͡ereȝ any ſp͡ot an vnd͡eȝ mone

¶Th͡e mone may þer of acroch͡e no myȝte

to ſ͡p͡otty h͡o is of b͡ody to grym

 al ſo þ͛ ne is neu͛ nyȝt

wh͡at ſ͡chuld͡e þe mone þer comp͡as clym

 to euen wyth þat woꝛþly ſyȝt

þat ſ͡chyneȝ vp͡on þe brokeȝ brym

þe planeteȝ arn ī to p͡ou͛ aplyȝt

 þe ſelf ſūne fulfer to dym

ab͡oute þat wat͛ arn tres ful ſ͡chym

þat twelue fryteȝ of lyf con b͡ere ful ſone

twelue ſyþeȝ on ȝer þay b͡eren ful frym

 renowleȝ nwe ī vch͡e amone

54

58

¶An vnd͡er mone ſo gret m͛vayle

no fleſ͡chly h͡ert ne myȝt end͡eure

as quen I bluſ͡ch͡ed vp͡on þat b͡aly

ſo ferly þ͛ of watȝ þe faſure

I ſ͡tod as ſ͡ty̮lle as d͡aſed quayle

foꝛ ferly of þat french fygure

þat feld͡e I nawþ͛ reſ͡te ne tauayle

ſo watȝ I rauyſ͡te wyth glȳme pure

foꝛ I d͡ar ſay wt conciens ſure

h͡ad͡e b͡odyly burne abid͡en þat b͡one

þaȝ alle clerkeȝ hȳ h͡ad͡e ī cure

his lyf wer loſ͡te an vnd͡er mone

Ryȝt as þe maynful mone con rys

er þēne þe d͡ay glem dryue ald͡oū

ſo ſod͡anly on awond͡er wyſe

Iwatȝ war of aproſeſſyoū

þis noble cite of rych͡e enpreſſe

watȝ ſod͡anly ful wt outen ſōmoū

of ſuch v͛gyneȝ ī þe ſame gy̮ſe

þat watȝ my bly̮ſful an vnd͡er croū

 coꝛond͡e wern alle of þe ſame faſoū

d͡ep͡aynt ī p͡erleȝ  wed͡eȝ qwyte

ī vch͡oneȝ breſ͡te watȝ b͡oūd͡en b͡oū

þe blyſful p͡erle wt outen d͡ely̮t

¶wt gret d͡elyt þay glod ī fere

on gold͡en gateȝ þat glent as glaſſe

hūdreth þowſand͡eȝ I wot þer were

 alle in ſute h͡er líureȝ waſſe

toꝛ to knaw þe gladd͡eſ͡t ch͡ere

þe lomb͡e byfoꝛe con proudly p͡aſſe

wyth hoꝛneȝ ſeuen ofred glod͡e cler

as prayſed p͡erleȝ his wed͡eȝ waſſe

toward͡e þe throne þay trone atras

þaȝ þay wern fele no pres ī plyt

b͡ot myld͡e as mayd͡eneȝ ſeme at mas

ſo droȝ þay foꝛth wt gret d͡elyt

¶Delyt þt hys come encroch͡ed

to much hit were of foꝛ to melle

þiſe ald͡er men quen h͡e aproch͡ed

grouelȳg to his fete þay felle

legyoūes of aūgeleȝ to ged͡er noch͡ed

þer keſ͡ten enſens of ſwete ſmelle

þen glory  gle watȝ nwe abroch͡ed

al ſonge to loue þat gay juelle

þe ſ͡teuen moȝt ſ͡try̮ke þurȝ þe vrþe to h͡elle

þat þe v͛tues of h͡euen of joye endyte

to loue þe lomb͡e his meyny in melle

I wyſſe I laȝt a gret d͡elyt

¶Delit þe lōb͡e foꝛto d͡euiſe

wt much meruayle in my̮nd͡e went

b͡eſ͡t watȝ h͡e blyþeſ͡t  moſ͡te to pryſe

þat eu͛ I h͡erd͡e of ſ͡p͡ech͡e ſ͡p͡ent

ſo woꝛþly whyt wern wed͡eȝ hys

his lokeȝ ſymple hȳ ſelf ſo gent

b͡ot a woūd͡e ful wyd͡e  weete con wyſe

anend͡e his h͡ert þurȝ hyd͡e to rente

of his quyte ſyd͡e his blod out ſprent

a las þoȝt I who did þat ſpyt

aní breſ͡te foꝛ b͡ale aȝt h͡af foꝛ brent

er h͡e þer to h͡ad͡e h͡ad d͡elyt

¶Th͡e lomb͡e d͡ely̮t non ly̮ſ͡te to wene

þaȝ h͡e were hurt  woūd͡e h͡ad͡e

ī his ſemb͡elaūt watȝ neu͛ ſene

ſo wern his glenteȝ gloryoꝰ glad͡e

I loked amōg his meyny ſ͡ch͡ene

h͡ow þay wyth lyf wern laſ͡te  lad͡e

þē ſaȝ I þer my lyttel quene

þat I wend͡e h͡ad ſ͡tand͡en by me ī ſ͡ch͡ad͡e

loꝛd͡e much of mirþe watȝ þat h͡o mad͡e

amōg h͡er fereȝ þat watȝ ſo quyt

þat ſyȝt me gart to þenk to wad͡e

foꝛ luf longȳg ī gret d͡elyt

55

59

Delyt me drof ī yȝe  ere

my maneȝ mynd͡e to maddȳg malte

quen I ſeȝ my̮ frely I wold͡e b͡e þere

byȝond͡e þe water þaȝ h͡o were walte

I þoȝt þat no þȳg my̮ȝt me d͡ere

to fech me bur  take me h͡alte

 to ſ͡tart in þe ſ͡trem ſ͡chuld͡e non me ſ͡tere

to ſwȳme þe remnaūt þaȝ I þer ſwalte

b͡ot of þat mūt I watȝ bi talt

When I ſ͡chuld͡e ſ͡tart ī þe ſ͡trem a ſ͡tray̮e

out of þat caſ͡te I watȝ by calt

hit watȝ not at my prynceȝ p͡aye

¶hit p͡ayed hym not þat I ſo flonc

ou͛ merueloꝰ mereȝ ſo mad aray̮d

of raas þaȝ I were raſ͡ch  ronk

ȝet rap͡ely þer īne I watȝ reſ͡tay̮ed

foꝛ ryȝt as I ſ͡p͡arred vnto þe b͡onc

þat brath͡e out of my drem me bray̮d͡e

þen wakned I ī þat erb͡er wlonk

my h͡ed͡e vp͡on þat hylle watȝ layd͡e

þer as my p͡erle to groūd͡e ſ͡trayd

I raxled  fel ī gret affray

 ſykȳg to my ſelf I ſayd

now alb͡e to þat prynceȝ p͡aye

¶Me p͡ay̮ed ful ille to b͡e out fleme

ſo ſod͡enly of þat fayre regioū

fro alle þo ſyȝteȝ ſo quykeȝ  queme

alongeȳg h͡euy me ſ͡trok ī ſwone

 rewfully þēne I con to reme

O p͡erle ꝗ I of rych renoū

ſo watȝ hit me d͡ere þt þͧ con d͡eme

ī þys v͛ay a vyſyoū

īf hit b͡e ueray  ſoth ſermoū

þat þͧ ſo ſ͡tykeȝ ī garland͡e gay

ſo wel is me ī þys d͡oel d͡oūgoū

þat þͧ art to þat prynſeȝ p͡aye

¶To þat pry̮nceȝ p͡aye h͡ad͡e Iay b͡ente

 ȝerned no moꝛe þen watȝ me geuen

 h͡ald͡en me þer in trwe entent

as þe p͡erle me pray̮ed þat watȝ ſo þryuen

as h͡eld͡e drawen to godd͡eȝ p͛ſent

to mo of his myſ͡tery̮s I h͡ad͡e b͡en dryuen

b͡ot ay wold͡e man of h͡ap͜p͡e moꝛe h͡ente

þen moȝten by ryȝt vp͡on h͡em clyuen

þer foꝛe my ioye watȝ ſone to ríuen

 I kaſ͡te of kyth͡eȝ þat laſ͡teȝ aye

loꝛd͡e mad hit arn þat agayn þe ſ͡tryuen

oþ͛ proferen þe oȝt agayn þy̮ p͡ay̮e

To p͡ay þe p͛nce oþ͛ ſete ſaȝte

hit is ful eþe to þe god kryſ͡tyín

foꝛ I h͡af foūd͡en hy̮m b͡oþe d͡ay̮  naȝte

a god a loꝛd͡e a frend͡e ful fyín

ou͛ þis hy̮ul þis lote I laȝte

foꝛ pyty of my p͡erle enclyín

ſyþen to god I hit by taȝte

in kryſ͡teȝ d͡ere bleſſȳg  myn

þat in þe foꝛme of bꝛed  wyn

þe preſ͡te vꝰ ſ͡ch͡eweȝ vch a d͡aye

h͡e gef vꝰ to b͡e his h͡omly hyne

And͡e precioꝰ p͡erleȝ vnto his p͡ay Amen. Amen.