London, British Library MS Cotton Nero A.x. (art. 3): A Commented Transcription [part of London, British Library MS Cotton Nero A.x. (art. 3): A Digital Facsimile and Commented Transcription]

Edited by Murray McGillivray (Pearl, Patience, and Sir Gawain and the Green Knight); and Kenna L. Olsen (Cleanness)

Publications of the Cotton Nero A.x. Project 3. June 2018

Note that the underlying TEI P5 XML file is more informative in some aspects than this HTML conversion, from which data have been suppressed/eliminated, particularly from the TEI Header, and should be consulted by those with expertise to do so.

Link to beginning of Pearl.

Link to beginning of Cleanness.

Link to beginning of Patience.

Link to beginning of Sir Gawain and the Green Knight.

[f.37/41]

[f.37/41 recto]

A full-page illustration relating to the poem Pearl: the Dreamer asleep beside the grave-mound.

[f.37/41 verso]

A full-page illustration relating to the poem Pearl: the Dreamer points to the trees and the stream.

[f.38/42]

[f.38/42 recto]

A full-page illustration relating to the poem Pearl: the Dreamer raises his hands towards the Pearl-maiden.

[f.38/42 verso]

A full-page illustration relating to the poem Pearl: the Dreamer supplicates the Pearl-maiden, who makes a gesture of refusal from her castle.

[f.39/43]

[f.39/43 recto]

Perle pleſaūte to prynces p͡aye
to clanly clos in gold͡e ſo clere
oute of oryent I hardyly ſaye
ne proued I neu͛ h͡er precios p͡ere
ſo roūd͡e ſo reken in vch͡e araye
ſo ſmal ſo ſmoþe h͡er ſyd͡eȝ were
quere ſo eu͛ I jugged gēmeȝ gaye
I ſette hyr ſengeley ī ſynglure
allas I leſte hyr ī on erb͡ere
þurȝ greſſe to groūd͡e hit fro me yot
I d͡ewyne foꝛ d͡olked of luf d͡aungere
of þat pryuy p͡erle wt outen ſ͡p͡ot
ſyþen ī þat ſ͡p͡ote hit fro me ſ͡prange
ofte h͡af I wayted wyſ͡ch͡and͡e þat wele
þat wont watȝ whyle d͡euoyd͡e my wrange
 h͡euen my h͡ap͜͡e  al my h͡ele
þt d͡otȝ b͡ot þrych my h͡ert þrange
my breſ͡te in bale b͡ot b͡olne  b͡ele
ȝet þoȝt me neu͛ ſo ſwete aſange
as ſ͡tyĺĺe ſ͡toūd͡e let to me ſ͡tele
foꝛ ſoþe þ͛ fleten to me fele
to þenke hir coloꝛ ſo clad ī clot
O moul þͧ marreȝ amyry íuele
My piuy p͡erle wt outen ſ͡p͡otte
þat ſ͡p͡ot of ſ͡pyſeȝ mot ned͡eȝ ſ͡pred͡e
þer ſuch rych͡eȝ to rot is rūnen
blomeȝ blayke  blwe  red͡e
þer ſ͡chyneȝ ful ſ͡chyr agayn þe ſūne
floꝛ  fryte may not b͡e fed͡e
þer hit d͡oū drof ī mold͡eȝ dūne
foꝛ vch greſſe mot grow of grayneȝ d͡ed͡e
no wh͡ete were elleȝ to woneȝ wōne
of goud vch͡e goud͡e is ay by gōne
ſo ſemly a ſed͡e moȝt fayly not
þt ſ͡prygand͡e ſ͡pyceȝ vp ne ſ͡p͡ōne
of þat p͛cios p͡erle wyth outen ſ͡p͡otte

[f.39/43 verso]

¶To þat ſ͡p͡ot þat I in ſ͡p͡ech͡e exp͡oū
I entred in þat erb͡er grene
in augoſ͡te in ahyȝ ſeyſoū
quen coꝛne is coꝛuen wyth crokeȝ kene
on huyle þer p͡erle hit trend͡eled d͡oū
ſ͡ch͡ad͡owed þis woꝛteȝ ful ſ͡chyre  ſ͡ch͡ene
gilofre gyngure  gromylyoū
 pyonys p͡owd͡ered ay by twene
ȝif hit watȝ ſemly on to ſene
a fayr reflayr ȝet fro hit flot
þer wonys þat woꝛþyly I wot  wene
my p͛cioꝰ p͡erle wyth outen ſ͡p͡ot
¶Bifoꝛe þat ſ͡p͡ot my h͡ond͡e I ſ͡p͡ōnd
foꝛ care ful cold͡e þat to me caȝt
a d͡euely d͡ele in my h͡ert d͡ēned
þaȝ reſoū ſette my ſeluen ſaȝt
I playned my p͡erle þt þ͛ watȝ ſ͡p͡ōned
Wyth fyrte ſkylleȝ þat faſ͡te faȝt
þaȝ kynd͡e of kryſ͡t me comfoꝛt kēned
my wrech͡ed wylle ī wo ay wraȝte
I felle vp͡on þat floᷣy flaȝt
ſuch͡e od͡oᷣ tomy h͡erneȝ ſ͡ch͡ot
I ſlod͡e vp͡on a ſlepȳg ſlaȝte
on þat p͛cos p͡erle wt outen ſ͡p͡ot
Fro ſ͡p͡ot my ſ͡pyryt þer ſ͡prang ī ſ͡p͡ace
my b͡ody onb͡alke þerb͡od ī ſweuen
my goſ͡te is gon in god͡eȝ grace
inauenture þ͛ meruayleȝ meuen
I ne wyſ͡te inþis woꝛld͡e quere þt hit wace
b͡ot I knew me keſ͡te þ͛ klyfeȝ cleuen
to ward͡e afoꝛeſ͡te I b͡ere þe face
wh͡ere rych rokkeȝ wer to dyſ͡creuen
þe lyȝt of h͡em myȝt no mon leuen
þe glemand͡e gloꝛy þat of h͡em glēt
foꝛ wern neu͛ webb͡eȝ þat wyȝeȝ weuen
of h͡alf ſo d͡ere adubmente

[f.40/44]

[f.40/44 recto]

Dubb͡ed wern alle þo d͡owneȝ ſyd͡eȝ
wt cryſ͡tal klyffeȝ ſo cler of kynd͡e
h͡olte wod͡eȝ bryȝt ab͡oute h͡em byd͡eȝ
of b͡olleȝ as blwe as ble of ynd͡e
as b͡oꝛnyſ͡t ſyluer þe lef onſlyd͡eȝ
þat þike con trylle on vch atynd͡e
quen glem of glod͡eȝ agaynȝ h͡em glyd͡eȝ
wyth ſ͡chym͛ȳg ſ͡ch͡ene ful ſ͡chrylle þay ſ͡chynd͡e
þe grauayl þat on groūd͡e con grynd͡e
wern p͛cioꝰ p͡erleȝ of oꝛyente
þe ſūne bemeȝ b͡ot blo  blynd͡e
In reſ͡p͡ecte of þat adubb͡ement
¶Th͡e adubbemente of þo d͡owneȝ d͡ere
garten my goſ͡te al greffe foꝛ ȝete
ſo frech flauoꝛeȝ of fryteȝ were
as fod͡e hit con me fayre refete
fowleȝ þ͛ flowen ī fryth ī fere
of flaūb͡and͡e hweȝ b͡oþe ſmale  grete
b͡ot ſytole ſ͡trȳg  gyt͛nere
h͡er reken myrþe moȝt not retrete
foꝛ quen þoſe brydd͡eȝ h͡er wyngeȝ b͡ete
þay ſongen wyth aſwete aſent
ſo gracos gle couþe no mon gete
as ͡ere  ſe h͡er adubb͡ement
¶So al watȝ dubb͡et on d͡ere aſyſe
þat fryth þer foꝛtwne foꝛth me fereȝ
þe d͡erþe þer of foꝛ to d͡euyſe
nis no wyȝ woꝛþe þat tongeb͡ereȝ
I welke ay foꝛth ī wely wyſe
no b͡onk ſo byg þt did me d͡ereȝ
þe fyrre ī þe fryth þe feier con ryſe
þe playn þe plontteȝ þe ſ͡pyſe þe p͡ereȝ
 raweȝ  rand͡eȝ  rych reuereȝ
as fyld͡oꝛ fyn h͡er bnkes brent
I wan to a water by ſ͡choꝛe þat ſ͡ch͡ereȝ
loꝛd͡e d͡ere watȝ hit adubb͡ement

[f.40/44 verso]

¶Th͡e dubb͡emente of þo d͡erwoꝛth d͡ep͡e
wern b͡onkeȝ b͡ene of b͡eryl bryȝt
SWangeand͡e ſwete þe water conſwep͡e
Wyth arownand͡e rourd͡e raykand͡e aryȝt
ī þe foūce þ͛ ſ͡toud͡en ſ͡toneȝ ſ͡tep͡e
as glente þurȝ glas þat glowed  glyȝt
a ſ͡tremand͡e ſ͡terneȝ quen ſ͡troþe mē ſlep͡e
ſ͡taren ī welkyn ī wynt͛ nyȝt
foꝛ vch͡ea p͡obb͡el ī p͡ole þer pyȝt
watȝ Emerad ſaffer oþ͛ gēme gente
þat alle þe loȝe lemed of lyȝt
ſo d͡ere watȝ hit adubb͡emēt
ij
Th͡e dubb͡emēt d͡ere of d͡oū  d͡aleȝ
of wod  wat͛  wlonk playneȝ
byld͡e in me blys ab͡ated my baleȝ
foꝛ didd͡en my ſ͡treſſe dyſ͡tryed my p͡ayneȝ
d͡oū after aſ͡trem þat dryȝly h͡aleȝ
I b͡owed in blys bred ful my bꝛayneȝ
þe fyrre I folȝed þoſe floty valeȝ
þe moꝛe ſ͡trenghþe of ioye myn h͡erte ſ͡trayneȝ
as foꝛtune fares þ͛ as h͡o frayneȝ
wh͡eþ͛ ſolace h͡o ſend͡e oþ͛ elleȝ ſoꝛe
þe wyȝ to wh͡am h͡er wylle h͡o wayneȝ
hytteȝ to h͡aue ay moꝛe  moꝛe
¶Moꝛe of wele watȝ ī þat wyſe
þē I cowþe telle þaȝ I tom h͡ad͡e
foꝛ vrþely h͡erte myȝt not ſuffyſe
to þe tenþed͡ole of þo gladneȝ glad͡e
foꝛ þy I þoȝt þt p͡aradyſe
watȝ þer oþ͛ gayn þo b͡onkeȝ rad͡e
I h͡op͡ed þe water were a d͡euyſe
by twene myrþeȝ by mereȝ mad͡e
by ȝond͡e þe broke by ſlente oþ͛ ſlad͡e
I h͡op͡e þt mote merked woꝛe
b͡ot þe water watȝ d͡ep͡e I d͡oꝛſ͡t not wad͡e
 eu͛ me longed amoꝛe  moꝛe

[f.41/45]

[f.41/45 recto]

¶Moꝛe  moꝛe  ȝet wel mare
me lyſ͡te to ſe þe broke byȝond͡e
foꝛ if hit watȝ fayr þ͛ I con fare
wel loueloker watȝ þe fyrre lond͡e
ab͡owte me con I ſ͡tote  ſ͡tare
to fynd͡e a foꝛþe faſ͡te con I fond͡e
b͡ot woþeȝ mo I wyſſe þ͛ ware
þe fyrre I ſ͡talked by þe ſ͡trond͡e
 euer me þoȝt I ſ͡chuld͡e not wond͡e
foꝛ wo þer weleȝ ſo wȳne woꝛe
þēne nwe note me com on h͡ond͡e
þat meued my mynd͡e ay moꝛe  moꝛe
¶Moꝛe meruayle con my d͡om ad͡aūt
I ſeȝ byȝond͡e þat myry mere
a cryſ͡tal clyffe ful reluſaūt
mony ryal ray con fro hit rere
at þe fote þ͛ of þ͛ ſete afaūt
amayd͡en of menſke fuld͡eb͡onere
blyſnand͡e whyt watȝ hyr bleaūt
I knew hyr wel I ͡ad͡e ſen hyr ere
as glyſnand͡e gold͡e þat man con ſ͡ch͡ere
ſo ſ͡ch͡on þat ſ͡ch͡ene anvnd͡er ſ͡ch͡oꝛe
on lengħ̀ I loked to hyr þere
þe lenger I knew hyr moꝛe  moꝛe
¶Th͡e moꝛe I frayſ͡te hyr fayre face
her fygure fyn quen I h͡ad fonte
ſuch͡e glad͡and͡e gloꝛy con to me glace
as lyttel byfoꝛe þerto watȝ wonte
to calle hyr lyſ͡te con me ench͡ace
b͡ot b͡ayſmēt gef myn h͡ert abrūt
I ſeȝ hyr in ſo ſ͡trange aplace
ſuch aburre myȝt make mȳ h͡erte blūt
þēne vereȝ h͡o vp h͡er fayre froūt
hyr vyſayge whyt as playn yuoꝛe
þat ſ͡tonge mȳ h͡ert ful ſ͡tray atoūt
 eu͛ þelenger þe moꝛe  moꝛe

[f.41/45 verso]

iiij
Moꝛe þen me lyſ͡te my dred͡e aros
I ſ͡tod ful ſ͡tylle  d͡oꝛſ͡te not calle
wyth yȝen op͡en  mouth ful clos
I ſ͡tod as h͡end͡e as h͡awk ī h͡alle
I h͡op͡e þat goſ͡tly watȝ þt p͡oꝛp͡oſe
I dred on end͡e quat ſ͡chuld͡e byfalle
leſ͡t h͡o me eſ͡ch͡ap͡ed þat I þ͛ ch͡os
er I at ſ͡teuen hir moȝt ſ͡talle
þat gracios gay wt outen galle
ſo ſmoþe ſo ſmal ſo ſeme ſlyȝt
ryſeȝ vp ī hir araye ryalle
a p͛cos pyece ī p͡erleȝ pyȝt
¶Perleȝ pyȝte of ryal prys
þere moȝt mon by grace h͡af ſene
quen þat frech as floꝛ d͡elys
d͡oū þe b͡onke con b͡oȝe by d͡ene
al blyſnand͡e whyt watȝ hir ͡eamnys
vp͡on at ſyd͡eȝ  b͡oūd͡en b͡ene
wyth þe myryeſ͡te margarys at my d͡euyſe
þat eu͛ I ſeȝ ȝet with myn yȝen
wyth lap͜͡eȝ large I wot  I wene
dubb͡ed with d͡ouble p͡erle  dyȝte
h͡er coꝛtel of ſelf ſute ſ͡ch͡ene
wt p͛cios p͡erleȝ al vmb͡e pyȝte
¶A pyȝt coꝛonne ȝet wer þat gyrle
of marioꝛys  non oþ͛ ſ͡ton
hiȝe pynakled of cler quyt p͡erle
wyth flurted flowreȝ p͡erfet vp͡on
to h͡ed h͡ad͡e h͡o non oþ͛ werle
h͡er lere leke al hyr vmb͡e gon
h͡er ſemblaūt ſad͡e foꝛ d͡oc oþ͛ erle
h͡er ble moꝛe blaȝt þen wh͡alleȝ b͡on
as ſ͡ch͡oꝛne gold͡e ſ͡chyr h͡er fax þēne ſ͡ch͡on
on ſ͡chyld͡ereȝ þat legħ̀ vnlap͜͡ed lyȝte
h͡er d͡ep͡e coloᷣ ȝet wonted non
of p͛cios p͡erle ī p͡oꝛfyl pyȝte

[f.42/46]

[f.42/46 recto]

¶Pyȝt watȝ p͡oyned  vch͡e ah͡ēme
at h͡onde; at ſyd͡eȝ at ouerture
wyth whyte p͡erle  non oþ͛ gēme
 b͡oꝛnyſ͡te quyte watȝ hyr ueſ͡ture
b͡ot a wond͡er p͡erle wt outen wēme
in mydd͡eȝ hyr breſ͡te watȝ ſette ſo ſure
amāneȝ d͡om moȝt dryȝly d͡ēme
er mynd͡e moȝt malte ī hit meſure
I h͡op͡e notong moȝt endure
no ſau͛ly ſagh͡e ſay of þt ſyȝt
ſo watȝ hit clene  cler  pure
þat p͛cios p͡erle þ͛ hit watȝ pyȝt
¶Pyȝt in p͡erle þat p͛cios pyſe
on wyþ͛ h͡alf wat͛ com d͡oū þe ſ͡ch͡oꝛe
no gladd͡er gome h͡eþen ī to grece
þē I quen h͡o on brȳme woꝛe
ho watȝ me nerre þen aūte oꝛ nece
my joy foꝛ þy watȝ much þe moꝛe
ho ꝓfered me ſ͡p͡ech͡e þt ſ͡p͡ecial ſ͡pyce
enclynand͡e lowe ī wōmon loꝛe
caȝte of h͡er coꝛoū of grete treſoꝛe
 h͡aylſed me wyth a lote lyȝte
wel watȝ me þt eu͛ I watȝ b͡oꝛe
to ſware þat ſwete ī p͡erleȝ pyȝte
v
O p͡erle ꝗ I in p͡erleȝ pyȝt
art þͧ my p͡erle þat I h͡af playned
regretted by mȳ one on nyȝte
much longeȳg h͡af I foꝛ þe layned
ſyþen ínto greſſe þͧ me agĺyȝte
p͡enſyf p͡ayred I am foꝛ p͡ayned
 þͧ ī alyf of lykȳg lyȝte
in p͡aradys erd͡e of ſ͡tryf vnſ͡trayned
wh͡at wyrd͡e h͡atȝ hyd͡er my íuel vayned
 d͡on me in þys d͡el  gret d͡aūger
fro we ī twȳne wern towen  twayned
I h͡af b͡en a joyleȝ juelere

[f.42/46 verso]

¶Th͡at juel þēne in gēmeȝ gente
v͡ered vp h͡er vyſe wt yȝen graye
ſet on hyr coꝛoū of p͡erle oꝛiēt
 ſob͡erly after þēne con h͡o ſay
 ȝe h͡af yoᷣ tale myſe tente
to ſay yoᷣ p͡erle is al awaye
þat is ī cofer ſocomly clente
as ī þis gardyn gracios gaye
h͡ere īne tolenge foꝛeu͛  play
þer mys ne moꝛnȳg com neu͛ h͡ere
h͡er were afoꝛſer foꝛ þe ī faye
if þͧ were a gentyl jueler
¶Bot jueler gente if þͧ ſ͡ch͡al loſe
þy ioy foꝛ agēme þat þe watȝ lef
me þynk þe put ī amad p͡oꝛp͡oſe
 buſyeȝ þe ab͡oute arayſoū bref
foꝛ þat þͧ leſ͡teȝ watȝ b͡ot aroſe
þat flowred  fayled as kynd͡e hyt gef
now þurȝ kynd͡e of þe kyſ͡te þt hyt con cloſe
to a p͡erle of prys hit is put ī pref
 þͧ h͡atȝ called þy wyrd͡e aþef
þat oȝt of noȝt h͡atȝ mad þe cler
þͧ blameȝ þe b͡ote of þy meſ͡ch͡ef
þͧ art no kynd͡e jueler
¶a juel to me þen watȝ þys geſ͡te
 iueleȝ wern hyr gētyl ſaweȝ
I wyſe ꝗ I my blyſfol b͡eſ͡te
my grete dyſ͡treſſe þͧ altodraweȝ
to b͡e excuſed I make requeſ͡te
I trawed my p͡erle d͡on out of d͡aweȝ
now h͡af I fond͡e hyt I ſ͡ch͡al ma feſ͡te
 wony wt hyt ī ſ͡chyr wod ſ͡ch͡aweȝ
 loue my loꝛd͡e  al his laweȝ
þat h͡atȝ me broȝ þys blys ner
now were I at yow byȝond͡e þiſe waweȝ
I were a ioyfol jueler

[f.43/47]

[f.43/47 recto]

Iueler ſay̮d͡e þat gēme clene
wy b͡oꝛd͡e ȝemen ſo madd͡e ȝe b͡e
þre woꝛd͡eȝ h͡atȝ þͧ ſ͡p͡oken at ene
vnavyſed foꝛſoþe wern alle þre
þͧ ne woſ͡te in woꝛld͡e quat on d͡otȝ mene
þy woꝛd͡e byfoꝛe þy wytte confle
þͧ ſays þͧ traweȝ me ī þis d͡ene
by cawſe þͧ may wt yȝen me ſe
anoþ͛ þͧ ſays ī þys coūtre
þy ſelf ſ͡ch͡al won wt me ryȝt h͡ere
þe þrydd͡e to p͡aſſe þys wat͛ fre
þat may no ioyfol jueler
vi
Ih͡ald͡e þat iueler lyttel to prayſe
þat loueȝ wel þt h͡e ſeȝ wyth yȝe
 much to blame  vn coꝛtoyſe
þat lyueȝ oure loꝛd͡e wold͡e make alyȝe
þat lelly hyȝte yoᷣ lyf to rayſe
þaȝ fortune dyd yoᷣ fleſ͡ch to dyȝe
ȝe ſetten hys woꝛd͡eȝ ful weſ͡ternays
þat loueȝ no þȳk b͡ot ȝe hit ſyȝe
 þat īs a p͡oȳt oſoꝛquydryȝe
þat vch͡e god mon may euel by ſeme
to leue notale b͡e tue to tryȝe
b͡ot þat hys one ſkyl may d͡em
¶Deme now þy ſelf if þͧ con d͡ayly
as man to god woꝛd͡eȝ ſ͡chuld͡e h͡eue
þͧ ſaytȝ þͧ ſ͡ch͡al won ī þis b͡ayly
me þynk þe burd͡e fyrſ͡t aſke leue
 ȝet of graūt þͧ myȝteȝ fayle
þͧ wylneȝ ou͛ þys water to weue
er moſ͡te þͧ ceuer to oþ͛ coūſayl
þy corſe ī clot mot cald͡er keue
foꝛ hit watȝ foꝛ garte at p͡aradys greue
oure ȝoꝛe fad͡er hit con myſſeȝeme
þurȝ drwry d͡eth b͡oȝ vch ma dreue
er ou͛ þys d͡am hyɱ dryȝtȳ d͡eme

[f.43/47 verso]

¶Demeȝ þͧ me ꝗ I my ſwete
to d͡ol agayn þēne I d͡owyne
now h͡af I fonte þat I foꝛlete
ſ͡ch͡al I efte foꝛ go hit er eu͛ i fyne
why ſ͡ch͡al I hit b͡oþe myſſe  mete
my p͛cios p͡erle d͡otȝ me gret pyne
wh͡at ſerueȝ treſoꝛ b͡ot gareȝ men grete
wh͡en he hit ſ͡ch͡al efte wt teneȝ tyne
now rech I neu͛ foꝛto d͡eclyne
ne h͡ow fer of fold͡e þat man me fleme
wh͡en I am p͡artleȝ of p͡erleȝ myne
b͡ot durand͡e d͡oel wh͡at may men d͡eme
¶Th͡ow d͡emeȝ noȝt b͡ot d͡oel dyſ͡treſſe
þēne ſayd͡e þat wyȝt why d͡otȝ þͧ ſo
foꝛ dyne of d͡oel of lureȝ leſſe
ofte mony mon foꝛ gos þe mo
þe oȝte ͡etter þy ſeluen bleſſe
 loue ay god  wele  wo
foꝛ anger gayneȝ þe not a creſſe
wh͡o ned͡eȝ ſ͡ch͡al þole b͡enot ſo þro
foꝛ þoȝ þͧ d͡aūce as any d͡o
braūdyſ͡ch  bray þy braþeȝ breme
wh͡en þͧ no fyrre may to ne fro
þͧ moſ͡te abyd͡e þat h͡e ſ͡ch͡al d͡eme
¶Deme dryȝtyn euer hȳ adyte
of þe way afote ne wyl h͡e wryþe
þy mend͡eȝ moūteȝ not amyte
þaȝ þͧ foꝛ ſoꝛȝe b͡e neu͛ blyþe
ſ͡tȳſ͡t of þy ſ͡trot  fyne to flyte
 ſech hys blyþe ful ſwefte  ſwyþe
þy prayer may hys pyte byte
þat mercy ſ͡ch͡al hyr crafteȝ kyþe
hys comfoꝛte may þy langoᷣ lyþe
 þy lureȝ of lyȝtly leme
foꝛ marre oþ͛ madd͡e moꝛne  myþe
al lys ī hym to dyȝt  d͡eme

[f.44/48]

[f.44/48 recto]

vii
Th͡enne d͡emed I to þat d͡amyſelle
ne woꝛþe no wrath þe vnto my loꝛd͡e
if rap͡ely raue ſ͡p͡oꝛnand͡e ī ſ͡p͡elle
my h͡erte watȝ al wt myſſe remoꝛd͡e
as walland͡e water gotȝ out of welle
I d͡o me ay ī hys myſerecoꝛd͡e
rebuke me neu͛ wt woꝛd͡eȝ felle
þaȝ I foꝛloyne my d͡ere end͡oꝛd͡e
b͡ot lyþeȝ me kynd͡ely yoᷣ coūford͡e
pytoſly þenkand͡e vp͡on þyſſe
of care  me ȝemad͡e a coꝛd͡e
þat er watȝ groūd͡e of alle my̮ blyſſe
¶My blyſſe my b͡ale ȝe h͡au b͡en b͡oþe
b͡ot much þe bygger ȝet watȝ my mon
fro þͧ watȝ wroken fro vch a woþe
I wyſ͡te neu͛ quere my p͡erle watȝ gon
now I hit ſe now leþeȝ my loþe
 quen we d͡ep͡arted we wern at on
god foꝛb͡ed͡e we b͡e now wroþe
wemeten ſo ſeld͡en by ſ͡tok oþ͛ ſ͡ton
þaȝ coꝛtayſly ȝe carp con
I am b͡ot mol  marereȝ myſſe
b͡ot cryſ͡tes merſy  mary  jon
þiſe arn þe groūd͡e of alle my blyſſe
¶Jn blyſſe I ſe þe blyþely blent
 I aman al moꝛnyf mate
ȝe take þ͛ on ful lyttel tente
þaȝ I h͡ente ofte h͡armeȝ h͡ate
b͡ot now I am h͡ere ī yoᷣ p͛ſente
I wold͡e byſech wythouten d͡eb͡ate
ȝe wold͡e me ſay ī ſobꝛe aſente
wh͡at lyf ȝe led͡e erly  late
foꝛ I am ful fayn þat yoᷣ aſ͡tate
is woꝛþen to woꝛſ͡chyp  wele I wyſſe
of alle my̮ joy þe hyȝe gate
hit is ī groūd͡e of alle my blyſſe

[f.44/48 verso]

¶Now blyſſe burne mot þe bytyd͡e
þen ſayd͡e þat lufſoū of lyth  lere
 welcū h͡ere to walk  byd͡e
foꝛ now þy ſ͡p͡ech͡e is to me d͡ere
mayſ͡ter ful mod  hyȝe pryd͡e
I h͡ete þe arn h͡eter ly h͡ated h͡ere
my loꝛd͡e ne loueȝ not foꝛto chyd͡e
foꝛ meke arn alle þt woneȝ hȳ nere
 wh͡en ī hys place þͧ ſ͡ch͡al ap͡ere
b͡e d͡ep d͡euote ī hol mekeneſſe
my loꝛd͡e þelamb loueȝ ay ſuch ch͡ere
þat is þe groūd͡e of alle my blyſſe
¶A blyſful lyf þͧ ſays I led͡e
þͧ wold͡eȝ knaw þ͛ of þe ſ͡tage
þow woſ͡t wel wh͡en þy p͡erle con ſ͡ch͡ed͡e
I watȝ ful ȝong  tend͡er of age
b͡ot my loꝛd͡e þe lomb͡e þurȝ hys god h͡ed͡e
h͡e toke my ſelf to hys maryage
coꝛoūd͡e me quene ī blyſſe to bred͡e
ī lengħ̀ of d͡ayeȝ þat eu͛ ſ͡ch͡al wage
 ſeſed ī alle hys h͡erytage
hys lef iſ I andyly hysſe
hys preſe hys prys  hys p͡arage
is rote  groūd͡e of alle my blyſſe
Blyſful ꝗ I may þys b͡e trwe
dyſ͡pleſeȝ not if I ſ͡p͡eke erroᷣ
art þͧ þe quene of h͡eueneȝ blwe
þt al þys woꝛld͡e ſ͡ch͡al d͡o h͡onoᷣ
we leuen on marye þat grace of grewe
þat b͡er a b͡arne of vyrgyn floᷣ
þe croune fro hyr quo moȝt remwe
b͡ot ho hir p͡aſſed ī ſū fauoᷣ
now foꝛ ſynglerty ohyr d͡ouſoᷣ
we calle hyr fenyx of arraby
þat freles fleȝe of hyr faſoꝛ
lyk to þe quen of cortayſye

[f.45/49]

[f.45/49 recto]

Coꝛtayſe quen þēne ſyd͡e þat gaye
kneland͡e to groūd͡e fold͡e vp hyr face
makeleȝ mod͡er  myryeſ͡t may
bleſſed bȳgyner of vch a grace
þēne ros h͡o vp  con reſ͡tay
 ſ͡p͡eke me toward͡e ī þat ſ͡p͡ace
 fele h͡ere p͡oꝛch͡aſeȝ  fongeȝ pray
b͡ot ſup͡plantoꝛeȝ none wtīne þys place
þat emoꝑiſe al h͡euēȝ hatȝ
 vrþe  h͡elle ī h͡er b͡ayly
of erytage ȝet non wyl h͡o ch͡ace
foꝛ h͡o is quen of coꝛtayſye
¶Th͡e coᷣt of þe kynd͡om of god alyue
h͡atȝ a ꝓp͡erty ī hyt ſelf leȳg
alle þat may þer īne aryue
of alle þe reme is quen oþ͛ kȳg
 neu͛ oþ͛ ȝet ſ͡ch͡al d͡epryue
b͡ot vch͡on fayn of oþ͛eȝ h͡afȳg
 wold͡e h͡er coꝛoūeȝ wern woꝛþe þo fyue
if p͡oſſyble were h͡er mendȳg
b͡ot my lady of quom jeſu con ſ͡prȳg
h͡o h͡ald͡eȝ þe empyre ou͛ vꝰ ful hyȝe
 þat dyſpleſeȝ non of oure gȳg
foꝛ h͡o is quene of coꝛtayſye
¶Of coᷣtayſye as ſaytȝ ſaȳt p͡oule
al arn we mēbreȝ of ihu̅ kryſ͡t
as h͡eued  arme  legg  naule
temen to hys b͡ody ful trwe  tyſ͡te
ryȝt ſo is vch a kryſ͡ten ſawle
alongand͡e lym to þe mayſ͡ter of myſ͡te
þēne loke wh͡at h͡ate oþ͛ any gawle
is tach͡ed oþ͛ tyȝed þy lȳmeȝ by twyſ͡te
þy h͡eued h͡atȝ nauþer greme ne gryſ͡te
on arme oþ͛ fynger þaȝ þͧ b͡er byȝe
ſo fare we alle wyth luf  lyſ͡te
to kȳg  quene by coꝛtayſye

[f.45/49 verso]

Coꝛtayſe ꝗ I I leue
 ch͡aryte grete b͡e yow amōg
b͡ot my ſp͡ech͡e þat yow ne greue
þy ſelf in h͡euen ou͛ hyȝ þͧ h͡eue
to make þe quen þat watȝ ſo ȝonge
Wh͡at moꝛe h͡onoᷣ moȝte h͡e ach͡eue
þat had͡e endured ī woꝛld͡e ſ͡tronge
 lyued ī p͡enaūce hys lyueȝ longe
wt b͡odyly bale hȳ blyſſe to byye
wh͡at moꝛe woꝛſ͡chyp moȝt h͡o fonge
þen coroūd͡e b͡e kȳg; by coꝛtayſe
Th͡at coꝛtayſe is to fre of d͡ed͡e
ȝyf hyt b͡e ſoth þat þͧ coneȝ ſaye
þͧ lyfed not two ȝer ī oure þed͡e
þͧ cowþeȝ neu͛ god nauþ͛ pleſe ne pray
ne neu͛ nawþer p͡ater ne cred͡e
 quen mad on þe fyrſ͡t d͡ay
I may not traw ſo god me ſ͡p͡ed͡e
þat god wold͡e wryþe ſo wrange away
of coūtes d͡amyſel p͡armafay
Wer fayr ī h͡euen to h͡ald͡e aſſ͡tate
oþ͛ elleȝ a lady of laſſe aray
b͡ot a quene hit is to d͡ere a d͡ate
¶þer is no d͡ate of hys god neſſe
þen ſayd͡e to me þat woꝛþy wyȝte
foꝛ al is trawþe þat h͡e con dreſſe
 h͡e may d͡o no þynk b͡ot ryȝt
as math͡ew meleȝ ī yoᷣ meſſe
ī ſothfol goſ͡p͡el of god al myȝt
ī ſample h͡e can ful grayþely geſſe
 lykneȝ hit to h͡euen lyȝte
my regne h͡e ſaytȝ is lyk on hyȝt
to aloꝛd͡e þat h͡ad͡e a uyne I wate
of tyme of ȝere þe terme watȝ tyȝt
to lab͡oꝛ vyne watȝ d͡ere þe d͡ate

[f.46/50]

[f.46/50 recto]

¶þat d͡ate of ȝere wel knawe þys hyne
þe loꝛd͡e ful erly vp h͡e ros
to hy̮re werkmen to hys vyne
 fynd͡eȝ þ͛ ſūme to hys p͡oꝛp͡os
into acoꝛd͡e þay con d͡eclyne
foꝛ ap͡ene on a d͡ay  foꝛth þay gotȝ
wryþen  woꝛch͡en  d͡on gret pyne
keruen  caggen  man hit clos
ab͡oute vnd͡er þe loꝛd͡e to marked totȝ
 yd͡el men ſ͡tand͡e h͡e fynd͡eȝ þerate
why ſ͡tand͡e yogh;e yd͡el h͡e ſayd͡e to þos
ne knawe ȝe of þis d͡ay no d͡ate
¶Er d͡ate of d͡aye hid͡er arn we wōne
ſowatȝ al ſamen h͡er anſwar ſoȝt
we h͡af ſ͡tand͡en h͡er ſyn ros þe ſūne
 no mō bydd͡eȝ vꝰ d͡o ryȝt noȝt
gos ī to my vyne d͡otȝ þat ȝe cōne
ſo ſayd͡e þeloꝛd͡e  mad͡e hit toȝt
wh͡at reſonab͡ele hyre b͡e naȝt b͡erūne
I yow pray ī d͡ed͡e  þoȝte
þay wente ī to þe vyne  wroȝte
 al d͡ay þe loꝛd͡e þꝰ ȝed͡e his gate
 nw men to hys vyne h͡e broȝte
wel neȝ wyl d͡ay watȝ p͡aſſed d͡ate
¶At þe d͡ay of d͡ate of euenſonge
on oure byfoꝛe þe ſōne go d͡oū
h͡e ſeȝ þer yd͡el men ful ſ͡tronge
 ſad͡e to h͡en wt ſobꝛe ſoū
wy ſ͡tond͡e ȝe y d͡el þiſe d͡ayeȝ longe
þay ſayd͡en h͡er hyre watȝ naw͡ere b͡oū
gotȝ to my vyne ȝemen ȝonge
 wyrkeȝ  d͡otȝ þt at ȝe moū
ſone þe woꝛld͡e by com wel broū
þe ſūne watȝ d͡oū   hit wex late
to take h͡er hyre h͡e mad͡e fūoū
þe d͡ay watȝ al ap͡aſſed d͡ate

[f.46/50 verso]

x
Th͡e d͡ate of þe d͡aye þe loꝛd͡e con knaw
called to þe reue led͡e p͡ay þe meyny
gyf h͡em þe hyre þat I h͡em owe
 fyrre þat non me may reprene
ſet h͡em alle vp͡on arawe
 gyf vch͡on īlych͡e ap͡eny
by gyn at þe laſ͡te þat ſ͡tād͡eȝ lowe
tyl at þe fyrſ͡te þat þͧ atteny
 þēne þe fyrſ͡t by gōn;e to pleny̮
 ſayd͡en þat þay h͡ad͡e trauayled ſoꝛe
þeſe b͡ot on oure h͡em con ſ͡treny
vꝰ þȳk vꝰ oȝe to take moꝛe
¶ɱoꝛe h͡af we ſerued vꝰ þȳk ſo
þat ſuffred h͡au þe d͡ay̮eȝ h͡ete
þēn þyſe þat wroȝt not h͡oureȝ two
 þͧ d͡otȝ h͡em vꝰ to coūterfete
þēne ſayd͡e þe loꝛd͡e to omof þo
frend͡e no waníg I wyl þe ȝete
take þat is þyn owne  go
 I hyred þe foꝛ ap͡eny agrete
Quy by gȳneȝ þͧ now to þrete
watȝ not ap͡ene þy couenaūt þoꝛe
fyrre þē couenaūd͡e is noȝt to plete
wy ſ͡ch͡alte þͧ þēne ask moꝛe
¶Moꝛe weþ͛ louyly is me my gyfte
to d͡o wyth myn quat ſo me lykeȝ
oþ͛ elleȝ þyn yȝe tolyþ͛ is lyfte
foꝛ I am goud͡e  nō by ſwykeȝ
þꝰ ſ͡chal I ꝗ kryſ͡te hit ſkyfte
þe laſ͡te ſ͡ch͡al b͡e þe fyrſ͡t þat ſ͡trykeȝ
 þe fyrſ͡t þe laſ͡te b͡e h͡e neu͛ ſo ſwyft
foꝛ mony b͡en calle þaȝ fewe b͡e mykeȝ
þꝰ p͡oꝛe men h͡er p͡art ay pykeȝ
þaȝ þay comlate  lyttel woꝛe
 þaȝ h͡er ſweng wyth lyttel at ſlykeȝ
þe merci of god is much þe moꝛe

[f.47/51]

[f.47/51 recto]

Moꝛe h͡af I of joye  blyſſe h͡ereīne
of ladyſ͡chyp gret  lyueȝ blom
þen alle þe wyȝeȝ ī þe woꝛld͡e myȝt wȳne
by þe way of ryȝt to aſke d͡ome
wh͡eþer welnygh now I con bygȳne
in euentyd͡e into þe vyne I come
fyrſ͡t of my hyre my loꝛd͡e con mȳne
I watȝ p͡ayed anon of al  ſū
ȝet oþ͛ þer werne þt toke moꝛe tom
þat ſwange  ſwat foꝛ long ȝoꝛe
þat ȝet of hyre noþynk þay nom
p͡araūt͛ noȝt ſ͡ch͡al toȝere moꝛe
¶Th͡en moꝛe I meled  ſayd͡e ap͡ert
me þynk þy tale vnreſoūable
godd͡eȝ ryȝt is redy  eu͛ moꝛerert
oþ͛ h͡oly wryt is b͡ot afable
ī ſauter is ſayd averce ouerte
þat ſ͡p͡ekeȝ ap͡oȳt d͡etermynable
þͧ quyteȝ vch͡on as hys d͡eſſerte
þͧ hyȝe kȳg ay oꝑtermynable
now h͡e þat ſ͡tod þe long d͡ay ſ͡table
 þͧ to p͡ayment com hym byfoꝛe
þēne þe laſſe ī werke to take moꝛe able
 eu͛ þe lenger þe laſſe þe moꝛe
Of moꝛe  laſſe in god͡eȝ rych͡e
þat gentyl ſayd͡e lys no jop͡ard͡e
foꝛ þer is vch mon p͡ayed inlych͡e
wh͡eþer lyttel oþ͛ much b͡e hys reward͡e
foꝛ þe gentyl ch͡euentayn is no chych͡e
queþ͛ ſo eu͛ h͡e d͡ele neſ͡ch oþ͛ h͡ard͡e
h͡e laueȝ hys gyf͡teȝ as wat͛ of dych͡e
oþ͛ goteȝ of golf þat neu͛ ch͡ard͡e
hys fraūchyſe is large þt eu͛ d͡ard
to hȳ þat matȝ ī ſȳne reſ͡cogħ̀
no blyſſe b͡etȝ fro h͡em rep͡ard͡e
foꝛ þe grace of god is gret I nogħ̀

[f.47/51 verso]

Bot now þͧ moteȝ me foꝛ to mate
þat I my p͡eny h͡af wrang tan h͡ere
þͧ ſayȝ þat I þat com to late
am not woꝛþy ſo gret b͡ere
wh͡ere wyſ͡teȝ þͧ eu͛ any b͡ourne ab͡ate
euer ſo h͡oly ī hys prayere
þat h͡enefoꝛfeted by ſūkyn gate
þe med͡e ſū tyme of h͡eueneȝ clere
 ay þe ofter þe ald͡er þay were
þay laften ryȝt  wroȝten wogħ̀
mercy  gace moſ͡te h͡em þē ſ͡tere
foꝛ þe gace of god is gret ī noȝe
¶b͡ot ī nogħ̀ of grace hatȝ īnocent
as ſone as þay arn b͡oꝛne bylyue
ī þe water of b͡abtem þay dyſſente
þē arne þay b͡oꝛoȝt ī to þe vyne
anon þe d͡ay wt d͡erk end͡ente
þe myȝt of d͡eth d͡otȝ to enclyne
þat wroȝt neuer wrang er þēne þay wente
þe gentyle loꝛd͡e þēne p͡ayeȝ his hyne
þay dyd͡en hys h͡eſ͡te þay wern þere ine
why ſ͡chuld͡e h͡e not h͡er lab͡oᷣ alow
ȝyſ  p͡ay hym at þe fyrſ͡t fyne
foꝛ þe grace of god is gret ī nogħ̀
I noȝe is knawen þt man kyn grete
fyrſ͡te watȝ wroȝt to blyſſe p͡arfyt
oure foꝛme fad͡er hit con foꝛfete
þurȝ an ap͡ple þat h͡e vp͡on con byte
al wer we d͡ampned foꝛ þat mete
to dyȝe ī d͡oel out of d͡elyt
 ſyþen wend͡e to h͡elle h͡ete
þ͛ īne to won wtoute reſ͡pyt
b͡ot þer on com ab͡ote as tyt
rych͡e blod ran on rod͡e ſo rogħ̀
 wȳne wat͛ þē at þat plyt
þe gace of god wex gret ī nogħ̀

[f.48/52]

[f.48/52 recto]

¶In nogħ̀ þer wax out out of þat welle
blod  wat͛ of brod͡e woūd͡e
þe blod vꝰ b͡oȝt fro b͡ale of h͡elle
 d͡elyu͛ed vꝰ of þe d͡eth ſecoūd͡e
þe water is b͡aptem þe ſoþe to telle
þat folȝed þe glayue ſo grȳly groūd͡e
þat waſ͡ch͡eȝ away þe gylteȝ felle
þat ad͡am wythīne d͡eth vꝰ droūd͡e
now is þ͛ noȝt ī þe woꝛld͡e roūd͡e
by twene vꝰ  blyſſe b͡ot þat h͡e wt droȝ
 þat is reſ͡toꝛed ī ſely ſ͡toūd͡e
 þe grace of god is gret ī nogh
xíí
Grace ī nogh þe mon may h͡aue
þat ſȳneȝ þēne new ȝif hȳ rep͡ente
b͡ot wt ſoꝛȝ  ſyt h͡e mot hit craue
 byd͡e þe p͡ayne þer to is b͡ent
b͡ot reſoū of ryȝt þat con not raue
ſaueȝ eu͛ moꝛe þe īnoſſeēt
hit is a d͡om þt neu͛ god gaue
þat eu͛ þe gyltleȝ ſ͡chuld͡e b͡e ſ͡ch͡ente
þe gyltyf may contryſſyoū h͡ente
 b͡e þurȝ mercy to grace þryȝt
b͡ot h͡e to gyle þat neu͛ glente
at ī oſ͡tence is ſaf  ryȝte
¶ryȝt þꝰ þꝰ I knaw wel ī þis cas
two men to ſaue is god byſkylle
þe ryȝt wys man ſ͡ch͡al ſe hys filte
þe h͡armleȝ h͡aþel ſ͡ch͡al com hym tylĺe
þe ſaut͛ hyt ſatȝ þus; ī ap͡ace
loꝛd͡e quo ſ͡ch͡al klymb͡e þy hyȝ hylleȝ
oþ͛ reſ͡t wtīne þy h͡oly place
hymſelf to on ſware h͡e is not dylle
hond͡elȳgeȝ h͡arme þat dyt not ille
þat is of h͡ert b͡oþe clene  lyȝt
þer ſ͡ch͡al hys ſ͡tep ſ͡table ſ͡tylle
þe īnoſent is ay ſaf by ryȝt

[f.48/52 verso]

¶Th͡e ryȝtwys man alſo ſertayn
aproch͡e h͡eſ͡ch͡al þt prop͡er pyle
þat takeȝ not h͡er ly̮f in vayne
ne glauereȝ heꝛ meȝb͡oꝛ wyth no gyle
of þys ry̮ȝt wys ſaȝ ſalamon playn
h͡ow kyntly oure con aquy̮le
by wayeȝ ful ſ͡treȝt h͡e con hym ſ͡tray̮n
 ſ͡ch͡eued hȳ þe rengne of god a whyle
as quo ſays lo ȝon louely yle
þͧ may hit wȳne if þͧ b͡e wyȝte
b͡ot h͡ardyly wt oute p͡eryle
þe īnoſent is ay ſaue by ryȝte
¶An end͡e ryȝtwys men ȝet ſaytȝ agome
Dauíd in ſauter if eu͛ ȝe ſeȝ hit
loꝛd͡e þy ſeruaūt draȝ neuer to d͡ome
ſoꝛ non lyuyand͡e to þe is juſ͡tyfyet
foꝛ þy to coꝛte quen þͧ ſ͡ch͡al com
þer alle oure cauſeȝ ſ͡ch͡al b͡e tryed
alegge þeryȝt þͧ may b͡e ī nome
by þys ilke ſ͡p͡ech I h͡aue aſſ͡pyed
b͡ot h͡e on rod͡e þat blody dyed
d͡elfully þurȝ h͡ond͡eȝ þryȝt
gyue þe to p͡aſſe wh͡en þͧ arte tryed
by īnocens  not by ryȝte
¶Ryȝtwyſly quo con red͡e
h͡e loke on b͡ok  b͡e awayed
h͡ow ihc̅ hȳ welke inare þed͡e
 burneȝ h͡er b͡arneȝ vnto hȳ brayd͡e
foꝛ h͡ap͜͡e  h͡ele þat fro hȳ ȝed͡e
to touth h͡er chyld͡er þay fayr hym prayed
his d͡eſſyp͡eleȝ wt blame let b͡e hȳ b͡ed͡e
 wyth h͡er reſoūeȝ fulfele reſ͡tayed
ihc̅ þēne h͡em ſwetelyſayd͡e
d͡o way let chyld͡er vnto me tyȝt
to ſuch͡e is h͡euen rych͡e arayed
þe īnocent is ay ſaf by ryȝt

[f.49/53]

[f.49/53 recto]

Ihc̅ con calle to hȳ hys myld͡e
 ſayd͡e hys rych͡e no wyȝ myȝt wȳne
b͡ot h͡e com þyd͡er ryȝt as achyld͡e
oþ͛ elleȝ neu͛ moꝛe com þer īne
h͡armleȝ trwe  vnd͡e fyld͡e
wt outen mote oþ͛ maſ͡cle of ſulp͡and͡e ſȳne
quen ſuch þ͛ cnoken on þe byld͡e
tyt ſ͡ch͡al h͡em men þeȝate vnpȳne
þer is þe blys þat connnot blȳne
þat þe jueler ſoȝte þurȝ p͡erre pres
 ſold͡e alle hys goud b͡oþe wolen  lȳne
to bye hȳ a p͡erle watȝ maſ͡celleȝ
¶This makelleȝ p͡erle þat b͡oȝt is d͡ere
þe joueleꝛ gef foꝛe alle hys god
is lyke þe reme of h͡eueneſſe clere
ſo ſayd͡e þe fad͡er of fold͡e  flod͡e
foꝛ hit is wēleȝ clene  clere
 end͡eleȝ roūd͡e  blyþe of mod͡e
 cōmune to alle þat ryȝtywys were
lo euen ī mydd͡eȝ my breſ͡te hit ſ͡tod͡e
my loꝛd͡e þe lomb͡e þat ſ͡ch͡ed͡e hys blod͡e
h͡e pyȝt hit þere ī token of p͡es
I red͡e þe foꝛſake þe woꝛld͡e wod͡e
 p͡oꝛch͡ace þy p͡erle maſkelles
¶O maſkeleȝ p͡erle ī p͡erleȝ pure
þat b͡ereȝ ꝗ I þe p͡erle of prys
quo foꝛmed þe þy fayre fygure
þat wroȝt þy wed͡e h͡e watȝ ful wys
þy b͡eaute com neu͛ of nature
pymalyon p͡aynted neu͛ þy vys
ne aryttotel nawþ͛ by hys lettrure
of carp͡e þe kynd͡e þeſe erteȝ
þy coloᷣ p͡aſſeȝ þe floᷣ d͡elys
þyn angel h͡auȳg ſo clene coꝛteȝ
breue me bryȝt quat kyn offys
b͡ereȝ þe p͡erle ſo maſkelleȝ

[f.49/53 verso]

¶My makeĺeȝ lamb͡e þat al may b͡ete
ꝗ ſ͡ch͡o my d͡ere d͡eſ͡tyne
me ch͡es to hys make al þaȝ vn mete
ſū tyme ſemed þt aſſemble
wh͡en I wente fro yoꝛ woꝛld͡e wete
h͡e cald͡e me to hys b͡on͛te
cū hyd͡er to me my lēman ſwete
foꝛ mote ne ſ͡p͡ot is non ī þe
h͡e gef me myȝt  als b͡ewte
ī hys blod h͡e weſ͡ch my wed͡e ond͡eſe
 coꝛond͡e clene ī v͛ꝛgynte
 pyȝt me ī p͡erleȝ maſkelleȝ
¶Why maſkelleȝ bryd þat bry̮ȝt con flamb͡e
þat reiateȝ h͡atȝ ſo ry̮ch͡e  ryf
quat kyn þȳg may b͡e þat lamb͡e
þat þe wold͡e wedd͡e vnto hys vyf
ou͛alle oþ͛ ſo hyȝ þͧ clamb͡e
to led͡e wt hȳ ſoladyly lyf
ſo mony acomly on vūd͡er camb͡e
foꝛ kryſ͡t h͡au lyued ī much ſ͡tryf
 þͧ con alle þo d͡ere out dryf
 fro þat maryag al oþ͛ d͡epres
al only þyſelf ſo ſ͡tout  ſ͡ty̮f
a makeleȝ may  maſkelleȝ
Maſkelles ꝗ þat myry quene
vnblemyſ͡t I am wyth outen blot
 þat may I wt menſk mēteene
b͡ot makeleȝ quene þēne ſad͡e I not
þe lamb͡es vyueȝ ī blyſſe we b͡ene
a h͡ondred  foꝛty þowſand͡e flot
as ī þe ap͡ocalyp͜͡eȝ hit is ſene
ſant johū h͡em ſyȝ al ī aknot
on þe hyl of ſyon þat ſemly clot
þe ap͡oſ͡tel h͡em ſegh ī goſ͡tly drem
arayed to þe weddȳg ī þt hyl cop͜͡e
þe nwe cyte o ȷĺrm̅

[f.50/54]

[f.50/54 recto]

Of ȷĺrm̅ I inſ͡p͡ech͡e ſ͡p͡elle
if þͧ wyl knaw wh͡at kyn h͡e b͡e
my lomb͡e my loꝛd͡e my d͡ere juelle
my ioy my blys my lēman fre
þe ꝓfete yſaye of hȳ con melle
pitouſly of h̄ys d͡eb͡onerte
þat gloꝛyoꝰ gyltleȝ þt mon con quelle
wt outen any ſake of felonye
as a ſ͡ch͡ep to þe ſlaȝt þ͛ lad watȝ h͡e
 as lomb͡e þat clyp͜͡er ī land͡e men
ſo cloſed h͡e hys mouth fro vch query
quen jueȝ hȳ iugged ī ȷĺrm̅
¶In ȷĺrm̅ watȝ my lēman ſlayn
 rent on rod͡e wt b͡oyeȝ b͡old͡e
al oure b͡aleȝ to b͡ere ful b͡ayn
h͡e toke on hȳ ſelf oure careȝ cold͡e
wt b͡offeteȝ watȝ hys face flay̮n
þat watȝ ſo fayr onto byh͡old͡e
foꝛ ſȳne h͡e ſet hȳ ſelf ī vayn
þat neu͛ h͡ad͡e non hym ſelf to wold͡e
foꝛ vꝰ h͡e lette hȳ flyȝe  fold͡e
 bred͡e vp͡on ab͡oſ͡twys b͡em
as meke as lomp þat no playnt told͡e
foꝛ vꝰ h͡e ſwalt ī ȷĺrm̅
¶Ilrm̅ jord͡an  galalye
þer as b͡aptyſed þe goud͡e ſaȳt jon
his woꝛd͡eȝ acoꝛd͡ed to yſaye
wh͡en ihc̅ con to hȳ ward͡e gon
h͡e ſayd͡e of hȳ þy̮s ꝓfeſſye
lo god͡eȝ lomb͡e as trwe as ſ͡ton
þat d͡otȝ away þe ſȳneȝ dryȝe
þat alle þys woꝛld͡e h͡atȝ wroȝt vp͡on
hȳ ſelf ne wroȝt neu͛ ȝet non
wh͡eþer on hy̮m ſelf h͡e con al clem
hys generacyoū quo recen con
þat dyȝed foꝛ vꝰ ī ȷĺrm̅

[f.50/54 verso]

Jn ȷĺrm̅ þꝰ my lēman ſwatte
twyeȝ foꝛ lomb͡e watȝ taken þere
by trw recoꝛd͡e of ayþ͛ h͡ete
foꝛ mod͡e ſo meke  al hys fare
þe þryd͡e tyme is þ͛to ful mete
in ap͡okalyp͡eȝ wryten ful ȝare
in myd͡eȝ þe trone þere ſaynteȝ ſete
þe ap͡oſ͡tel iohū hȳ ſaytȝ as b͡are
leſand͡e þe b͡oke with leueȝ ſware
þere ſeuen ſȳgnetteȝ wern ſette ī ſeme
 at þt ſyȝt vch͡e d͡outh con d͡are
in h͡elle ī erþe  ȷĺrm̅
Thys ȷĺrm̅ lomb͡e h͡ad͡e neu͛ p͡echch͡e
of oþ͛ huee b͡ot quyt jolyf
þat mot ne maſklle moȝt on ſ͡trech͡e
foꝛ wolle quyte ſo ronk  ryf
foꝛ þy vch͡e ſaule þat h͡ad͡e neu͛ teth͡e
is to þat lomb͡e a woꝛthyly wyf
 þaȝ vch d͡ay aſ͡toꝛe h͡e fech͡e
among vꝰ cōmeȝ nouoþ͛ ſ͡trot ne ſ͡tryf
b͡ot vchon enle we wold͡e were fyf
þemo þe myryer ſo god me bleſſe
ī comp͡ayny gret our luf con þryf
in h͡onoᷣ moꝛe  neu͛ þeleſſe
¶ĺaſſe of blyſſe may non vꝰ brȳg
þat b͡eren þys p͡erle vp͡on oure brreſ͡te
foꝛ þay of mote con þe neu͛ mȳge
of ſ͡p͡otleȝ p͡erleȝ þa b͡eren þe creſ͡te
al þaȝ oure coꝛſes ī clotteȝ clȳge
 ȝe remen foꝛ rauþe wyth outen reſ͡te
we þurȝ outly h͡auen cnawȳg
of .n d͡eth͡e ful oure h͡op͡e is dreſ͡t
þe lonb͡e vꝰ glad͡eȝ oure care is keſ͡t
h͡e myrþeȝ vꝰ alle at vch ames
vch͡oneȝ blyſſe is breme  b͡eſ͡te
 neu͛ oneȝ h͡onoᷣ ȝet neu͛ þeles

[f.51/55]

[f.51/55 recto]

¶leſ͡tles þͧ leue my talle farand͡e
ī ap͜͡ocalyp͜͡ece is wryten ī wro
I ſegħ̀ ſays johū þe loūb͡e hȳ ſ͡tand͡e
on þe moūt of ſyon ful þryuen  þro
 wyth hym mayd͡ēneȝ an hūdreþe þowſand͡e
 fowre  foꝛty þowſand͡e mo
on alle h͡er foꝛh͡ed͡eȝ wryten I fand͡e
þe lomb͡eȝ nome hy̮s fad͡ereȝ alſo
ahue fro h͡euen I h͡erd͡e þoo
lyk flod͡eȝ fele lad͡en rūnē on reſſe
 as þun;d͡er þroweȝ ī toꝛreȝ blo
þat b͡ote I leue watȝ neu͛ þe les
¶Nauþeles þaȝ hit ſ͡ch͡owted ſ͡ch͡arp͡e
ledd͡en ĺond͡e al þaȝ hit were
anote ful nwe I h͡erd͡e h͡em warp͡e
to lyſ͡ten þat watȝ ful lufly d͡ere
as h͡arp͡oꝛeȝ h͡arp͡en in h͡er h͡arp͡e
þat nwe ſonge þay ſōgen ful cler
in ſoūand͡e noteȝ a gentyl carp͡e
fulfayre þe mod͡eȝ þay fonge ī fere
ryȝt byfoꝛe god͡eȝ ch͡ayere
 þe fowre b͡eſ͡teȝ þat hȳ ob͡es
 þe ald͡er men ſo ſadd͡e of ch͡ere
h͡er ſonge þay ſongen neu͛ þe les
¶Nowþe leſe non watȝ neu͛ ſo quoȳt
foꝛ alle þe crafteȝ þat eu͛ þay knewe
þat of þat ſonge myȝt ſȳge ap͡oȳt
b͡ot þat meyny þe lomb͡e þay ſwe
foꝛ þay arn b͡oȝt fro þe vrþe aloynte
as newe fry̮t to god ful due
 toþe gentyl lomb͡e hit arn amoȳt
as lyk to hym ſelf of lote  hwe
foꝛ neu͛ leſȳg ne tale vn trwe
ne towch͡ed h͡er tonge foꝛ no dyſſ͡treſſe
þat moteles meyny may neu͛ remwe
fro þat maſkeleȝ mayſ͡ter neu͛ þe les

[f.51/55 verso]

¶Neuer þe les let b͡emy þonc
ꝗ I my p͡erle þaȝ I ap͜͡oſe
I ſ͡chuld͡e not tempte þy wyt ſo wlonc
to kryſ͡teȝ ch͡ambre þat art Ich͡oſe
I am b͡ot mokke  mul amōg
 þͧ ſo rych͡e a reken roſe
 byd͡eȝ h͡ere by þys blyſful b͡onc
þer lyueȝ lyſ͡te may neu͛ loſe
now hynd͡e þat ſymp͡elneſſe cōeȝ encloſe
I wold͡e þe aſke a þȳge expreſſe
 þaȝ I b͡e buſ͡twys as abloſe
let my b͡one vayl neu͛ þe leſe
Neuer þe leſe cler I yow by calle
if ȝe con ſe hyt b͡e to d͡one
as þͧ art gloꝛyoꝰ wt outen galle
wt nay þͧ neu͛ my ruful b͡one
haf ȝe no woneȝ ī caſ͡tel walle
ne man͛ þer ȝe may mete  won
þͧ telleȝ me of ȷĺrm̅ þe rych͡e ryalle
þer d͡auid d͡ere watȝ dyȝt on trone
b͡ot by þyſe h͡olteȝ hit con not h͡one
b͡ot in jud͡ee hit is þt noble note
as ȝe ar maſkeleȝ vnd͡er mone
yoᷣ woneȝ ſ͡chuld͡e b͡e wyth outen mote
¶þys moteleȝ meyny þͧ coneȝ of mele
of þouſand͡eȝ þryȝt ſo gret aroute
agret cete foꝛ ȝe arn fele
yow by h͡od h͡aue wt outen d͡oute
ſocūly ap͡akke of joly juele
wer euel d͡on ſ͡chuld͡e lyȝ þ͛ oute
 by þyſe b͡onkeȝ þer I con gele
 I ſe nobygȳg nawh͡ere ab͡oute
I trowe al one ȝe lenge  loute
to loke on þe gloꝛy of þys gacoꝰ gote
if þͧ hatȝ oþer bygȳgeȝ ſ͡toute
now tech me to þat my̮ry mote

[f.52/56]

[f.52/56 recto]

¶Th͡at mote þͧ meneȝ in judy lond͡e
þat ſ͡p͡ecyal ſ͡pyce þen to me ſ͡p͡akk
þat is þe cyte þat þe lomb͡e con fond͡e
to ſoffer me ſoꝛ foꝛ maneȝ ſake
þe old͡e ȷĺrm̅ to vnd͡er ſ͡tond͡e
foꝛ þere þe old͡e gulte watȝ d͡on to ſlake
b͡ot þe nwe þat ly̮ȝt of god͡eȝ ſond͡e
þe ap͡oſ͡tel in ap͡ocalyp͡pce ī th͡eme con take
þe lomp͡e þ͛ wt outen ſ͡p͡otteȝ bĺak̄e
h͡atȝ feryed þyd͡er hys fayre flote
 as hys flok is wt outen flake
ſo is hys mote wtouten moote
¶Of moteȝ two to carp͡e clene
 ȷĺrm̅ hyȝt b͡oþe nawþeles
þat nys to yow no moꝛe to mene
b͡ot cete of god oþ͛ ſyȝt of p͡es
ī þat on oure p͡es watȝ mad at ene
wt p͡ayne to ſuffer þe lomb͡e hit ch͡eſe
in þat oþ͛ is noȝt b͡ot p͡es to glene
þat ay ſ͡ch͡al laſ͡te wt outen reles
þat is þe b͡oꝛȝ þat we to pres
fro þt oure freſ͡ch b͡e layd to rote
þer gloꝛy  blyſſe ſ͡ch͡al eu͛ encreſ
to þe meyny þt is wt outen mote
Moteleȝ may ſo meke  myld͡e
þen ſayd͡e I to þat lufly floꝛ
brȳg me to þat bygly byld͡e
 let me ſe þy blyſſful b͡oꝛ
þat ſ͡ch͡ene ſayd͡e þat god wyl ſ͡chyld͡e
þͧ may not enter wtīne hys toꝛ
b͡ot of þe lomb͡e I h͡aue þe aquyld͡e
foꝛ a ſyȝt þerof þurȝ gret fauoꝛ
vt wyth toſe þat clene cloyſ͡toꝛ
þͧ may b͡ot ī wyth not afote
to ſ͡trech in þe ſ͡trete þͧ h͡atȝ no vygoᷣ
b͡ot þͧ wer clene wt outen mote

[f.52/56 verso]

If I þis mote þe ſ͡ch͡al vn hyd͡e
b͡ow vp to ward͡e þys b͡oꝛneȝ h͡eued
 I an end͡eȝ þe on þis ſyd͡e
ſ͡ch͡al ſ v͡e tyl þͧ to ahil b͡e v͡eued
þē wold͡e no lenger by̮d͡e
b͡ot lurked by laūceȝ ſo lufly leued
tyl on a hyl þat I aſſpyed
 bluſ͡ch͡ed on þe burgħ̀ as I foꝛth dreued
by ȝond͡e þe brok fro me ward͡e keued
þat ſ͡chyrrer þen ſūne wt ſ͡ch͡afteȝ ſ͡ch͡on
ī þe ap͡okalypce is þe faſoū preued
as d͡euyſeȝ hit þe ap͡oſ͡tel jh͡oū
¶As johū þe ap͡oſ͡tel hit ſyȝ wt ſyȝt
I ſyȝe þat cyty of gret renoū
ȷĺrm̅ ſo nwe  ryally dy̮ȝt
as hit watȝ hyȝt fro þe h͡euen ad͡oū
þe b͡oꝛȝ watȝ al of brend͡e gold͡e bryȝt
as glemand͡e glas burniſ͡t broū
wt gentyl gēmeȝ an vnd͡er pyȝt
wt b͡anteleȝ twelue on b͡aſȳg b͡oū
þe foūd͡ementeȝ twelue of rich͡e tenoū
vch tab͡elment watȝ a ſerlypeȝ ſ͡ton
as d͡erely d͡euyſeȝ þis ilk toū
ī ap͡ocalyp͜͡eȝ þe ap͡oſ͡tel johū
¶As þiſe ſ͡toneȝ ī writ con nēme
I knew þe name aft͛ his tale
jaſ͡p͡er hyȝt þe fyrſ͡t gēme
þat I on þe fyrſ͡t b͡aſſe con wale
he glente grene ī þe loweſ͡t h͡ēme
ſaffer h͡eld͡e þe ſecoūd͡e ſ͡tale
þe calſyd͡oyne þēne wt outen wēme
ī þe þryd table con purly p͡ale
þe emerad͡e þe furþe ſo grene of ſ͡cale
þe ſard͡onyſe þe fyfþe ſ͡ton
þe ſexte þe ryb͡e h͡e con hit wale
ī þe ap͡ocalyp͡pce þe ap͡oſ͡tel johū

[f.53/57]

[f.53/57 recto]

¶ȝet joyned johū þe cryſolyt
þe ſeuenþe gēme ī fund͡ament
þe aȝtþe þe b͡eryl cler  quyt
þe top͡aſye twȳne h͡ow þe nēte end͡ent
þe cryſop͡aſe þe tenþe is tyȝt
þe jacȳgh þe enleuenþe gent
þe twelfþe þe gentyleſ͡te ī vch aplyt
þe amatyſ͡t purpre wt ynd͡e blente
þe walab͡of þe b͡antels b͡ent
ojaſ͡p͡oꝛye as glas þat glyſnand͡e ſ͡ch͡on
I knew hit by his d͡euyſement
ī þe ap͡ocalyp͜͡eȝ þe ap͡oſ͡tel jhū
¶as johū d͡euyſed ȝet ſaȝ I þare
þiſe twelue d͡e gres wern brod͡e  ſ͡tayre
þe cyte ſ͡tod ab͡of ful ſware
as longe as brod͡e as hyȝe ful fayre
þe ſ͡treteȝ of gold͡e as glaſſe al b͡are
þe wal of jaſ͡p͡er þat glent as glayre
þe woneȝ wt īne enurned ware
wyth alle kȳneȝ p͡erre þat moȝt rep͡ayre
þēne h͡eld͡e vch ſware of þis manayre
twelue foꝛlonge ſ͡p͡ace er eu͛ hit fon
of h͡eȝt of bred͡e of lenþe to cayre
foꝛ meten hit ſyȝ þe ap͡oſ͡tel johū
As johū hȳ wryteȝ ȝet moꝛe I ſyȝe
vch p͡ane of þat place h͡ad þre ȝateȝ
ſo twelue ī poᷣſent I con aſſpye
þe p͡oꝛtaleȝ py̮ked of rych plateȝ
 vch ȝate of amargyrye
ap͡arfyt p͡erle þat neu͛ fateȝ
vchon ī ſcrypture aname con plye
of iſr̄l b͡arneȝ folewand͡e h͡er d͡ateȝ
þat is to ſay as h͡er byrþ wh͡ateȝ
þe ald͡eſ͡t ay̮ fyrſ͡t þ͛ on watȝ d͡one
ſuch lyȝt þer lemed ī alle þe ſ͡trateȝ
hem nedd͡e nawþ͛ ſūne ne mone

[f.53/57 verso]

Of ſūne ne mone h͡ad þay no ned͡e
þe ſelf god watȝ h͡er lamb͡e lyȝt
þe lomb͡e h͡er lantyrne wt outen dred͡e
þurȝ hȳ blyſned þe b͡oꝛȝ al bryȝt
þorȝ woȝe  won my lokȳg ȝed͡e
for ſotyle cler noȝt lette no lyȝt
þe hyȝe trone þer moȝt ȝe h͡ed͡e
wt alle þe ap͜͡araylmente vmb͡e pyȝte
as iohū þe ap͜͡oſ͡tel in termeȝ tyȝte
þe hyȝe god͡eȝ ſelf hit ſet vp͡one
a reu͛ of þe trone þer ran out ryȝte
watȝ bryȝter þen b͡oþe þe ſūne  mone
¶Sūne nemone ſ͡ch͡on neu͛ ſo ſwete
a þat foyſoū flod͡e out of þat flet
ſwyþe hit ſwange þurȝ vch aſ͡trete
wtouten fylþe oþ͛ galle oþ͛ glet
kyrk þer īne watȝ non ȝete
ch͡ap͡el ne temple þat eu͛ watȝ ſet
þe al myȝty watȝ h͡er mynyſ͡ter mete
þe lomb͡e þe ſaker:fyſe þer to reget
þe ȝateȝ ſ͡token watȝ neu͛ ȝet;
b͡ot eu͛ moꝛe vp͡en at vch alone
þer entreȝ non to take reſet
þat b͡ereȝ any ſp͡ot an vnd͡eȝ mone
¶Th͡e mone may þer of acroch͡e no myȝte
to ſ͡p͡otty h͡o is of b͡ody to grym
 al ſo þ͛ ne is neu͛ nyȝt
wh͡at ſ͡chuld͡e þe mone þer comp͡as clym
 to euen wyth þat woꝛþly ſyȝt
þat ſ͡chyneȝ vp͡on þe brokeȝ brym
þe planeteȝ arn ī to p͡ou͛ aplyȝt
 þe ſelf ſūne fulfer to dym
ab͡oute þat wat͛ arn tres ful ſ͡chym
þat twelue fryteȝ of lyf con b͡ere ful ſone
twelue ſyþeȝ on ȝer þay b͡eren ful frym
 renowleȝ nwe ī vch͡e amone

[f.54/58]

[f.54/58 recto]

¶An vnd͡er mone ſo gret m͛vayle
no fleſ͡chly h͡ert ne myȝt end͡eure
as quen I bluſ͡ch͡ed vp͡on þat b͡aly
ſo ferly þ͛ of watȝ þe faſure
I ſ͡tod as ſ͡ty̮lle as d͡aſed quayle
foꝛ ferly of þat french fygure
þat feld͡e I nawþ͛ reſ͡te ne tauayle
ſo watȝ I rauyſ͡te wyth glȳme pure
foꝛ I d͡ar ſay wt conciens ſure
h͡ad͡e b͡odyly burne abid͡en þat b͡one
þaȝ alle clerkeȝ hȳ h͡ad͡e ī cure
his lyf wer loſ͡te an vnd͡er mone
Ryȝt as þe maynful mone con rys
er þēne þe d͡ay glem dryue ald͡oū
ſo ſod͡anly on awond͡er wyſe
Iwatȝ war of aproſeſſyoū
þis noble cite of rych͡e enpreſſe
watȝ ſod͡anly ful wt outen ſōmoū
of ſuch v͛gyneȝ ī þe ſame gy̮ſe
þat watȝ my bly̮ſful an vnd͡er croū
 coꝛond͡e wern alle of þe ſame faſoū
d͡ep͡aynt ī p͡erleȝ  wed͡eȝ qwyte
ī vch͡oneȝ breſ͡te watȝ b͡oūd͡en b͡oū
þe blyſful p͡erle wt outen d͡ely̮t
¶wt gret d͡elyt þay glod ī fere
on gold͡en gateȝ þat glent as glaſſe
hūdreth þowſand͡eȝ I wot þer were
 alle in ſute h͡er líureȝ waſſe
toꝛ to knaw þe gladd͡eſ͡t ch͡ere
þe lomb͡e byfoꝛe con proudly p͡aſſe
wyth hoꝛneȝ ſeuen ofred glod͡e cler
as prayſed p͡erleȝ his wed͡eȝ waſſe
toward͡e þe throne þay trone atras
þaȝ þay wern fele no pres ī plyt
b͡ot myld͡e as mayd͡eneȝ ſeme at mas
ſo droȝ þay foꝛth wt gret d͡elyt

[f.54/58 verso]

¶Delyt þt hys come encroch͡ed
to much hit were of foꝛ to melle
þiſe ald͡er men quen h͡e aproch͡ed
grouelȳg to his fete þay felle
legyoūes of aūgeleȝ to ged͡er noch͡ed
þer keſ͡ten enſens of ſwete ſmelle
þen glory  gle watȝ nwe abroch͡ed
al ſonge to loue þat gay juelle
þe ſ͡teuen moȝt ſ͡try̮ke þurȝ þe vrþe to h͡elle
þat þe v͛tues of h͡euen of joye endyte
to loue þe lomb͡e his meyny in melle
I wyſſe I laȝt a gret d͡elyt
¶Delit þe lōb͡e foꝛto d͡euiſe
wt much meruayle in my̮nd͡e went
b͡eſ͡t watȝ h͡e blyþeſ͡t  moſ͡te to pryſe
þat eu͛ I h͡erd͡e of ſ͡p͡ech͡e ſ͡p͡ent
ſo woꝛþly whyt wern wed͡eȝ hys
his lokeȝ ſymple hȳ ſelf ſo gent
b͡ot a woūd͡e ful wyd͡e  weete con wyſe
anend͡e his h͡ert þurȝ hyd͡e to rente
of his quyte ſyd͡e his blod out ſprent
a las þoȝt I who did þat ſpyt
aní breſ͡te foꝛ b͡ale aȝt h͡af foꝛ brent
er h͡e þer to h͡ad͡e h͡ad d͡elyt
¶Th͡e lomb͡e d͡ely̮t non ly̮ſ͡te to wene
þaȝ h͡e were hurt  woūd͡e h͡ad͡e
ī his ſemb͡elaūt watȝ neu͛ ſene
ſo wern his glenteȝ gloryoꝰ glad͡e
I loked amōg his meyny ſ͡ch͡ene
h͡ow þay wyth lyf wern laſ͡te  lad͡e
þē ſaȝ I þer my lyttel quene
þat I wend͡e h͡ad ſ͡tand͡en by me ī ſ͡ch͡ad͡e
loꝛd͡e much of mirþe watȝ þat h͡o mad͡e
amōg h͡er fereȝ þat watȝ ſo quyt
þat ſyȝt me gart to þenk to wad͡e
foꝛ luf longȳg ī gret d͡elyt

[f.55/59]

[f.55/59 recto]

Delyt me drof ī yȝe  ere
my maneȝ mynd͡e to maddȳg malte
quen I ſeȝ my̮ frely I wold͡e b͡e þere
byȝond͡e þe water þaȝ h͡o were walte
I þoȝt þat no þȳg my̮ȝt me d͡ere
to fech me bur  take me h͡alte
 to ſ͡tart in þe ſ͡trem ſ͡chuld͡e non me ſ͡tere
to ſwȳme þe remnaūt þaȝ I þer ſwalte
b͡ot of þat mūt I watȝ bi talt
When I ſ͡chuld͡e ſ͡tart ī þe ſ͡trem a ſ͡tray̮e
out of þat caſ͡te I watȝ by calt
hit watȝ not at my prynceȝ p͡aye
¶hit p͡ayed hym not þat I ſo flonc
ou͛ merueloꝰ mereȝ ſo mad aray̮d
of raas þaȝ I were raſ͡ch  ronk
ȝet rap͡ely þer īne I watȝ reſ͡tay̮ed
foꝛ ryȝt as I ſ͡p͡arred vnto þe b͡onc
þat brath͡e out of my drem me bray̮d͡e
þen wakned I ī þat erb͡er wlonk
my h͡ed͡e vp͡on þat hylle watȝ layd͡e
þer as my p͡erle to groūd͡e ſ͡trayd
I raxled  fel ī gret affray
 ſykȳg to my ſelf I ſayd
now alb͡e to þat prynceȝ p͡aye
¶Me p͡ay̮ed ful ille to b͡e out fleme
ſo ſod͡enly of þat fayre regioū
fro alle þo ſyȝteȝ ſo quykeȝ  queme
alongeȳg h͡euy me ſ͡trok ī ſwone
 rewfully þēne I con to reme
O p͡erle ꝗ I of rych renoū
ſo watȝ hit me d͡ere þt þͧ con d͡eme
ī þys v͛ay a vyſyoū
īf hit b͡e ueray  ſoth ſermoū
þat þͧ ſo ſ͡tykeȝ ī garland͡e gay
ſo wel is me ī þys d͡oel d͡oūgoū
þat þͧ art to þat prynſeȝ p͡aye

[f.55/59 verso]

¶To þat pry̮nceȝ p͡aye h͡ad͡e Iay b͡ente
 ȝerned no moꝛe þen watȝ me geuen
 h͡ald͡en me þer in trwe entent
as þe p͡erle me pray̮ed þat watȝ ſo þryuen
as h͡eld͡e drawen to godd͡eȝ p͛ſent
to mo of his myſ͡tery̮s I h͡ad͡e b͡en dryuen
b͡ot ay wold͡e man of h͡ap͜͡e moꝛe h͡ente
þen moȝten by ryȝt vp͡on h͡em clyuen
þer foꝛe my ioye watȝ ſone to ríuen
 I kaſ͡te of kyth͡eȝ þat laſ͡teȝ aye
loꝛd͡e mad hit arn þat agayn þe ſ͡tryuen
oþ͛ proferen þe oȝt agayn þy̮ p͡ay̮e
To p͡ay þe p͛nce oþ͛ ſete ſaȝte
hit is ful eþe to þe god kryſ͡tyín
foꝛ I h͡af foūd͡en hy̮m b͡oþe d͡ay̮  naȝte
a god a loꝛd͡e a frend͡e ful fyín
ou͛ þis hy̮ul þis lote I laȝte
foꝛ pyty of my p͡erle enclyín
ſyþen to god I hit by taȝte
in kryſ͡teȝ d͡ere bleſſȳg  myn
þat in þe foꝛme of bꝛed  wyn
þe preſ͡te vꝰ ſ͡ch͡eweȝ vch a d͡aye
h͡e gef vꝰ to b͡e his h͡omly hyne
And͡e precioꝰ p͡erleȝ vnto his p͡ay Amen. Amen.

[f.56/60]

[f.56/60 recto]

A full-page illustration relating to the poem Cleanness: Noah with wife, three sons and two daughters, sails the ark.

[f.56/60 verso]

A full-page illustration relating to the poem Cleanness: Damiel interprets the writing on the wall.

[f.57/61]

[f.57/61 recto]

Clāneſſe wh͡o ſo kyndly cowþe cōend͡e
 rekken vp alle þe reſoūȝ þt h͡o by riȝt aſkeȝ
fayre foꝛmeȝ myȝt h͡e fȳd͡e ī foꝛerīg his ſ͡pech͡e
 in þe cōtrare kark  cōbraūce huge
foꝛ wond͡er wroth is þe wyȝ þt wroȝt alle þīgꝰ;
wyth þe freke þat ī fylþe folȝes hȳ aft͛
as renkeȝ of relygioū þat red͡en ſȳgen
 aproch͡en to hys preſens  preſ͡teȝ arn called
Thay teen vnto his tēmple  temē to hȳ ſeluen
reken wt reu͛ence þay rych͡en his auter
þay h͡ond͡el þer his aune b͡ody  vſen hit b͡oþe
if þay in clānes b͡e clos þay clech͡e gret med͡e
¶Bot if þay conterfete crafte coꝛtayſye wont
as b͡e h͡oneſ͡t vtwyth  īwith alle fylþeȝ
þenar þay ſynful hemſelf  ſulp͡ed alto ged͡er
b͡oþe god  his gere  hȳ to greme cach͡en
¶he is ſo clene inhis coᷣte þekȳg þt al weld͡eȝ
 h͡oneſ͡te in his h͡oꝰ h͡old͡e  h͡agherlych ſerued
with angeleȝ enoᷣled malle þat is clene
b͡oþe wtīne  wt outen ī wed͡eȝ fulbryȝt
¶Nif h͡e nere ſ͡coymꝰ  ſkyg  nonſ͡caþe louied
hit were ameruayl to much hit moȝt not falle
kryſ͡t kydd͡e hit hym ſelf ī a carp oneȝ
þer as h͡e h͡euened aȝt h͡ap͜͡eȝ  hyȝt h͡em h͡er med͡eȝ
Me myneȝ on one amōge oþ͛ as maþew recoꝛd͡eȝ
þat þꝰ of clanneſſe vn cloſeȝ aful cler ſ͡pech͡e
þe h͡aþel clene of his h͡ert h͡apeneȝ ful fayre
foꝛ h͡e ſ͡ch͡al loke on oure loꝛd͡e wt aloue ch͡ere
as ſo ſaytȝ to þat ſyȝt ſech͡e ſ͡ch͡al h͡e neu͛
þat any vnclāneſſe h͡atȝ on auwh͡ere ab͡owte
foꝛ h͡e þt flemꝰ vch fylþe fer fro his h͡ert
may not byd͡e þat burre þat hit his b͡ody neȝen
foꝛ þy hyȝ not to h͡euen ī h͡atereȝ to toꝛne
ne ī þe harlateȝ h͡od  h͡and͡eȝ vnwaſ͡ch͡en
foꝛ wh͡at vrþly h͡aþel þat hyȝ h͡onoᷣ h͡ald͡eȝ
wold͡e lyke if aladd͡e com loþ͛ly attyred

[f.57/61 verso]

¶wh͡en h͡e were ſette ſolempnely ī aſete rych͡e
ab͡of dukeȝ on d͡ece wt d͡ayntys ſerued
þen þe h͡arlot wt h͡aſ͡te h͡eld͡ed to þe table
wt rent cokreȝ at þe kne  his clutte traſ͡ch͡eȝ
¶ his tab͡ard͡e to toꝛne  his toteȝ oute
oþ͛ ani on of all þyſe h͡e ſ͡chuld͡e b͡e h͡ald͡en vtt͛
with mony blame ful bygge a b͡offet oꝑaūt͛
hurled to þe h͡alle d͡oꝛe  h͡ard͡e þ͛ oute ſ͡ch͡owued
¶ b͡e foꝛb͡od͡en þat b͡oꝛȝe to b͡owe þid͡er neu͛
on p͡ayne of enpryſonment  puttȳg ī ſ͡tokkeȝ
 þꝰ ſ͡ch͡al h͡e b͡e ſ͡ch͡ent foꝛ his ſ͡chrowd͡e feble
þaȝ neu͛ ī talle ne intuch h͡e treſ͡pas moꝛe
¶ if vnwelcū h͡e were to a woꝛþlych prynce
ȝet hȳ is þe hyȝe kȳg h͡ard͡er ī h͡er euen
as maþew meleȝ inhis maſſe of þat man rych͡e
þat mad͡e þe mukel mangerye to marie his h͡ere d͡ere
¶ ſend͡e his ſond͡e þen to ſay þat þay ſamne ſ͡chuld͡e
 in comly quoyntis to com to his feſ͡te
foꝛ my b͡oles  my b͡oꝛeȝ arn b͡ayted  ſlayne
 my fedd͡e fouleȝ fatted wt ſ͡claȝt
¶my p͡olyle þat is p͡ēne fed  p͡artrykeȝ b͡oþe
wyth ſ͡ch͡eld͡eȝ of wyld͡e ſwyn ſwaneȝ  croneȝ
al is roþeled  roſ͡ted ryȝt to þe ſete
comeȝ cof to my coꝛte er hit cold͡e woꝛþe
¶wh͡en þay knewen his cal þt þid͡er comſ͡chuld͡e
alle ex cuſed h͡em byþe ſkyly h͡e ſ͡ch͡ap͡e by moȝt
on h͡ad͡e b͡oȝt hym a b͡oꝛȝ h͡e ſayd͡e by hys tawþe
now tne I þed͡er als tyd þe toū to by h͡old͡e
¶an oþ͛ nayed alſo  nurned þis cawſe
I h͡af ȝerned  ȝat ȝokkeȝ of oxen
 foꝛ my hyȝeȝ h͡em b͡oȝt to b͡owe h͡af I meſ͛͡
to ſee h͡em pulle in þe plow aproch͡e mebyh͡oueȝ
¶ I h͡af wedd͡ed a wyf ſower hȳ þe þryd
excuſe me at þe coᷣt I may not com þere
þꝰ þay droȝ hem a dreȝ wt d͡aūg͛ vchone
þat non p͡aſſed to þe plate þaȝ h͡e prayed were

[f.58/62]

[f.58/62 recto]

Thēne þe ludych loꝛd͡e lyked ful ille
 had͡e d͡ed͡ayn of þat d͡ed͡e ful dryȝly he carp͡eȝ
he ſaytȝ now foꝛ h͡er owne ſoꝛȝe þay foꝛ ſaken habb͡eȝ
moꝛe to wyte is her wrange þen any wylle gentyl
¶þēne gotȝ foꝛth my gomeȝ to þe grete ſ͡treeteȝ
 foꝛſetteȝ on vch͡e aſyd͡e þe cete ab͡oute
þe wayferand͡e frekeȝ on fote  on h͡oꝛs
b͡oþe burneȝ  burd͡eȝ þe b͡ett͛  þe wers
¶laþeȝ h͡em alle luflyly to lenge at my feſ͡t
 brȳgeȝ h͡em blyþly to b͡oꝛȝe as b͡aroūeȝ þay were
ſo þat my p͡alays platful b͡e pyȝt al ab͡oute
þiſe oþ͛ wrech͡eȝ I wyſſe woꝛþy noȝt wern
¶þē þay cayred  com þat þe coſ͡t waked
broȝten b͡achlereȝ h̄em wyth þat þay by b͡onkeȝ metten
ſwyereȝ þat ſwyftly ſwyed on blonkeȝ
 alſo fele vp͡on fote of fre  of b͡ond͡e
¶when þay com to þe coᷣte kep͡pte wern þay fayre
ſ͡tyȝtled wt þe ſ͡teward͡e ſ͡tad ī þe halle
ful man͛ly wt marchal mad foꝛto ſitte
as he watȝ d͡ere of d͡e gre dreſſed his ſeete
¶þēne ſeggeȝ to þe ſouerayn ſayd͡en þer aft͛
lo loꝛd͡e wt yoᷣ leue at yoᷣ lege h͡eſ͡te
 at þi bāne we h͡af broȝt as þͧ b͡ed͡en ͡abb͡eȝ
mony reniſ͡chch͡e renkeȝ  ȝet is roū moꝛe
¶Sayd͡e þe loꝛd͡e to þo led͡eȝ layteȝ ȝet ferre
ferre out ī þe feld͡e  fecheȝ mo geſ͡teȝ
wayteȝ goꝛſ͡teȝ  greueȝ if aní gomeȝ lyggeȝ
what kyn folkſoþer fare fech͡eȝ hem hid͡er
¶b͡e þay fers b͡e þay feble foꝛloteȝ none
b͡e þay hol b͡e þay halt b͡e þay on yȝed
 þaȝ þay b͡en b͡oþe blynd͡e  b͡alt͛ and͡e crup͜͡eleȝ
þat my hoꝰ may h͡olly by h͡alkeȝ by fylled
¶foꝛ certeȝ þyſe ilk renkeȝ þat me renayed ͡abb͡e
 d͡e noūced me noȝt now at þis tyme
ſ͡chul neu͛ ſitte in my ſale my ſooꝑ to fele
ne ſup͡pe on ſop͡e of my ſeve þaȝ þaȝ þay ſwelt ſ͡chuld͡e

[f.58/62 verso]

Th͡ēne þe ſergaūteȝ at þat ſawe ſwengen þ͛ oute
 did͡en þe d͡ed͡e þat d͡emed as h͡e d͡euiſed h͡ad͡e
 wt p͡eple of alle plyteȝ þe p͡alays þay fyllen
hit weren not alle on wyueȝ ſūeȝ wonen wt on fad͡er
¶wh͡eþ͛ þay wern woꝛþy oþ͛ wers wel wern þay ſ͡towed
ay þe b͡eſ͡te byfoꝛe  bryȝteſ͡t atyred
þe d͡erreſ͡t at þe hyȝe d͡eſe þat dubb͡ed wer fayreſ͡t
 ſyþen on lenþe biloogh led͡eȝ ínogh
¶ ay aſegge ſoerly ſemed by h͡er wed͡eȝ
ſo with marſ͡ch͡al at h͡er mete menſked þay were
clene men ī comp͡aynye foꝛ knowen wern lyte
 ȝet þe ſympleſ͡t in þt ſale watȝ ſerued to þe fulle
¶b͡oþe with menſke  wt mete  mynſ͡traſy noble
 alle þe laykeȝ þat aloꝛd͡e aȝt ī lond͡e ſ͡ch͡ewe
 þay bigōne to ͡e glad þat god drīk h͡ad͡en
 vch mon wt his mach mad͡e hȳ at eſe
Now ī mydd͡eȝ þe mete þe mayſ͛͡ hym biþoȝt
þat he wold͡e ſe þe ſemble þt ſamned was þ͛e
 re h͡ayte rekenly þerich͡e  þe p͡ouen͛
 ch͡eriſ͡ch h͡em alle wt his ch͡er  ch͡aufen h͡er joye
¶þen h͡e b͡oweȝ fro his b͡our ī to þe brod͡e h͡alle
 to þe b͡eſ͡t on þe b͡ench  b͡ed͡e hȳ b͡e myry
ſolaſed h͡em wt ſemblaūt  ſyled fyrre
trou fro table to table  talked͡e ay myrþe
¶b͡ot as h͡e ferked ou͛ þe floꝛ h͡e fand͡e wt his yȝe
h̄it watȝ not foꝛ a h͡aly d͡ay h͡oneſ͡tly arayed
a þral þryȝt ī þe þrong vn þryuand͡ely cloþed
ne no feſ͡tiual frok b͡ot fyled with werkkeȝ
¶þegome watȝ vn garnyſ͡t wt god mē to d͡ele
 gremed þ͛ wt þe grete loꝛde  greue hȳ he þoȝt
ſay me frend͡e ꝗ þe freke wt afelle ch͡ere
h͡ou wan þͧ into þis won ī wed͡eȝ ſo fowle
¶þe abyt þat þͧ h͡atȝ vp͡on no h͡aly d͡ay hit menſkeȝ
þͧ burne foꝛ no bryd͡ale art buſked ī wed͡eȝ
how watȝ þͧ h͡ardy þis hoꝰ foꝛ þyn vnh͡ap neȝe
ī on ſo ratted arob͡e  rent at þe ſyd͡eȝ

[f.59/63]

[f.59/63 recto]

¶þowart agome vn god͡erly ī þat goū feb͡ele
þͧ prayſed me  my place ful p͡ou͛  ful ned͡e
þat watȝ ſo preſ͡t to aproch͡e my p͛ſens h͡ere īne
h͡op͡eȝ þͧ Ib͡e ah͡arlot þi erigaut to prayſe
¶þat oþ͛ burne watȝ ab͡ayſ͡t of his broþe woꝛd͡eȝ
 hurkeleȝ d͡oū with his h͡ed͡e þe vrþe h͡e bih͡old͡eȝ
h͡e watȝ ſo ſ͡coūfit of his ſ͡cylle left h͡e ſkaþe h͡ent
þat h͡e ne wyſ͡t on woꝛd͡e wh͡at h͡e warp ſ͡chuld͡e
¶þē þe loꝛd͡e wond͡erloud͡e b͡aled  cryed
 talkeȝ to his toꝛmenttoᷣeȝ takeȝ hym h͡e bidd͡eȝ
bynd͡eȝ by hynd͡e at his bak b͡oþe two his h͡ond͡eȝ
 felle fett͛eȝ to his fete feſ͡teneȝ bylyue
¶ſ͡tik hym ſ͡tifly ī ſ͡tokeȝ  ſ͡tekeȝ hȳ þ͛ aft͛
d͡ep͡e ī my d͡oūgoū þ͛ d͡oel eu͛ dwelleȝ
greuīg  gretȳg  gryſ͡pȳg h͡ard͡e
of teþe tenfully to ged͡er to tech͡e hȳ b͡e quoȳt
¶Thus comp͡ariſūeȝ kryſ͡t þe kynd͡om of h͡eueū
to þis frelych feſ͡te þat fele arn to called
foꝛ alle arn laþed luflyly þeluþ͛  þe b͡ett͛
þat eu͛ wern fulȝed ī font þat feſ͡t to h͡aue
¶b͡ot war þe wel if þͧ wylt þy wed͡eȝ b͡en clene
 h͡oneſ͡t foꝛ þe h͡aly d͡ay leſ͡t þͧ h͡arme lach͡e
foꝛ aproch þͧ to þat prynce of p͡arage noble
h͡e h͡atꝰ h͡elle no moꝛe þē h͡em þat ar ſowle
¶wích arn þēne þy wed͡eȝ þͧ wrap͡peȝ þe īne
þat ſ͡ch͡al ſ͡ch͡ewe hē ſo ſ͡ch͡ene ſ͡chrowd͡e of þe b͡eſ͡t
hit arn þy werkeȝ wyt͛ly þt þͧ wroȝt h͡aueȝ
 lyued wt þe lykȳg þt lyȝe ī þȳ h͡ert
¶þat þo ͡e frely  freſ͡ch fond͡e ī þy lyue
 fetyſe of afayr foꝛme to fote  to h͡ond͡e
 ſyþē alle þy oþ͛ lymeȝ lap͡ped ful clene
þēne may þͧ ſe þy ſauíoꝛ  his ſete rych͡e
¶foꝛ fele fauteȝ may afreke foꝛfete his blyſſe
þat h͡e þe ſou͛ayn neſe þen foꝛſlauþe one
as foꝛ b͡ob͡aūce  b͡oſ͡t  b͡olnand͡e piyd͡e
þroly ī to þe d͡eueleȝ þrote man þrȳgeȝ bylyue

[f.59/63 verso]

ffoꝛ couetyſe  colward͡e  croked d͡ed͡eȝ
ffoꝛ mon ſwoꝛne  men ſ͡claȝt  to much drynk
foꝛ þefte  foꝛ þrepȳg vn þonk may mon h͡aue
foꝛ rob͡oꝛrye  rib͡oudrye  reſoūeȝ vn trwe
¶ dyſh͡erite  d͡epryue d͡owrie of wyd͡oeȝ
ffoꝛ marrȳg of maryageȝ  maȳtnaūce of ſ͡chreweȝ
foꝛ trayſoū  trichch͡erye  tyraūtyre b͡oþe
 foꝛ fals famacions  fayned laweȝ
¶Man may myſſe þe myrþe þat much is to prayſe
foꝛ ſuch vnþeweȝ as þiſe  þole much p͡ayne
 ī þe creatoꝛes coꝛt com neu͛ moꝛe
ne neu͛ ſee hym with ſyȝt foꝛ ſuch ſour toᷣneȝ
Bot I h͡aue h͡erkned  h͡erd͡e of mony hyȝe clerkeȝ
 als ī reſoūeȝ of ryȝt red hit my ſeluen
þt þat ilk prooꝑ prynce þat p͡aradys weld͡eȝ
is diſ͡pleſed at vch ap͡oȳt þat plyes to ſ͡caþe
Bot neu͛ ȝet ī no b͡oke breued I h͡erd͡e
þat eu͛ h͡e wrek ſo wyþ͛ly on werk þat h͡e mad͡e
ne v͡enged foꝛ no vilte of vice ne ſȳne
ne ſo h͡aſ͡tyfly watȝ h͡ot foꝛ h͡atel of his wylle
¶ne neu͛ ſo ſod͡enly ſoȝt vn ſoūd͡ely to weng
as foꝛ fylþe of þe fleſ͡ch þat foles h͡anvſed
foꝛ as I fynd͡e þ͛ h͡e foꝛȝet alle his fre þeweȝ
 wex wod to þe wrach͡e foꝛ wrath at his h͡ert
¶ffoꝛ þe fyrſ͡te felonye þe falce fend͡e wroȝt
whyl h͡e watȝ hyȝe ī þe h͡euen h͡ouen vp͡on lofte
of alle þyſe aþel aūgeleȝ attled þe fayreſ͡t
 h͡e vnkynd͡ely as a karle kydd͡e a reward
¶h͡e ſeȝ noȝt b͡ot hym ſelf h͡ow ſemly h͡e were
b͡ot his ſou͛ayn h͡e foꝛſoke  ſad͡e þyſe woꝛd͡eȝ
I ſ͡ch͡al teld͡e vp my trone ī þe tramoūtayne
 bylyke to þat loꝛd͡e þat þe lyft mad͡e
¶with þis woꝛd͡e þat h͡e warp þe wrake on hȳ lyȝt
dryȝtyn wt his d͡ere d͡om hym drof to þe abyme
ī þe meſure of his mod͡e his metȝ neu͛ þelaſſe
b͡ot þer h͡e tynt þe tyþe d͡ool of his toᷣ rych͡e

[f.60/64]

[f.60/64 recto]

þaȝ þe feloū were ſo fers foꝛ his fayre wed͡eȝ
his gloꝛioꝰ glem þat glent ſo bryȝt
as ſone as dryȝtyneȝ d͡ome drof to hȳ ſeluen
þikke þowſand͡eȝ þro þrwen þer oute
ffellen fro þe fyrmamēt fend͡eȝ ful blake
ſweued at þe fyrſ͡t ſwap as þe ſnaw þikke
hurled ī to h͡elle h͡ole as þe hyue ſwarmeȝ
fylter fend͡en folk foꝛty d͡ayeȝ lencþe
er þat ſ͡tyngand͡e ſ͡toꝛme ſ͡tynt ne myȝt
b͡ot as ſmylt mele vnd͡er ſmal ſíue ſmokeȝ foꝛ þikke
ſo fro h͡euen to h͡elle þat h͡atel ſ͡ch͡oꝛ laſ͡te
on vch͡e ſyd͡e of þe woꝛld͡e ay wh͡ere ílych͡e
¶þis hit watȝ abrem breſ͡t  a byge wrach͡e
ȝet wrath͡ed not þe wyȝ ne þe wrech ſaȝtled
ne neu͛ wold͡e foꝛ wylneſful his woꝛþy god knawe
ne pray hym foꝛ no pite ſo proud watȝ his wylle
foꝛ þy þaȝ þe rap͡e were rank þe rawþe watȝ lyttlel
þaȝ h͡e b͡e keſ͡t into kare h͡e kep͡eſ no b͡ett͛
b͡ot þat oþ͛ wrake þat wex onwyȝeȝ hit lyȝt
þurȝ þe faut of afreke þat fayled ī trawþe
¶adam ī ob͡e dyent oꝛd͡aynt to blyſſe
þer pryuely ī p͡aradys his place watȝ d͡e viſed
to lyue þer ī lykȳg þe lenþe of aterme
 þēne en h͡erite þat h͡ome þat aūgeleȝ foꝛ gart
¶b͡ot þurȝ þe eggȳg of eue h͡e ete of an apple
þat enp͡oyſened alle p͡epleȝ þat p͡arted fro h͡em b͡oþe
foꝛ ad͡efence þat watȝ dyȝt of dryȝtynſeluen
 a p͡ayne þer on put  p͡ertly h͡ald͡en
¶þe d͡e fence watȝ þe fryt þat þe freke towch͡ed
 þe d͡om is þe d͡eþe þat drep͡eȝ vꝰ alle
aĺ ī me ſute  meþe watȝ mad þe vengiaūce
 efte amend͡ed wt a mayd͡en þat make h͡ad neu͛
Bot on þe þryd watȝ forþraſ͡t al þat þryue ſ͡chuld
þer watȝ malys mercyles  mawgre much ſ͡ch͡eued
þat watȝ foꝛ fylþe vp͡on fold͡e þt þe folk vſed
þat þen wonyed ī þe woꝛld͡e wt outen any mayſ͛͡ȝ

[f.60/64 verso]

¶hit wern þe fayreſ͡t of foꝛme  of face alſ
þe moſ͡t  þe myrieſ͡t þat maked wern euer
þe ſ͡tyfeſ͡t þe ſ͡talwoꝛþeſ͡t þat ſ͡tod eu͛ on fete
 lengeſ͡t lyf ī h͡em lent of led͡eȝ alle oþ͛
¶ffor hit was þe foꝛme foſ͡ter þt þe fold͡e bred
þe aþel aūcetereȝ ſūeȝ þat adam watȝ called
to wh͡am god h͡ad͡e geuen alle þat gayn were
alle þe blyſſe b͡oute blame þat b͡odí myȝt h͡aue
 þoſe lykkeſ͡t to þe led͡e þat lyued next aft͛
foꝛ þy ſo ſemly to ſee ſyþē wern none
þer watȝ no law to h͡em layd b͡ot loke to kynd͡e
 kep͡e to hit  alle hit coꝛs clanly ful fylle
¶ þēne foūd͡en þay fylþe ī fleſ͡chlych d͡ed͡eȝ
 controeued agayn kynd͡e contrare werkeȝ
 vſed h͡em vn þryftyly uch͡on on oþ͛
 als with oþ͛ wylſfully up͡on a wrange wyſe
ſo ferly fowled h͡er fleſ͡ch þat þe fend͡e loked
h͡ow þe d͡eȝt͛ of þe d͡ouþe wern d͡ere lych fayre
 fallen ī felaȝ ſ͡chyp wt h͡em on folken wyſe
 en gend͡ered on h͡em ieaūteȝ wt h͡er jap͡eȝ ille
¶þoſe wern men meþeleȝ  maȝty on vrþe
þat foꝛ h͡er lodlych laykeȝ aloſed þay were
h͡e watȝ famed foꝛ fre þat feȝt loued b͡eſ͡t
 ay þe bigeſ͡t ī b͡ale þe beſ͡t watȝ h͡ald͡en
¶ þēne eueleȝ on erþe erneſ͡tly grewen
 multyplyed mony fold͡e ī mongeȝ mankynd͡e
foꝛ þat þe maȝty on mold͡e ſo marre þiſe oþ͛
þat þe wyȝe þat al wroȝt ful wroþlybygȳneȝ
¶wh͡en h͡e knew vche contre coꝛu͡p͡pte ī hit ſeluen
 vch freke foꝛloyned fro þe ryȝt wayeȝ
felle temptand͡e tene towch͡ed his h͡ert
as wyȝe wobȳ wt īne werp to hȳ ſeluen
¶me foꝛ þȳkeȝ ful much þat eu͛ I mon mad͡e
b͡ot I ſ͡ch͡al d͡elyu͛  d͡o away þat d͡oten on þis mold͡e
 fleme out of þe fold͡e al þat fleſ͡ch wereȝ
fro þe burne toþe b͡eſ͡t fro brydd͡eȝ to fyſ͡ch͡eȝ

[f.61/65]

[f.61/65 recto]

¶al ſ͡chal d͡oū  b͡e d͡ed;  dryuen out of erþe
þat eu͛ Iſette ſaule īne  ſoꝛe hit me rweȝ
þat eu͛ I mad͡e h͡em myſelf bot if I may h͡er aft͛
I ſ͡chal wayte to b͡e war h͡er wrencheȝ to kep͡e
¶þēne ī woꝛld͡e watȝ awyȝe wonyand͡e on lyue
ful redy  ful ryȝt wys  rewled hȳ fayre
in þe dred͡e of dryȝtyn his dayeȝ h͡e vſeȝ
 ay glydand͡e wyth his god his gace watȝ þemoꝛe
¶hȳ watȝ þe nome Noe as is īnogħ̀ knawen
he had þre þryuen ſūeȝ  þay þre wyueȝ
Sem ſoþly þat on þat oþ͛ hyȝt cam
 þe iolef japh͡eth watȝ gend͡ered þe þryd
¶now god ī nwy to Noe cō ſ͡peke
wyld͡e wrakful woꝛd͡eȝ ī his wylle greued
þe end͡e of alle kyneȝ fleſ͡ch þat on vrþe meueȝ
is fallen foꝛþ wyth my face  foꝛþ͛ hit In þenk
¶wt her vn woꝛþelych werk me wlateȝ wtīne
þe goꝛe þ͛ of me hatȝ greued  þe glette nwyed
I ſ͡chal ſ͡trenkle my diſ͡treſſe  ſ͡trye al toged͡er
loþe led͡eȝ  lond͡e  alle þat lyf habb͡eȝ
¶b͡ot make to þe amancioū  þat is my wylle
a cofer cloſed of tres clanlych planed
wyrk woneȝ þ͛īne foꝛ wyld͡e  foꝛ tame
 þēn[e blotted] cleme hit wt clay comly wtīme
¶ alle þe end͡entur dryuen daub͡e wt outen
 þꝰ of lenþe  of large þat lome þͧ make
þre hundred of cupydeȝ þͧ hold͡e to þe lenþe
of fyfty fayre ou͛ þwert foꝛ me þe bred͡e
¶ loke euen þat þyn ark haue of heȝþe þrette
 awyndow wyd vp͡on wroȝt vp͡on loſ͡te
in þe comp͡as of a cubit kynd͡ely ſware
a wel dutand͡e d͡oꝛ d͡on on þe ſyd͡e
¶haf h͡alleȝ þer īne  h͡alkeȝ ful mony
b͡oþe b͡oſkeȝ  b͡oᷣeȝ  wel b͡oūd͡en peneȝ
foꝛ I ſ͡chal waken vp a wat͛ to waſ͡ch alle þe woꝛld͡e
 quelle alle þat þat is quik wt quauende flod͡eȝ

[f.61/65 verso]

alle þat glyd͡eȝ  gotȝ  goſ͡t of lyf h͡abb͡eȝ
I ſ͡ch͡al waſ͡t with my wrath þat wons vp͡on vrþe
b͡ot my foꝛward͡e wt þe I feſ͡ten on þis wyſe
foꝛ þͧ in reyſoū hatȝ rengned  ryȝtwys b͡eneu͛
þͧ ſ͡ch͡al ent͛ þis ark wt þyn aþel b͡arneȝ
 þy wedd͡ed wyf with þe þͧ take
þe makeȝ of þy myry ſūeȝ þis meyny of aȝte
I ſ͡ch͡al ſaue of mōneȝ ſauleȝ  ſwelt þoſe oþ͛
¶of vch͡e b͡eſ͡t þat b͡ereȝ ly̮f buſk þe acup͡ple
of vch͡e clene comly kynd͡e en cloſe ſeuen makeȝ
of vch͡e h͡oꝛwed ī ark h͡ald͡e b͡ot ap͡ayre
foꝛ to ſaue me þe ſed͡e of alle ſer kynd͡eȝ
¶ ay þͧ meng wt þe maleȝ þe mete h͡ob͡eſ͡teȝ
vch͡e p͡ayre by p͡ayre to pleſe ayþ͛ oþ͛
wt alle þe fod͡e þat may b͡e foūd͡e frette þy cofer
foꝛ ſuſ͡tnaūce to yow ſelf  alſo þoſe oþ͛
ful gray þely gotȝ þis god mā  d͡os god͡eȝ h͡eſ͡tes
in dryȝ dred  d͡aūger þat durſ͡t d͡o non oþer
wen hit watȝ fettled  foꝛged  to þe fulle grayþed
þēn con dryȝttyn hymd͡ele dryȝly þyſe woꝛd͡eȝ
Now Noe ꝗ oure loꝛd͡e art þͧ al redy
hatȝ þͧ cloſed þykyſ͡t wt clay alle ab͡oute
ȝe loꝛd͡e wt þy leue ſayd͡e þe led͡e þēne
al is wroȝt at þi woꝛd͡e as þͧ me wyt b͡auteȝ
enter in þēn ꝗ h͡e  h͡af þi wyf wt þe
þy þre ſūeȝ wt outen þrep  h͡er þre wyueȝ
b͡eſ͡teȝ as I b͡ed͡ene h͡aue b͡oſk þ͛ īne als
 wh͡en ȝe arn ſ͡taued ſ͡tyfly ſ͡tekeȝ yow þ͛ īne
fro ſeuen d͡ayeȝ b͡en ſeyed I ſend͡e out by lyne
ſuch a rowtand͡e ryge þat rayne ſ͡ch͡aĺ ſwyþe
þat ſ͡ch͡al waſ͡ch alle þe woꝛld͡e of werkeȝ of fylþe
ſ͡ch͡al no fleſ͡ch vp͡on fold͡e by fond͡en oulyue
out taken yow aȝt ī þis ark ſ͡taued
 ſed þat I wyl ſaue of þyſe ſer b͡eſ͡teȝ
þow Noe neu͛ ſ͡tyſ͡teȝ þt myȝ h͡e bygȳneȝ
er alwer ſ͡tawed  ſ͡token as þe ſ͡teuen wold͡e

[f.62/66]

[f.62/66 recto]

Th͡ēne ſone com þe ſeuenþe d͡ay wh͡enſamned wern alle
 alle woned ī þe whichch͡e þe wyld͡e and þe tame
þē b͡olned þe abyme  b͡onkeȝ con ryſe
waltꝰ out vch walle h͡eued ī ful wod͡e ſ͡tremeȝ
¶watȝ no brȳme þat ab͡od vn broſ͡tenby lyue
þe mukel lauand͡e logħ̀ to þe lyfte rered
ɱony cluſ͛͡ed clowd͡e clef alle ī clowteȝ
to rent vch arayn ryfte  ruſ͡ch͡ed to þe vrþe
¶ffon neu͛ ī foꝛty d͡ayeȝ  þē þe flod ryſes
ou͛ walteȝ vch͡e a wod  þe wyd͡e feld͡eȝ
foꝛ wh͡en þe wat͛ of þe welkyn wt þe woꝛld͡e mette
alle þat d͡eth moȝt dryȝe drowned þer īne
¶þer watȝ moon foꝛ to make when meſ͡ch͡ef was cnowen
þat noȝt d͡owed b͡ot þe d͡eth in þe d͡ep͡e ſ͡tremeȝ
wat͛ wylger ay wax woneȝ þat ſ͡tryed͡e
hurled ī to vch h͡oꝰ h͡ent þat þer d͡owelled
¶ffyrſ͡t feng to þe flyȝt alle þat fle myȝt
vuch͡e burd͡e wt h͡er b͡arne þe byggȳg þayleueȝ
 b͡owed to þe hyȝ b͡onk þer renteſ͡t hitwern
 h͡efly to þe hyȝe hylleȝ þay aled on faſ͡te
¶b͡ot al watȝ nedleȝ h͡er note foꝛ neu͛ cowþe ſ͡tynt
þe roȝe raynand͡e ryg þe raykand͡e waweȝ
er vch b͡oþom watȝ brurd ful to þe b͡onkeȝ eggeȝ
 vch͡e ad͡ale ſo d͡ep͡e þat d͡ēmed at þe brynkeȝ
þe moſ͡te moūtaȳeȝ on moꝛ þēne watȝ no more dryȝe
 þ͛on flokked þe folke foꝛ ferd͡e of þe wrake
ſyþen þe wyld͡e of þe wod͡e on þe wat͛ flette
ſūme ſwȳmed þ͛ on þat ſaue hemſelf trawed
¶ſūme ſ͡tyȝe to aſ͡tud  ſ͡tared to þe h͡euen
rwly wyth aloud rurd roꝛed foꝛ dred͡e
hareȝ h͡ertteȝ alſo to þe hyȝe rūnen
bukkeȝ b͡auſeneȝ  buleȝ to þe b͡onkkeȝ hyȝed
 alle cryed foꝛ care toþe kȳg of h͡euen
re cou͛er of þe cre atoꝛ þay cryed vch one
Mat amoūted þe maſſe þe maſe his mercy watȝ paſſed
 alle his pyte d͡ep͡arted fro p͡eple þat he h͡ated

[f.62/66 verso]

Biþat þe flod to h͡er fete floȝed  waxed
þen vche aſegge ſeȝ wel þat ſynk hȳ byhoued
frend͡eȝ fellen ī fere  faþmed toged͡er
to dryȝ her d͡elful d͡eyſ͡tyne  dyȝen alle ſamen
¶luf lokeȝ to luf  his ĺeue takeȝ
foꝛ to end͡e alle at oneȝ  foꝛ eu͛ twȳne
by foꝛty d͡ayeȝ wern faren on fold͡e nofleſ͡ch ſ͡tyryed
þat þe flod nad͡e al freten wt feȝtand͡e waȝeȝ
¶foꝛ hit clam vch͡e a clyffe cubitꝰ fyftene
ou͛ þe hyȝeſ͡t hylle þat hurkled on erþe
þēne moᷣkne ī þe mudd͡e moſ͡t ful ned͡e
alle þat ſ͡pyrakle ī ſ͡pranc no ſ͡prawlȳg awayled
Saue þe h͡aþel vnd͡er h͡ach  his here ſ͡traūge
Noe þat ofte neuened þe name of oure loꝛd͡e
hȳ aȝt ſū ī þat ark as aþel god lyked
þer alle led͡eȝ ī lome lenged druye
¶þe arc h͡ouen watȝ on hyȝe wt hurland͡e goteȝ
keſ͡t to kytheȝ vncouþe þe clowd͡eȝ ful nere
hit walt͛ed on þe wyld͡e flod went as hit lyſ͡te
drof vp͡on þed͡ep͡e d͡am ī d͡aūg͛ hit ſemed
¶with outē maſ͡t oþ͛ myke oþ͛ myryb͡awelyne
kable oþ͛ capſ͡tan to clyp͜͡e to h͡er ankreȝ
burrok oþ͛ hand͡e h͡elme h͡aſ͡p͡ed on roþ͛
oþ͛ any ſweand͡e ſayl to ſech͡e aft͛ hauen
¶Bot flote foꝛthe wt þe flyt of þe felle wynd͡eȝ
whed͡er ward͡e ſo þe wat͛ wafte hit reb͡oūd͡e
ofte hit roled on roūd͡e  rered on end͡e
nyfoure loꝛd͡e had͡e b͡en h͡er lod͡eȝ mon hē had lūp͡en hard͡e
¶of þe lenþe of noe lyf to lay a lel d͡ate
þe ſex hundreth of his age  none odd͡e ȝeꝛeȝ
of ſecoūd͡e monyth þe ſeuēþe d͡ay ryȝteȝ
to walten alle þyſe welle h͡ed͡eȝ  þe wat͛ flowed
¶ þryeȝ fyfty þe flod of folwand͡e d͡ayeȝ
vch͡e hille watȝ þer hidd͡e wt yreȝ fulgraye
al watȝ waſ͡ted þat þer wonyed þe woꝛld͡e wtīne
þer eu͛ flote oþ͛ flwe oþ͛ on fote ȝed͡e

[f.63/67]

[f.63/67 recto]

That roȝly watȝ þe remnaūt þat þe rac dryueȝ
þat alle gendreȝ ſo ioyſ͡t wern ioyned wyth īne
b͡ot quen þe loꝛd͡e of þe lyfte lyked hym ſeluen
foꝛto mȳne on his mon his meth þat abyd͡eȝ
¶þē h͡e wakened a wynd͡e on watt͛eȝ to blowe
þēne laſned þellak þat large watȝ are
þen h͡e ſ͡tac vp þe ſ͡tangeȝ ſ͡top͡ed þe welleȝ
b͡ed blȳne of þe rayn hit b͡ated͡e as faſ͡t
¶þēne laſned þe loȝ lowkand͡e to ged͡er
aft͛ hard͡e d͡ayeȝ wern out an hundreth  fyfte
as þat lyftand͡e lome luged ab͡oute
where þe wynd͡e  þe wed͡er warp͡en hit wold͡e
¶hit ſaȝtled on a ſofte d͡ay ſynkand͡e to groūd͡e
on a raſſe of a rok hit reſ͡t at þe laſ͡te
on þe moūte of mararach of armene hilles
þat oþ͛ wayeȝ on ebrv hit hat þe thanes
b͡ot þaȝ þe kyſ͡te inþe crageȝ wern cloſed to byd͡e
ȝet fyned not þe flod ne fel toþe b͡oþemeȝ
b͡ot þe hyȝeſ͡t of þe eggeȝ vnhuled wern alyttel
þat þe burne bȳne loꝛd͡e by held͡e þe b͡are erþe
¶þēne wafte he vp͡on his wyndowe  wyſed þ͛oute
a meſſage fro þat meyny hem mold͡eȝ to ſech͡e
þat watȝ þe rauenſoronk þat reb͡el watȝ eu͛
he watȝ coloꝛed as þe cole coꝛbyal vn trwe
¶ he fongeȝ to þe flyȝt  fāneȝ on þe wynd͡eȝ
haleȝ hyȝe vp͡onh̄yȝt to h͡erken tyþȳgeȝ
he croukeȝ foꝛ comfoꝛt when carayne he fynd͡eȝ
kaſ͡t vp on a clyffe þer coſ͡teſe lay drye
¶he had͡e þe ſmelle of þe ſmach  ſmoltꝰ þed͡er ſone
falleȝ on þe foule fleſ͡ch  fylleȝ his womb͡e
 ſone ȝed͡erly foꝛȝete ȝiſ͡ter d͡ay ſ͡teuen
how þe cheuetayn hȳ charged þt þe kyſ͡t ȝemed
¶þe rauen raykeȝ hȳ foꝛth þat reches fullyttel
how alle fod͡eȝ þer fare elleȝ he fynd͡e mete
b͡ot þe burne bȳne b͡oꝛd͡e þat b͡od to hys come
bāned hȳ ful bytt͛ly wt beſ͡tꝰ alle ſamen

[f.63/67 verso]

¶he ſecheȝ an oþ͛ ſond͡eȝmon  ſetteȝ on þe d͡oūe
brȳgeȝ þat bryȝt vp͡on b͡oꝛd͡e bleſſed  ſayd͡e
wend͡e woꝛþelych wyȝt vꝰ woneȝ to ſeche
dryf ou͛ þis dȳme wat͛ if þͧ druye fynd͡eȝ
¶brȳg b͡odwoꝛd͡e to b͡ot blyſſe to vꝰ alle
þaȝ þat fowle b͡e falſe fre b͡e þͧ euer
ho wyrl’ out on þe wed͡er ō wȳgeȝ ful ſ͡ch͡arp͡e
dreȝly alle alonge d͡ay þt d͡oꝛſ͡t neu͛lyȝt
¶ when ho fynd͡eȝ no fold͡e her fote on to pych͡e
ho vmb͡e keſ͡teȝ þe coſ͡te  þe kyſ͡t ſecheȝ
ho hitteȝ on þe euentyd͡e  on þe ark ſitteȝ
Noe nȳmes hir anon  naytly hir ſ͡taueȝ
¶Noe on anoþ͛ d͡ay nȳmeȝ efte þe d͡owue
 bydd͡eȝ hir b͡owe ou͛ þe b͡oꝛne efte b͡onkeȝ to ſech͡e
 ho ſkyrmeȝ vnd͡er ſkwe  ſkowteȝ ab͡oute
tyl hit watȝ nyȝe at þe naȝt  noe þē ſecheȝ
On ark on aneuentyd͡e houeȝ þe d͡owue
on ſ͡tamyn hoſ͡tod  ſ͡tylle hȳ abyd͡eȝ
what ho broȝt ī hir b͡eke abronch of olyue
gacyoꝰly vmb͡e grouen al wt grene leueȝ
¶þat watȝ þe ſȳgne of ſauyte þt ſend͡e hē oure loꝛd͡e
 þe ſaȝtlȳg of hȳſelf wt þo ſely b͡eſ͡teȝ
þē watȝ þer ioy ī þat gyn where jūpred er dryȝed
 much comfoꝛt ī þat cofer þat watȝ clay daub͡ed
¶ɱyryly on afayr moꝛn monyth þe fyrſ͡t
þat falleȝ foꝛmaſ͡t ī þe ȝer  þe fyrſ͡t d͡ay
led͡eȝ loȝen ī þat lome  loked þ͛ oute
how þat watt͛eȝ wern woned  þe woꝛld͡e dryed
¶vchon loued oure loꝛd͡e b͡ot lenged ay ſ͡tylle
tyl þay had tyþȳg froþe tolke þat tꝛyned hēþ͛īne
þē god͡eȝ glam to hem glod þat glad͡ed hem alle
b͡ed͡e hem drawe to þe d͡oꝛ d͡elyu͛ hem he wold͡e
¶þē went þay to þe wykket hit walt vp͡on ſone
b͡oþe þe burne  his barneȝ b͡owed þ͛ oute
her wyueȝ walkeȝ hem wyth  þe wyld͡e aft͛
þroly þrubland͡e ī þronge þrowen fulþykke

[f.64/68]

[f.64/68 recto]

¶ot Noe of vch͡e h͡oneſ͡t kynd͡e nem out an odd͡e
 heuened vp air auter  halȝed hit fayre
 ſette aſakerfyſe þ͛ on of vch aſer kynd͡e
þat watȝ comly  clene god kep͡eȝ non oþer
¶when bremly breued þoſe b͡eſ͡teȝ  þe breþe ryſed
þeſauoᷣ of his ſacrafyſe ſoȝt to hym euen
þat al ſ͡ped͡eȝ  ſ͡pylleȝ he ſ͡pekꝰ wt þat ilke
ī comly comfoꝛt ful clos coꝛtays woꝛd͡eȝ
¶Now noe no moꝛe nel I neu͛ wary
alle þe mukel mayny mold͡e foꝛ no māneȝ ſȳneȝ
foꝛ I ſe wel þat hit is ſoth͡e þat alle māneȝ wytteȝ
to vn þryfte arn alle þrawen wt þoȝt of her hertteȝ
¶ ay hatȝ b͡en  wyl b͡e ȝet fro her b͡arnage
al is þe mynd͡e of þe man to malyce enclyned
foꝛ þy ſ͡chal I neu͛ ſ͡chend͡e ſo ſ͡choꝛtly atones
as dyſſ͡trye al foꝛ maneȝ ſȳne d͡ayeȝ of þis erþe
¶Bot waxeȝ now  wend͡eȝ foꝛth  woꝛþeȝ to monye
ɱultyplyeȝ on þis mold͡e  menſke yow by tyd͡e
ſeſoūeȝ ſ͡chal yow neu͛ ſeſe of ſed͡e ne of herueſ͡t
ne hete ne no hard͡e foꝛſ͡t vmbꝛe ne droȝþe
¶ne þe ſwetneſſe of ſomer ne þe ſadd͡e wynt͛
ne þe nyȝt ne þe d͡ay ne þe newe ȝereȝ
b͡ot eu͛ rēne reſ͡tleȝ rengneȝȝe þ͛ īne
þ͛ wyth he bleſſeȝ vchab͡eſ͡t  bytaȝt hem þis erþe
¶þē watȝ aſkylly ſkyuald͡e quen ſ͡cap͡ed alle þe wyld͡e
vch͡e fowle to þe flyȝt þt fyþereȝ myȝt ſerue
vche fyſ͡ch to þe flod þat fȳne couþe nayte
vch͡e b͡eſ͡te to þe b͡ent þat þat bytꝰ on erb͡eȝ
¶wyld͡e woꝛmeȝ to her won wryþeȝ ī þe erþe
þe fox  þe folmard͡e to þe fryth wynd͡eȝ
herttꝰ to hyȝe heþe hareȝ to goꝛſ͡teȝ
 lyoūeȝ  leb͡ard͡eȝ to þe lake ryftꝰ
¶herneȝ  hauekeȝ to þe hyȝe rocheȝ
þe hole foted fowle to þe flod hyȝeȝ
 vche beſ͡t at abrayd͡e þer hȳ b͡eſ͡t lykeȝ
þe fowre frekeȝ of þe fold͡e fongeȝ þe empyre

[f.64/68 verso]

¶lo ſuche awrakful wo foꝛ wlatſū d͡ed͡eȝ
p͡arfoꝛmed þe hyȝe fad͡er on folke þat he mad͡e
þt he chyſly had͡e cheriſ͡ch͡ed he chaſ͡tyſed fulhard͡ee
ī d͡e v͡oydȳge þe vylanye þt venkquyſ͡t his þeweȝ
¶ffoꝛ þy warþe now wyȝe þat woꝛſ͡chyp d͡eſyres
ī his comlych coᷣte þat kȳg is of blyſſe
ī þe fylþe of þe fleſ͡ch þat þͧ b͡e foūd͡en neu͛
tyl any wat͛ ī þe woꝛld͡e to waſ͡ch͡e þe fayly
¶ffoꝛ is no ſegge vnd͡er ſūne ſo ſeme of his crafteȝ
if he b͡e ſulp͡ed ī ſȳne þat ſytteȝ vnclene
on ſ͡pet of aſ͡pote may ſ͡ped͡e to myſſe
of þe ſyȝte of þe ſou͛ayn þat ſytteȝ ſo hyȝe
¶ffoꝛ þat ſ͡chewe me ſ͡chale ī þo ſ͡chyre howſeȝ
as þe b͡eryl b͡oꝛnyſ͡t by houeȝ be clene
þat is ſoūd͡e on vch͡e aſyd͡e  no ſemh͡ab͡es
wt outen maſkle oþ͛ mote as margerye p͡erle
Syþē þe ſou͛ayn ī ſete ſo ſoꝛe foꝛ þoȝt
þat eu͛ he man vp͡on mold͡e merked to lyuy
foꝛ he ī fylþe watȝ fallen felly he uenged
quen foᷣferd͡e alle þe fleſ͡ch þat he foꝛmed had͡e
hȳ rwed þat he hem vp rerd͡e  raȝt hemlyflod͡e
 efte þat he hē vndyd hard hit hym þoȝt
foꝛ quen þe ſwemand͡e ſoꝛȝe ſoȝt to his hert
he knyt a couenaūd͡e coꝛtayſly wt monkynd͡eþ͛e
In þe meſure of his mod͡e  meþe of hiswylle
þat he ſ͡chuld͡e neu͛ foꝛ no ſyt ſmyte al at oneȝ
as to quelle alle quykeȝ foꝛ qued þat myȝt falle
whyl of þe lenþe of þe lond͡e laſ͡teȝ þe t͛me
¶þat ilke ſkyl foꝛ noſ͡caþe aſ͡cap͡ed hȳneu͛
whed͡er wond͡erly he wrak on wykked men aft͛
ful felly foꝛ þat ilk faute foꝛferd͡e akyth ryche
ī þe anger of his ire þat arȝed mony
¶ all watȝ foꝛ þis ilk euel þat vn hap͜͡en glette
þe venym  þe vylanye  þe vyciosfylþe
þat by ſulp͡eȝ māneȝ ſaule ī vn ſoūd͡e hert
þat he his ſaueour ne ſee wt ſyȝt of his yȝen

[f.65/69]

[f.65/69 recto]

¶þat alle illeȝ he hates as helle þat ſ͡tynkkeȝ
b͡ot non nuyeȝ hȳ on naȝt ne neu͛ vp͡on d͡ayeȝ
as harlottrye vn honeſ͡t heþȳg of ſeluen
þat ſ͡chameȝ foꝛ no ſ͡chrewedſ͡chyp ſ͡chent mot he woꝛþe
¶Bot ſauyoᷣ mon ī þy ſelf þaȝ þͧ aſottelyuíe
þaȝ þͧ b͡ere þy ſelf b͡ab͡el by þenkþe ſū tyme
wheþer he þat ſ͡tykked vche aſ͡tare ī vch͡eſ͡tep͜͡e yȝe
ȝif hȳ ſele b͡e b͡oꝛe blynd͡e hit is abrodwond͡er
¶ he þat fetly ī face fettled alle eres
if he he hatȝ loſed þelyſ͡ten hit lyfteȝ meruayle
trave þͧ neu͛ þat tale vn trwe þͧ hitfynd͡eȝ
þer is no d͡ed͡e ſo d͡erne þat ditteȝ hisyȝen
¶þer is no wyȝe ī his werk ſo war ne ſo ſ͡tylle
þat hit ne þraweȝ to hym þre erhe hit þoȝthaue
foꝛ he is þe grop͡and͡e god þe groūd͡e of alled͡ed͡eȝ
ryp͡and͡e of vch͡e arīg þe reynyeȝ  hert
¶ þere he fynd͡eȝ al fayre afreke wyth īne
þat hert honeſ͡t  hol þat haþel heh͡onoᷣeȝ
ſend͡eȝ hȳ aſad ſyȝt to ſe his auen face
 hard͡e honyſeȝ þiſe oþ͛  of his erd͡e flemeȝ
¶b͡ot of þe d͡ome of þe d͡ouþe foꝛ d͡ed͡eȝ ofſ͡chame
he is ſo ſkoymos of þat ſkaþe h͡e ſ͡carreȝ bylyue
he may not dryȝe to draw allyt b͡ot drep͡eȝ ī haſ͡t
 þat watȝ ſ͡chewed ſ͡ch͡oꝛtly by aſ͡caþe oneȝ
Old͡e Abraham ī erd͡e oneȝ he ſytteȝ
euen byfoꝛe his hoꝰ d͡oꝛe vnd͡er an oke grene
bryȝt blykked þe b͡em of þe brod͡e heuen
ī þe hyȝe hete þ͛ of Abraham bid͡eȝ
he watȝ ſ͡chūt toþe ſ͡chad͡ow vnd͡er ſ͡chyreleueȝ
þēne watȝ he war on þe waye of wlonk wyȝeȝþrȳne
if þay wer farand͡e  fre  fayre to b͡ehold͡e
hit is eþe toleue by þe laſ͡t end͡e
foꝛ þe led͡e þat þer laye þeleueȝ anvnd͡er
when he had͡e of hem ſyȝt he hyȝeȝ bylyue
 as to god þe good mon gos hem agayneȝ
 haylſed hem ī onhed͡e  ſayd͡e hend͡eloꝛd͡e

[f.65/69 verso]

ȝif eu͛ þy mon vp͡on mold͡e merit diſſerued
lenge alyttel with þy led͡e I loȝly bi ſech͡e
p͡aſſe neu͛ fro þi p͡ou͛e ȝif I hit pray durſ͡t
er þou haf bid͡en with þiburne  vnd͡er b͡oȝereſ͡tted
¶ I ſ͡chal wȳne yow wyȝt of wat͛ alyttel
 faſ͡t ab͡oute ſ͡chal I fare yoᷣ fette wer waſ͡chene
reſ͡tteȝ here on þis rote  I ſ͡chal rachche aft͛
 brȳge amoꝛſel of bred to b͡anne yoᷣ hertte
¶ffare foꝛthe ꝗ þe frekeȝ  fech as þͧſeggeȝ
by b͡ole of þis brod͡e tre we byd͡e þe here
þēne oꝛp͜͡edly ī to his hoꝰ he hyȝed to Sare
comaūd͡ed hir to b͡e cof  quyk at þis oneȝ
¶þre metteȝ of mele menge  makakeȝ
vnd͡er aſkeȝ ful hote hap͜͡e hem by líue
quyl I fete ſūquat fat þͧ þe fyr b͡ete
preſ͡tly at þis ilke p͡oynte ſū p͡olment to make
¶he cached to his covhoꝰ  acalf brȳgeȝ
þat watȝ tend͡er  not toȝe b͡od tyrue of þehyd͡e
 ſayd͡e to his ſeruaūt þt he hit ſeþefaſ͡te
 he d͡eruely at his d͡ome dyȝt hit by lyue
¶þe burne to b͡e b͡are heued buſkeȝ hȳ þēne
clecheȝ to a clene cloþe  keſ͡teȝ on þe grene
þrwe þryftyly þ͛ on þoþre þerue kakeȝ
 rȳgeȝ butt͛ wyth al  by þe bred ſetteȝ
¶mete meſſeȝ of mylke he merkkeȝ bytwene
ſyþē p͡otage  polment ī plater honeſ͡t
as ſewer ī agod aſſyſe he ſerued hem fayre
wyth ſadd͡e ſemblaūt  ſwete of ſuch as he had͡e
¶ god as aglad geſ͡t mad god chere
þat watȝ fayn of his frend͡e  his feſ͡t prayſed
Abraham al hodleȝ wt armeȝ vp fold͡en
mynyſ͡tred mete byfoꝛe þo men þat myȝtes alweld͡eȝ
¶þēne þay ſayd͡en as þay ſete ſamē alleþrȳne
when þe mete watȝ remued  þay of menſkſ͡peken
I ſ͡chal efte here away abram þay ſayd͡en
ȝet er þylyueȝ lyȝt leþe vp͡on erþe

[f.66/70]

[f.66/70 recto]

¶ þēne ſ͡chal ſare conſayue  aſū b͡ere
thorn;at ſ͡chalb͡e abrah͡ameȝ ayre  aft͛ hȳwȳne
wt wele  wyth woꝛſ͡chyp þe woꝛþely p͡eple
þat ſ͡chal hald͡e ī heritage þat I haf menȝark
¶þēne þe burd͡e by hynd͡e þe d͡oꝛ foꝛ buſ mar laȝed
 ſayd͡e ſothly to hir ſelf ſare þe madd͡e
may þͧ traw foꝛ tykle þat þͧ tōne moȝteȝ
 I ſo hyȝe out of age  alſo my loꝛd͡e
¶ffoꝛ ſoþely as ſays þe wryt he wern of ſadd͡e eld͡e
b͡oþe þe wyȝe  his wyf ſuch werk watȝ hemfayled
fro mony a brod d͡ay by foꝛe ho barayn ay by ene
þat ſelue ſare wtouten ſed͡e ī toþat ſame tyme
¶þēne ſayd͡e oure ſyre þer he ſete ſe ſo ſarelaȝes
not trawand͡e þe tale þat I þe to ſ͡chewed
hop͡eȝ ho oȝt may̮ b͡e hard͡e my hond͡eȝ to woꝛk
 ȝet I a vow v͛ayly þe avaūt þat Imad͡e
¶I ſ͡ch͡al ȝeply aȝayn  ȝeld͡e þat Ihyȝt
 ſothely ſend͡e to ſare aſoū  an hayre
þēne ſwenged foꝛth ſare  ſwer by hirtrawþe
þat foꝛlot þat þay lauſed ho laȝedneu͛
¶Now īnogħ̀ hit is not ſo þēne nᷣned þedryȝtyn
foꝛ þͧ laȝed aloȝ b͡ot let we hit one
with þat þay ros vp radly as þay raykeſ͡chuld͡e
 ſetten toward ſod͡amas her ſyȝt alle at oneȝ
¶ffoꝛ þat Cite þ͛ byſyd͡e watȝ ſette ī a vale
no myleȝ fro mambre moþē tweyne
where ſo wonyed þis ilke wyȝ þat wend͡eȝ wtoure loꝛd͡e
foꝛ to tent hȳ wt tale  teche hȳ þe gate
¶þen glyd͡eȝ foꝛth god þe godmō hȳ folȝeȝ
Abraham held͡eȝ hem wyth hē to cōueye
ī toward͡e þe cety of ſod͡amas þat ſȳned hadþēne
ī þe faute of þis fylþe þe fad͡er hemþretes
¶ ſayd͡e þꝰ to þe ſegg þat ſued hȳaft͛
how myȝt I hyd͡e myn hert fro habraham þe trwe
þat I ne dyſ͡cou͛ed to his coꝛſe my coū ſayl ſod͡ere
ſyþen he is choſen to b͡e chef chyldryn fad͡er

[f.66/70 verso]

¶þat ſo folk ſ͡chal falle fro to flete alle þe woꝛld͡e
 vch͡e blod ī þat burne bleſſed ſ͡chalwoꝛþe
me b͡os telle to þat tolk þe tene of my wylle
 alle myn atlȳg to abraham vn haſ͡p͡e bilyue
Th͡e grete ſoū of ſod͡amas ſynkkeȝī mȳ ereȝ
 þe gult of gomoꝛre gareȝ me to wrath
I ſ͡chal lyȝt ī to þat led  loke my ſeluen
īf þay haf d͡on as þe dyne dryueȝ on lofte
¶þay hau lerned alyſ͡t þat lykeȝ me ille
þat þay hau foūd͡en ī her fleſ͡ch of fauteȝ þewerſ͡t
vch male matȝ his mach aman as hȳ ſeluen
 fylt͛ folyly ī fere on fēmaleȝ wyſe
¶I comp͡aſ͡t hem akynd͡e crafte  kend͡e hit hemd͡erne
 amed hit ī mȳ oꝛd͡enaūce odd͡ely d͡ere
 dyȝt drwry þer īne d͡oole alþ͛ſwetteſ͡t
 þe play of p͡aramoꝛeȝ I p͡oꝛtrayed my ſeluen
¶ mad͡e þer to aman͛ myrieſ͡t of oþ͛
when two true toged͡er had tyȝed hem ſeluen
by twene a male  his make ſuch m͛þe ſ͡chuld͡eco[nn]e
welnyȝe pure p͡aradys moȝt preue nob͡ett͛
¶Elleȝ þay moȝt honeſ͡tly ayþ͛ oþ͛weld͡e
at aſ͡tylle ſ͡tollen ſ͡teuen vnſ͡tered wyth ſyȝt
luf lowe hem bytwene laſ͡ched ſohote
þat alle þe meſ͡chefeȝ on mold moȝt hit notſleke
¶now haf þay ſkyfted my ſkyl  ſ͡coꝛned natwre
 hentteȝ hem ī heþȳg an vſage vn clene
hem to ſmyte foꝛ þat ſmod ſmartly I þenk
þat wyȝeȝ ſ͡chal be by hem war world͡e wt outenend͡e
¶þēne arȝed abraham  alle his modchaūge
foꝛ hop͡e of þe hard͡e hate þat hyȝt hatȝ oureloꝛd͡e
al ſykand͡e he ſayd͡e  wt yoꝛ leue
ſ͡chal ſynful  ſakleȝ ſuffer al on p͡ayne
¶weþ͛ eu͛ hit lyke my loꝛd͡e tolyfte ſuch d͡omeȝ
þat þe wykked  þe woꝛþy ſ͡chal onwrake ſuffer
 weye vp͡on þe woꝛre half þat wrathed þeneu͛
þat watȝ neu͛ þy won þt wroȝteȝ vꝰalle

[f.67/71]

[f.67/71 recto]

¶Now fyfty fyn frend͡eȝ wer foūd͡e ī ȝond͡e toune
in þe Cety of Sod͡amas  alſo gomoꝛre
þat neu͛ lakked þy laue b͡ot loued ay trauþe
 reȝt ful wern  reſoūable  redy þe to ſerue
ſ͡chal þay falle ī þe faute þat oþ͛ frekeȝ wroȝt
 ioyne to her iuggement her iuiſe to haue
þt nas neu͛ þyn note vnneuened hit woꝛþe
þat art ſo gaynly a god  of goſ͡te myld͡e
¶Nay foꝛ fyfty ꝗ þe fad͡er  þy fayreſ͡peche
 þay b͡e foūd͡en ī þat folk of herfylþe clene
I ſ͡chal foꝛ gyue alle þe gylt þurȝ my gaceone
 let hem ſmolt alunſmyten ſmoþely atoneȝ
¶AA bleſſed b͡e þow ꝗ þe burne ſo boner  þewed
 al hald͡eȝ ī þy hond͡e þe heuen  þe erþe
b͡ot foꝛ I haf þis talke tatȝ to non ille
ȝif I mele alyttel moꝛe þat mul am  aſkeȝ
¶what if fiue faylen of fyfty þe noūbre
 þe remnaūt be reken how reſ͡tes þywylle
And fyue want of fyfty ꝗ god I ſ͡chal foꝛ ȝete alle
 wyth hald͡e my hond͡e foꝛ hoꝛt ȳg on led͡e
¶ quat if faurty b͡e fre  fauty þyſe oþ͛
ſ͡chalt þow ſ͡choꝛtly al ſ͡chend͡e  ſ͡chap͡e nonoþ͛
nay þaȝ faurty foꝛfete ȝet fryſ͡t I awhyle
 voyd͡e away my vengaūce þaȝ me vyl þynk
¶þē abraham obeched hym  loȝly hī þonkkeȝ
now ſayued be þͧ ſauíoᷣ ſo ſymple ī þy wrath
I am bot erþe fuleuel  vſle ſo blake
foꝛto mele wyth ſuch amayſ͛͡ as myȝteȝ hatȝ alle
¶bot I haue by gōnen wyth my god  he hit gaȳ þynkeȝ
ȝif I foꝛloyne as afol þy fraūchyſe may ſerue
what if þretty þryuand͡e be þrad ī ȝon toūeȝ
what ſ͡chal I leue if my loꝛd͡e if he hemleþe wold͡e
þēne þe godlych god gef hȳ onſware
ȝet foꝛ þretty ī þrong I ſ͡chal my þro ſ͡teke
 ſ͡pare ſ͡pakly of ſ͡pyt ī ſ͡pace of my þeweȝ
 my rankoꝛ refrayne foꝛ þy reken woꝛd͡eȝ

[f.67/71 verso]

what foꝛ twenty ꝗ þe tolke vntwyneȝ þͧ hem þēne
nay ȝif þͧ ȝerneȝ hit ȝet ȝark I hem gace
if þat twenty b͡e trwe I tene hem no moꝛe
b͡ot relece alle þat regioū of her ronk werkkeȝ
¶Now aþel loꝛd͡e ꝗ Abraham oneȝ aſ͡peche
 I ſ͡chal ſ͡chap͡e no moꝛe þo ſ͡chalkkeȝ to help͡e
if ten tryſ͡ty ī toune b͡e tan ī þiwerkkeȝ
wylt þͧ meſe þy mod͡e  menddȳg abyd͡e
¶I graūt ꝗ þe grete god graūt mercy þt oþ͛
 þēne areſ͡t þe renk  raȝt no fyrre
 godd͡e glyd͡eȝ his gate by þoſe grene wayeȝ
 he cōueyen hȳ con wt caſ͡t of his yȝe
¶ als he loked along þere as oure loꝛd͡e p͡aſſed
ȝet he cryed hȳ aft͛ wt careful ſ͡teuen
meke mayſ͛͡ on þy mon to mȳne if þe lyked
loth lengeȝ ī ȝon leed͡e þat is my lef broþ͛
¶he ſytteȝ þer ī ſod͡omís þy ſeruaūt ſo p͡ou͛e
among þo manſed men þat han þe much geued
ȝif þͧ tyneȝ þat toū tēpre þyn yre
as þy merſy may malte þy meke to ſ͡pare
¶þē he wend͡eȝ wend͡eȝ his way wep͡and͡e foꝛcare
to ward͡e þe mere of mambre wep͡and͡e foꝛsoꝛewe
 þere ī longȳg al nyȝt he lengeȝ ī wones
whyl þe ſou͛ayn toſod͡amas ſend͡e to ſ͡pye
His ſond͡es ī to ſod͡amas watȝſend͡e ī þat tyme
ī þat ilk euentyd͡e by aūgels tweyne
meuand meuand͡e mekely toged͡er as myry mēȝonge
as loot ī aloge d͡oꝛ lened hȳ alone
¶ī ap͡oꝛche of þat place pyȝt to þeȝatꝰ
þat watȝ ryal  rych͡e ſo watȝ þe renkꝰſeluen
as he ſ͡tared ī to þe ſ͡trete þ͛ ſ͡tout menplayed
he ſyȝe þer ſwey ī aſent ſwete men tweyne
¶b͡old͡e burneȝ wer þay b͡oþe wt b͡erdleschȳneȝ
royl rolland͡e fax to raw ſylk lyke
of ble as þe brere floᷣ where ſo þe b͡are ſ͡cheweed
ful clene watȝ þe coūtenaūce of her cler yȝen

[f.68/72]

[f.68/72 recto]

¶wlonk whit watȝ h͡er wed͡e  wel hit hemſemed
of alle fetureȝ ful fyn  fautleȝ b͡oþe
watȝ non autly ī ouþ͛ foꝛ aungels hit wern
 þat þe ȝep vnd͡er ȝed͡e þat ī þe ȝate ſytteȝ
¶he ros vp ful radly  ran hem to mete
 loȝe he louteȝ hem to loth to þe groūd͡e
 ſyþen ſob͡erly ſyreȝ I yow by ſeche
þat ȝe wold͡e lyȝt at my loge  lenge þ͛ īne
¶comeȝ to yoᷣ knaueȝ kote I craue at þis oneȝ
I ſ͡chal fette yow afatte yoᷣ fette forto waſ͡che
I noꝛne yow b͡ot foꝛ on nyȝt neȝe me to lenge
 ī þe myry moꝛnȳg ȝe may yoᷣ waye take
¶ þay nay þat þay nold͡e neȝ no howſeȝ
b͡ot ſ͡tylly þer ī þe ſ͡trete as þay ſ͡tadd͡e wern
þay wold͡e lenge þe long naȝt  loggeþ͛oute
hit watȝ hoꝰ ī noȝe to hem þe heuen up͡on lofte
¶loth laþed ſo longe wyth luflych woꝛd͡eȝ
þat þay hȳ graūted to go  gruȝt no leng͛
þe b͡old͡e to his byggȳg bryngeȝ hem bylyue
þat ryally arayed foꝛ he watȝ rych͡e eu͛
¶þe wyȝeȝ wern welcom as þe wyf couþe
his two d͡ere d͡oȝt͛eȝ d͡euoutly hē haylſed
þat wer mayd͡eneȝ ful meke maryed not ȝet
 þay wer ſemly  ſwete  ſwyþe wel arayed
¶loth þēne ful lyȝtly lokeȝ hȳ aboute
 his mē amoneſ͡tꝰ mete foꝛto dyȝt
b͡ot þenkkeȝ on hit b͡e þrefte what þynk ſo ȝe make
foꝛ wyth no ſoᷣ ne no ſalt ſerueȝ hȳ neu͛
¶b͡ot ȝet I wene þat þe wyf hit wroth to dyſpyt
 ſayd͡e ſoftely to hir ſelf þis vnfau͛e hyne
loneȝ no ſalt ī her ſauce ȝet hit noſkyl were
þat oþ͛ burne be boute þaȝ b͡othorn;e b͡e nyſe
¶þēne ho ſau͛eȝ wt ſalt her ſeueȝ vchone
agayne þeb͡one of þe burne þat hit foꝛ b͡o d͡en had͡e
 als ho ſ͡celt hē ī ſ͡coꝛne þat wel her ſkyl knewen
why watȝ ho wrech ſo wod howrathed oure loꝛd͡e

[f.68/72 verso]

þēne ſeten þay at þe ſop͡er wernſerued bylyue
þe geſ͡tꝰ gay  ful glad of glamd͡eb͡onere
welawȳnely wlonk tylþay waſ͡chen had͡e
þe treſ͡tꝰ tylt to þe woȝe  þe table b͡oþe
¶ffro þe ſeggeȝ had͡en ſoup͡ed  ſeten b͡ot awhyle
er eu͛ þay b͡oſked to b͡edd͡e þe b͡oꝛȝ watȝ al vp
alle þat wep͜͡en myȝt weld͡e þe wakker  þe ſ͡tronger
to vmb͡e lyȝe lotheȝ hoꝰ þe led͡eȝ to take
¶ín grete flokkeȝ of folk þay fallen to his ȝateȝ
as aſ͡cowte wach ſ͡carred ſo þe aſſ͡cry ryſed
wt kene clobb͡eȝ of þat clos þay clatȝ on þe woweȝ
 wyth aſ͡chrylle ſ͡charp ſ͡chout þay ſ͡chewe þyſe woꝛd͡e
¶if þͧ louyeȝ þy lyf loth ī þyſe wones
ȝete vꝰ out þoſe ȝong men þat ȝoꝛe whyle here entred
þat we may lere hym of lof as oure lyſ͡t bidd͡eȝ
as is þe aſyſe of Sod͡omas to ſeggeȝ þt p͡aſſen
¶whatt þay ſ͡puten  ſp͡eken of ſo ſpitoꝰfylþe
what þay ȝeȝed  ȝolp͡ed ofȝeſ͡tand͡e ſoꝛȝe
þat ȝet þe wynd  þe wed͡er þe woꝛld͡e ſ͡tynkꝰ
of þe brych þat vp brayd͡eȝ þoſe broþelych word͡eȝ
¶þe god man glyfte wt þt glam  glop͡ed foꝛnoyſe
ſo ſ͡charp͡e ſ͡chame to hȳ ſ͡chot he ſ͡chrank at þe hert
foꝛ he knew þe coſ͡toū þat kyþed þoſewrecheȝ
he d͡oted neu͛ foꝛ no d͡oel ſo d͡ep͡e ī his mȳd͡e
¶Allas ſayd hȳ þēne loth  lyȝtly heryſeȝ
 boweȝ foꝛth fro þe bench ī to þe brod͡eȝatꝰ
what he wond͡ed no woþe of wekked knaueȝ
þat he ne paſſed þe p͡oꝛt þe pil to abid͡e
¶he went foꝛthe at þe wyket  waft hit hȳ aft͛
þat a clyket hit cleȝt clos hȳ byhynd͡e
þēne he meled to þo men meſurable woꝛd͡eȝ
foꝛharloteȝ wt his hend͡elayk he hop͡ed to chaſ͡t
¶Do my frend͡eȝ ſofre yoᷣ fare is to ſ͡trange
d͡otȝ away y̮oᷣ d͡erf dyn  d͡ereȝ neu͛ mygeſ͡tꝰ
a voy hit is yoᷣ vylanye ȝe vylen yoᷣ ſeluen
 ȝe ar iolyf gentylmen yoᷣ iap͡eȝ are ille

[f.69/73]

[f.69/73 recto]

¶ot I ſ͡chal kēne yow by kynd͡e a crafte þat isb͡ett͛
I haf atreſoꝛ ī my teld͡e of tow my fayre d͡eȝt͛
þat ar may d͡eneȝ vnmard foꝛ alle men ȝette
in ſod͡amas þaȝ I hit ſay non ſemloker burd͡es
hit arn ronk hit arn ryp͡e  redy to māne
to ſamen wyth þo ſemly þe ſolace is b͡ett͛
I ſ͡chal biteche yow þo two þat tayt arn quoȳt
 laykeȝ wyth hem as yow lyſ͡t  leteȝ my geſ͡tꝰ one
¶þēne þe reband͡eȝ ſo ronk rerd ſuchanoyſe
þat aȝly hurled ī his ereȝ her harloteȝ Spech͡e
woſ͡t þͧ not wel þt þͧ woneȝ here awyȝe ſ͡trange
an out comlȳg a carle we kylle of þyn heued
¶who joyned þe be joſ͡tyſe oure jap͡eȝ to blame
þat com a b͡oy to þis boꝛȝ þaȝ þͧ b͡e burne rych͡e
þꝰ þay þrobled  þrong  þrwe vmb͡e his ereȝ
 diſ͡treſed hȳ wond͡er ſ͡trayt wt ſ͡trenkþe īþe prece
¶Bot þat þe ȝonge mē ſo ȝep͡e ȝoꝛnen þ͛ oute
wap͜͡ed vp͡on þe wyket  wōnen hem tylle
 by þe hond͡eȝ hȳ hent  hoꝛyed hȳ wtīne
 ſ͡teken þeȝatꝰ ſ͡ton hard͡e wyth ſ͡talwoꝛthb͡arreȝ
¶þay blwe aboffet ī bland͡e þat bāned p͡eple
þat þay bluſ͛͡ed as blynd͡e as bayard watȝ eu͛
þay loſ͡t of loteȝ loggīg any lyſoū to fynd͡e
b͡ot nyteled þ͛ alle þe nyȝt foꝛ noȝt atþe laſ͡t
¶þēne vch tolke tyȝt hem þat had͡e of taytfayled
 vchon roþeled to þe reſ͡t þat he rech͡emoȝt
b͡ot þay wern wakned al wrank þat þ͛ ī won lenged
of on þe vglokeſ͡t vnhap þat eu͛ onerd ſuffred
Ruddon of þe d͡ay rawe ros up͡onvȝten
when merk of þe mydnyȝt moȝt no moꝛe laſ͡t
ful erly þoſe aungel eȝ þis haþel þayruþen
 glopnedly ongod͡eȝ halue gart hȳ vp ryſe
¶faſ͡t þe freke ferkeȝ vp fulferd at his hert
þay comaūd͡ed hȳ cof to cach þat he had͡e
wyth þy wyf  þy wyȝeȝ  þy wlonc d͡eȝtters
foꝛ we laþe þe  loth þat þͧ þy lyf haue

[f.69/73 verso]

¶Cayre tid of þis kyth͡e er combred þou woꝛþe
with alle þi here vp͡on haſ͡te tyl þͧ ahil fynd͡e
foūd͡eȝ faſ͡te on yoᷣ fete bifoꝛe yoᷣ face lokes
b͡ot b͡es neu͛ ſo b͡old͡e to bluſ͡ch yow bihynd͡e
¶ loke ȝe ſ͡tēme no ſ͡tp͡e b͡ot ſ͡trech͡eȝ on faſ͡te
til ȝe rech͡e to areſet reſ͡t ȝe neu͛
foꝛ we ſ͡chal tyne þis toū  trayþely diſſ͡trye
wyth alle þiſe wyȝeȝ ſo wykke wyȝtly d͡e voyd͡e
¶ alle þe lond͡e wt þiſe led͡eȝ we loſen at oneȝ
ſo d͡omas ſ͡chal ful ſo d͡enly ſynk ī to groūd͡e
 þe groūd͡e of gomoꝛre go rd͡e ī tohelle
 vch͡e akoſ͡te of þis kyth̄ cla ter vp͡onhep͡es
¶þē laled loth loꝛd͡e what is b͡eſ͡t
if Ime fele vp͡on fote þat I fle moȝt
hov ſ͡chuld͡e I huyd͡e me fro hem þt hatȝ his hate kȳned
ī þe brath of his breth þat brēneȝ alle þīkeȝ
¶to crep͡e fro my creatoᷣ  know not whed͡er
ne wheþer his fooſ͡chip me folȝeȝ bifoꝛe oþ͛bihynd͡e
þe freke ſayd͡e no foſ͡chip oure fad͡er hatȝ þeſ͡chewed
b͡ot hiȝly heuened þi hele fro hem þat arn combred
¶Nov wale þe a wōnȳg þat þe wariſ͡chmyȝt
 he ſ͡chal ſaue hit foꝛ þy ſake þat hatȝ vꝰ ſend͡e hid͡er
foꝛ þͧ art odd͡ely þyn one out of þis fylþe
 als Abraham þy bꝛoþ͛ hit at hī ſelf aſked
¶loꝛd͡e loued he woꝛþe ꝗ loth vp͡on erþe
þē is a cíte her biſyd͡e þat ſegoꝛ hit hatte
here vtt͛ on aroūd͡e hil hit houeȝ hit one
I wold͡e if his wylle woꝛe to þat won ſ͡cap͡e
¶þēn fare foꝛth ꝗ þat fre  fyne þͧneu͛
wt þoſe ilk þat þow wylt þt þrengeþe aft͛
 ay go and͡e on yoᷣ gate wyth outen a gayn tote
foꝛ alle þis lond͡e ſ͡chal b͡e lorne longe erþeſōne riſe
¶þe wyȝe wakened his wyf  his wlonk d͡eȝt͛es
 oþ͛ two myri men þo mayd͡eneȝ ſ͡chuld͡e wedd͡e
 þay token hit as tyt  tented hit lyttel
þaȝ faſ͡t laþed hem loth þay leȝenfulſ͡tylle

[f.70/74]

[f.70/74 recto]

¶þe aungeleȝ haſ͡ted þiſe oþ͛  aȝly hem þratten
 enfoꝛſed alle fawre foꝛth at þe ȝateȝ
þo wern loth  his lef his luflych͡e d͡eȝt͛
þer ſoȝt no mo to ſauement of cities aþel fyne
¶þiſe aungeleȝ had͡e hem by hand͡e out at þe ȝateȝ
prechand͡e hem þe p͡erile  b͡ed͡en hem p͡aſſe faſ͡t
leſ͡t ȝe b͡e taken ī þe tech͡e of tyraūteȝ here
loke ȝe b͡owe now bib͡ot b͡oweȝ faſ͡t hence
¶ þay kayre ne con  kenely flowen
erly er any heuen glem þay to ahil comen
þe grete god ī his greme bygȳneȝ onlofte
to wakan wed͡ereȝ ſo wyld͡e þe wynd͡eȝ he calleȝ
¶ þay wroþely vp wafte  wraſ͡tled toged͡er
fro fawre half of þe fold͡e flytand͡e lond͡e
clowd͡eȝ cluſ͛͡ed by twene keſ͡ten vp toꝛres
þat þe þik þūd͡er þraſ͡tþirled hem ofte
¶þe rayn rueled ad͡oū ridland͡e þikke
of felle flaūkes of fyr  flakes of ſoufre
al in ſmold͡erand͡e ſmoke ſmachand͡e ful ille
ſwe ab͡oute ſod͡amas  hit ſyd͡eȝ alle
¶goꝛd͡e to gomoꝛra þat þe groūd͡e lauſed
abd͡ama  ſyb͡oym þiſe ceteis all faure
al bi rolled wyth þe rayn roſ͡tted  brēned
 ferly flayed þat folk þat ī þoſe fees lenged
¶foꝛ when þat thorn;e helle herd͡e þe hoūd͡eȝ of heuen
he watȝ ferlyly fayn vnfold͡ed by lyue
þe grete b͡arreȝ of þe abyme he b͡arſ͡t vp at oneȝ
þat alle þe regioū to rof ī riftes ful grete
¶ clouen alle ī lyttel cloutes þe clyffeȝ ay where
as lauce leueȝ of þe b͡oke þat lep͡es ītwȳne
þe breth͡e of þe brynſ͡ton biþat hit blend͡e were
alþo citees  her ſyd͡es ſunkken to helle
¶ryd͡elles wern þo grete rowtes of renkkes wt īne
when þay wern war of þe wrake þt no wyȝeachap͡ed
ſuch a ȝom͛ly ȝarm of ȝellȳg þer ryſed
þer of clat͛ed þe cloud͡es þat kryſ͡t myȝt haf rawþe

[f.70/74 verso]

þe ſegge herd͡e þat ſoū to ſegoꝛ þat ȝed͡e
 þe wench͡es hȳ wyth þat by þe way folȝed
ferly ferd͡e watȝ her fleſ͡ch þat flowen ay ilych͡e
trynand͡e ay ahyȝe trot þat toꝛne neu͛ d͡oꝛſ͡ten
¶loth  þo luly whit his lefly two d͡eȝt͛
ay folȝed here face bifoꝛe her b͡oþe yȝen
b͡ot þe b͡alleful burd͡e þat neu͛ b͡od͡ekep͡ed
bluſ͡ched by hynd͡en her b͡ak þat b͡ale foꝛto herkken
¶hit watȝ luſ͡ty lothes wyf þat ou͛ he lyfte ſ͡chuld͡er
ones ho bluſ͡chet to þe burȝe b͡ot b͡od ho no lenger
þat ho nas ſ͡tadd͡e aſ͡tiffe ſ͡ton a ſ͡talwoꝛthímage
al ſo ſalt as aní ſe  ſo ho ȝet ſ͡tand͡eȝ
¶þay ſlyp͜͡ed bi  ſyȝe hir not þat wern hir ſamen feres
¶tyl þay ī ſegoꝛ wern ſette  ſayned our loꝛd͡e
wyth lyȝt loueȝ vplyfte þay loued hȳ ſwyþe
þat ſo his ſeruaūtes wold͡e ſee  ſaue of ſuchwoþe
¶al watȝ d͡amp͜͡ed  d͡on  drowned byþēne
þe led͡eȝ of þat lyttel toū wern lop͡en out foꝛ dred͡e
ī to þat malſ͡crand͡e mere marred by lyue
þat noȝt ſaued watȝ b͡ot ſegoꝛ þat ſat on alawe
¶þe þre led͡eȝ þer ī loth  his d͡eȝter
foꝛ his make watȝ myſ͡t þat on þe moūt lenged
in a ſ͡tonen ſ͡tatue þat ſalt ſauoꝛ habb͡es
foꝛ two fautes þat þe fol watȝ foūd͡e īmiſ͡trauþe
¶on ho ſerued at þe ſoper ſalt bifoꝛe dryȝtyn
 ſyþen ho bluſ͡ch͡ed hir bihynd͡e þaȝ hir foꝛb͡od͡en were
foꝛ on hoſ͡tand͡es aſ͡ton  ſalt foꝛ þat oþ͛
 alle lyſ͡t on hir lik þat arn on laund͡e b͡eſ͡tes
¶Abraham ful erly watȝ vp on þe moꝛne
þat alle naȝt much níye had͡e no mon ī his hert
al ī longīg foꝛ loth leyen ī a wache
þer he lafte had͡e oure loꝛd͡e he is onlofte wōnen
¶he ſend͡e to ward ſod͡omas þe ſyȝt of his yȝen
þat eu͛ had͡e b͡en an erd͡e of erþe þe ſwetteſ͡t
as ap͡araūt to p͡aradis þat plantted þe dryȝtyn
nov is hit plūged ī a pit like of pich fylled

[f.71/75]

[f.71/75 recto]

¶ſuche a roþū of a reche ros fro þe blake
aſkeȝ vpe ī þe ayre  vſelleȝ þer flowen
as afoꝛnes ful of flot þat vp͡on fyr b͡oyles
when bryȝt brēnand͡e brond͡eȝ ar b͡et þ͛ an vnd͡er
¶þis watȝ auengaūce violent þat voyd͡ed þiſe places
þat foūd͡ered hatȝ ſo fayr a folk  þe fold͡e ſonkken
þeꝛ faure citees wern ſet nov ís a ſee called
þat ay is drony  dym  d͡ed ī hit kynd͡e
¶Blo blubrand͡e  blak vnblyþe to neȝe
as a ſ͡tynkand͡e ſ͡tanc þat ſ͡tryed ſȳne
þat eu͛ of ſȳne  of ſmach ſmart is to fele
foꝛ þy þe d͡erk d͡ed͡e ſee hit is d͡emed eu͛ moꝛe
¶foꝛ hit d͡e d͡eȝ of d͡eþe duren þere ȝet
foꝛ hit is brod  b͡oþēleȝ  bitter as þe galle
 noȝt may lenge ī þat lake þat any lyf b͡ereȝ
 alle þe coſ͡teȝ of kynd͡e hit combreȝ vchone
¶foꝛ lay þer on alump of led  hit on loft fleteȝ
 fold͡e þ͛ on alyȝt fyþ͛  hit to foūs ſynkkeȝ
 þ͛ wat͛ may walt͛ to wete any erþe
ſ͡chal neu͛ grene þ͛ on growe greſſe ne wod nawþ͛
¶if any ſ͡chalke to b͡e ſ͡chent wer ſ͡chowued þ͛ īne
þaȝ he b͡od͡e ī þat b͡oþē broþely a monyth
he moſ͡t ay lyue ī þat loȝe ī loſȳg eu͛ moꝛe
 neu͛ dryȝe no d͡eth͡e to d͡ayes of end͡e
¶ as hit is coꝛſed of kynd͡e  hit cooſ͡teȝ als
þe clay þat clenges þ͛ by arn coꝛſyes ſ͡trong
as alū  alkaran þat angre arn b͡oþe
ſoufre ſoᷣ  ſaūdyu͛  oþ͛ ſuch mony
¶ þer walteȝ of þat wat͛ ī waxlokes grete
þe ſ͡puníand͡e aſ͡p͡altoū þat ſ͡pyſereȝ ſellen
 ſuche is alle þe ſoyle by þat ſe halues
þat fel fretes þe fleſ͡ch  feſ͡tred b͡ones
¶ þer ar tres by þat terne of traytoᷣes
 þay boꝛgoūeȝ  beres blomeȝ fulfayre
 þe fayreſ͡t fryt þat may onfold͡e growe
as oꝛenge  oþ͛ fryt  ap͡ple garnad͡e

[f.71/75 verso]

alſo red  ſo rip͡e  rychely hwed
as any d͡om myȝt d͡euíce of d͡ayntyeȝ oute
b͡ot quen hit is bruſed oþ͛ broken oþ͛ byten ī twȳne
no woꝛld͡eȝ goud hit wyth īne b͡ot wȳd͡owand͡e aſkes
¶alle þyſe ar teches  tokenes to trow vp͡on ȝet
 wittneſſe of þat wykked werk  þe wrake aft͛
þat oure fad͡er foꝛferd͡e foꝛ fylþe of þoſeled͡es
þēne vch wyȝe may wel wyt þat he þe wlonk louíes
¶ if he louyes clene layk þat is oure loꝛd͡e ryche
 to b͡e couþe ī his coᷣte þͧ coueytes þēne
to ſe þat ſemly ī ſete  his ſwete face
clerrer coūſeyl coūſayl conſnon b͡ot þat þͧ clene woꝛþe
¶foꝛ clopȳgnel ī þe comp͡as of his clene roſe
þer he exp͡ouneȝ a ſ͡p͡eche to hȳ þat ſ͡p͡ed͡e wold͡e
of alady to b͡e loued loke to hir ſone
of wich b͡erȳg þat ho b͡e  wych ho beſ͡t louyes
¶ b͡e ryȝt ſuch ī vch aboꝛȝe of b͡ody  of d͡ed͡es
 folȝ þe fet of þat fere þat þͧ fre hald͡es
 if þͧ wyrkkes on þis wyſe þaȝ ho wyk were
hirſ͡chal lyke þat layk þat lyknes hir tylle
¶if þͧ wyl d͡ele drwrye wyth dryȝtyn þēne
 lelly louy þy loꝛd͡e  his leef woꝛþe
þēne cōfoᷣme þe to kryſ͡t  þe clene make
þat eu͛ is p͡olyced als playn as þe oꝑle ſeluen
¶foꝛ loke fro fyrſ͡t þat he lyȝt wt īne þelel mayd͡en
by how comly akeſ͡t he watȝ clos þere
when he venkkyſ͡t watȝ no v͛gynyte ne vyolēce maked
b͡ot much clener watȝ hir coꝛſe god kȳned þerīne
¶ efte when he b͡oꝛne watȝ ī b͡e þelen þe rych͡e
ī wych puryte þay d͡eoꝑted þaȝ þay p͡ou͛ were
watȝ neu͛ ſo blyſful ab͡oᷣ as watȝ ab͡os þēne
ne no ſ͡chroud͡e hoꝰ ſo ſ͡chene as a ſ͡chep͡on þare
¶ne non ſo glad vnd͡er god as ho þat grone ſ͡chuld͡e
foꝛ þer watȝ ſekneſſe al ſoūd͡e þat ſarreſ͡t is hald͡en
 þer wat ȝ roſe reflayr where rote hatȝ b͡en eu͛
 þer watȝ ſolace  ſonge wher ſoꝛȝ hatȝ ay cryed

[f.72/76]

[f.72/76 recto]

foꝛ aūgelles wt īſ͡trumentes of oꝛganes  pyp͡es
 rial rȳgand͡e rotes  þe reken fyþel
 alle hend͡e þat honeſ͡tly moȝt an hert glad͡e
ab͡outte my lady watȝ lent quen hod͡elyu͛ were
¶þēne watȝ her blyþe b͡arne burnyſ͡t ſo clene
þat b͡oþe þe ox  þe aſſe hym hered at ones
þay knewe hȳ by his clannes foꝛ kȳg of nature
foꝛ non ſo clene of ſuch aclos com neu͛ erþēne
¶ ȝif clanly he þēne com ful coꝛtays þ͛ aft͛
þat alle þat longed toluþ͛ ful lodly he hated
by nobleye of his noꝛture he nold͡e neu͛ towche
oȝt þat watȝ vngod͡erly oþ͛ oꝛdure watȝ īne
¶ȝet comen lodly to þat led͡e as laȝares monye
ſūme lepre ſūme lome  lom͛and͡e blynd͡e
p͡oyſened  p͡arlatyk  pyned ī fyres
drye folk  ydropike  d͡ed͡e at þe laſ͡te
¶alle called on þat coꝛtayſe  claymed his gace
he heled hem wyth hynd͡e ſ͡p͡ech͡e of þat þay aſk aft͛
foꝛ what ſo he towched alſo tyd toᷣned to hele
welclāner þen any crafte cowþe d͡e vyſe
¶So clene watȝ his hond͡elȳg vche oꝛdure hit ſ͡choníed
 þe gropȳg ſo goud of god  man b͡oþe
þat foꝛ fetys of his fyngeres fond͡ed he neu͛
nauþ͛ to cout ne to kerue wt knyf ne wyth egge
¶foꝛ þy brek he þe bred blad͡es wyth outen
foꝛ hit ferd͡e freloker ī fete ī his fayre hond͡e
diſ͡played moꝛe pryuyly when he hit p͡art ſ͡chuld͡e
þēne alle þe toles of tolowſe moȝe tyȝt hit tokerue
¶þꝰ is he kyryoꝰ  clene þat þͧ his coꝛt aſkes
hov ſ͡chuld͡e þͧ com to his kyth b͡ot if þͧ clene were
nov ar we ſoꝛe  ſynful  ſovly vch one
how ſ͡chul;d͡e we ſe þē may we ſay þt ſyre vp͡on throne
¶ȝis þat mayſ͛͡ is mercy able þaȝ þͧ b͡e man fēny
 al to marred ī myre whyĺ þͧ on mold͡e lyuyes
þͧ may ſ͡chyne þurȝ ſ͡chryfte þaȝ þͧ haf ſ͡chome ſerued
 pure þe with penaūce tylþͧ a perle woꝛþe

[f.72/76 verso]

¶Perle prayſed is prys þ͛ p͡erre is ſ͡chewed
þaȝ hȳ not d͡erreſ͡t b͡e d͡emed to d͡ele foꝛ p͡eníeſ
quat may þe cauſe b͡e called b͡ot foꝛhir clene hwes
þat wȳnes worꝛſ͡chyp ab͡of alle whyte ſ͡tones
¶foꝛ ho ſ͡chynes ſo ſ͡chyr þat is of ſ͡chaproūd͡e
wyth outen faut oþ͛ fylþe ȝif ho fyn were
 wax eu͛ ī þe woꝛld͡e ī werȳg ſo old͡e
ȝet þe p͡erle p͡ayres not whyle ho ī pyeſe laſ͡ttes
¶ if hit cheue þe chaūce vn cheryſ͡t ho woꝛþe
þat ho blynd͡es of ble ī boᷣ þ͛ h̄o lygges
no b͡ot waſ͡ch hir wyth woᷣchyp ī wyn as ho aſkes
ho by kynd͡e ſ͡chal b͡e com clerer þen are
¶So if folk b͡e d͡efowled by vn fre chaūce
þat he b͡e ſulp͡ed ī ſawle ſeche to ſ͡ch ryfte
 he may p͡olyce hym at þe preſ͡t by p͡enaūce taken
wel bryȝt͛ þen þe b͡eryl oþ͛ browd͡en p͡erles
¶b͡ot war þe wel if þͧ b͡e waſ͡chen wyth wat͛ of ſ͡chryfte
 p͡olyſed als playn as parchmen ſ͡chauen
ſulp no moꝛe þēne ī ſȳne þy ſaule þ͛ aft͛
foꝛ þēne þͧ dryȝtyn dyſ͡pleſes wt d͡e d͡es fulſoꝛe
¶ entyſes hȳ to tene moꝛe trayþly þen eu͛
 wel hatt͛ to hate þē had͡e þͧ not waſ͡ch͡en
foꝛ when aſawele is ſaȝtled  ſakred to dryȝtyn
he holly hald͡es hit his  haue hit he wold͡e
¶þēne efte laſ͡tes hit likkes heloſes hit ille
as hit were rafte wyth vn ryȝt  robb͡ed wyth þewes
war þe þēne foꝛþe wrake his wrath is achaufed
foꝛ þat þat ones watȝ his ſ͡chuld͡e efte be vn clene
¶þaȝ hit b͡e b͡ot abaſſȳ ab͡olle oþ͛ aſ͡cole
adyſ͡che oþ͛ a d͡obler þt dryȝtyn oneȝ ſerued
to d͡e fowle hit eu͛ vp͡on fold͡e faſ͡t he foꝛ b͡ed͡es
ſo is he ſ͡coymꝰ of ſ͡caþe þat ſ͡cylful is eu͛
¶ þat watȝ b͡ared ī b͡abyloyn ī altaȝar tyme
hov hard͡e unhap þer hȳ hent  haſ͡tyly ſone
foꝛ he þe veſſelles avyled þat vayled ī þe temple
ī ſeruyſe of þe ſou͛ayn ſū tyme byfoꝛe

[f.73/77]

[f.73/77 recto]

ȝif ȝe wold͡e tyȝt me atom telle hit I wold͡e
hov charged moꝛe watȝ his chaūce þat hē cherych nold͡e
þen his fad͡er foꝛloyne þat feched hē wyth ſ͡trenþe
 robb͡ed þe relygioū of relykes alle
Danyel ī his dialokeȝ d͡e vyſed ſū tyme
as ȝet is proued ex preſſe ī his ꝓfecies
hov þe gentryſe of juíſe  Ihrl’m þe ryche
watȝ diſſ͡tryed wyth diſ͡tres  drawen toþe erþe
¶ffoꝛ þat folke ī her fayth watȝ foūd͡en vntrwe
þat had͡en hyȝt þe hyȝe god to hald͡e of hȳ eu͛
 he hem halȝed foꝛ his  help at her ned͡e
in mukel meſ͡chefes mony þat meruayl to here
¶ þay foꝛloyne her fayth  folȝed oþ͛ godd͡es
 þat wakned his wrath  wraſ͡t hit ſo hyȝe
þat he fylſened þe faythful ī þe falce lawe
to foꝛ fare þe falce ī þe faythe trwe
¶hit watȝ ſen ī þat ſyþe þat ȝedethyas rēgned
ī jud͡a þat iuſ͡tíſed þe iuyne kȳges
he ſete on Salamones ſolie on ſolemne wyſe
b͡ot of leaute he watȝ lat to his loꝛd͡e hend͡e
¶he vſed abomínaciones of id͡olatrye
 lette lyȝt bi þe lawe þat he watȝ lege tylle
foꝛ þi oure fad͡er vp͡on fold͡e afoman hȳ wakned
Nabigo d͡e noȝar nuyed hȳ ſwyþe
¶he purſued ī to p͡alaſ͡tyn wt proud͡e men mony
 þer he waſ͡t wyth with werre þe wones of þoꝛp͡es
he herȝed vp alle iſrl’  hent of þe b͡eſ͡te
 þe gentyleſ͡t of jud͡ee ī Irl’m iſeged
¶vmb͡e walt alle þe walles wyth wyȝes ful ſ͡tronge
at vch͡e ad͡oꝛ a d͡oȝty duk  dutte hem wyth īne
foꝛ þe b͡oꝛȝ watȝ ſobygge b͡aytayled alofte
 ſ͡toffed wyth īne wt ſ͡tout men to ſ͡talle hem þ͛ oute
¶þēne watȝ þe ſege ſette þe Cete aboute
ſkete ſkarmoch ſkelt much ſkaþe lach͡ed
at vch brugge aberfray onbaſ͡teles wyſe

[f.73/77 verso]

þ;at ſeven ſyþe vch ad͡ay aſayled þe ȝates
¶Trwe tulkkes ī toᷣes teueled wythīne
in bigge brutage of b͡ord͡e buld͡e on þe walles
þay feȝt  þay fend͡e of  fylt͛ to ged͡er
til two ȝer ou͛ toꝛned ȝet tok þay hit neu͛
¶at þe laſ͡te vp͡on longe þo led͡es wyth īne
faſte fayled hem þe fod͡e enfanníned moníe
þe hote hunger wyth īne herthem wel ſarre
þen any dunt of þat douth͡e þat d͡owelled þ͛ oute
¶þēne werne þo rowtes redles ī þo ryche wones
fro þat mete watȝ myſ͡t megre þay wexen
 þay ſ͡token ſo ſ͡trayt þt þay ne ſ͡tray myȝt
afote fro þat foꝛſelet to foꝛray no goud͡es
¶þēne þe kȳg of þe kyth acoūſayl hȳ takes
wyth þe b͡eſ͡t of his burnes ablench foꝛto make
þay ſ͡tel out on aſ͡tylle nyȝt er any ſ͡teuen ryſed
 hard͡e hurles þurȝ þe oſ͡te er enmíes hit wyſ͡te
¶b͡ot erþay at wap͜͡e ne moȝt þe wach wyth oute
hiȝe ſkelt watȝ þe aſkry þe ſkewes an vnd͡er
loud͡e alarom vp͡on laūd͡e lulted watȝ þēne
rych͡e ruþed of her reſ͡t ran to here wed͡es
¶hard hattes þay hent  on hoꝛs lep͡es
cler claryoū crak cryed onlofte
by þat watȝ alle on a hep͡e hurland͡e ſwyþee
folȝand͡e þat oþ͛ flote  fond͡e hem bilyue
¶Ou͛ tok hem as tyd tult hem of ſad͡eles
tyl vche prynce had͡e his p͡er put to þe groūd͡e
 þer watȝ þe kȳg kaȝt wyth cald͡e prȳces
 alle hiſe gentyle foꝛ iuſ͡ted on jerico playnes
¶ preſented wern as preſoneres to þe prynce rych͡eſ͡t
Nabigo d͡e noȝar noble ī his chayer
 he þe fayneſ͡t freke þat he his fo had͡e
 ſ͡peke ſ͡pitoꝰly hem to  ſpylt þ͛ aft͛
¶þe kȳgꝰ ſūnes ī his ſyȝt he ſloweu͛ vch one
 holkked out his auen yȝen het͛ly b͡oþe
 b͡ed͡e þe burne tob͡e broȝt to b͡abyloyn þe rych͡e

[f.74/78]

[f.74/78 recto]

 þere ī d͡ongoū be d͡on todreȝe þ͛ his wyrd͡es
¶Now ſe ſoþe ſou͛ay ſet hatȝ his wrake
nas hit not foꝛ nabugo ne his noble nauþ͛
þat oþer d͡epryued watȝ of pryd͡e with p͡aynes ſ͡tronge
b͡ot foꝛ his b͡e rȳg ſo b͡add͡e agaynhis blyþe loꝛd͡e
¶ffoꝛ had͡e þe fad͡er b͡en his frend͡e þat hȳ bifoꝛe kep͡ed
ne neu͛ treſp͡aſt to hím ī teche of myſſeleue
to Cold͡e wer alle Cald͡e  kyth͡es of ynd͡e
ȝet take toꝛkye hem wyth her tene had͡e b͡en little
¶ȝet nold͡e neu͛ nabugo þis ilke note leue
er he had͡e tuyred þis toū  toꝛne hit to groūd͡e
he ioyned vnto Irl’m a gentyle duc þēne
his name watȝ nabuȝard͡an to noye þe íues
¶he watȝ mayſ͡ter of his men  myȝty hī ſeluen
þe chef of his cheualrye his chekkes to make
he brek þe b͡areres asbylyue  þe burȝ aft͛
 enteres ī ful erneſ͡tly ī yre of his hert
¶what þe mayſ͡terry watȝ mene þe mē wer n a way
þe b͡eſ͡t b͡oȝed wyth þe burne þat þe b͡oꝛȝ ȝemed
 þo þat byd͡en wer ſo biten with þe b͡ale h̄unger
þat on wyf had͡e b͡en woꝛþe þe welgeſ͡t foᷣre
¶N abiȝard͡an noȝt foꝛ þy nold͡e not ſ͡pare
b͡ot b͡ed͡e al to þe brond͡e vnd͡er b͡are egge
þay ſlowen of ſwetteſ͡t ſemlych burd͡es
b͡aþed b͡arnes ī blod  her brayne ſ͡pylled
¶preſ͡tes  prelates þay preſed to d͡eþe
wyues  wenches her wombes to coꝛuen
þat her b͡oweles out b͡oꝛſ͡t ab͡oute þe diches
 al watȝ carfully kyld͡e þat þay cach myȝt
 alle ſwyp͜͡ed vn ſwolȝed of þe ſwoꝛd͡e kene
þay wer cagged  kaȝt on cap͡eles al b͡are
feſ͡tened fettres to her fete vnd͡er fole womb͡es
 broþely broȝt to b͡abyloyn þer bale to ſuffer
to ſytte ī ſeruage  ſyte þat ſū tyme wer gētyle
now ar chaūged to choꝛles  charged wyth werkkes
b͡oþe to cayre at þe kart  þe kuy mylke

[f.74/78 verso]

þat ſū tyme ſete ī her ſale ſyres  burd͡es
 ȝe t nabuȝard͡an nyl neu͛ ſ͡tynt
er he to þe temp͡ple tee wyth his tulkkes alle
b͡e tes on þe b͡arers breſ͡tes vp þe ȝates
ſlouen alle at aſlyp þat ſerued þer īne
puld͡en preſ͡tes bi þe p͡olle  plat of her hed͡es
diȝten d͡ekenes to d͡eþe dungen d͡oū clerkkes
 alle þe mayd͡enes of þe mūſt͛ maȝtyly hokyllen
wyth þe ſwayf of þe ſwoꝛd͡e þat ſwolȝed hē alle
¶þēne ran þay to þe relykes as robboꝛs wyld͡e
 pyled alle þe ap͜͡arement þat p͡ented to þe kyrke
þe pure pyleres of bras poᷣtrayd ī gold͡e
 þe chef chaūd͡eler charged with þe ĺyȝt
¶þat ber þe lamp vp͡on lofte þat lemed eu͛ moꝛe
bifoꝛe þſancta ſ͡co þer ſelcouth watȝ ofte
þay caȝt away þat cond͡elſ͡tik  þe crowne als
þat þe aut͛ had͡e vp͡on of aþel gold͡e ryche
¶þe gredirne  þe goblotꝰ garnyſ͡t of ſylu͛
þe b͡aſes of þe bryȝt p͡oſ͡tes  b͡aſſynes ſo ſ͡chyre
d͡ere diſ͡ches of gold͡e  dubleres fayre
þe vyoles  þe veſſelment of v͛tuoꝰ ſ͡tone[ſmudged]s
¶now hatȝ nabuȝard͡an nomē alle þyſe noble þȳgeſ
 pyled þat p͛cioꝰ place  p͡akked þoſe god͡es
þe gold͡e of þe gaȝafylace to ſwyþe gret noūbre
wyth alle þe vrnmentes of þat hoꝰ he hamp͡pred to ged͡er
¶alle he ſp͡oyled ſ͡pitoꝰly ī a ſ͡p͡ed whyle
þat ſalomon ſo mony a ſadd͡e ȝer ſoȝt to make
wyth alle þe coyutyſe þat he cowþe clene to wyrke
d͡euiſed he þe veſſel ment þe veſ͡tures clene
¶wyth ſlyȝt of his ciences his ſou͛ayn toloue
þe hoꝰ  þe anoᷣne mentes he hyȝt led to ged͡ere
now hatȝ nabuȝard͡an nūnēd hit al ſamen
 ſyþen b͡et d͡oū þe burȝ  brend hit ī aſkes
þēne wyth legioūes of led͡es ou͛ lond͡es heryd͡es
herȝ eȝ of Iſrael þe hyrne aboute
wyth charged chariotes þe cheftayne he fynd͡e

[f.75/79]

[f.75/79 recto]

bikēnes þe catel to þe kȳg þat he caȝt had͡e
p͛ſented him þe p͛ſoneres ī pray þat þay token
moní awoꝛþly wyȝe whil her woꝛld͡e laſ͡te
moní ſemly ſyre ſoū  ſwyþe rych mayd͡enes
þe prudd͡eſ͡t of þe ꝓuínce  h͡etes child͡er
¶as Ananíe  aȝarie  als ɱiȝael
 d͡ere d͡aníel alſo þat watȝ d͡euíne noble
with moní amod͡ey mod͡er chyld͡e mo þē ī nogħ̀e
 nabugo d͡e noȝar makes much ioye
¶nov he þe kȳg hatȝ queſ͡t  þe kyth wūnen
 drep͡ed alle þe d͡oȝtyeſ͡t  d͡erreſ͡t ī armes
 þe led͡eres of her lawe layd to þe groūd͡e
 þe pryce of þe ꝓfecie p͛ſoners maked
b͡ot þe joy of þe íuelrye ſo gentyle  rych͡e
when hit watȝ ſ͡chewed hȳ ſo ſ͡ch͡ene ſ͡charp watȝ hís wond͡er
of ſuch veſſel anayed þat vayled ſo huge
neu͛ ȝet nas nabugo d͡e noȝar erþēne
¶heſeſed hem wt ſolemnete þe ſou͛ayn he prayſed
þat watȝ aþel ou͛ alle iſrael dryȝtyn
ſuch god ſuch gomes ſuch gay veſſelles
comen neu͛ out of kyth to Cald͡ee reames
¶he truſſed hem ī his tre ſorye ī a tryed place
rekenly wyth reu͛ens as he ryȝt had͡e
 þ͛ he wroȝt as þe wyſe as ȝe may wyt here aft͛
foꝛ had͡e he let of hem lyȝt hȳ moȝt haf lūp͡en woꝛſe
¶þat ryche ī gret rialte rengned his lyue
as queroᷣ of vche acoſ͡t he cayſer watȝ hatte
Emoꝑoᷣ of alle þe erþe  alſo þe ſaud͡an
 als þe god of þe groūd͡e watȝ grauen his name
¶ al þurȝ d͡ome of d͡aníel fro he d͡euíſed had͡e
þat alle goud͡es com of god  gof hit hȳ biſamples
þat he ful clan[?]ly bi cnv his carp bi þe laſ͡te
 ofte hit mekned his mȳd͡e his mayſ͛͡ful werkkes
¶b͡ot al drawes to dyȝe wt d͡oel vpn end͡e
bi a haþel neu͛ ſo hyȝe he held͡es to groūd͡e
 ſo nabugo d͡e noȝar as he ned͡es moſ͡te

[f.75/79 verso]

foꝛ alle his empire ſo hiȝe ī erþe is he gauen
ot þēne þe b͡old͡e b͡altaȝar þat wat his barn ald͡eſ͡t
he watȝ ſ͡talled ī his ſ͡tud  ſ͡tabled þe rengne
ī þe burȝ of b͡abiloyne þe biggeſ͡t he trawed
þat nauþ͛ ī heuen ne no erþe had͡e nop͡ere
foꝛ he bigan ī alle þe gloꝛi þat hȳ þe gome laſte
Nabugo d͡e Noȝar þat watȝ his noble fad͡er
ſo kene a kȳg ī cald͡ee com neu͛ erþēne
b͡ot honoᷣed he not hȳ þat in heuen wonies
bot fals fantūmes of fend͡es foꝛmed with hand͡es
wyth tool out of hard͡e tre  teld͡ed on lofte
 of ſ͡tokkes  ſ͡tones he ſ͡toute godd͡es callȝ
when þay argild͡e al with gold͡e  gered wyth ſylu͛
 þere he kneles  calleȝ  clep͡es after help
 þay red͡en hī ryȝt reward͡e he hem hetes
 if þay gruchen hī his grace to gremen his hert
he cle ches to agret klubb͡e  knokkes hem to p͡eces
þo in pryd͡e  oli praūce his Empyre he hald͡es
in luſ͡t  ī lech͡erye  loþe lych werkkes
 had͡e awyf foꝛto weld͡e a woꝛþelych quene
 mony alēman neu͛ þe lat͛ þat ladis wer called
al þe cler nes of his cubines  curioꝰ wed͡eȝ
in narȳg of new metes  of nice gettes
al watȝ þe mynd͡e of þat man ō miſſ͡chap͡en þīges
til þe loꝛd͡e of þe lyfte liſ͡te hit ab͡ate
Thēne þis b͡old͡e altaȝar bi þenkkes hȳ ones
to vouch͡e on a vayment of his vayne goꝛie
hit is not īnogħ̀ to þe nice al noȝty þīk vſe
bot if alle þe woꝛld͡e wyt his wykked d͡ed͡es
b͡altaȝar þurȝ b͡abiloyn his bāne gart crye
 þurȝ þe cūtre of cald͡ee his callȳg conſprȳg
þat alle þe grete vp͡on groūd͡e ſ͡c[h compartment open]uld͡e ged͡er hem ſamen
 aſſemble at a ſet d͡ay at þe ſaud͡ans feſ͡t
¶S uch a mangerie to make þe man watȝ auiſed
þat vche a kythyn kȳg ſ͡chuld com þid͡er
vche duk wyth his duthe  o þer d͡ere loꝛd͡es

[f.76/80]

[f.76/80 recto]

ſ͡chuld͡e com to his coᷣt to kyþe hȳ foꝛlege
 to reche hȳ reu͛ens  his reuel herkken
to loke on his lemanes  ladis hem calle
to roſe hȳ ī his rialty rych mē ſoȝtten
 mony abaroū ful b͡old͡e to b͡abyloyn þe noble
¶þer b͡owed toward b͡abiloyn burnes ſomony
kȳges Cayſeres ful kene to þe coᷣt wōnen
Mony ludiſ͡ch loꝛd͡es þat ladies broȝten
þat to neuen þe noūbre to much nye were
¶foꝛ þe boᷣȝwatȝ ſobrod  ſo bigge alce
ſ͡talled ī þe fayreſ͡t ſ͡tud þe ſ͡teyreȝ an vnder
prudly on aplat playn plek alþ͛ fayreſ͡t
vmb͡e ſweyed on vchaſyd͡e wt ſeuen grete wat͛es
¶wt a wonder wroȝt walle wruxeled ful hiȝe
wt koȳt carneles ab͡oue coꝛuen ful clene
troched toures bitwene twenty ſp͡ere lenþe
 þiker þrowen vmb͡e þoᷣ wt ou͛ þwert palle
þe place þat parlyed þe purſaūt wyth īne
watȝ longe  ful large  eu͛ ilych ſware
 vch aſyd͡e vp͡on ſoyle held͡e ſeuen myle
 þe ſaud͡ans ſete ſette ī þe myddes
¶þat watȝ ap͡alayce of pryd͡e p͡aſſande alle oþ͛
b͡oþe of werk  of wūd͡er  walle al ab͡oute
heȝe houſes wt īne þe halle to hit med
ſo brod bild͡e ī ab͡ay þt blonkkes myȝt rēne feſ͡te
¶when þe terme of þe tyd͡e watȝ towched of þe
d͡ere droȝen þ͛ to  vp͡on d͡es metten
 b͡altaȝar vp͡on b͡ench was buſked to ſete
ſ͡tep͡e ſ͡tayred ſ͡tones of his ſ͡toute throne
¶þēne watȝ alle þe halle floꝛ hiled wt knyȝtes
 b͡aroūes at þe ſid͡e boꝛd͡es b͡ounet ay where
foꝛ non watȝ dreſſed vp͡on d͡ece b͡ot þe d͡ere ſeluen
 his clere concubynes ī cloþes ful bryȝt
¶when alle ſegges were þer ſet þē ſeruy ſe bygȳnes
ſ͡turnen trump͡en ſ͡trake ſ͡teuen ī halle
ay where by þe wowes wraſ͡ten krakkes

[f.76/80 verso]

 brod͡e b͡aneres þer bi bluſnand͡e of gold
Burnes b͡erand͡e þe þe bred͡es vp͡on brod͡e ſkeles
þat were of ſylu͛en ſyȝt  ſerved þ͛ wyth
lyfte logges þer ou͛  on lofte coꝛuen
p͡ared out of p͡ap͡er  poynted of glolde
Broþe b͡ab͡oyneſ ab͡of b͡eſ͡ttes anvnd͡er
foles ī foler flakerand͡e bi twene
 al ī aſure  ynd͡e enaumayld ryche
 al on blonkken b͡ak b͡ere hit on hond͡e
¶ ay þe nakeryn noyſe notes of pip͡es
tȳbres  tab͡oꝛnes tulket amōg
ſȳb͡ales  ſoneteȝ ſware þe noyſe
 b͡ougoūȝ buſ͡ch b͡at͛ed ſo þikke
¶ſo watȝ ſerued fele ſyþe þe ſale alle ab͡oute
wt ſolace at þe ſere courſe bifoꝛe þe ſelf loꝛd͡e
þer þe lede  alle hiſ loue lenged at þe table
ſo faſ͡te þay weȝed to hī wyne hit warmed hiſ hert
¶ breyþed vp͜͡e ī to his brayn  blemyſ͡t hiſ mȳd͡e
 al waykned hiſ wyt  wel neȝe he foles
foꝛ he wayteȝ onwyd͡e his wenches he byhold͡es
 his b͡old͡e b͡aronage ab͡oute bi þe woȝes
þēne ad͡otage ful d͡ep͡e drof to his hert
 acaytif coūſayl he caȝt bi hȳ ſeluen
maynly his marſ͡chal þe mayſ͛͡ vp͡on calles
 comaūd͡es hym cofly coferes to lauce
 fech foꝛþe veſſel þt his fad͡er broȝt
nabugo d͡e noȝar noble ī his ſ͡trenþe
conquerd with his knytes  of kyrk rafte
ī iud͡e ī Irl’m ī gentyle wyſe
¶Brȳg hem now to my loꝛd͡e of b͡eu͛age heɱ fylleſ
let þiſe ladyes of hem lap͡e I luf hē ī hert
þat ſ͡chal I coꝛtayſly kyþe  þay ſ͡chī knawe ſone
þeris no b͡oūte ī burne lyk b͡altaȝar þewes
¶þēne towched to þe treſoᷣ þiſ tale watȝ ſone
 he wt keyes vn cloſes kyſ͡tes ful mony
mony burþen ful bryȝt watȝ broȝt ī to halle

[f.77/81]

[f.77/81 recto]

 cou͛ed mony a cupb͡oꝛd͡e with cloþes ful quite
þe iueles out of iſrl’m wt gēmes ful bryȝt
bi þe ſyd͡e of þe ſale were ſemely arayed
þe aþel auter of braſſe watȝ had͡e ī to place
þe gay coꝛoū of gold͡e gered on lofte
¶þat had͡e b͡en bleſſed bifoꝛe wyth biſ͡chop͡es hond͡es
 wyth b͡eſ͡ten blod buſily anoynted
in þe ſolempne ſacrefyce þat goud ſauoꝛ had͡e
bifoꝛe þe loꝛd͡e of þe lyfte ī louȳg hȳ ſeluen
¶now is ſette foꝛto ſerue ſatanas þeblake
bifoꝛe þe b͡old͡e b͡altaȝar wyth b͡oſ͡t  wyth pryd͡e
houen vp͡on þis auter watȝ aþel veſſel
þat wyth fo curioꝰ a crafte coꝛuen watȝ wyly
¶ſalamon ſete him ſeuen ȝere  a ſyþe moꝛe
wt alle þe ſyence þat hȳ ſend͡e þe ſou͛ayn loꝛd͡e
foꝛ to comp͡as  keſ͡t to haf hem clene wroȝt
foꝛ þer wer baſſynes ful bryȝt of brend͡e gold͡e clere
¶En aumayld͡e wt aȝer  eweres of ſute
cou͛ed cowp͡es foul clene as caſ͡teles arayed
en b͡aned vnd͡er b͡atelment wt b͡antelles quoȳt
 fyled out of fygures of ferlyle ſ͡chap͜͡es
¶þe cooꝑoūes of þe cauacles þat onþe cup͜͡e reres
wer fetyſely foꝛmed out ī fylyoles longe
pinacles piȝt þer ap͡ert þat ꝓfert bitwene
 al b͡olled ab͡of wt braūches  leues
¶pyes  p͡ap͡eiayes purtrayed with īne
as þay prudly had͡e piked of p͡om garnad͡es
foꝛ alle þe blomes of þe b͡oȝes wer blyknand͡e p͡erles
 alle þe fruyt ī þo foꝛmes of flaūb͡eand͡e gēmes
¶and͡e ſafyres  ſardíners  ſemely to p͡ace
alab͡aūd͡eirynes  amaraūȝ  amaffiſed ſ͡tones
caſyd͡oynes  cryſolytes  clere rubies
p͡enítotes  pynkardines ay p͡erles bitwene
¶ſo trayled  tryfled atrau͛ce wer alle
bi vch͡e b͡ekyrand͡e þe b͡old͡e þe brurd͡es al vmb͡e
þe gob͡elotes of gold͡e grauen ab͡oute

[f.77/81 verso]

 fyoles fretted wt floꝛes  fleeȝ of gold͡e
¶vp͡on þat avter watȝ al alich͡e dreſſet
þe cand͡elſ͡tik biacoſ͡t watȝ cayred þid͡er ſone
vp͡on þe pyleres apyked þat prayſed hit mony
vp͡on hit baſeȝ of braſſe þat b͡er vp þe werkes
þe boȝes bryȝt þer ab͡of brayd͡en of gold͡e
braūches bred͡and͡e þer on  brydd͡es þer ſeten
of mony kynd͡es of fele kyn hues
as þay wt wȳge vp͡on wynd͡e had͡e waged her fyþ͛es
¶In mōg þe leues of þe lamp͡es wer grayþed
 oþ͛ louflych lyȝt þat lemed ful fayre
as mony moꝛt͛es of wax merkked wt oute
wt mony ab͡oꝛlych b͡eſ͡t al of brend͡e gold͡e
¶hit watȝ not wonte ī þat wone to waſ͡t no ſerges
b͡ot ī tēple of þe trauþe trwly to ſ͡tond͡e
bifoꝛe þe sancta ſ͡co ſoþe faſ͡t dryȝtyn
exp͡ouned his ſ͡p͡ech͡e spiritually to ſ͡p͡ecial h͡etes
¶ĺeue þͧ wel þat þe loꝛd͡e þt þe lyfte ȝemes
diſ͡pleſed much at þat play ī þat plyt ſ͡tronge
þat his iules ſo gent wyth iaueles wer fouled
þat p͛ſyoꝰ ī his preſens wor proued ſū whyle
¶Soberly ī his ſacrafyce ſūme wer anoynted
þurȝ þe ſomones of him ſelfe þat ſyttes ſohyȝe
now ab͡oſ͛͡ on b͡enche bibles þerof
tyl he b͡e dronkken as þe d͡euel  d͡otes þ͛ he ſyttes
¶So þe woꝛch͡er of þis woꝛld͡e wlates þer wyth
þat ī þe p͡oynt of her play he p͡oꝛuayes amynd͡e
b͡ot er harme hem he wold͡e ī haſ͡te of his yre
he wayned hem a warnȳg þat wond͡er hem þoȝt
¶nov is alle þis guere geten glotoūes to ſerue
ſ͡tad ī a rych͡e ſ͡tal  ſ͡tared ful bryȝtȝ
b͡altaȝar ī abrayd b͡ed͡e vꝰ þ͛ of
weȝe wyn ī þis won waſſayl he cryes
¶ſwyfte ſwaynes ful ſwyþe ſwep͡en þ͛ tylle
kyp͜͡e kowp͡es ī hond͡e kȳgeȝ to ſerue
ī bryȝt b͡olleȝ ful bayn birlen þiſe oþ͛

[f.78/82]

[f.78/82 recto]

 vche mon foꝛ his mayſ͛͡ machch͡es alone
þer watȝ rȳgīg on ryȝt of ryche metalles
quen renkkes ī þat rych͡e rok rēnen hit to cach͡e
clat͛īg of couacleȝ þat keſ͡ten þo burd͡es
as ſonet out of ſau͛ay ſonge als myry
¶þen þe d͡otel on d͡ece drank þat he myȝt
 þēne arn dreſſed dukeȝ  prynces
concubines  knyȝtes bi cauſe of þat m͛th͡e
as vchon had͡e hȳ ī held͡e he haled of þe cup͜͡e
¶Solong likked þiſe loꝛd͡es þiſe lykoꝛes ſwete
 gloꝛyed on her falce godd͡es  her gace calles
þat were of ſ͡tokkes  ſ͡tones ſ͡tille euer moꝛe
neu͛ ſ͡teuen hem aſ͡tel ſo ſ͡token īs hoꝛ tonge
¶alle þe goud͡e gold͡en godd͡es þe gauleȝ ȝet neuenen
b͡elfagoꝛ  b͡elyal  b͡elſſabub als
heyred hem as hyȝly as heuen wer þayres
b͡ot hȳ þat alle goud͡es gíues þat god þay foꝛ ȝeten
¶foꝛ þer aferly bifel þat fele folk ſeȝen
fyrſ͡t knew hit þe kȳg  alle þe coꝛt aft͛
ī þe p͡alays pryncip͡ale vp͡on þe playn wowe
ī coūtrary of þe cand͡elſ͡tik þat clereſ͡t hit ſ͡chyned
¶þer ap͡ered ap͡aume wt p͡oyntel ī fyngres
þat watȝ gryſly  gret  grymly he wrytes
non oþ͛ foꝛme b͡ot afuſt fayland͡e þe wryſ͡te
p͡ared on þe p͡arget purtrayed lettres
¶when þat b͡old͡e b͡altaȝar bluſ͡ched to þat neue
ſuch a d͡aſand͡e dred͡e duſ͡ch͡ed to his hert
þat al falewed his face  fayled þe chere
þe ſ͡tronge ſ͡trok of þe ſ͡tond͡e ſ͡trayned his ioȳtes
¶his cnes cachches to cloſe  cluchches his hōmes
 he wt plattȳg his p͡aumes diſ͡playes his ler̄s
 romyes as arad ryth þat roꝛeȝ foꝛ dred͡e
ay bihold͡and þe hond͡e til hit had͡e al gauen
¶ raſ͡ped on þe roȝ woȝe runiſ͡ch ſaueȝ
when hit þe ſ͡crypture had͡e ſ͡crap͡ed wyth aſ͡trof p͡ēne
as a coltoᷣ ī clay cerues þo foꝛȝes

[f.78/82 verso]

þēne hit v͡aníſ͡t v͛ayly  v͡oyd͡ed of ſyȝt
¶Bot þe lettres bileued ful large vp͡on plaſ͛͡
ſone ſo þe kȳge foꝛ his care carpīg myȝt wȳne
he b͡ed͡e his burnes b͡oȝto þat wer b͡ok lered
to wayte þe wryt þat hit wold͡e  wyt͛hym to ſay
¶foꝛ al hit frayes my fleſ͡ch͡e þe fyngres ſo grȳme
ſ͡coleres ſkelten þeratte þe ſkyl foꝛ to fynd͡e
b͡ot þer watȝ neu͛ on ſo wyſe couþe on woꝛd͡e red͡e
ne what lediſ͡ch loꝛe ne langage nauþ͛
¶what tyþȳg ne tale tokened þo draȝtes
þēne þe b͡old͡e b͡altaȝar bred ner wod͡e
 ed͡e þe cete to ſeche ſegges þurȝ out
þat wer wyſe of wych͡e crafte  warlaȝes oþ͛
¶þat cond͡ele wyth d͡em͛layk  d͡euíne lettres
calle hem alle to my coꝛt þo cald͡e clerkkes
vn fold͡e hem alle þis ferly þat is bifallen here
 calle wyth a hiȝe cry he þat þe kȳg wyſſes
¶In exp͡ounȳg of ſ͡p͡ech͡e þat ſ͡pred͡es ī þiſe lettres
 make þe mat͛ to malt my mynd͡e wythīne
þat I may wyt͛ly wyt what þat wryt menes
he ſ͡chal b͡e gered ful gaye ī gounes of p͡oꝛpre
¶ acoler of cler gold͡e clos vmb͡e his þrote
he ſ͡chal b͡e prymate  prynce of pure clergye
 of my þreueneſ͡t loꝛd͡eȝ þe þrydd͡e heſ͡chal
 of my reme þe rych͡eſ͡t to ryd͡e wyth my ſeluen
¶out taken b͡are two  þēne he þe þrydd͡e
þis cry watȝ vp caſ͡te  þer comen mony
clerkes out of caldye þat kēneſ͡t wer knauen
as þe ſage ſathrapas þat ſoꝛſoꝛy couþe
¶wycheȝ  walkyries wōnen to þat ſale
d͡euínores of d͡emoꝛlaykes þat dremes cowþe red͡e
ſoꝛſers  exoꝛſiſmꝰ  fele ſuch clerkes
 alle þat loked on þat lett͛ as lewed þay were
¶as þay had loked ī þe leþ͛ of my lyft b͡ote
þēne cryes þe kȳg  kerues his wed͡es
what he coꝛſed his clerkes  cald͡e hem choꝛles

[f.79/83]

[f.79/83 recto]

to henge þe harlotes he h͡eȝed ful ofte
¶So watȝ þe wyȝe wytles he wod welner
ho herd͡e hym chyd͡e to þe chambre þat watȝ þe chef quene
when ho watȝ wyt͛ed bi wyȝes what watȝ þe cauſe
ſuch achaūgande chaūce ī þe chef halle
¶þe lady to lauce þat los þat þe loꝛd͡e had͡e
glyd͡es d͡oū by þe grece  gos to þe kȳg
ho kneles on þe cold͡e erþe  carp͡es to hȳ ſeluen
woꝛd͡es of woꝛchyp wyth a wys ſ͡peche
¶kene kyng ꝗ þe quene kayſer of vrþe
eu͛ laſ͡te þylyf ī lenþe of d͡ayes
why hatȝ þͧ rend͡ed þy rob͡e foꝛ redles here īne
þaȝ þoſe led͡es b͡enlewed lettres to red͡e
¶ hatȝ a haþel ī þy hold͡e as I haf herd͡e ofte
þat hatȝ þe goſ͡tes of god þat gyes alle ſoþes
his ſawle is ful of ſyence ſaȝes to ſ͡chawe
to op͡en vch a hid͡e þȳg of aunt͛es vn cowþe
¶þat is he þat fulofte hatȝ heuened þy fad͡er
of mony ang͛ ful hote wt his holy ſp͡eche
when nabugo d͡e noȝar watȝ nyed ī ſ͡toūd͡es
he d͡e vyſed his dremes to þe d͡ere trawþe
¶he keu͛ed hȳ wt his coūſayl of caytyf wyrd͡es
alle þat he ſ͡pured hym ī ſ͡p͡ace he expowned clene
þurȝ þe ſ͡p͡ed of þe ſ͡pyryt þat ſ͡prad hȳ wt īne
of þe god͡eleſ͡t godd͡eȝ þat gaynes ay where
ff oꝛ his d͡ep͡e díuíníte  his d͡ere ſaweſ
þy b͡old͡e fad͡er b͡altaȝar b͡ed͡e by his name
þat now is d͡emed d͡anyel of d͡erne conīges
þat caȝt watȝ ī þe captyuíd͡e ī cūtre of íues
¶Nabuȝard͡an hȳ nome  now is he here
a prophete of þat prouínce  pryce of þe woꝛld͡e
ſend͡e ī to þe cete to ſeche hȳ bylyue
 wȳne hȳ wt þe woꝛchyp to wayne þeb͡ote
¶ þaȝ þe mat͛ b͡emerk þat merked is ȝend͡er
he ſ͡chal d͡e clar hit alſo as hit on clay ſ͡tand͡e
þat god͡e coūſeyl at þe quene watȝ cach͡ed as as ſwyþe

[f.79/83 verso]

þe burne byfoꝛe b͡altaȝar watȝ broȝt ī a whyle
¶when he com bifoꝛe þe kȳg  clanly had halſed
baltaȝar vmb͡e brayd͡e hȳ  leue  he ſayd͡e
hit is told͡e me bi tulkes þat þͧ trwe were
profete of þat prouynce þat prayed my fad͡er
¶And͡e þat þͧ hatȝ ī þy hert holy cōnȳg
of ſapyence þi ſawle ful ſoþes to ſ͡chawe
godd͡es goſ͡t is þe geuen þat gyes alle þȳgꝰ
 þͧ vnhyles vch hidd͡e þat heuen kȳg mȳtes
 here is aferly byfallen  I fayn wold͡e
wyt þe wytte of þe wryt þat on þe wowe clyues
foꝛ alle cald͡e clerkes han cowward͡ely fayled
if þͧ wt quaȳtyſe cōquere hit I quyte þe þy med͡e
¶foꝛ if þͧ red͡es hit by ryȝt  hit toreſoū brȳges
fyrſ͡t telle me þe tyxte of þe ted͡e lettres
 ſyþen þe mat͛ of þe mod͡e meue me þer aft͛
 I ſ͡chal hald͡e þe þe heſt þat I þe hyȝt haue
¶Apyke þe in p͡oꝛpre cloþe palle alþer fyneſ͡t
 þe byȝe of bryȝt gold͡e ab͡owte þȳ nekke
 þe þryd þryueneſ͡t þat þrȳges me aft͛
þͧ ſ͡chal b͡e b͡aroū vp͡on b͡ench̄e b͡ed͡e I þe no laſſe
¶Derfly þēne danyel d͡eles þyſe woꝛd͡es
rych͡e kȳg of þis rengne red͡e þe oure loꝛd͡e
hit is ſurely ſoth þe ſou͛ayn of heuen
fylſened eu͛ þy fad͡er  vp͡on fold͡e cheryched
gart hȳ gratteſ͡t to be of gou͛noꝛes alle
 alle þe woꝛld͡e ī his wylle weld͡e as hȳ lykes
¶who ſo wold͡e weld͡o wel hȳ bityd͡e
 quos d͡eth ſo he d͡eȝyre he drep͡ed als faſ͡t
who ſo hȳ lyked to lyft on lofte watȝ he ſone
 quo ſo hȳ lyked to lay watȝ loȝed bylyue
ſo watȝ noted þe note of nabugo d͡e noȝar
ſ͡tyfly ſ͡tabled þe rengne bi þe ſ͡tronge dryȝtȳ
¶ffoꝛ of þe hyȝeſ͡t he had͡e ahop͡e ȳ his hert
þat vche pou͛ paſ͡t out of þat prynce euen
 whyle þat watȝ cleȝt clos ī his hert
þere watȝ no mon vp͡on mold͡e of myȝt as hȳ ſeluē

[f.80/84]

[f.80/84 recto]

til hit bitid͡e ona tyme towched hȳ pryd͡e
foꝛ his loꝛd͡eſ͡chyp ſo large  his lyf ryche
he had͡e ſo huge an ínſyȝt to his aune d͡ed͡es
þat þe p͡ower of þe hyȝe prynce he purely foꝛȝetes
¶þēne blȳnes he not of blasfemyon to blame þe dryȝtȳ
his myȝt mete to godd͡es he mad͡e wt his woꝛd͡es
I am god of þe groūd͡e to gye as me lykes
as he þt hyȝe is ī heuen his aūgeles þt weldes
¶if he hatȝ foꝛmed þe fold͡e  folk þ͛ vp͡one
I haf bigged b͡abiloyne burȝ alþ͛ rych͡eſ͡t
ſ͡tabled þer īne vche aſ͡ton ī ſ͡trenkþe of mȳ armes
Moȝt neu͛ myȝt b͡ot myn make ſuch anoþ͛
¶watȝ not þis ilke woꝛd͡e wōnen of his mowþe one
er þēne þe ſou͛ayn ſaȝe ſouned ī his eres
now nabugo d͡e noȝar ī noȝe hatȝ ſ͡p͡oken
now is alle þy pryncip͡alte p͡aſ͡t at ones
¶ þͧ remued fro mōnes ſūes on moꝛ moſ͡t abid͡e
 in waſ͛͡ne walk  wyth þe wyld͡e d͡owelle
as b͡eſ͡t byte on þe b͡ent of braken  erb͡es
wt wroþe wolfes to won  wyth wyld͡e aſſes
¶In mydd͡e þe p͡oynt of his pryd͡e d͡e p͡arted he þere
fro þe ſoly of his ſolempnete his ſolace heleues
 carfully is out kaſ͡t to contre vnknawen
fer ī to a fyr fryth þere frekes neu͛ comen
¶his hert held͡et vnhole he hop͡ed nonoþ͛
b͡ot ab͡eſ͡t þat he b͡e ab͡ol oþ͛ an oxe
he fares foꝛth on alle faure fogge watȝ his mete
 ete ay as ahoꝛce when erbes were fallen
¶þus he coūtes hȳ a kow þat watȝ akȳg rych͡e
quyle ſeuen ſyþeȝ were ou͛ſeyed ſom͛es I trawe
by þat mony þik thyȝe þryȝt vmb͡e his lyre
þat alle watȝ dubb͡ed  dyȝt ī þe d͡ew of heuen
¶ffaxe fylt͛ed  felt floſed hȳ vmb͡e
þat ſ͡chad fro his ſ͡chuld͡eres to his ſ͡chyre wykes
 twenty fold͡e twynād͡e hit to his tos raȝt
þer mony clyny as clyd͡e hit clyȝt to ged͡er
¶his b͡erd͡eȝ brad alle his breſ͡t to þe b͡are vrþe

[f.80/84 verso]

his browes breſed as breres ab͡oute his brod͡e chekes
holȝe were his yȝen  vnd͡er camp͡e hoꝛes
 al watȝ gray as þe gled͡e wt ful grȳme clawres
þat were croked  kene as þe kyte p͡aune
erne hwed he watȝ  al ou͛ brawd͡en
til he wyſ͡t ful wel wh͡o wroȝt alle my̮ȝtes
 cowþe vch͡e kynd͡am tokerue  keu͛ when hȳ lyked
¶þēne he wayued hȳ his wy̮t þat had͡e wo ſoffered
þat he com to knawlach  kēned hȳ ſeluen
þēne heloued þat loꝛd͡e  leued ī trawþe
hit watȝ non oþ͛ þen he þat had͡e al in hond͡e
¶þēne ſone watȝ he ſend͡e agayn his ſete reſ͡toꝛed
his b͡aroūes b͡oȝed hȳ to blyþe of his come
haȝerly ī his aune hwe his heued watȝ cou͛ed
 ſo ȝeply watȝ ȝarked  ȝold͡en his ſ͡tate
¶Bot þͧ b͡altaȝar his b͡arne  his b͡old͡e ayre
ſeȝ þeſe ſȳgnes with ſyȝt  ſet hem at lyttel
b͡ot ay hatȝ hofen þy hert agaynes þe hyȝe dryȝtn
wt b͡ob͡aūce  wt blaſfamye b͡oſ͡t at hȳ keſ͡t
¶ now his veſſayles a vyled ī vanyte vnclene
þat ī his hows hȳ to honoᷣ were heuēed offyrſ͡t
bifoꝛe þe b͡aroūȝ hatȝ hom broȝt  byrled þer īne
wale wyne to þy wenches ī waryed ſ͡toūd͡es
¶Bifoꝛe þy b͡oꝛd͡e hatȝ þͧ broȝt b͡eu͛age ī þed͡e
þat blyþely were fyrſ͡t bleſ͡t wt biſ͡chop͡es hond͡es
louand͡e þer on leſe godd͡eȝ þat lyf had͡en neu͛
mad͡e of ſ͡tokkes  ſ͡toneȝ þat neu͛ ſ͡tyry moȝt
¶ foꝛ þat froþand͡e fylþe þe fad͡er of heuen
hatȝ ſend͡e hatȝ ſend͡e ī to þis ſale þiſe ſyȝtes vncowþe
þe fyſ͡te wt þe fȳg͛es þat flayed þi hert
þat raſ͡p͡ed renyſ͡chly þe woȝe wt þe roȝ p͡ēne
¶þiſe ar þe woꝛd͡es here wryten wt oute werk moꝛe
by vch fygure as I fynd͡e as oure fad͡er lykes
Mane techal phares merked ī þrȳne
þat þretes þe of þȳ vnþryfte vp͡on þre wyſe
Now exp͡owne þe þis ſ͡p͡eche ſp͡edly I þenk

[f.81/85]

[f.81/85 recto]

mane menes als much as maynful god͡e
hatȝ coūted þy kynd͡am bi aclene noūbre
 ful fylled hit ī fayth to þe fyrre end͡e
¶Toteche þe of techal þat terme þꝰ menes
þy wale rengne is walt ī weȝtes to heng
 is fūd͡e fulfewe of hit fayth d͡ed͡eſ
 phares folȝes foꝛ þoſe fawtes to frayſ͡t þe trawþe
¶In phares fynd͡e I foꝛſoþe þis felle ſaȝes
d͡e p͡arted is þy pryncip͡alte d͡epryued þͧ woꝛþeſ
þy rengne rafte is þe fro  raȝt is þe p͡erſes
þe med͡es ſ͡chal b͡e mayſ͛͡es here  þͧ of menſke ſ͡chowued
¶þe kyng comaūd͡ed anon to cleþe þt wyſe
In frokkes of fyn cloþ as foꝛward hit aſked
þēne ſone watȝ d͡anyel dubb͡ed ī ful d͡ere p͡oꝛpoꝛ
 a cloler of cler gold͡e keſ͡t vmb͡e his ſwyre
¶þē watȝ d͡emed ad͡e cre bi þe duk ſeluen
b͡old͡e baltaȝa b͡ed þat hȳ b͡owe ſ͡chuld͡e
þe comynes alof cald͡e þat to þe kȳg lōged
as to þe prynce pryuyeſ͡t preued þe þrydd͡e
¶heȝeſ͡t of alle oþ͛ ſaf onelych tweyne
to b͡oȝ aft͛ b͡altaȝar ī b͡oꝛȝe  ī feld͡e
þys watȝ cryed  knawen ī coꝛt als faſ͡t
 alle þe folk þer of fayn þat folȝed hȳ tylle
¶Bot how ſo d͡anyel watȝ dyȝt þat d͡ay ou͛ ȝed͡e
nyȝt neȝed ryȝt now wt nyes folmony
foꝛ d͡aȝed neu͛ an oþ͛ d͡ay þat ilk d͡erk aft͛
er d͡alt were þat ilk d͡ome þat d͡anyel d͡euyſed
¶þe ſolace of þe ſolempnete ī þat ſale dured
of þat farand feſ͡t tylfayled þe ſūne
þēne blykned þe ble of þe bryȝt ſkwes
moᷣkenes þe mery wed͡er  þe myſ͡t dryues
þoꝛȝ þe lyſ͡t of þe lyfte biþe loȝ med͡oes
vche haþel to his home hyȝes ful faſ͡t
ſeten at her ſo2  ſongen þ͛ aft͛
þē foūd͡eȝ vch afelaȝſ͡chyp fyrre at foꝛþ naȝtꝰ
¶Baltaȝar to his bedd with blyſſe watȝ caryed

[f.81/85 verso]

reche þe reſ͡t as hȳ lyſ͡t he ros neu͛ þer aft͛
foꝛ his foes ī þe feld͡e ī flokkes ful grete
þat longe had͡e layted þat led͡e his lond͡es toſ͡trye
¶Now ar þay ſod͡enly aſſembled at þe ſelf tyme
of hem wyſ͡t no wyȝe þat ī þat won d͡owelled
hit watȝ þe d͡ere d͡aryus þe duk of þiſe med͡eſ
þe prowd͡e prynce of p͡erce  p͡oꝛros of ynd͡e
wt mony alegioū ful large wt led͡es of armes
þat now hatȝ ſ͡pyed aſ͡p͡ace to ſ͡poyle cald͡eeȝ
þay þrongen þed͡er ī þe þeſ͛͡ on þrawen hep͡es
aſſ͡cap͡ed ou͛ þe ſkyre watt͛es  ſ͡caþed þe walles
¶lyfte laddres fullonge  vp͡on lofte wonen
ſ͡telen ſ͡tylly þetoū er any ſ͡teuen ryſed
wt īne anoure of þe niyȝt anentre þay had͡e
ȝet afrayed þay no freke fyrre þay p͡aſſen
¶ to þe palays prȳcip͡al þay aproched fulſ͡tylle
þēne ran þay ī onares on rowtes ful grete
blaſ͡tes out of bryȝt braſſe breſ͡tes ſo hyȝe
aſ͡cry ſ͡carred on þe ſ͡cue þat ſ͡comfyted mony
¶ſegges ſlepand͡e were ſlayne er þay ſlyp͜͡e myȝt
vche hoꝰ heyred watȝ wt īne a hond͡e whyle
Baltaȝar ī his bed watȝ b͡eten to d͡eþe
þat b͡oþe his blod  his brayn blend͡e on þe cleþeſ
¶The kȳg ī his coꝛtyn watȝ kaȝt biþe heles
feryed out biþe fete  fowle diſ͡pyſed
þat watȝ ſo d͡oȝty þat d͡ay  drank of þe veſſayl
now is ad͡ogge al ſod͡ere þat in a dych lygges
¶foꝛ þe mayſ͛͡ of þyſe med͡es on þe moꝛne ryſes
d͡ere d͡aryoꝰ þat d͡ay dyȝt vp͡on trone
þat cete ſeſes ful ſoūd͡e  ſaȝtlȳg makes
wyth alle þe b͡aroūȝ þer ab͡oute þat b͡owed hȳ aft͛
¶ þꝰ watȝ þat lond͡e loſ͡t foꝛ þe loꝛd͡es ſȳne
 þe fylþe of þe freke þat d͡efowled had͡e
þe oꝛne mentes of godd͡eȝ hoꝰ þat holy were maked
he watȝ coꝛſed foꝛ his vn clānes  cached þ͛ īne
d͡one d͡oū of his dȳgnete foꝛ d͡ed͡eȝ vnfayre

[f.82/86]

[f.82/86 recto]

The bottom two-thirds of the page consist of n illustration relating to the poem Patience:A sailor feeds Jonah to the whale while another steers the boat with an oar.

 of þyſe woꝛld͡es woꝛchyp wraſ͡t out foꝛeu͛
 ȝet of lykȳges on lofte letted I trowe
to loke on oure lofly loꝛd͡e late bityd͡eſ
¶þus vp͡on þrȳne wyſes I haf yow þroſ͡chewed
þat vn clānes to cleues ī coꝛage d͡ere
of þat wȳnelych loꝛd͡e þat;wonyes ī heuen
entyſes hȳ to b͡e tene telled vp his wrake
¶And͡e clānes is his comfoꝛt  coyntyſe he louyes
 þoſe þat ſeme arn  ſwete ſ͡chȳ ſe his face
þat we gon gay ī oure gere þat gace he vꝰ ſend͡e
þat we may ſerue ī his ſyȝt þ͛ ſolace neu͛ blȳneȝ Amen

[f.82/86 verso]

A full-page illustration relating to the poem Patience: Jonah preaches to the Ninevites.

[f.83/87]

[f.83/87 recto]

Pacience is ap͡oynt þaȝ hit diſpleſe ofte
when heuy herttes b͡en hurt wyth heþȳg oþ͛ elles
Suffraūce may aſwagēd: hem  þe ſwelme leþe
foꝛ ho quelles vch͡e a qued  quench͡es malyce
Foꝛ qou ſo ſuffer cowþe ſyt ſele wold͡e folȝe
 quo foꝛ þro may noȝt þole þe þikker he ſufferes
þē is b͡ett͛ to abyd͡e þe bur vmb͡e ſ͡toūd͡es
þen ay þrow foꝛth my þro þaȝ me þynk ylle
I herd͡e onahalyd͡ay at a hyȝe maſſe
how mathew meled͡e þat his mayſ͛͡ his meyny con teche
aȝt happ͡es he hem hyȝt  vche on amed͡e
ſūd͡er lup͡es foꝛ hit diſſert vp͡on aſer wyſe
Thay arn hap͜͡en þat hau ī hert p͡ouerte
foꝛ hoꝛes is þe heuen rych͡e to hold͡e foꝛeu͛
þay ar hap͜͡en alſo þat haūte mekeneſſe
Foꝛ þay ſ͡chal weld͡e þis woꝛld͡e  alle her wylle haue
Thay ar hap͜͡en alſo þat foꝛ her harme wep͡es
foꝛ þay ſ͡chal comfoꝛt encroch͡e ī kythes ful mony
þay ar hap͜͡en alſo þat hungeres aft͛ ryȝt
foꝛ þay ſ͡chal frely b͡e refete ful of alle god͡e
¶Thay ar hap͜͡en alſo þat hau ī hert rauþe
foꝛ mercy ī alle man͛es her med͡e ſ͡chal woꝛþe
þay ar hap͜͡en alſo þat arn of hert clene
foꝛ þay her ſauyoᷣ ī ſete ſ͡chal ſe wt her yȝen
Thay ar hap͜͡en alſo þat hald͡en her p͡eſe
foꝛ þay þe gacioꝰ god͡es ſūes ſ͡chal godly b͡e called
þay ar hap͜͡en alſo þat con her hert ſ͡tere
foꝛ hoꝛes is þe heuen ryche as I er ſayd͡e
Theſe arn þe hap͜͡es alle aȝt þat vꝰ bihyȝt weren
if we þyſe ladyes wold͡e lof ī lyk nȳg of þewes

[f.83/87 verso]

Dame p͡ouert Dame pitee Dame p͡enaūce þe þrydd͡e
Dame ɱekeneſſe Dame mercy  ɱiry clāneſſe
¶ þēne Dame p͡es  p͡acyence put ī þ͛ aft͛
he were hap͜͡en þat had͡e one alle were þe b͡ett͛
b͡ot fyn I am put to ap͡oȳt þat p͡ou͛te hatte
I ſ͡chal me p͡oꝛuay p͡acyence  play me wt b͡oþe
¶foꝛ ín þe tyxte þere þyſe two arn ī teme layd͡e
hit arn fettled in on foꝛme þe foꝛme  þe laſ͡te
 by queſ͡t of her quoyntyſe enquylen on med͡e
 als ī myn vpynyoū hit arn of on kynd͡e
¶foꝛ þer as p͡ouert hir proferes ho nyl b͡e put vtt͛
b͡ot lenge where ſo eu͛ hir lyſ͡t lyke oþ͛ greme
 þere as p͡ouert enpreſſes þaȝ mon pyne þynk
much maugre his mun he mot ned͡e ſuffer
¶Thus p͡ou͛te  p͡acyence arn ned͡es play feres
ſyþen I am ſette wt hē ſamen ſuffer me by houes
þēne is me lyȝtloker hit lyke  her lotes prayſe
þēne wyþ͛ wyth  be wroth  þe wers haue
¶ȝif me b͡e dyȝt ad͡eſ͡tyne due to haue
what d͡owes me þe d͡ed͡ayn oþ͛ diſ͡pit make
oþ͛ ȝif my lege loꝛd͡e lyſ͡t on lyue me to bidd͡e
oþ͛ to ryd͡e oþ͛ to rēne to rome ī his ernd͡e
¶what grayþed me þe grychchȳg b͡ot grame moꝛe ſeche
much ȝif he me ne mad͡e maugref my chekes
 þēne þrat moſ͡te I þole  vnþonk to med͡e
þe had b͡owed to his b͡od͡e b͡ongre my hyure
¶Did not jonas ī jud͡e ſuche jap͡e ſūwhyle
to ſette hȳ to ſewrte vnſoūd͡e he hȳ feches
wylȝe tary alyttel tyne  tent me awhyle
I ſ͡chal wyſſe yow þer wyth as holy wryt telles
Hit bi tydd͡e ſū tyme ī þe termes of jud͡e
jonas joyned watȝ þ͛īne jentyle h͡ete
godd͡es glam to hȳ glod þat hȳ vnglad mad͡e
wt aroghlych rurd rowned ī his ere
¶Rys radly he ſays  rayke foꝛth euen
nym þe way to nynyue wyth outen oþ͛ ſ͡p͡ech͡e

[f.84/88]

[f.84/88 recto]

 in þat cete my ſaȝes ſogħ̀ alle ab͡oute
þat ī þat place at þe p͡oȳt I put ī þihert
¶foꝛ Iwyſſe hit arn ſo wykke þat ī þat won d͡owelleȝ
 her malys is ſo much I may not abid͡e
b͡ot v͡enge me on her vilanye  venym bilyue
now ſweȝe me þid͡er ſwyftly  ſay me þis arend͡e
¶when þat ſ͡teuen watȝ ſ͡tynt þat ſ͡townod his mȳd͡e
al he wrath͡ed ī his wyt  wyþ͛ly he þoȝt
if I b͡owe to his b͡od͡e brȳg hē þis tale
 I b͡e Nūmen ī Nuníue my nyes b͡egȳes
¶he telles me þoſe traytoᷣes arn typ͜͡ed ſ͡chrewes
I com wyth þoſe tyþȳges þay tame bylyue
pyneȝ me ī a pryſoū put me ī ſ͡tokkes
wryþe me ī a warlok wraſ͡t out myn yȝen
¶þis is a m͛uayl meſſage a man foꝛ to preche
amonge enmyes ſo mony  manſed fend͡es
b͡ot if my gaynlych god ſuch gref to me wold͡e
fof d͡eſert of ſū ſake þat I ſlayn were
at alle p͡eryles ꝗ þe hete I aproche hit no nerre
I wyl me ſū oþ͛ waye þat he ne wayte aft͛
I ſ͡chal tee ī to tarce  tary þere a whyle
 lyȝtly when I am left he letes me alone
þēne he ryſes radly  raykes bilyue
jonas toward p͡oꝛt japh ay jangland͡e foꝛtene
þat he nold͡e þole foꝛ no þȳg non of þoſe pynes
þaȝ þe fad͡er þat hȳ foꝛmed were fale of his h̄ele
¶oure ſyre ſyttes he ſays on ſege ſohyȝe
ī his glowand͡e gloꝛye  gloūb͡es ful lyttel
þaȝ I be nūmen ī iūuníue  naked diſp͡oyled
on rod͡e rwly to rent wt ryb͡aud͡es mony
¶þꝰ he paſſes to þat p͡oꝛt his p͡aſſage to ſeche
fynd͡es he afayr ſ͡chyp to þe fare redy
maches hȳ wt þe maryneres makes her paye
foꝛto towe hȳ ī to tarce as tyd as þay myȝt
¶Then he tron on þo tres  þay her trāme ruchen
cachen vp þe croſſayl cables þay faſ͡ten

[f.84/88 verso]

Wiȝt at þe wynd͡as weȝen her ankres
ſ͡pend͡e ſ͡pak to þe ſ͡prete þe ſ͡p͡are bawe lyne
¶Ged͡eren to þe gyd͡e rop͡es þe grete cloþ falles
þay layd͡en ī on ladd͡e b͡oꝛd͡e  þe lofe wȳnes
þe blyþe breþe at her b͡ak þe b͡oſum he fyndd͡es
he ſwenges me þys ſwete ſ͡chip ſwefte fro þe h͡auen
¶watȝ neu͛ ſo joyful a jue as jonas watȝ þēne
þat þe d͡aunger of dryȝtyn ſo d͡erfly aſ͡cap͡ed
he wend͡e wel þat þat wyȝ þt al þe woꝛld planted
had͡e no maȝt ī þat mere no man foꝛto greue
¶lo þe wytles wrechch͡e foꝛ he wold͡e noȝt ſuffer
now hatȝ he put hȳ ī plyt of oꝑil wel moꝛe
hit watȝ awenȳg vn war þat welt ī his mynd͡e
þaȝ he were ſoȝt fro ſamarye þat god ſeȝ nofyrre
¶ȝiſe he bluſ͡ched ful brod͡e þat burd͡e hȳ by ſure
þat ofte kyd hȳ þe carp͡e þat kȳg ſayd͡e
dȳgne d͡auíd ond͡es þat d͡emed þis ſ͡p͡ech͡e
ī a pſalme þat he ſet þe ſaut͛ wtīne
¶O Foleȝ ī folk feleȝ oþ͛ whyle
 vnd͡erſ͡tond͡es vmb͡e ſ͡toūd͡e þaȝ he b͡e ſ͡tap͡e fole
hop͡e ȝe þat he heres not þat eres alle mad͡e
hit may not b͡e þat he is blynd͡e þt bigged vche yȝe
¶Bot he dred͡es no dynt þat d͡otes foꝛ eld͡e
foꝛ he watȝ fer ī þe flod foūd͡and͡e to tarce
b͡ot I trow ful tyd ou͛ tan þat he were
ſo þat ſ͡chomely to ſ͡choꝛt he ſ͡chote of hiſ ame
¶Foꝛ þe weld͡er of wyt þat wot alle þȳges
þat ay wakes  waytes at wylle hatȝ he ſlyȝtes
he cald͡e on þat ilk crafte he carf wt his hond͡es
þay wakened wel þe wroþeloker foꝛ wroþely be clep͡ed
¶Ewrꝰ  aqiloū þat on eſ͡t ſittes
blowes b͡oþe at my b͡od͡e vp͡on blowatt͛es
þēne watȝ no tom þer bytwene his tale  her d͡ed͡e
ſo b͡ayn wer þay b͡oþe two his b͡one foꝛto wyrk
¶an on out of þe noꝛþ eſ͡t þe noys bigynes
when b͡oþe breþes con blowe vp͡on blo watteres

[f.85/89]

[f.85/89 recto]

roȝ rakkes þer ros wt rudnȳg anvnd͡er
þe ſee ſouȝed ful ſoꝛe gret ſelly to here
¶þe wynd͡es on þe wōne wat͛ ſo wraſ͡telto ged͡er
þat þe wawes ful wod͡e walt͛ed ſohiȝe
 efte buſ͡ched to þe abyme þat breed fyſ͡ches
durſ͡t nowhere foꝛ roȝ areſ͡t at þe b͡othem
¶when þe breth  þe brok  þe b͡ote metten
hit watȝ aioyles gyn þat jonas watȝ īne
foꝛ hit reled on roū vp͡on þe roȝe yþes
þe bur b͡er to hit b͡aft þat braſ͡te alle her gere
¶þen hurled on ahep͡e þe helme  þe ſ͡terne
furſ͡t to mintemony rop  þe maſ͡t aft͛
þe ſayl ſweyed on þe ſee þēne ſup͜͡e bihoued
þe coge of þe clold͡e wat͛  þēne þe cry ryſes
¶ȝet coꝛuen þay þe coꝛd͡es  keſ͡t al þ͛ oute
mony ladd͡e þer foꝛth lep to laue  to keſ͡t
ſ͡cop͡en out þe ſ͡caþel wat͛ þat fayn ſ͡cap͡e wold͡e
foꝛ b͡e mōnes lod͡e neu͛ ſo luþ͛ þe lyf is ay ſwete
¶þer watȝ buſy ou͛ b͡oꝛd͡e b͡al’ to keſ͡t
her b͡agges  her feþ͛ b͡edd͡es  her bryȝt wed͡es
her kyſ͡ttes  her coferes her carald͡es alle
 alto lyȝten þat lome ȝif leþe wold͡e ſ͡chap͡e
¶b͡ot eu͛ watȝ ilyche loud þe lot of þe wȳd͡es
 eu͛ wroþ͛ þe wat͛  wodd͡er þe ſ͡tremes
þē þo wery foꝛ wroȝt wyſ͡t no b͡ote
b͡ot vchon glewed on his god þat gayned hȳ b͡eſ͡te
¶Summe to vernagu þ͛ vouched a v͡owes ſolemne
Summe to diana d͡euout  d͡erf nepturne
to mahoū  to mergot þe mone  þe ſūne
 vche led͡e as he loued  layd͡e had his hert
¶þēne biſ͡p͡eke þe ſpakeſ͡t disp;ayred welnere
I leue here b͡e ſū loſynger ſū lawles wrech
þat hatȝ greued his god  gotȝ here amonge vꝰ
lo al ſynkes ī his ſȳne  foꝛ his ſake marres
¶I lovue þat we lay lotes on led͡es vchone
 who ſo lȳp͡es þe loſſe lay hȳ þ͛ oute

[f.85/89 verso]

 quen þe gulty is gon what may gome trawe
b͡ot he þat rules þe rak may rwe on þoſe oþ͛
¶þis watȝ ſette ī aſent  ſembled þay were
herȝed out of vche hyrne to hent þat falles
a lod͡es mon lyȝtly lep vnd͡er hachches
foꝛ to layte mo led͡es  hem to lote brȳg
¶Bot hȳ fayled no freke þat he fynd͡e myȝt
ſaf jonas þe jwe þat jowked ī d͡erne
he watȝ flowen foꝛ ferd͡e of þe flod͡e lotes
ī to þe b͡oþem of þe b͡ot  on abred͡e lygged͡e
¶On held͡e by þe hurrok foꝛ þe heuen wrache
ſlyp͜͡ed vp͡on aſloūb͡e ſelep͡e  ſlob͡erand͡e he routes
þe freke hȳ frūt wt his fot  b͡ed͡e hȳ ferk vp
þer ragnel ī his rakentes hȳ rere of his dremes
¶bi þe haſ͡p͡ed͡e he hentes hȳ þēne
 broȝt hȳ vp by þe breſ͡t  vp͡on b͡oꝛd͡e ſette
arayned hȳ ful runyſ͡chly what rayſoū he had͡e
ī ſuch ſlaȝtes of ſoꝛȝe to ſlep͡e ſo faſ͡te
¶Sone haf þay her ſoꝛtes ſette  ſerelych d͡eled
 ay þe þe lote vp͡on laſ͡te lymp͡ed on jonas
þēne aſ͡cryed þay hȳ ſ͡ckete  aſked fulloud͡e
what þe d͡euel hatȝ þͧ d͡on d͡oted wrech
¶what ſeches þͧ on ſee ſȳ ful ſ͡chrewe
wt þy laſ͡tes ſoluþ͛ to loſe vꝰ vchone
hatȝ þͧ gome no gou͛noᷣ ne god on to calle
þat þͧ þꝰ ſlyd͡es onſlep͡e when þͧ ſlayn woꝛþes
¶Of what lond͡e art þͧ lent what laytes þͧ here
whyd͡er ī woꝛld͡e þat þͧ wylt  what is þyn arnd͡e
lo þy d͡om is þe dyȝt foꝛ þy d͡ed͡es ille
d͡o gyf gloꝛy to þy godd͡e er þͧ glyd͡e hens
¶I am an Ebru ꝗ he of iſrayl b͡oꝛne
þat wyȝe I woꝛchyp Iwyſſe þat wroȝt alle þȳges
alle þe woꝛld͡e wt þe welkyn þe wynd͡e  þe ſ͡ternes
 alle þat woneȝ þer wt īne at a woꝛd͡e one
¶alle þis meſ͡chef foꝛ me is mad͡e at þys tyme
foꝛ I haf greued my god  gulty am foūd͡en

[f.86/90]

[f.86/90 recto]

foꝛ þy b͡ereȝ me to þe b͡oꝛd͡e  b͡aþeþes me þ͛oute
er gete ȝe no hap͜͡e I hop͡e foꝛſoþe
¶he oſſed hȳ by vnnȳges þat þay vnd͡er nomen
þat he watȝ flawen froþe face of frelych dryȝtyn
þēne ſuch aferd͡e on hem fel  flayed hē wt īne
þat þay ruyt hȳ to rowwe  letten þe rȳk one
¶haþeles hyȝed ī haſ͡te wt oꝛes ful longe
ſȳ her ſayl watȝ hem aſlyp͜͡ed on ſyd͡eȝ to rowe
hef  hale vp͡on hyȝt to help͡en hymſeluen
b͡ot al watȝ nedles note þat nold͡e not bityd͡e
¶jn blub͡er of þe blo flod burſ͡ten her oꝛes
þēne had͡e þay noȝt ī her hond͡e þat hem help myȝt
þēne nas no coūfoꝛt to keu͛ ne coūſel non oþer
b͡ot ionas ī to his juís jugge bylyue
¶fyrſ͡t þay prayen to þe prynce þt hetes ſeruen
þat he gef hem þe gace to greuen hȳ neu͛
þat þay ī b͡aleleȝ blod þer blend͡en her hand͡eȝ
þaȝ þat haþel wer his þt þay here quelled
¶tyd by top  bito þay token hȳ ſȳne
ī to þat lodlych loȝe þay luch͡e hȳ ſone
he watȝ notytter out tuld͡e þat temp͡eſ͡t ne ſeſſed
þe ſe ſaȝtled þ͛ wt as ſone as ho moȝt
¶þēne þaȝ her takel were toꝛne þt tot͛ed on yþes
ſ͡tyffe ſ͡tremes  ſ͡treȝt hem ſ͡trayned a whyle
þat drof hem dryȝlych ad͡oū þe d͡ep͡e toſerue
tyl a ſwetter ful ſwyþe hē ſweȝed to bonk
¶þer watȝ louȳg onlofte when þay þe lond͡e wōnen
to oure mercyable god on moyſes wyſe
wt ſacrafyſe vp ſet  ſolempne vowes
 graūted hȳ on to b͡e god  graythly non oþ͛
þaȝ þay b͡e jolef foꝛ joye jonas ȝet dred͡es
þaȝ he nold͡e ſuffer no ſoꝛe his ſoele is on ant͛
foꝛ what ſo woꝛþed of þat wyȝe fro he ī wat͛ dip͜͡ed
hit were awond͡er to wene ȝif holy wryt nere
Now is ionas þe jwe jugged to to drowne
of þat ſ͡chend͡ed ſ͡chyp men ſ͡chowued hȳ ſone

[f.86/90 verso]

a wyld͡e walt͛and͡e whal as wyrd͡e þē ſ͡chap͡ed
þat watȝ b͡eten fro þe abyme bi þat b͡ot flotte
¶ watȝ war of þat wyȝe þat þe wat͛ ſoȝte
 ſwyftely ſwenged hȳ to ſwep͡e  his ſwolȝ op͡ened
þe folk ȝet hald͡and͡e his fete þe fyſ͡ch hȳ tyd hentes
wt outen towche of any tothe he tult ī his þrote
¶Thēne he ſwengeȝ  ſwaynes to þe ſe b͡oþem
bi mony rokkeȝ ful roȝe  ryd͡eland͡e ſ͡trond͡es
wyth þe mō ī his mawe malſkred ī dred͡e
as lyttel wond͡er hit watȝ ȝif he wo dreȝed
¶foꝛ nad͡e þe hyȝe heuen kȳg þurȝ his hond͡e myȝt
ward͡ed þis wrech man ī warlowes gutteȝ
what led͡e moȝt lyue bilawe of any kynd͡e
þat any lyf myȝt be lent ſolonge hȳ wt īne
¶Bot he watȝ ſokoꝛed by þat ſyre þat ſyttes ſohiȝe
þaȝ were wauleȝ of web͡e ī womb͡e of þat fiſſ͡che
 alſo dryuen þurȝ þe d͡ep͡e  in d͡erk watt͛eȝ
loꝛd͡e cold͡e watȝ his cūfoꝛt  his care huge
¶Foꝛ he knew vche acace  kark þat hȳ lymp͡ed
how fro þe b͡ot ī to þe blob͡er watȝ wt ab͡eſ͡t lachched
 þrwe ī at hit þrote wt outen þret moꝛe
as mote ī at a mūſ͡ter d͡oꝛ ſo mukel wern his chawleȝ
¶he glyd͡es ī by þe giles þurȝ glaymand͡e glette
reland͡e ī by arop a rod͡e þat hȳ þoȝt
ay hele ou͛ hed hoᷣland͡e ab͡oute
til he blūt ī ablok as brod as ahalle
¶ þer he feſ͡tnes þe fete  fathmeȝ ab͡oute
 ſ͡tod vp ī his ſ͡tomak þat ſ͡tank as þe d͡euel
þ͛ in ſaym  ī ſoꝛȝe þat ſauoᷣed as helle
þ͛ watȝ byld͡ed his b͡our þat wyl no b͡ale ſuffer
¶ þēne he lurkkes  laytes where watȝ le b͡eſ͡t
in vche anok of his nauel b͡ot nowhere he fynd͡eȝ
no reſ͡t ne recou͛er b͡ot ramel and͡e myre
In wych gut ſo eu͛ he gotȝ b͡ot eu͛ is god ſwete
¶ þer he lenged at þe laſ͡t  to þe led͡e called
now prynce of þy hete píte þͧ haue

[f.87/91]

[f.87/91 recto]

þaȝ I b͡e fol  fykel  falce of my hert
d͡e woyd͡e now þy v͡engaūce þurȝ v͛tu of rauth͡e
¶Thaȝ I b͡e gulty of gyle as gaule of hetꝰ
þͧ art god  alle gowd͡eȝ ar grayþely þynowen
haf now m͛cy of þy man  his mys d͡ed͡es
 preue þe lyȝtly aloꝛd͡e ī lond͡e  ī wat͛
¶with þat he hitte to a hyrne  held͡e hȳ þ͛ īne
þ͛ no d͡e foule of no fylþe watȝ feſ͡t hȳ abute
þer he ſete alſoſoūd͡e ſaf foꝛ merk one
as ī þe bulk of þe b͡ote þer he by foꝛe ſlep͡ed.
¶So ín ab͡ouel of þat b͡eſ͡t he bid͡eȝ onlyue
þre d͡ayes  þe nyȝt ay þenkand͡e on dryȝtyn
his myȝt  his m͛ci his meſure þēne
now he knaweȝ hȳ ī care þat couþe not ī ſele
¶And͡e eu͛ walt͛es þis whal biwyldren d͡ep͡e
þurȝ mony aregioū ful roȝe þurȝ ronk of hiſ wylle
foꝛ þat mote ī his mawe mad hȳ I trowe
þaȝ hit lyttel were hȳ wyth to wamel at his hert
¶And͡e aſſayled þe ſegge ay ſykerly he herd͡e
þe bygge b͡oꝛne on his bak  b͡ete on his ſyd͡es
þē a prayer ful preſ͡t þe hete þ͛ maked
on þis wyſe as I wene his woꝛd͡eȝ were mony
Loꝛd͡e to þe haf I clep͡ed ī careȝ ful ſ͡tronge
out of þe hole þͧ me herd͡e of hellen womb͡e
I cald͡e  þͧ knew myn vncler ſ͡teuen
þͧ dipteȝ me of þe d͡ep͡e ſe ī to þe dȳme hert
¶þe grete flem of þy flod fold͡ed me vmb͡e
alle þe goteȝ of þy guferes  groūd͡eleȝ p͡owleȝ
 þy ſ͡trynand͡e ſ͡tremeȝ of ſ͡trynd͡eȝ ſo mony
ī on d͡aſ͡chand͡e d͡am dryueȝ me ou͛
 ȝet I ſay as I ſeet ī þe ſe b͡oþem
care ful am I keſt out fro þy cler yȝen
 d͡eſeu͛ed fro þy ſyȝt ȝet ſurely I hop͡e
eu͛e to tred͡e on þy temple  teme to þy ſeluen
I am wrap͜͡ed ī wat͛ to my wo ſ͡toūd͡eȝ
þe abyme bynd͡es þe b͡ody þat I byd͡e īne

[f.87/91 verso]

þe pure p͡opland͡e hoᷣle playes on my heued
to laſ͡te mere of vche amoūt man am I fallen
þe b͡arreȝ of vche ab͡onk ful bigly me hald͡es
þat I may lachche no lont  þͧ my lyf weld͡es
þͧ ſ͡chal releue me renk whil þyryȝt ſlep͡eȝ
þurȝ myȝt of þy m͛cy þt mukel is to tryſ͡te
¶foꝛ when þacces of anguych watȝ hid ī my ſawle
þēne I remembꝛed me ryȝt of my rych loꝛd͡e
prayand͡e hī foꝛ p͡ete his proph͡ete to here
þat into his holy hoꝰ myn oꝛiſoū moȝt entre
¶I haf meled wt þy mayſ͡tres mony longe d͡ay
b͡ot now I wot wyt͛ly þat þoſe vnwyſe led͡es
þat affyen hȳ ī vanyte  ī vayne þȳges
foꝛ þīk þat moūtes to noȝt her mercy foꝛſaken
¶Bot I d͡ewoutly awowe þat v͛ray b͡etȝ hald͡en
ſob͡erly to d͡o þe ſacrafyſe when I ſ͡chal ſaue woꝛþe
 offer þe foꝛ my hele aful hol gyfte
 hald͡e goud þat þͧ me hetes haf here my trauthe
¶Thēne oure fad͡er to þe fyſ͡ch ferſlych bidd͡eȝ
þat he hȳ ſput ſ͡p͡akly vp͡on ſp͡are drye
þe whal wend͡eȝ at his wylle  awar þe fynd͡eȝ
 þ͛ he brakeȝ vp þe buyrne as b͡ed͡e hȳ oure loꝛd͡e
¶þēne he ſwep͡e to þe ſond͡e ī ſluchched cloþes
hit may wel b͡e þat meſ͛͡ were his mantyle to waſ͡ch͡e
þe b͡onk þat he bloſ͡ched to  b͡od͡e hȳ biſyd͡e
wern of þe regioūes ryȝt þat he renayed had͡e
¶þēne a wynd͡e of godd͡eȝ woꝛd͡e efte þe wyȝe bruxleȝ
nylt þͧ neu͛ to nyníue bi nokȳneȝ wayeȝ
ȝiſſe loꝛd͡e ꝗ þe led͡e leue me þy gace
foꝛ to go at þigre me gayneȝ mon oþ͛
¶Ris aproch͡e þē to prech lo þe place here
lo my loꝛe is ī þe loke lance hit þer īne
þēne þe renk radly ros as he myȝt
 to níníue þat naȝt he neȝed ful euen
¶hit watȝ a cete ful ſyd͡e  ſelly of bred͡e
on to þrenge þ͛ þurȝe watȝ þre d͡ayes d͡ed͡e

[f.88/92]

[f.88/92 recto]

þat on joᷣnay ful joynt jonas hȳ ȝed͡e
er eu͛ he warp͜͡ed any woꝛd͡e to wyȝe þt he mette
¶ þēne he cryed ſo cler þat kēne myȝt alle
þe trwe tenoꝛ of his teme he told͡e on þis wyſe
ȝet ſ͡chal foꝛty d͡ayeȝ fully fare to an end͡e
¶ þēne ſ͡chal Níníue b͡e nomen  to noȝt woꝛþe
¶Truly þis ilk toū ſ͡chal tylte to groūd͡e
vp ſo doū ſ͡chal ȝedūp͡e d͡ep͡e to þe abyme
to b͡e ſwolȝed ſwyftly wyth þe ſwart erþe
 alle þat lyuyes here īne loſe þe ſwete
¶þis ſp͡eche ſ͡prang ī þat ſ͡p͡ace  ſ͡pradd͡e alle aboute
to b͡oꝛges  to b͡acheleres þat ī þat burȝ lenged
ſuch ahidoꝛ hem hent  a hatel dred͡e
þat al chaūged her chere  chylled at þe hert
¶þe ſegge ſeſed not ȝet b͡ot ſayd͡e eu͛ ilyche
þe verray v͡engaūce of god ſ͡chal v͡oyd͡e þis place
þēne þe p͡eple pitoſly pleyned ful ſ͡tylle
 foꝛ þe dred͡e of dryȝtyn d͡oured ī hert
¶het͛ hayreȝ þay hent þat aſ͡p͡erly bited
 þoſe þay b͡oūd͡en to her b͡ak  to her b͡are ſyd͡eȝ
drop͜͡ed duſ͡t on her hed͡e  dȳly biſoȝten
þat þat p͡enaūce pleſed hī þt playneȝ onher wronge
¶ ay he cryes ī þt kyth tyl þe kȳg herd͡e
 he radly vp ros  ran fro his chayer
his rych͡e rob͡e he to rof of his rigge naked
 of ahep of aſkes he hitte ī þe mydd͡eȝ
¶he aſkeȝ heterly a hayre  haſ͡p͡ed hȳ vmb͡e
ſewed aſekke þer ab͡of  ſyked ful cold͡e
þer he d͡aſed ī þat duſ͡te wt drop͜͡and͡e teres
wep͡and͡e ful wond͡erly alle his wrange d͡ed͡es
þēne ſayd͡e he to his ſeriaūtes ſamnes yow bilyue
d͡o dryue out ad͡ecre d͡emed of my ſeluen
þat alle þe b͡odyes þat b͡en wtīne þis b͡oꝛȝ quyk
b͡oþe burnes  b͡eſ͡tes burd͡eȝ  child͡er
¶vch prynce vche preſ͡t  prelates alle
alle faſ͡te frely foꝛ her falce werkes

[f.88/92 verso]

ſeſeȝ child͡er of her ſok ſogħ̀ hem ſo neu͛
ne b͡eſ͡t bite on no brom ne no b͡ent nauþ͛
¶Paſſe to no paſ͡ture ne pike non erb͡es
ne non oxe to no hay ne no hoꝛſe to wat͛
al ſ͡chal crye foꝛ clēmed wt alle oure clere ſ͡trenþe
þe rurd ſ͡chal ryſe to hȳ þat rawþe ſ͡chal haue
¶what wote oþer wyte may ȝif þe wyȝe lykes
þat is hend͡e ī þe hyȝt of his gentryſe
I wot his myȝt is ſo much þaȝ he b͡e myſſe p͡ayed
þat ī his myld͡e ameſȳg he m͛cy may fynd͡e
¶ if we leuen þe layk of oure layth ſȳnes
 ſ͡tylle ſ͡tep͜͡en ī þe ſ͡tyȝe he ſ͡tyȝtleȝ hȳ ſeluen
he wyl wend͡e of his wodſ͡chip  his wrath leue
 foꝛ gif vꝰ þis gult ȝif we hȳ god leuen
¶þēne al leued on his lawe  laften her ſȳnes
par foꝛmed alle þe penaūce þat þe prynce radd͡e
 god þurȝ his godneſſe foꝛgef as he ſayd͡e
þaȝ he oþ͛ bihyȝt wt held͡e his vengaūce
Much͡e ſoꝛȝe þēne ſatteled vp͡on ſegge jonas
he wex as wroth as þe wynd͡e toward͡e oure loꝛd͡e
ſo hatȝ ang͛ onhit his hert he calleȝ
a prayer to þe hyȝe prynce foꝛ pyne on þys wyſe
I biſeche þe ſyre now þͧ ſelf íugge
watȝ not þis ilk my woꝛd͡e þat woꝛþen is nouþe
þat I keſ͡t ī my cūtre when þͧ þy carp ſend͡eȝ
þat I ſ͡chuld͡e tee to þys toū þi talent to preche
¶wel knew I þi coꝛtayſye þy quoȳt ſoffraūce
þy b͡oūte of d͡eb͡onerte  þy b͡ene gace
þy longe abydȳg wyth lur þy late vengaūce
 ay þy mercy is mete b͡e myſſe neu͛ ſohuge
¶Iwyſ͡t wel when I had͡e woꝛd͡ed quat ſoeu͛ I cowþe
to manace alle þiſe mody men þat ī þis mote d͡owelleȝ
wyth aprayer  apyne þay myȝt her p͡eſe gete
 þer foꝛe I wold͡e haf flowen fer ī to tarce
¶now loꝛd͡e lach out my lyf hit laſ͡tes tolonge
b͡ed me bilyue my bale ſ͡toᷣ  brȳg me on end͡e

[f.89/93]

[f.89/93 recto]

foꝛ me were ſwett͛ to ſwelt as ſwyþe as me þynk
þē led͡e lenger þi loꝛe þat þꝰ me les makeȝ
¶þe ſoū of oure ſou͛ayn þen ſwey ī his ere
þat vp brayd͡es þis burne vp͡on abreme wyſe
herk renk is þis ryȝt ſo ronkly to wrath
foꝛ any d͡ed͡e þat Ihaf d͡on oþer d͡emed þe ȝet
Jonas al joyles  jangland͡e vp ryſes
 hald͡eȝ out oneſ͡t half of þe hyȝe place
 farand͡ely on a feld͡e he fetteleȝ hȳ to bid͡e
foꝛ to wayte on þat won what ſ͡chuld͡e woꝛþe aft͛
¶þer he buſked hȳ a boᷣ þe b͡eſ͡t þat he myȝt
Of hay  of eu͛ ferne  erb͡eȝ afewe
foꝛ hit watȝ playn ī þat place foꝛ plyand͡e greneȝ
foꝛ to ſ͡chyld͡e fro þe ſ͡chene oþer any ſ͡chad͡e keſ͡te
¶he b͡owed vnd͡er his lyttel b͡oþe his b͡ak to þe ſūne
 þer he ſwowed  ſlept ſadly al nyȝt
þe whyle god of his grace d͡ed growe of þat ſoyle
þe fayreſ͡t bynd͡e hȳ a b͡of þat eu͛ burne wyſ͡te
¶when þe d͡awand͡e d͡ay dryȝtyn con ſend͡e
þēne wakened þe wyȝ vnd͡er wodbynd͡e
loked alofte on þe lef þat lylled grene
ſuch a lefſel of lof neu͛ led͡e had͡e
¶for hit watȝ brod at þe b͡oþem b͡oȝted onlofte
hap͜͡ed vp͡on ayþ͛ half a hoꝰ as hit were
a nos on þe noꝛþ ſyd͡e  nowhere non elleȝ
b͡ot al ſ͡chet ī aſ͡chaȝe þat ſ͡chad͡ed ful cole
¶þe gome glyȝt on þe grene gaciouſe leues
þat eu͛ wayued awynd͡e ſo wyþe  ſo cole
þe ſ͡chyre ſūne hit vmb͡e ſ͡chon þaȝ no ſ͡chafte myȝt
þe moūtaūce of alyttel mote vp͡on þat man ſ͡chyne
¶þēne watȝ þe gome ſo glad of his gay logge
lys loltrand͡e þer īne lokand͡e to toune
ſo blyþe of his wodbynd͡e he balt͛es þer vnd͡e
þat of no diete þat d͡ay þe d͡euel haf heroȝt
¶ eu͛ he laȝed as he loked þe loge alle ab͡oute
 wyſ͡ched hit were ī his kyth þer he wony ſ͡chuld͡e

[f.89/93 verso]

on heȝe vp͡on Effraym oþ͛ ermōnes hilleȝ
I wyſſe a woꝛþloker won to weld͡e I neu͛ kep͡ed
¶ quen hit neȝed to naȝt nap͜͡e hȳ bihoued
he ſlyd͡eȝ ona ſloūb͡e ſlep ſlogħ̀ vnd͡er leues
whil god wayued a woꝛme þat wrot vp͡e þe rote
 wydd͡ered watȝ þe wodbynd͡e bi þat þe wyȝe wakned
¶ ſyþen hewarneȝ þe weſ͡t to waken ful ſofte
 ſayeȝ vnte ȝeferꝰ þat he ſyfle warme
þat þer quíkken no cloud͡e bi foꝛe þe cler ſūne
 ho ſ͡chal buſ͡ch vp ful brod͡e  brēne as acand͡el
¶þen wakened þe wyȝe of his wyl dremes
 bluſ͡ched to his wodbynd͡e þat broþely watȝ marred
al welwed  waſ͡ted þo woꝛþe lych leues
þe ſ͡chyre ſūne had͡e hem ſ͡chent er eu͛ þe ſ͡chalk wyſ͡t
¶ þē hef vp þe hete  het͛ly brēned
þe warm wynd͡e of þe weſ͡te wertꝰ; he ſwyþeȝ
þe man marred on þe mold͡e þat moȝt hȳ not hyd͡e
his wod bynd͡e watȝ away he wep͡ed foꝛ ſoꝛȝe
¶with hatel ang͛  hot het͛ly he calleȝ
a þͧ maker of man what mayſt͛y þe þynkeȝ
þꝰ þy freke to foꝛfare foꝛbi alle oþ͛
wt alle meſ͡chef þat þͧ may neu͛ þͧ me ſpareȝ
¶I keu͛ed me a cūfoꝛt þat now is caȝt frome
My wod bynd͡e ſowlonk þat wered my heued
b͡ot now I ſe þͧ art ſette my ſolace to reue
why ne dyȝtteȝ þͧ me to diȝe I dure to longe
¶ȝet oure loꝛd͡e to þe led͡e lauſed aſ͡p͡ech͡e
is þis ryȝt wys þͧ renk alle þy ronk noyſe
ſo wroth foꝛ awodbynd͡e to wax ſo ſone
why art þͧ ſo waymot wyȝe foꝛ ſo lyttel
¶Hit is not lyttel ꝗ þe led͡e b͡ot lykker to ryȝt
I wold͡e I were of þis woꝛld͡e wrap͜͡ed ī mold͡eȝ
þēne by þenk þe mon if þe foꝛ þynk ſoꝛe
if I wold͡e help my hond͡e work haf þͧ no wond͡er
¶þͧ art waxen ſo wroth foꝛ þy wod ynd͡e
 trauayled͡eȝ neu͛ to tent hit þe tyme of an howre

[f.90/94]

[f.90/94 recto]

b͡ot at a wap hit here wax  away at an oþ͛
 ȝet lykeȝ þe ſoluþ͛ þilyf wold͡eȝ þͧ tyne
¶þēne wyte not me foꝛ þe werk þat I hit wold͡e help
 rwe on þo redles þat remen foꝛ ſȳne
fyrſ͡t I mad͡e hēmyſelf of mat͛es mȳ one
 ſyþen Iloked hem ful longe  hem on lod͡e had͡e
¶ if I my trauayl ſ͡chuld͡e tyne of fines ſolonge
 typ͡e d͡oū ȝond͡er toū when hit turned were
þe ſoꝛ of ſuch a ſwete place burd͡e ſynk to my hert
ſo mony malicioꝰ mon as moᷣneȝ þ͛īne
¶ of þat ſoūme ȝet arnſūme ſuch ſotteȝ foꝛmadd͡e
as lyttel b͡arneȝ on b͡arme þat neuer b͡ale wroȝt
 wȳmen vnwytte þat wale ne couþe
þat on hand͡e fro þat oþ͛ fol alle þis hyȝe woꝛld͡e
¶bitwene þe ſ͡tele  þe ſ͡tayre diſſerne noȝt cūen
what rule renes ī roū bitwene þe ryȝt hand͡e
 hiſ lyfte þaȝ his lyf ſ͡chuld͡e loſ͡t b͡e þerfoꝛ
 als þer b͡en d͡oūb͡e b͡eſ͡teȝ ī þe burȝ mony
¶þat may not ſȳne ī no ſyt hem ſeluen to greue
why ſ͡chuld͡e I wrath wyth hem ſyþē wyȝeȝ wyl toꝛne
 cū  cnawe me foꝛ kȳg  my carp͡eleue
wer I as haſ͡tif aþͧ heere were harme lūp͡en
¶couþe I not þole b͡ot as þͧ þer þryued ful fewe
I may not b͡e ſo malcioꝰ  myld͡e b͡e hold͡en
for malyſe is noȝ to maȳtyne b͡oute mercy wtīne
be noȝt ſo grynd͡el god man b͡ot go foꝛth þy wayes
¶b͡e preue  b͡e p͡acient ī p͡ayne  ī joye
foꝛ he þat is to rakel to rend͡en his cloþeȝ
mot efte ſitte wt moꝛe vnſoūd͡e to ſewe hē toged͡er
foꝛ þy when p͡ou͛te me enpreceȝ  p͡ayneȝ ī noȝe
¶Fulſoftly wt ſuffraūce ſaȝttel me bihoueȝ
foꝛ þy p͡enaūce  p͡ayne to preue hit ī ſyȝt
þat p͡acience is a nob͡el p͡oȳt þaȝ hit diſpleſe ofte amen

[f.90/94 verso]

A full-page illustration relating to Sir Gawain and the Green Knight: (above) Gawain takes up the challenge; (below) the beheaded Green Knight addresses the court.

[f.91/95]

[f.91/95 recto]

Siþen þe ſege  þe aſſaut watȝ ſeſed at troye
þe b͡oꝛȝ brittened  brent to brond͡eȝ  aſkeȝ
þe tulk þat þe trāmes of treſoū þ͛ wroȝt
watȝ tried foꝛ his tricherie þe treweſ͡t on erthe
hit watȝ Ennías þe athel  his higħ̀ kynd͡e
þat ſiþen d͡epreced ꝓuínces  p͡atroūes bicome
welneȝe of al þe wele ī þe weſ͡t iles
fro riche romulus to rome ricchis hȳ ſwyþe
wt gret b͡obbaūce þat burȝe he biges vp͡on fyrſ͡t
 neuenes hit his aune nome as hit now hat
tícíus to tuſkan  teld͡es bigȳnes
lang ab͡erd͡e ī lūb͡ardie lyftes vp homes
 fer ou͛ þe french flod felix brutꝰ
on mony bonkkes ful brod͡e bretayn he ſetteȝ
wyth wȳne
where werre  wrake  wond͡er
bi ſyþeȝ hatȝ wont þ͛ īne
 oft boþe blyſſe  blūd͡er
ful ſkete hatȝ ſkyfted ſȳne
And͡e quen þis bretayn watȝ bigged bi þis burn rych
bold͡e bredd͡en þerīne baret þat lofd͡en
in mony turned tyme tene þat wroȝten
Mo ferlyes on þis fold͡e hau fallen here oft
þen in any oþ͛ þat I wot ſyn þat ilk tyme
bot of alle þat here bult of bretaygne kȳges
ay watȝ arthur þe hend͡eſ͡t as I haf herd͡e telle

[f.91/95 verso]

foꝛ þi an aūt͛ in erd͡e I attle to ſ͡chawe
þat aſelly in ſiȝt ſūme men hit hald͡en
 an outtrage awenture of arthureȝ wond͛eȝ
if ȝe wyl lyſ͡ten þis laye bot on littel quile
I ſ͡chal telle hit as tit as I ī toū herd͡e
wt tonge
as hit is ſ͡tad  ſ͡token
in ſ͡toꝛi ſ͡tif  ſ͡tronge
wt lel lett͛es loken
ī lond͡e ſohatȝ ben longe
¶ þis kȳg lay at camylot vp͡on kryſ͡t maſſe
wt mony luflych loꝛd͡e led͡eȝ of þe beſ͡t
rekenly of þe roūd͡e table alle þo rich breþ͛
wt rych reuel oryȝt  rechles m͛þes
þ͛ toᷣnayed tulkes bi tymeȝ ful mony
juſ͡ted ful jolile þiſe gentyle kníȝtes
ſyþen kayred to þe court caroles to make
foꝛ þer þe feſ͡t watȝ ilyche ful fiftend͡ayes
with alle þe mete  þe mírþe þat mē couþe a vyſe
ſuch glamnand͡e gle gloꝛioꝰ to here
d͡ere dyn vpon d͡ay daūſȳg on nyȝtes
al watȝ hap vpon heȝe ī halleȝ  chambreȝ
with loꝛd͡eȝ  ladies as leueſ͡t hī þoȝt
with all þe wele of þe woꝛld͡e þay woned þ͛ ſamen
þe moſ͡t kyd knyȝteȝ vnd͡er kryſ͡tꝰ ſeluen
 þe louelokkeſ͡t ladies þat eu͛ lif had͡en
 he þe comlokeſ͡t kȳg þat þe court hald͡es
foꝛ al watȝ þis fayre folk ī her firſ͡t age
on ſille
þe hapneſ͡t vnd͡er heuen
kȳg hyȝeſ͡t mō of wylle
hit werere now gret nye to neuē
ſo hardy a here ō hille
¶ wyle nw ȝer watȝ ſo ȝep þat ht watȝ nwe cūmen
þat d͡ay d͡oubble on þe d͡ece watȝ þe d͡outh ſerued
fro þe kȳg watȝ cūmen wt knyȝtꝰ īto þe halle
þe chaūtre of þe chap͡el cheued to anend͡e
loud͡e crye watȝ þer keſ͡t of clerkeȝ  oþer

[f.92/96]

[f.92/96 recto]

Nowel nayted o newe neuened ful ofte
 ſyþen rich͡e foꝛth rūnen to reche hond͡e ſelle
ȝeȝed ȝeres ȝiftes on hiȝ ȝeld͡e hem bi hond
d͡e b͡ated buſyly aboute þo giftes
ladies laȝed ful loude þoȝ þay loſ͡t had͡en
 he þat wan watȝ not wrothe þt may ȝe wel trawe
alle þis mírþe þay mad͡en to þe mete tyme
when þay had waſ͡chen woꝛþyly þay wenten to ſete
þe beſ͡t burne ay abof as hit beſ͡t ſemed
whene guenoꝛe ful gay grayþed ī þe mydd͡es
dreſſed on þe d͡ere d͡es dubbed al aboute
ſmal ſend͡al biſid͡es aſelure hir ou͛
of tryed tolouſe of tars tapites ī nogħ̀
þat were enbrawd͡ed  beten wyth þe beſ͡t gēmes
þat myȝt be preued of prys wyth penyes to bye
ind͡aye
þe comlokeſ͡t todiſcrye
þer glent wt yȝen gray
aſemloker þat eu͛ he ſyȝe
ſoth moȝt no mon ſay
¶Bot arthure wold͡e not ete til al were ſerued
he watȝ ſo joly of his joyfnes  ſū quat child gered
his lif liked hȳ lyȝt he louied þelaſſe
auþ͛ to lenge lye oꝛ to longe ſitte
ſobiſied him his ȝonge blod  his brayn wyld͡e
 alſo anoþ͛ maner meued hī eke
þat he þurȝ nobelay had nomen he wold͡e neu͛ ete
vpon ſuch ad͡ere d͡ay er hȳ d͡euiſed were
of ſū auenturꝰ þȳg an vncouþe tale
of ſū mayn m͛uayle þat he myȝt trawe
of of ald͡eres of armes of oþ͛ auenturꝰ
oþ͛ ſū ſegg hȳ biſoȝt of ſū ſiker knyȝt
to joyne wyth hȳ ī iuſ͡tȳg in jop͡ard͡e tolay
led͡e lif foꝛ lyf leue vchon oþ͛
as foꝛtune wold͡e fulſū hō þe fayrer to haue
þis watȝ kȳges coūtenaūce where he ī coᷣt were
at vch farand feſ͡t amōg his fre meny

[f.92/96 verso]

in halle
þer foꝛe of face ſofere
he ſ͡tiȝtleȝ ſ͡tif ī ſ͡talle
fulȝep ī þat nw ȝere
much mirthe he mas wt alle
Thus þ͛ ſ͡tond͡es ī ſ͡tale þe ſ͡tif kȳg his ſeluen
talkkand͡e bifore þe hyȝe table of trifles ful hend͡e
there god͡e gawan watȝ gayþed gwenoꝛe biſyd͡e
 agauayn aladuremayn on þat oþ͛ ſyd͡e ſittes
boþe þe kȳges ſiſ͛͡ ſūes  ful ſiker kniȝtes
Biſ͡chop bawd͡ewyn ab͡of bigineȝ þe table
 ywan vryn ſon ette wit hȳſeluen
þiſe were diȝt onþe d͡es  d͡erwoꝛþly ſerued
 ſiþen mony ſíker ſegge at þe ſidb͡oꝛd͡eȝ
þē þe firſ͡t coꝛs come with crakkȳg of trūpes
wyth mony baner ful bryȝt þat þer bi henged
nwe nakryn noyſe wt þe noble pip͡es
wyld͡e werbles  wyȝt wakned lote
þat mony hert ful hiȝe hef at her towches
d͡ayntes dryuen þer wyth of ful d͡ere metes
foyſoū of þe freſche  on ſo fele diſ͡ches
þat pine to fynd͡e þe place þe p͡eple bi foꝛne
foꝛ to ſette þe ſylueu͛ þat ſere ſewes hald͡en
on clothe
Ich͡e led͡e as ne loued hȳſelue
þer laght wtouten loþe
ay two had diſ͡ches twelue
Good ber  bryȝt wyn b͡oþe
¶Now wyl I of hoꝛ ſeruíſe ſay yow no moꝛe
foꝛ vch wyȝe may wel wit no wont þat þ͛ were
an oþ͛ noyſe ful newe neȝed biliue
þat þe lud͡e myȝt haf leue lif lod͡e to cach
foꝛ vneþe watȝ þe noyce not awhyle ſeſed
 þe fyrſ͡t coᷣce ī þe coᷣt kynd͡ely ſerued
þer hales ī at þe halle d͡oꝛ an aghlich mayſ͛͡
On þe moſ͡t in þe mold͡e on meſure hygħ̀
fro þe ſwyre to þe ſwange fo ſware  ſo þik
 his lynd͡es  his lymes ſo longe  ſo grete

[f.93/97]

[f.93/97 recto]

half etayn ī erd͡e I hope þat he were
bot mon moſ͡t I algate mȳn hȳ to bene
 þat þe myrieſ͡t ī his muckel þat myȝt rid͡e
foꝛ of bak  of breſ͡t al were his bodiſ͡turne
bot his wome  his waſ͡t were woꝛthily ſmale
 alle his fetures folȝand͡e ī foꝛme þat he had͡e
ful clene
foꝛ wond͡er of his hwe mē had͡e
ſet ī his ſemblaūt ſene
he ferd͡e as freke were fad͡e
 ou͛ al enker grene
¶ And͡e al grayþed ī grene þis gome  his wed͡es
a ſ͡trayt cote ful ſ͡treȝt þat ſ͡tek on his ſid͡es
amere mantile abof menſked wt īne
wt p͡elure pured ap͡ert þe pane ful clene
wt blyþe blaūn͛ ful bryȝt  his hod boþe
þat watȝ; laȝt frohis lokkeȝ  layd͡e on his ſ͡chuld͡eres
heme wel haled hoſe of þat ſame grene
þat ſ͡p͡enet on his ſ͡parlyr  clene ſpures vnd͡er
of bryȝt gold͡e vp͡on ſilk b͡oꝛd͡es barred ful ryche
 ſ͡choles vnd͡er ſ͡chankes þere þe ſ͡chalk rid͡es
 alle his veſ͡ture uerayly watȝ clene v͛dure
b͡oþe þe barres of his belt  oþ͛ blyþe ſ͡tones
þt were richely rayled ī his aray clene
ab͡outte hȳ ſelf  his ſad͡el vp͡on ſilk werkeȝ
þat were to toꝛ forto telle of tryfles þe halue
þat were enbraud͡ed abof wyth brydd͡es  flyȝes
with gay gaudi of grene þe gold͡e ay ī mydd͡es
þe p͡end͡aūtes of his p͡ayttrure þe proud͡e cropure
his molaynes  alle þe metall anamayld was þēne
þe ſ͡terop͡es þat he ſ͡tod on ſ͡tayned of þe ſame
 his arſoūȝ al after and his aþel ſ͡curtes
þat euer glem͛ed  glent al of grene ſ͡tones
þe fole þat he ferkkes on fyn of þat ilke
ſertayn
a grene hoꝛs gret  þikke
a ſ͡ted͡e ful ſ͡tif to ſ͡trayne
ī brawd͡en bryd͡el quik

[f.93/97 verso]

to þe gome he watȝ ful gayn
¶wel gay watȝ þís gome gered ī grene
 þe here of his hed of his hoꝛs ſwete
fayre fannand fax vmbe fold͡es his ſ͡chuld͡eres
amuch berd as as abuſk ou͛ his breſ͡t henges
þat wyth his hiȝlich here þat of his hed reches
watȝ eueſed al vmbetoꝛne abof his elboweſ
þat half his armes þer vnd͡er were halched ī þe wyſe
of a kȳgeȝ cap͡ad͡os þat cloſes his ſ wyre
þe mane of þat mayn hoꝛs much to hit lyke
wel creſ͡p͡ed  cēmed wyth knottes ful mony
fold͡en ī wyth fild͡oꝛe aboute þe fayre grene
ay a herle of þe here anoþ͛ of gold͡e
þe tayl  his top͡pȳg twȳnen of aſute
 b͡oūd͡en b͡oþe wyth aband͡e of abryȝt grene
dubbed wyth ful d͡ere ſ͡toneȝ as þe d͡ok laſ͡ted
ſyþen þrawen wyth a þwong a þwarle knot alofte
þer mony belleȝ ful bryȝt of brend͡e gold͡e rungen
ſuch a fole vp͡on fold͡e ne freke þat hȳ ryd͡es
watȝ neu͛ ſene ī þat ſale wyth ſyȝt er þat tyme
wt yȝe
he loked as layt ſolyȝt
ſo ſayd al þat hȳ ſyȝe
hit ſemed as no mon myȝt
vnd͛ his dyntteȝ dryȝe
¶ wheþ͛ had͡e he no helme ne hawbrgh nauþ͛
ne no pyſan ne no plate þat p͡ented to armes
ne no ſ͡chafte ne no ſ͡cheld͡e toſ͡chwne ne to ſmyte
b͡ot ī his on hond͡e he had͡e a holyn bobbe
þat is gratteſ͡t ī grene when greueȝ ar bare
 anax ī his oþ͛ a hoge  vnmete
aſ͡petos ſ͡parþe to exp͡oū ī ſ͡p͡elle quo ſo myȝt
þe hed͡e of an elnȝerd͡e þe large lenkþe had͡e
þe grayn al of grene ſ͡tele  of gold͡e hewen
þe bit burnyſ͡t bryȝt wt a brod egge
as wel ſ͡chap͡en to ſ͡chere as ſ͡charp raſoꝛes
þe ſ͡tele of a ſ͡tif ſ͡taf þe ſ͡turne hit bi grypte

[f.94/98]

[f.94/98 recto]

þat watȝ waūd͡en wyth yrn to þe wand͡eȝ end͡e
 al bigrauen wt grene ī gac6os werkes
alace lap͜͡ed aboute þat louked at þe hed͡e
 ſo aft͛ þe halme halched ful ofte
wyth tryed taſſeleȝ þerto tacched īnogħ̀e
on botoūȝ of þe bryȝt grene brayd͡en ful ryche
þis haþel held͡eȝ hȳ ī  þe halle entres
dríuand͡e to þe heȝe d͡ece dut he no woþe
haylſed he neu͛ one bot heȝe he ou͛ loked
þe fyrſ͡t woꝛd þat he warp wher is he ſayd
þe gou͛noᷣ of þis gȳg gladly I wold͡e
ſe þat ſegg ī ſyȝt  wt hȳ ſelf ſ͡peke
rayſoū
to knyȝteȝ he keſ͡t his yȝe
 reled hȳ vp  d͡oū
he ſ͡temmed  con ſ͡tudie
quo walt þer moſ͡t renoū
¶Ther watȝ lokȳg onlenþe þe lud͡e to be hold͡e
foꝛ vch mō had meruayle quat hit mene myȝt
þat a haþel  a hoꝛſe myȝt ſuch ahwe lach
as growe grene as þe gres  grener hit ſemed
þen grene aumayl on gold͡e lowand͡e bryȝt͛
al ſ͡tudied þat þ͛ ſ͡tod  ſ͡talked hȳ nerre
wyth al þe wond͡er of þe woꝛld͡e what he woꝛch ſ͡chuld͡e
foꝛ fele ſellyeȝ had þay ſen bot ſuch neu͛ are
foꝛ þi foꝛ fantoū  fayryȝe þe folk þere hit d͡emed
þerfoꝛe to anſware watȝ arȝe mony aþel freke
 al ſ͡touned at his ſ͡teuen  ſ͡tonſ͡til ſeten
in a ſwogħ̀ ſylence þurȝ þe ſale riche
as al were ſlyp͜͡ed vp͡on ſlepe ſo ſlaked hor loteȝ
ī hyȝe
I d͡eme hit not al foꝛ d͡oute
b͡ot ſū foꝛ coꝛtayſye
b͡ot let hȳ þat al ſ͡chuld͡e loute
caſ͡t vnto þat wyȝe
¶þēn arþoᷣ bifoꝛe þe hiȝ d͡ece þat auenture byhold͡eȝ
 rekenly hȳ reu͛enced foꝛ rad was he neu͛
 ſayd͡e wyȝe welcū iwys to þis place

[f.94/98 verso]

þe hed͡e of þis oſ͡tel Arthoᷣ Ihat
liȝt luflych ad͡oū  lenge Iþe praye
 quat ſo þy wylle is we ſ͡chal wyt aft͛
nay as help me ꝗ þe haþel he þat on hyȝe ſyttes
to wone any quyle ī þis won hit watȝ not mȳ ernd͡e
b͡ot foꝛ þe los of þe ĺed͡e is lyft vp ſohyȝe
 þy burȝ  þy burnes beſ͡t ar hold͡en
ſ͡tifeſ͡t vnd͡er ſ͡tel gere on ſ͡ted͡es to ryd͡e
þe wyȝteſ͡t  þe woꝛþyeſ͡t of þe woꝛldes kynd͡e
preue foꝛto play wyth in oþ͛ pure laykeȝ
 here is kydd͡e coꝛtayſye as Ihaf herd carp
 þat hatȝ wayned me hid͡er I wyis at þis tyme
ȝemay be ſeker bi þis braūch þatI bere here
þat I paſſe as ī pes  no pĺyȝt ſeche
foꝛ had I foūd͡ed ī fere ī feȝtȳg wyſe
I haue ahaubergħ̀ at home  aheĺme b͡oþe
a ſ͡cheld͡e  aſ͡charp ſ͡p͡ere ſ͡chinand͡e bryȝt
and͡e oþ͛ wep͜͡enes to weld͡e I wene wel als
bot for I wold͡e no were my wed͡eȝ ar ſoft͛
b͡ot if þͧ be ſo bold as alle burneȝ tellen
þͧ wyl gant me godly þe gomen þat Iaſk
bi ryȝt
arthoᷣ con onſware
 ſayd  coꝛtays knyȝt
if þͧ craue batayl bare
here fayleȝ þͧ not to fyȝt
Nay frayſ͡t I no fyȝt ī fayth I þe telle
hit arn aboute on þis bench bot berdleȝ chyld͡er
if I were haſp͡ed ī armes on a heȝe ſ͡ted͡e
here is no mon me to mach foꝛ myȝtꝰ; fo wayke
foꝛ þy I craue ī þis coᷣt acryſ͡temas gomē
foꝛ hit is ȝol  nwe ȝer  here ar ȝep mony
If any ſo hardy ī þis hoꝰ hold͡eȝ hȳ ſeluen
be ſo bold͡e ī his blod brayn ī hys hed͡e
þat d͡ar ſ͡tifly ſ͡trike aſ͡trok foꝛ anoþ͛
I ſ͡chal gif hȳ of my gyft þys giſerne ryche
þis ax þat iſ heue ī nogh to hond͡el aſ hȳ lykes

[f.95/99]

[f.95/99 recto]

 Iſ͡chal bid͡e þe fyrſ͡t bur as bare as Iſitte
if any freke be ſo felle to fond͡e þat Itelle
lep͡e lyȝtly me to  lach þis wepp͡en
I quit clayme hit foꝛ eu͛ kep͡e hit as his auen
 Iſ͡chal ſ͡tond͡e hȳ aſ͡trok ſ͡tif on þis flet
elleȝ þͧ wyl diȝt me þe d͡om to d͡ele hȳ an oþ͛
barlay
 ȝet gif hȳ reſ͡pite
a twelmonyth  ad͡ay
now hyȝe  let ſe tite
dar any her īne oȝt ſay
¶If he hem ſ͡towned vp͡on fyrſ͡t ſ͡tiller were þāne
alle þe hered men ī halle þe hyȝ  þe loȝe
þe renk on his roūce hȳ ruched ī his ſad͡el
 runíſ͡ch ly his red͡e yȝen he reled aboute
bend͡e his breſed broȝeȝ blycand͡e grene
wayued his berd͡e forto wayte quo ſo wold͡e ryſe
when non wold͡e kep͡e hȳ wt carp he coȝed ful hyȝe
and͡e rímed hȳ ful richĺy  ryȝt hȳ to ſ͡peke
what is þis arþures hoꝰ ꝗ þe haþel þēne
þat al þe roꝰ rēnes of þurȝ ryalmes ſomony
where is now yoᷣ ſoᷣquydrye  yoᷣ cō queſ͡tes
yoᷣ gry d͡ellayk  yoᷣ greme  yoᷣ grete word͡es
now is þe reuel  þe renoū of þe roūd͡e table
ou͛ walt wyth a word͡e of on wyȝes ſ͡p͡eche
for ald͡ares for dred͡e wt oute dynt ſ͡chewed
wyth þis he laȝes ſo loud͡e þat þe loꝛd͡e greued
þe blod ſ͡chot foꝛ ſ͡cham ī to his ſ͡chyre face
 lere
he wex as wroth as wynd͡e
ſo did alle þat þer were
þe kȳg as kene bi kynd͡e
þē ſ͡tod þat ſ͡tif mon nere
¶And͡e ſayd͡e haþel by heuen þȳ aſkȳg is nys
 as þͧ foly hatȝ frayſ͡t fynd͡e þe be.houes
I know no gome þat is gaſ͡t of þy grete word͡es
gif me now þy geſerne vp͡on godeȝ halue
 I ſ͡chal bayþen þy bone þat þͧ bod͡en habbes

[f.95/99 verso]

lyȝtly lep͡eȝ he hȳ to  laȝt at his hond͡e
þen feerſly þat oþ͛ freke vp͡on fotelyȝtis
now hatȝ arthure his axe  þe halme gryp͡eȝ
 ſ͡turnely ſ͡tureȝ hit ab͡oute þat ſ͡tryke wyth hit þoȝt
þe ſ͡tif mon hȳ bifoꝛe ſ͡tod vp͡on hyȝt
herre þen aní in þe hoꝰ by þe hed͡e  moꝛe
wyth ſ͡turne ſ͡chere þer he ſ͡tod he ſ͡troked his berd͡e
 wyth acoūtenaūce dryȝe he droȝd͡oū his cote
no moꝛe mate ne diſmayd for hȳs maȳ dínteȝ
þen any burne vp͡on bench had͡e broȝt hȳ to drynk
of wyne
Gawan þat ſate bi þe quene
to þe kȳg he can enclyne
I b͡e ſeche now wt ſaȝeȝ ſene
þis melly mot be myne
¶Wold͡e ȝe woꝛþilych loꝛd͡e ꝗ Gawan to þe kȳg
bid me boȝe fro þis benche  ſ͡tond͡e by yow þere
þat I wyth oute vylanye myȝt voyd͡e þis table
 þat my legge lady lyked not ille
I wold͡e com to yoᷣ coūſeyl bifoꝛe yoᷣ coꝛt ryche
foꝛ me þínk hit not ſemly as hit is ſoþ knawen
þ͛ ſuch an aſkȳg is heuened ſo hyȝe ī yoᷣ ſale
þaȝ ȝe ȝoᷣ ſelf be talenttyf to take hit to yoᷣ ſeluen
whil mony ſo b͡old͡e yow aboute vp͡on bench ſytten
þat vnd͡er heuen I hop͡e non haȝerer of wylle
ne b͡ett͛ b͡odyes on bent þer baret is rered
I am þe wakkeſ͡t I wot  of wyt febleſ͡t
 leſ͡t lur of my lyf quo laytes þe ſoþe
bot foꝛ as much as ȝe ar myn em I am only to prayſe
no boūte bot yoᷣ blod I in my bod͡e knowe
 ſyþen þis note is ſo nys þt noȝt hit yow falles
 I haue frayned hit at yow fyrſ͡t fold͡eȝ hit to me
 if I carp not comlyly let alle þis coꝛt rych
bout blame
ryche toged͡er con roū
 ſyþen þay redd͡en alle ſame
to ryd þe kȳg wyth croū
 gif gawan þe game

[f.96/100]

[f.96/100 recto]

¶þen comaūd͡ed þe kȳg þe knyȝt foꝛ to ryſe
 he ful radly vp ros  ruchched hȳ fayre
kneled d͡oū bifoꝛe þe kȳg  cacheȝ þat wep͜͡en
 he luflyly hit hȳ laft  lyfte vp his hond͡e
 gef hȳ godd͡eȝ bleſſȳg  gladly hȳ bidd͡es
þat his hert  his hond͡e ſ͡chuld͡e hardi be boþe
kep͡e þe coſyn ꝗ þe kȳg þat þͧ onkyrf ſette
 if þͧ red͡eȝ hȳ ryȝt redly I trowe
þat þͧ ſ͡chal byd͡en þe bur þat he ſ͡chal bed͡e aft͛
gawan gotȝ to þe gome wt giſerne ī hond͡e
 he baldly hȳ byd͡eȝ he bayſ͡t neu͛ þe held͡er
þen carpp͡eȝ to  gawan þe knyȝt ī þe grene
refourme we oure foꝛ ward͡es er we fyrre paſſe
fyrſ͡t I eþe þe haþel how þat þͧ hattes
þat þͧ me telle truly as I tryſ͡t may
in god fayth ꝗ þe good͡e knyȝt Gawan I hatte
þat bed͡e þe þis buffet quat ſo bi falleȝ aft͛
 at þis tyme twelmonyth take at þe anoþ͛
wyth what wep͜͡en fo þͧ wylt  wyth nowyȝ elleȝ
on lyue
þat oþ͛ on ſwareȝ agayn
ſir gawan ſo mot I þryue
as I am ferly fayn
þis dínt þat þͧ ſ͡chal dryue
¶Bigog ꝗ þe grene knyȝt  gawan melykes
þat I ſ͡chal fange at þy fuſ͡t þat I haf frayſ͡t here
 þͧ hatȝ redily rehersed bi reſoū ful trwe
clanly al þe couenaūt þat I þe kȳge aſked
ſaf þat þͧ ſ͡chal ſiker me ſegge bi þi trawþe
þat þͧ ſ͡chal ſeche me þi ſelf where ſo þͧ hop͡es
I may be fund͡e vp͡on fold͡e  foch þe ſuch wages
as þͧ d͡eles me to d͡ay bifoꝛe þis d͡ouþe ryche
where ſ͡chuld͡e I wale þe ꝗ gauan where iſ þy place
I wot neu͛ where þͧ wonyes bihȳ þat me wroȝt
ne I know not þe knyȝt þy coꝛt ne þi name
bot teche me truly þerto  telle me howe þͧ hattes
 I ſ͡chal ware alle my wyt to wȳne me þed͡er

[f.96/100 verso]

 þat I ſwere þe foꝛſoþe  by my ſeker traweþ
þat is in nogh in nwe ȝer hit ned͡es no moꝛe
ꝗ þe gome ī þe grene to gawan þe hend͡e
ȝif I þe telle trwly quen I þe tape haue
 þͧ me ſmoþely hatȝ ſmyten ſmartly I þe teche
of my hoꝰ  my home  myn owen nome
þen may þͧ frayſ͡t my fare  foꝛward͡eȝ hold͡e
 if I ſ͡pend͡e no ſ͡p͡eche þēne ſ͡p͡ed͡eȝ þͧ þe bett͛
foꝛ þͧ may leng ī þy lond͡e  layt nofyrre
bot ſlokes
ta now þy grȳme tole to þe
 let ſe how þͧ cnokeȝ
gladly  foꝛ ſoþe
ꝗ gawan his ax he ſ͡trokes
¶The grene knyȝt vp͡on groūd͡e grayþely hȳ dreſſes
alittel lut wt þe hed͡e þe lere hediſ͡cou͛eȝ
his longe louelych lokkeȝ he layd ou͛ his croū
let þe naked nec to þe note ſ͡chewe
Gauan grip͜͡ed to his ax  ged͡eres hit on hyȝt
þe kay fot on þe fold͡e he be foꝛe ſette
let hit d͡oū lyȝtly lyȝt on þe naked
þat þe ſ͡charp of þe ſ͡chalk ſ͡chynd͡ered þe bones
 ſ͡chrāk þurȝ þe ſ͡chyire grece  ſ͡cad͡e hit ī twȳne
þat þe bit of þe broū ſ͡tel bot on þe groūd͡e
þe fayre hed͡e fro þe halce hit to þe erþe
þat fele hit foyned wyth her fete þere hit foꝛth roled
þe blod brayd fro þe body þt blykked on þe grene
 nawþer falt͛ed ne fel þe freke neu͛ þeheld͡er
bot ſ͡tyþly he ſ͡tart foꝛth vpon ſ͡tyf ſ͡chonkes
 ruyſ͡chly he raȝt out þere as renkkeȝ ſ͡tod͡en
laȝt to his lufly hed  lyfthit vp ſone
 ſyþen boȝeȝ to his blonk þe bryd͡el he cachcheȝ
ſ͡tepp͡eȝ ī to ſ͡tel bawe  ſ͡tryd͡eȝ alofte
 his hed͡e by þe here ī his hond͡e hald͡eȝ
 as ſadly þe ſegge hȳ ī his ſad͡el ſette
as non vnhap had hȳ ayled þaȝ hedleȝ howe
ī ſ͡tedd͡e
he brayd͡e hiſ blnk aboute

[f.97/101]

[f.97/101 recto]

þat vgly b͡odi þat bledd͡e
ɱoni on of hȳ had d͡oute
bi þat his reſoūȝ were redd͡e
¶foꝛ þe hed͡e in his hond͡e he hald͡eȝ vp euen
to ward þe d͡erreſ͡t on þe d͡ece he dreſſeȝ þe face
 hit lyfte vp þe yȝe lydd͡eȝ  loked ful brod͡e
 meled þꝰ much wt hiſ muthe as ȝe may now here
loke gawan þͧ be grayþe to go as þͧ hetteȝ
 layte as lelly til þͧ me lud͡e fynd͡e
as þͧ hatȝ hette ī þis halle herand͡e þiſe knyȝtes
to þe grene chapel þͧ choſe I charge þe to fotte
ſuch adunt as þͧ hatȝ d͡alt diſſerued þͧ habbeȝ
to be ȝed͡erly ȝold͡en on nw ȝeres morn
þe knyȝt of þe grene chap͡el men knowen me mony
for þi me foꝛ to fynd͡e if þͧ frayſ͡teȝ fayleȝ þͧ neu͛
þerfoꝛe com oþ͛ recreaūt be cald͡e þe be houeꝰ
with aruníſ͡ch rout þe rayneȝ he toꝛneȝ
halled out at þe hald͡oꝛ his hed ī his hand͡e
þat þe fyr of þe flynt flaȝe fro fole houes
to quat kyth he be com knwe non þere
neu͛ moꝛe þen þay wyſ͡te from queþen he watȝ wōnen
what þēne
þe kȳg  gawen þare
at þat grene þay laȝe  grēne
ȝet breued watȝ hit ful bare
am͛uayl amōg þo mēne
¶þaȝ arþ͛ þe hend͡e kȳg at hert had wond͡er
he let no ſemblaūt be ſene bot ſayd͡e ful hyȝe
to þe comlych quene wyth coꝛtays ſ͡p͡eche
d͡ere d͡ame to d͡ay d͡emay yow neu͛
wel by cōmes ſuch craft vp͡on ciſ͡tmaſſe
laykȳg of ent͛lud͡eȝ to laȝe  to ſyng
amōg þiſe kynd͡e caroles of knyȝteȝ  ladyeȝ
neu͛ þe lece to my mete I may me wel dres
foꝛ I haf ſen a ſelly I may not foꝛſake
he glent vpon  gawen  gaynly he ſayd͡e
now  heng vp þyn ax þat hatȝ ī nogh hewen

[f.97/101 verso]

 hit watȝ d͡on aof þe d͡ece on d͡oſer tohenge
þer alle men foꝛ m͛uayl myȝt on hit loke
 bitrwe tytel þ͛ of to telle þe wond͡er
þēne þay b͡oȝed to a boꝛd͡e þiſeburnes toged͡er
þe kȳg  þe god͡e knyȝt  kene mē hē ſerued
of alle dayntyeȝ d͡ouble as d͡erreſ͡t myȝt falle
wyth alle maner of mete  mynſ͡tralcie boþe
wyth wele walt þay þat d͡ay tilwoꝛþed an end͡e
in lond͡e
Now þenk wel  gawan
for woþe þat þͧ ne wond͡e
þis auenture foꝛto frayn
þat þͧ hatȝ tan on hond͡e
This hanſell’ hatȝ arthur of auenturus on fyrſ͡t
in ȝonge ȝer foꝛ he ȝerned ȝelpȳg to here
thaȝ hym woꝛd͡eȝ were wane when þay to ſete wenten
now ar þay ſ͡token of ſ͡turne werk ſ͡taf ful h̄er hond
gawan watȝ glad to be gȳne þoſe gomneȝ ī halle
bot þaȝ þe end͡e be heuy haf ȝe no wond͡er
foꝛ þaȝ men bē mery in mȳd͡e quen þay hau mayn drynk
a ȝere ȝernes ful ȝerne  ȝeld͡eȝ neu͛ lyke
þe foꝛme to þe fyniſment fold͡eȝ ful ſeld͡en
foꝛ þi þis ȝol ou͛ ȝed͡e  þe ȝere aft͛
 vche ſeſoūſerlep͡es ſued after oþ͛
af ter cryſ͡ten maſſe com þe crabb͡ed lentoū
þat frayſ͡teȝ fleſ͡ch wyth þe fyſ͡ch͡e  fod͡e moꝛe ſymple
bot þēne þe wed͡er of þe woꝛld͡e wyth wynter hit þrepeȝ
cold͡e clengeȝ ad͡oū cloud͡eȝ vp lyften
ſ͡chyre ſ͡ched͡eȝ þe rayn ī ſ͡chowreȝ ful warme
falleȝ vpon fayre flat flowreȝ þere ſ͡chewen
boþe groūd͡eȝ  þe greueȝ grene ar her wed͡eȝ
brydd͡eȝ buſken to byld͡e  bremlych ſȳgen
foꝛ ſolace of þe ſofte ſom͛ þat ſues þer aft͛
bi bonk
 bloſſūeȝ bolne to blowe
bi raweȝ rych  ronk
þē noteȝ noble ī noȝe

[f.98/102]

[f.98/102 recto]

ar herd͡e in wod ſo wlonk,
after þe ſeſoū of ſom͛ wyth þe ſoft wynd͡eȝ
quen ȝeferꝰ ſyfleȝ hȳ ſele onſed͡eȝ  erbeȝ
wela wȳne is þe woꝛt þat waxes þeroute
when þe donkand͡e d͡ewe dropeȝ of þe leueȝ
to bid͡e ablyſful bluſ͡ch of þe bryȝt ſūne
bot þē hyȝes herueſ͡t  hard͡enes hȳ ſone
warneȝ hȳ foꝛ þe wynter to wax ful rype
he dryues wyth droȝt þe duſ͡t foꝛ to ryſe
fro þe face of þe fold͡e to flyȝe ful hyȝe
wroþe wynd͡e of þe welkyn wraſ͡teleȝ wt þe ſūne
þe leueȝ laucen fro þe lynd͡e  lyȝten on þe groūd͡e
 al grayes þe gres þat grene watȝ ere
þēne al ryp͡eȝ  roteȝ þat ros vp͡onfyrſ͡t
 þꝰ ȝirneȝ þe ȝere ī ȝiſ͡terd͡ayeȝ mony
 wynter wynd͡eȝ aȝayn as þe woꝛld͡e aſkeȝ
no ſage
til meȝel mas mone
watȝ cūen wyth wynter wage
þen þenkkeȝ gawan ful ſone
of his anioꝰ uyage
ȝet quyl alhald͡ay wt arþᷣ he lenges
 he mad͡e afare on þt feſ͡t foꝛ þe frekeȝ ſake
wt much reuel  ryche of þe roūd͡e table
knyȝteȝ ful coꝛtays  comlych ladies
al foꝛ luf of þat led͡e ī longȳge þay were
bot neu͛ þe lece ne þe lat͛ þay neuened bot m͛þe
mony ioyleȝ foꝛ þat ientyle iap͡eȝ þer mad͡en
foꝛ aftter mete wt moᷣnȳg he meleȝ to his eme
 ſpekeȝ of his paſſage  pertly he ſayd͡e
Now lege loꝛd͡e of my lyf leue I yow aſk
ȝe knowe þe coſ͡t of þis cace kep͡e I no moꝛe
to telle yow teneȝ þer of neu͛ bot tifel
bot I am boū to þe bur barely to moꝛne
to ſech þe gome of þe grene as god wyl me wyſſe
þēne þe beſ͡t of þe burȝ boȝed to ged͡eꝛ
a ywan  errik  oþ͛ ful mony

[f.98/102 verso]

 doddinanal d͡e ſauage þe duk of clarence
launcelot  ly onel  lu can þe god͡e
 boos  ſir byduer bigmē boþe
 mony oþ͛ menſkful wt mad͡oꝛ d͡elap͡ort
alle þis comp͡ayny of court com þe kȳg nerre
foꝛ to coūſeyl þe knyȝt with care at her hert
þere watȝ much d͡erne d͡oel dríuen ī þe ſale
þat ſo woꝛthe as wawan ſ͡chuld͡e wend͡e on þat ernd͡e
to dryȝe a d͡elful dynt  d͡ele no moꝛe
wyth brond͡e
þe knyȝt mad ay god chere
 ſayd͡e quat ſ͡chuld I wond͡e
of d͡eſ͡tines d͡erf  d͡ere
what may mon d͡o bot fond͡e
¶he d͡owelleȝ þer alþat d͡ay and dreſſeȝ on þe moꝛn
aſkeȝ erly hys armeȝ  alle were þay broȝt
fyrſ͡t a tule tapit tyȝt ou͛ þe flet
miche watȝ þe gyld gere þat glent þer alofte
þe ſ͡tif mon ſ͡tep͜͡eȝ þeron  þe ſ͡tel hond͡eleȝ
dubbed ī adublet of ad͡ere tars
 ſyþen a crafty cap͡ad͡os cloſed aloft
þat wyth a bryȝt blaūner was boūd͡en wtīne
þēne ſet þay þe ſabatoūȝ vp͡on þe ſegge foteȝ
his legeȝ lap͜͡ed ī ſ͡tel wt luflych greueȝ
wt p͡olayneȝ piched þer to p͡oliced fulclene
aboute his kneȝ knaged wyth knoteȝ of gold͡e
queme quyſſewes þē þat coyntlych cloſed
his thik þrawen þyȝeȝ wt þwonges to cachched
 ſyþen þe brawd͡en bryne of bryȝt ſ͡tel rȳgeȝ
vmbe weued þat wyȝ vpon wlonk ſ͡tuffe
 wel boꝛnyſ͡t brace vp͡on his boþe armes
wt god͡e cowters  gay  gloueȝ of plate
 alle þe godlych gere þat hȳ gayn ſ͡chuld͡e
þat tyd͡e
wyth ryche cote armure
his gold ſ͡p͡oꝛeȝ ſ͡p͡end wt pryd͡e
gurd͡e wyth a bront ful ſure
wt ſilk ſayn vmbe his ſyd͡e

[f.99/103]

[f.99/103 recto]

When he watȝ haſ͡p͡ed ī armes his harnays watȝ ryche
þe leſ͡t lachet ou͛ loup͡e lemed of gold͡e
ai harnayſ͡t as he watȝ he herkneȝ his maſſe
offred  honoᷣed at þe heȝe auter
ſyþen he comeȝ to þe kȳg  tohis coꝛt fereȝ
lacheȝ lufly his leue at loꝛd͡eȝ  lady
 þay hȳ kyſ͡t  conueyed bikend͡e hȳ to kryſ͡t
bi þat watȝ Gryngolet grayth  gurd͡e wt aſad͡el
þat glemed ful gayly wt mony gold͡e frenges
ay quere naylet fulnwe foꝛ þat note ryched
þe bryd͡el barred aboute wt bryȝt gold͡e boūd͡en
þe app͡arayl of þe p͡ayttrure  of þe proud͡e ſkyrteȝ
þe crop͡oꝛe and þe couertoꝛ acoꝛd͡ed wyth þe arſoūeȝ
 al watȝ rayled on red ryche gold͡e nayleȝ
þat al glytered  glent as glem of þe ſūne
þēne hentes he þe helme  haſ͡tily hit kyſſes
þat watȝ ſ͡tapled ſ͡tifly  ſ͡toffed wyth īne
hit watȝ hyȝe on his hed͡e haſp͡ed bihynd͡e
wyth aĺyȝtĺy vryſoū ou͛ þe auen tayle
enbrawd͡en  boūd͡en wyth þe beſ͡t gēmeȝ
on brod͡e ſylkyn boꝛd͡e  brydd͡eȝ on ſemeȝ
as papiayeȝ p͡aynted p͡eruȳg bitwene
toꝛtoꝛs  trulofeȝ entayled ſo þyk
as mony burd͡e þer aboute had bē seuē wynt͛
ī toūe
þe cercle watȝ moꝛe o prys
þat vmbe clyp͜͡ed hys croū
of diamaūteȝ ad͡euys
þat b͡oþe were bryȝt  broū
Then þay ſ͡chewed hȳ þe ſ͡cheld͡e þat was of ſ͡chyr gouleȝ
wyth þe pentangel d͡e p͡aynt of pure gold͡e hweȝ
he brayd͡eȝ hit byþe baud͡e:ryk aboute þe hals keſ͡tꝰ
þat biſemed þe ſegge ſemlyly fayre
 quy þe p͡entangel ap͡endeȝ to þat prynce noble
I am ī tent yow to telle þof tary hyt me ſ͡chuld͡e
hit is aſȳgne þat ſalamon ſet ſū quyle
ī bytoknȳg of trawþe bitytle þat hit habbeȝ

[f.99/103 verso]

foꝛ hit is afigure þat hald͡eȝ fyue p͡oynteȝ
 vche lyne vmbe lap͡peȝ  loukeȝ ī oþer
 ayquere hit is emd͡eleȝ  englych hit callen
ou͛ al as I here þe end͡eles knot
foꝛ þy hit acoꝛd͡eȝ to þis knyȝt  to his cler armeȝ
foꝛ ay faythful ī fyue  ſere fyue ſyþeȝ
Gawan watȝ foꝛ god͡e knawen  as gold͡e pured
voyd͡ed of vche vylany wyth v͛ertueȝ ēnoᷣned
ī mote
foꝛ þy þe pen tangel nwe
he ber ī ſ͡cheld͡e  cote
as tulk of tale moſ͡t trwe
 gentyleſ͡t knyȝt oflote
¶fyrſ͡t he watȝ fund͡en fautleȝ ī his fyue wytteȝ
 efte fayled neu͛ þe freke ī his fyue fyngres
 alle his afyaūce vp͡on fold͡e watȝ ī þe fyue woūd͡eȝ
þat cryſ͡t kaȝt on þe croys as þe cred͡e telleȝ
 quere ſoeu͛ þys mon ī melly watȝ ſ͡tad
his þro þoȝt watȝ ī þat þurȝ alle oþ͛ þȳgeȝ
þat alle his foꝛſnes he fong at þe fyue joyeȝ
þat þe hend͡e heuen quene had of hir chyld͡e
at þis cauſe þe knyȝt comlyche had͡e
ī þe inoꝛe half of his ſ͡cheld͡e hir ymage d͡epaynted
þat quen he bluſ͡ched þerto his beld͡e neu͛ payred
þe fyft fyue þat Ifínd͡e þat þe frek vſed
watȝ fraūchyſe  felaȝſ͡chyp foꝛ be al þȳg
his clannes  his coꝛtayſye croked were neu͛
 pite þat p͡aſſeȝ alle p͡oynteȝ þyſe pure fyue
were hard͡er happed on þat haþel þē on any oþ͛
now alle þeſe fyue ſyþeȝ foꝛſoþe were fetled on þis kny.t
 vchone halched in oþ͛ þat non end͡e had͡e
 fyched vp͡on fyue p͡oynteȝ þat fayld neu͛
ne ſamned neu͛ ī no ſyd͡e ne ſundred nouþer
wt outen end͡e at any noke Iqu͛ere fynd͡e
where eu͛ þe gomen bygan oꝛ glod to an ende
þerfoꝛe on his ſ͡chene ſ͡cheld͡e ſ͡chapen watȝ þe knot
ryally wyth red gold͡e vp͡on red͡e gowleȝ

[f.100/104]

[f.100/104 recto]

þat is þe pure p͡entanngel wyth þe p͡eple called
wt loꝛe
now grayþed is gawan gay
 laȝt hiſ laūce ryȝt þore
 gef hem alle goud d͡ay
he wend͡e foꝛeu͛ moꝛe
¶he ſ͡p͡erred þe ſ͡ted wt þe ſ͡pureȝ  ſ͡prong on his way
ſo ſ͡tif þat þe ſ͡tonfyr ſ͡troke out þer aft͛
al þat ſeȝ þat ſemly ſyked ī hert
 ſayd͡e ſoþly al ſame ſegges til oþ͛
carand͡e foꝛ þat comly bi kryſ͡t hit is ſ͡caþe
þat þͧ leud͡e ſ͡chal be loſ͡t þat art of lyf noble
to fynd͡e hys fere vpon fold͡e ī fayth is not eþe
warloker to haf wroȝt had moꝛe wyt bene
 haf dyȝt ȝond͡er d͡ere a duk to haue woꝛþed
a lowand͡e led͡er of led͡eȝ ī lond͡e hȳ wel ſemeȝ
 ſo had bett͛ haf ben þē britned to noȝt
had͡et wyth an aluíſ͡ch mon foꝛ angardeȝ pryd͡e
who knew eu͛ any kȳg ſuch coū.ſel to take
as knyȝteȝ ī caueloāuȝ on cryſ͡t maſſe gomneȝ
wel much watȝ þe warme water þt walt͛ed of yȝen
when þat ſemly ſyre ſoȝt fro þo woneȝ
þad d͡aye
he mad͡e non abod͡e
bot wyȝtly went hys way
ɱony wylſū way he rod͡e
þe bok as I herd͡e ſay
Now rid͡eȝ þ is renk þurȝ þe ryalme of logres
 gauan on god͡eȝ halue þaȝ hȳ no gomen þoȝt
oft leudleȝ alone he lengeȝ on nyȝteȝ
þer he fond͡e noȝt hȳ byfoꝛe þe fare þat he lyked
had͡e he no fere bot his fole bi frytheȝ  d͡oūeȝ
ne no gome bot god bi gate wyth to karp
til þat he neȝed ful nogħ̀ ī to þe noꝛþe waleȝ
alle þe iles of angleſay on lyft half he hald͡eȝ
 fareȝ ou͛ þe foꝛd͡eȝ by þe foꝛ lond͡eȝ
ou͛ at þe holy hed͡e til he had͡e eft bonk
ī þe wyldreneſſe of wyrale wond͡e þer bot lyte

[f.100/104 verso]

þat auþ͛ god oþ͛ gome wyth goud hert louíed
 ay he frayned as he ferd͡e at frekeȝ þat he met
if þay had͡e herd͡e any karp of a knyȝt grene
ī any groūd͡e þeraboute of þe grene clapel
 al nykked hȳ wyth nay þat neu͛ ī her lyue
þay ſeȝe neu͛ no ſ egge þat watȝ of ſuche hweȝ
of grene
þe knyȝt tok gates ſ͡traunge
ī mony a bonk vn bene
his cher ful oft con chaūge
þat chap͡el er he myȝt ſene
¶Mony klyf he ou͛ clambe ī contrayeȝ ſ͡traūge
fer floten frohis frend͡eȝ fremedly he ryd͡eȝ
at vche warþe oþer wat͛ þer þe wyȝe paſſed
he fond͡e afoo hȳ byfoꝛe bot ferly hit were
 þat ſo fonle  ſo felle þat feȝt hȳ by hod͡e
fo mony m͛uayl bi moūt þ͛ þe mon fynd͡eȝ
hit were to toꝛe foꝛto telle of þe tenþe d͡ole
ſum whyle wyth woꝛmeȝ he werreȝ  wt wolues als
ſū whyle wyth wodwos þat woned ī þe knarreȝ
boþe wyth bulleȝ  bereȝ  boꝛeȝ oþ͛ quyle
 Etayneȝ þat hȳ aueled͡e of þe heȝe felle
nad͡e he ben duȝty  dryȝe  dryȝtyn had ſerued
douteles he had͡e ben d͡ed  drep͡ed ful ofte
foꝛ werre wrathed hȳ not ſo much þat wȳt͛ was woꝛs
when þe cold͡e cler wat͛ fro þe cloud͡eȝ ſ͡chadd͡en
 fres er hit falle myȝt to þe fale erþe
ner ſlayn wyth þe ſlete he ſlep͡ed ī his yrnes
ɱo nyȝteȝ þē ī nogħ̀ ī naked rokkeȝ
þ͛ as clat͛and͡e fro þe creſ͡t þe cold͡e boꝛne rēneȝ
 henged heȝe ou͛ his hed͡e ī hard ííſſe ikkles
þus ī p͡eryl  payne  plytes ful hard͡e
bi contray caryeȝ þis knyȝt tyl kryſ͡t maſſe euen
al one
þe knyȝt wel þat tyd͡e
to mary mad͡e his mone
þat ho hȳ red to ryd͡e

[f.101/105]

[f.101/105 recto]

 wyſſe hȳ to ſū wone
¶Biamoūte on þe moꝛne meryly he ryd͡es
into afoꝛeſ͡t fuld͡ep þat ferly watȝ wyld͡e
hiȝe hilleȝ on vche ahalue  holt wod͡eȝ vnd͡er
of hoꝛe okeȝ ful hoge a hundreth to ged͡er
þe haſel  þe haȝ þoꝛne were harled al ſamen
wt roȝe raged moſſe rayled aywhere
wt mony brydd͡eȝ vnblyþe vpon bare twyges
þat pitoſly þer pip͡ed foꝛ pyne of þe coſd͡e
þe gome vp͡on gryngolet glyd͡eȝ hem vnd͡er
þurȝ mony míſy  myre mō al hȳ one
carand͡e foꝛ his coſ͡tes leſ͡t he ne keu͛ ſ͡chuld͡e
to ſe þe ſeruy of þat ſyre þat on þat ſelf nyȝt
of a burd͡e watȝ boꝛne oure baret to quelle
 þerfoꝛe ſykȳg he ſayd͡e I be ſeche þe loꝛd͡e
 mary þat is myld͡eſ͡t mod͡er ſo d͡ere
of ſū herber þer heȝly I myȝt here maſſe
and͡e þy matyneȝ to moꝛne mekely I aſk
 þer to preſ͡tly I pray my p͡at͛  aue
 cred͡e
he rod͡e ī hiſ prayere
 cryed foꝛ his myſd͡ed͡e
he ſayned hȳ ī ſyþes ſere
 ſayd͡e cros kryſ͡t me ſ͡ped͡e
ad͡e he ſayned hȳ ſelf ſegge bot þrye
er he watȝ war ī þe wod of a won ī amote
abof alaūd͡e on a lawe loken vnd͡er boȝeȝ
of mony boꝛelych bole aboute bi þe diches
a caſ͡tel þe comlokeſ͡t þat eu͛ knyȝt aȝte
pyched on a prayere a park al aboute
wt a pyked palays pyned ful þik
þat vmbe teȝe mony tre mo þē two myle
þat hold͡e on þat on ſyd͡e þe haþel auyſed
as hit ſ͡chemered  ſ͡chon þurȝ þe ſ͡chyre okeȝ
þēne hatȝ he hendly of his helme  heȝly he þonkeȝ
jeſus  ſay gilyan þat gentyle ar boþe

[f.101/105 verso]

þat coꝛtayſly had͡e hȳ kydd͡e  his cry herkened
now bone hoſ͡tel coþe þe burne I beſeche yow ȝette
þ ēne ged͡ereȝ he to gryngolet wt þe gilt heleȝ
 he ful ch͡aūcely hatȝ choſen to þe chef gate
þat broȝt bremly þe burne to þe bryge end͡e
ī haſ͡te
þe bryge watȝ breme vp brayd͡e
þe ȝateȝ wer ſ͡token faſ͡te
þe walleȝ were wel arayed
hit dut no wynd͡eȝ blaſ͡te
¶þe burne bod͡e on bonk þat on blonk houed
of þe d͡ep͡e d͡ouble dich þat drof to þe place
þe walle wod ī þe wat͛ wond͡erly d͡epe
and͡e eft a ful huge heȝt hit haled vp͡on lofte
of hard͡e hewen ſ͡ton vp to þe tableȝ
enbaned vnd͡er þe abataylmēt ī þe beſ͡t lawe
 ſyþen garyteȝ ful gaye gered bi twene
wyth mony luflych loupe þat louked ful clene
a bett͛ barbican þat burne bluſ͡ched vp͡on neu͛
 īnermoꝛe he be held͡e þat halle ful hyȝe
towre teld͡ed bytwene trochet ful þik
fayre fylyoleȝ þat fyȝed  ferlyly long
with coꝛuon coproūes craftyly ſleȝe
chalk whyt chymnees þer ches he ī noȝe
Vp͡on baſ͡tel roueȝ þat blenked ful quyte
ſomony pynakle payntet watȝ p͡oudred ay quere
amōg þe caſ͡tel carneleȝ clambred ſo þik
þat pared out of p͡apure purely hit ſemed
þe fre freke on þe fole hit fayr īnghe þoȝt
if he myȝt keu͛ to com þe cloyſ͛͡ wyth īne
to herber ī þat hoſ͡tel whyl halyd͡ay leſ͡ted
auinant
he cald͡e  ſone þer com
a p͡orter pure pleſaūt
on þe wal his ernd he nome
 haylſed þe knyȝt erraūt
¶god͡e  ꝗ gawan wold͡eȝ þͧ go mȳ ernd͡e
to þe heȝ loꝛd͡e of þis hoꝰ herber to craue

[f.102/106]

[f.102/106 recto]

ȝe pet͛ ꝗ þe p͡oꝛt͛  purely I trowoe
þat ȝe be wyȝe welcū to won quyle yow lykeȝ
þē ȝed͡e þ͛ wyȝe aȝayn ſwyþe
 folke frely hȳ wyth to fonge þe knyȝt
þay let d͡oū þe grete draȝt  d͡erely out ȝed͡en
 kneled d͡oū on her knes vp͡on þe cold͡e erþe
to welcū þis ilk wyȝ as woꝛþy hom þoȝt
þay ȝold͡en hȳ þe brod͡e ȝate ȝarked vp wyd͡e
 he hem rayſed rekenly  rod ou͛ þe brygge
ſere ſeggeȝ hȳ ſeſed by ſad͡el quel he lyȝt
 ſyþen ſ͡tabeled his ſ͡ted͡e ſ͡tif mē ī noȝe
knyȝteȝ  ſwyereȝ comen d͡oū þēne
foꝛ to brȳg þis buurne wyth blys ī to halle
quen he hef vp his helme þer hiȝed ī nogħ̀
foꝛ to hent hit at his hond͡e þe hend͡e to ſeruen
his brond͡e  his blaſoū boþe þay token
þē haylſed he ful hendly þo haþeleȝ vchone
 mony proud mon þer p͛ſed þat prȳce to honoᷣ
alle haſ͡p͡ed ī his heȝ wed͡e tohalle þay hȳ wōnen
þer fayre fyre vp͡on flet ferfly brēned
þēne þe loꝛd͡e of þe led͡e louteȝ fro his chambre
foꝛ to mete wyth menſke þe mon on þe floꝛ
he ſayd͡e ȝe ar welcū to weld͡e as yow lykeȝ
þat here is al is yowre awen to haue atyowre wylle
 weld͡e
graūt mercy ꝗ gawayn
þer kryſ͡t hit yow foꝛ ȝeld͡e
as frekeȝ þat ſemed fayn
ayþ͛ oþ͛ ī armeȝ cō feld͡e
Gawayn glyȝt on þe gome þat godly hȳ gret
 þuȝt hit a bold͡e burne þat þe burȝ aȝte
a hoge haþel foꝛ þe noneȝ  of hygħ̀ eld͡ee
brod͡e bryȝt watȝ his berd͡e  al beu͛ hwed
ſ͡turne ſ͡tif on þe ſ͡tryþþe on ſ͡tal woꝛth ſ͡chonkeȝ
felle face as þe fyre  fre of hys ſ͡p͡eche
 wel hȳ ſemed foꝛſoþe as þe ſegge þuȝt
to led͡e a loꝛtſ͡chyp ī lee of leud͡eȝ ful god͡e

[f.102/106 verso]

þe loꝛd͡e hȳ charred to a chambre  cleſly cūaūd͡eȝ
to d͡elyu͛ hym a leud͡e hym loȝly to ſerue
 þere were boū at his b͡od͡e burneȝ ī noȝe
þat broȝt hȳ to a bryȝt boure þ͛ beddȳg watȝ noble
of coꝛtynes of clene ſylk wyth cler gold͡e hēmeȝ
 cou͛toꝛeȝ ful curious wt comlych paneȝ
of bryȝt blaumn͛ aboue enbrawd͡ed biſyd͡eȝ
rud͡eleȝ rēnand͡e on ropeȝ red gold͡e rȳgeȝ
tapyteȝ tyȝt to þe woȝe of tuly  tars
 vnd͡er fete on þe flet of folȝand͡e ſute
þer he watȝ diſ͡p͡oyled wyth ſpecheȝ of my͛þe
þe burn of his bruny  of his bryȝt wed͡eȝ
ryche robes ful rad renkkeſ hem broȝten
foꝛ to charge  to chaunge  choſe of þe beſ͡t
ſone as he on hent  hap͡ped þ͛ īne
þat ſete on hyn ſemly wyth ſayland͡e ſkyrteȝ
þe ver by his uíſage verayly hit ſemed
welneȝ to vche haþel alle on hwes
lowand͡e lufly alle his lȳmeȝ vnd͡er
þat a comloker knyȝt neu͛ kryſ͡t mad͡e
hem þoȝt
wheþen ī woꝛld͡e he were
hit ſemed as he myȝt
be prynce wt outen p͡ere
ī feld͡e þ͛ felle mē fyȝt
¶a cheyer byfoꝛe þe chemne þ͛ charcole brēned
watȝ grayþed foꝛ  gawan grayþely wt cloþeȝ
whyſſynes vp͡on queldep͡oyntꝰ þa koȳt wer boþe
 þēne amere mantyle watȝ on þat mon caſ͡t
of a broū bleeaūt enbraud͡ed ful ryche
 fayre furred wyth īne wt felleȝ of þe beſ͡t
alle of ermyn ī erd͡e his hod͡e of þe ſame
 he ſete in þat ſettel ſemlych ryche
 achaufed hȳ cefly  þēne his cher mend͡ed
ſone watȝ teld͡ed vp a tapit on treſ͡teȝ ful fayre
clad wyth a clene cloþe þat cler quyt ſ͡chewed
ſanap  ſalure ſylu͛ī ſ͡p͡oneȝ

[f.103/107]

[f.103/107 recto]

þe wyȝe weſ͡che at his wylĺe  went to his mete
ſeggeȝ hym ſerued ſemly ī noȝe
wyth ſere ſewes  ſete ſoſoūd͡eof þe beſ͡t
d͡ouble feld͡eas hit falleȝ  felekyn fiſ͡cheȝ
ſūme baken ī bred ſūme brad on þe gled͡eȝ
ſūme ſoþen ſūme ī ſewe ſau͛ed wt ſ͡pyces
 ayſawes ſo ſleȝeȝ þat þe ſegge lyked
þe freke cald͡e hit a feſ͡t ful frely  ofte
ful hend͡ely quen alle þe haþeles re hayted hȳ at oneȝ
as hende
þis p͡enaūce now ȝe take
 eft hit ſ͡chal amend͡e
þat mon much m͛þe con make
foꝛ wȳ ī his hed þat wend͡e
¶þēne watȝ ſ͡pyed  ſ͡pured vp͡on ſ͡pare wyſe
bi preue p͡oynteȝ of þat prynce put to hȳ ſeluen
þat he be knew coꝛtayſly of þe court þat he were
þat aþel arthure þe hend͡e hald͡eȝ hȳ one
þat is þe ryche ryal kȳg of þe roūd͡e table
 hit watȝ wawen hȳ ſelf þat ī þat won ſytteȝ
comen to þat kryſ͡tmaſſe as caſe hȳ þen lymp͡ed
when þe loꝛd͡e had͡e lerned þat he þe leud͡e had͡e
loud͡e laȝed he þ͛ at ſo lef hit hȳ þoȝt
 alle þe men ī þat mote mad͡en much joye
to ap͡ere ī his preſenſe preſ͡tly þat tyme
þat alle prys  prowes  pured þewes
apend͡es to hys perſoū  prayſed is eu͛
by foꝛe alle men vp͡on mold͡e his menſk is þe moſ͡t
vch ſegge ful ſoftly ſayd͡e to his fere
now ſ͡chal we ſemlych ſe ſleȝteȝ of þeweȝ
 þe teccheles termes of talkȳg noble
wich ſ͡ped͡e is ī ſ͡peche vnſ͡purd may we lerne
ſȳ we haf fonged þat fyne fad͡er of nurture
god hatȝ geuen vꝰ his gace godly foꝛ ſoþe
þat ſuch ageſ͡t as gawan graūteȝ vꝰ to haue
when burneȝ blyþe of his burþe ſ͡chal ſitte
 ſȳge
ī meuȳg of man͛eȝ mere

[f.103/107 verso]

þis burne now ſ͡chal vꝰ brȳg
I hope þat may hȳ here
ſ͡chal lerne of luf talkȳg
¶Bi þat þe diner watȝ d͡one  þe d͡ere vp
hit watȝ neȝ at þe myȝt neȝed þe tyme
claplayneȝ to þe chap͡eles choſen þe gate
rūgen ful rychely ryȝt as þay ſ͡chuld͡en
to þe herſū euenſong of þe hyȝe tyd͡e
þe loꝛd͡e loutes þerto  þe lady als
ī to a cumly cloſet coyntly ho entreȝ
gawan glyd͡eȝ ful gay  gos þed͡er ſone
þe loꝛd͡e laches hȳ by þe lapp͡e  led͡eȝ hȳ to ſytte
 couþly hȳ knoweȝ  calleȝ hȳ his nome
 ſayd͡e he watȝ þe welcomeſ͡t wyȝe of þe woꝛld͡e
 he hȳ þonkked þroly  ayþ͛ halched oþer
 ſeten ſoberly ſamen þe ſeruíſe quyle
þēne lyſ͡t þe lady to loke on þe knyȝt
þēne com ho of hir cloſet wt mony cler burd͡eȝ
ho watȝ þe fayreſ͡t ī felle of fleſ͡che  of lyre
 of comp͡as  coloᷣ  coſ͡tes of alle oþ͛
 wener þen wenoꝛe as þe wyȝe þoȝt
he ches þurȝ þe chaūſel to cheryche þat hend͡e
an oþer lady hir lad bi þe lyft hond͡e
þat watȝ ald͡er þen ho an aūcian hit ſemed
 heȝly honowred wt haþeleȝ aboute
bot vnlyke on to loke þo ladyes were
foꝛ if þe ȝonge watȝ ȝep ȝolȝe watȝ þt oþ͛
riche red on þat on rayled ay quere
rugh ronkled chekeȝ þat oþ͛ on rolled
kerchofes of þat on wyth mony cler perleȝ
hir breſ͡t  hir bryȝt þrote bare diſplayed
ſ͡chon ſ͡chyrer þē ſnawe þat ſ͡ched͡er on hilleȝ
þat oþ͛ wyth agoꝛger watȝ gered ou͛ þe ſwyre
chymbled ou͛ hir blake chyn wt mylk quyte vayles
hir froūt fold͡en ī ſylk enfoubled ay quere
tvſet  treleted wt tryfleȝ aboute

[f.104/108]

[f.104/108 recto]

þat noȝt watȝ bare of þat burd͡e bot þe blake broȝes
þe tweyne yȝen  þe naſe þe naked lyp͡peȝ
 þoſe were ſoure to ſe  ſellyly blered
amenſk lady on mold͡e mō may hir calle
foꝛ god͡e
hir body watȝ ſ͡choꝛt  þik
hir buttokeȝ bay  brod͡e
moꝛe lykkerwys on to lyk
watȝ þat ſ͡cho had͡e on lod͡e
¶when gawayn glyȝt on þt gay þt gacioꝰly loked
wyth leue laȝt of þe loꝛd͡ehe went hemaȝaynes
þe ald͡er he haylſes held͡and͡e ful lowe
þe loueloker he lapp͡eȝ a lyttel ī armeȝ
he kyſſes hir comlyly  knyȝtly he meleȝ
þay kallen hȳ of a quoȳtaūce  he hit quyk aſkeȝ
to be her ſeruaūt ſothly if hem ſelf lyked
þay tan hȳ bytwene hem wyth talkȳg hȳ led͡en
to chambre to chemne  chefly þay aſken
ſ͡pyceȝ þat vn ſ͡p͡arely mē ſp͡ed͡ed hom to brȳg
 þe wȳne.lych wyne þ͛ wt vche tyme
þe loꝛd͡e luflych aloft lep͡eȝ ful ofte
mȳned m͛the to be mad͡e vpon mony ſyþeȝ
hent heȝly of his hod͡e  on aſ͡p͡ere henged
 wayned hem to wȳne þe woꝛchip þer of
þat moſ͡t myrþe myȝt meue þt cryſ͡tenmas whyle
 I ſ͡chal fond͡ebi my fayth to fylt͛ wyth þe beſ͡t
er me wont þe wed͡eȝ wt help of my frend͡eȝ
þꝰ wyth laȝand͡e loteȝ þe loꝛd͡e hit tayt makeȝ
foꝛ to glad͡e  Gawayn wt gomneȝ ī halle
þt nyȝt
til þat hit watȝ tyme
þe kȳg comaūd͡et lyȝt
 gawen his leue con nyme
 to his bed hȳ diȝt
on þe moꝛne as vch mon myneȝ þat tymy
þat dryȝtyn foꝛ oure d͡eſ͡tyne to d͡eȝe watȝ boꝛne
wele waxeȝ ī vche a won ī woꝛld͡e foꝛ his ſake
ſo did hit þere on þat d͡ay þurȝ d͡ayntes mony

[f.104/108 verso]

boþe at mes  at mele meſſes ful quaynt
d͡erf men vp͡on d͡ece dreſ͡t of þe beſ͡t
þe old͡e aūcian wyf heȝeſ͡t ho ſytteȝ
þe loꝛd͡e lufly herby lent as I trowe
Gawan  þe gay burd͡e toged͡er þay ſeten
euen ī mydd͡eȝ as þe meſſe metely come
 ſyþen þurȝ al þe ſale as hem beſ͡t ſemed
bi vche grome at his d͡egre gayþely watȝ ſerued
þ͛ watȝ mete þer watȝ myrþe þ͛ watȝ much ioye
þat foꝛto telle þerof hit me tene were
 to p͡oynte hit ȝet I pyned me oꝑauēture
bot ȝet I wot þat wawen  þe wale burd͡e
ſuch comfoꝛt of her compaynye caȝten to ged͡er
þurȝ her d͡ere daĺyaūce of her d͡erne woꝛd͡eȝ
wyth clene coꝛtays carp cloſed fro fylþe
 hoꝛ play watȝ paſſand͡e vch͡e prynce gomen
ī vayres
trūp͡eȝ and nakerys
much pypȳg þ͛ repayres
vche mō tented hys
 þay two tēted þayres
¶Much dut watȝ þer dryuen þat d͡ay  þat oþ͛
 þe þryd as þro þronge ī þeraft͛
þe ioye of ſayn joneȝ day watȝ gentyle to here
 watȝ þe laſ͡t of þe layk leud͡eȝ þer þoȝten
þer wer geſ͡tes to go vpon þe gray moꝛne
foꝛ þy wond͡erly þay woke  þe wyn dronken
d͡aūſed fuldreȝly wyth d͡ere caroleȝ
at þe laſ͡t when hit watȝ late þay lachen her leue
vchon to wend͡e on his way þat watȝ wyȝe ſ͡tronge
gawan gef hȳ god d͡ay þe god mō hȳ lachcheȝ
led͡es hȳ to his awen chambre þehȳne byſyd͡e
 þere he draȝeȝ hȳ on dryȝe  d͡erely hȳ þonkkeȝ
of þe wȳne woꝛſ͡chip  he hȳ wayned had͡e
as to honoᷣ his hoꝰ on þat hyȝe tyd͡e
 enbelyſe his burȝ wt his bele chere
I wyſſe  quyl I leue me woꝛþeȝ þe better

[f.105/109]

[f.105/109 recto]

þat Gawayn hatȝ b͡en my geſ͡t at godd͡eȝ awen feſ͡t
gant nercí  ꝗ gawayn ī god fayth hit is yowreȝ
al þe honoᷣ is yoᷣ awen þe heȝe kȳg yow ȝeld͡e
 I am wyȝe at yoᷣ wylle to woꝛch yoᷣe heſ͡t
as I am hald͡en þ͛ to ī hyȝe  ī loȝe
Bí riȝt
þe loꝛd͡e faſ͡t can hȳ p͡ayne
to hold͡e lenger þe knyȝt
to hȳ anſwreȝ gawayn
Bi non way þat he myȝt
Then frayned þe freke ful fayre at him ſeluē
quat d͡erue d͡ed͡e had hȳ dryuen at þat d͡ere tyme
ſo kenly fro þe kȳgeȝ kourt to kayre al his one
er þe halíd͡ayeȝ holly were halet out of toū
foꝛ ſoþe  ꝗ þe ſegge ȝe ſayn bot þe trawþe
a heȝe ernd͡e  a haſ͡ty me had͡e fro þo woneȝ
foꝛ I am ſūned my ſelfe to ſech to a place
I wot ī woꝛld͡e wheder ward͡e towend͡e hit to fynd͡e
I nold͡e bot if I hit negh myȝt on nwȝeres moꝛne
foꝛ alle þe lond͡e ī wyth logres ſo me oure loꝛd͡e help
foꝛ þy  þis enqueſ͡t I requíre yow here
þat ȝe me telle wt trawþe if eu͛ ȝe tale herd͡e
of þe grene chap͡el quere hit on groūd͡e ſ͡tond͡eȝ
 of þe knyȝt þat hit kep͡es of coloᷣ of grene
þ͛ watȝ ſ͡tabled bi ſ͡tatut aſ͡teuen vꝰ by twene
to mete þat mon at þt mere ȝif I myȝt laſ͡t
 of þat ilk nwȝere bot neked now wonteȝ
 I wold͡e loke on þat led͡e if god melet wold͡e
gladloker bi godd͡eȝ ſū þē any god weld͡e
foꝛ þí Iwyſſe bi ȝowre wylle wend͡e me bihoues
naf I now to buſy bot bare þre d͡ayeȝ
 me als fayn to falle feye as fayly of myȳ ernd͡e
þēne laȝand͡e ꝗ þe loꝛd͡e now leng þe by houes
foꝛ I ſ͡chal teche yow to þa terme bi þe tymeȝ end͡e
þe grene chapayle vpon groūd͡e greue yow nomoꝛe
bot ȝe ſ͡chal be ī yowre bed burne at þȳ eſe
quyle foꝛth d͡ayeȝ  ferk on þefyrſ͡t of þe ȝere

[f.105/109 verso]

 cum to þat merk at mydmoꝛn to make quat yow likeȝ
in ſ͡pēne
d͡owelleȝ whyle new ȝeres d͡aye
 rys  raykeȝ þēne
mō ſ͡chal yow ſette ī waye
hit is not two myle hēne
¶þēne watȝ gawan ful glad  gomenly he laȝed
Now I þonk yow þryuand͡ely þurȝ alle oþ͛ þȳge
now acheued is my chaūce I ſ͡chal at yoᷣ wylle
dowelle  elleȝ d͡o quat ȝe d͡emen
þēne ſeſed hȳ þe ſyre  ſet hȳ byſyd͡e
let þe ladieȝ be fette to lyke hē þe bett͛
þer watȝ ſeme ſolace by hem ſelf ſtille
þe loꝛd͡e let foꝛ luf loteȝ ſo myry
as wyȝ þat wold͡e of his wyte ne wyſt quat hemyȝt
þēne he carp͡ed to þe knyȝt crrand͡e loud͡e
ȝe hau d͡emed to do þe d͡ed͡e þat I bidd͡e
wyl ȝe hald͡e þis hes here at þys oneȝ
ȝe  foꝛ ſoþe ſayd þe ſegge trwe
whyl I byd͡e ī yowre boꝛȝe be bayn to ȝowe heſ͡t
foꝛ ȝe haf trauayled ꝗ þe tulk towen fro ferre
 ſyþen waked me wyth ȝe arn not wel waryſ͡t
nauþ͛ of ſoſ͡tnaūce ne of ſlepe ſoþly I knowe
ȝe ſ͡chal lenge ī yoᷣ lofte  lyȝe ī yoᷣ eſe
to moꝛn quyle þe meſſe quyle  to mete wend͡e
when ȝe wyl wyth my wyf þat wyth yow ſ͡chal ſitte
 comfoꝛt yow wt comp͡any til I to coꝛt toꝛne
ȝe lende
 I ſ͡chal erly ryſe
on hūtȳg wyl I wend͡e
gauayn ganteȝ alle þyſe
hȳ held͡and͡e as þe hende
¶ȝet firre ꝗ þe freke afoꝛ ward͡e we make
quat ſo euer I wȳne ī þe wod hit woꝛþeȝ to yoᷣeȝ
 quat chek ſo ȝe acheue chaūge me þer foꝛne
ſwete ſwap we ſo ſware wt trawþe
queþ͛ lend͡e ſo lymp lere oþ͛ bett͛
bi god ꝗ Gawayn þe god͡e i gant þ͛ tylle

[f.106/110]

[f.106/110 recto]

 þat yow lyſ͡t foꝛto layke lef hit me þynk̄ꝰ
who brȳgeȝ vꝰ þis beu͛age þis bargayn is maked
ſo ſayd͡e þe loꝛd͡e of þat led͡e þay laȝed vchone
þay dronken  d͡aylyeden  d͡alten vntyȝtel
þiſe loꝛd͡eȝ  ladyeȝ quyle þat hem lyked
 ſyþen wt frenkyſ͡ch fare  fele fayre loteȝ
þay ſ͡tod͡en  ſ͡temed  ſ͡tylly ſp;eken
kyſ͡ten ful comlyly  kaȝten her leue
wt mony leud͡e ful lyȝt  lemand͡e toꝛches
vche burne to his bed watȝ broȝt at þe laſ͡te
ful ſofte
to bed ȝet er þay ȝed͡e
recoꝛd͡ed couenaūteȝ ofte
þe old͡e loꝛd͡e of þat lend͡e
cowþe wel hald͡e layk alofte
Ful erly bifoꝛe þe d͡ay þe folk vpryſen
geſ͡tes þat go wold͡e hoꝛ gromeȝ þay cald͡en
 þay buſken vp bilyue blonkkeȝ to ſad͡el
tyffen he takles truſſen her males
richen hem þe rycheſ͡t to ryd͡e alle arayd͡e
lep͡en vp lyȝtly lachen her bryd͡eles
vche wyȝe on his way þer hȳ wel lyked
þe leue loꝛd͡e of þe lond͡e watȝ not þelaſ͡t
a rayed foꝛ þe rydȳg wt renkkeȝ ful mony
ete a ſop haſ͡tyly when he had͡e herd͡e maſſe
wt bugle to bent feld͡e he buſkeȝ by lyue
by þat þat any d͡ay lyȝt lemed vp͡on erþe
he wt his haþeles on hyȝe hoꝛſſes weren
þēne þiſe cacheres þat couþe cowpled hoꝛ hoūdeȝ
vncloſed þe kenel d͡oꝛe  cald͡e hem þ͛ oute
blwe bygly ī bugleȝ þre bare mote
braches bayed þ͛ foꝛe  breme noyſe maked
 þay chaſ͡tyſed  charred on chaſȳg þat went
a hundreth of hunt͛es as I haf herd͡e telle
of þe beſ͡t
to tryſ͡toꝛs vewters ȝod
couples huntes of keſ͡t

[f.106/110 verso]

þ͛ ros foꝛ blaſ͡teȝ god͡e
gret rurd ī þat foꝛeſ͡t
¶At þe fyrſ͡t queche of þe queſ͡t quaked þe wyld͡e
d͡er drof ī þe d͡ale d͡oted foꝛ dred͡e
hiȝed to þe hyȝe bot het͛ly þay were
reſ͡tayed wt þe ſ͡tablye þat ſ͡toutly aſ͡cryed
þay let þe hertteȝ haf þe gate wt þe hyȝe hed͡es
þe breme bukkeȝ alſo wt hoꝛ brod͡e paumeȝ
foꝛ þe fre loꝛd͡e had͡e d͡e fend͡e ī fermyſoū tyme
þt þ͛ ſ͡chuld͡e no mon meue to þe male d͡ere
þe hind͡eȝ were hald͡en ī wt hay  war
þe d͡oes dryuen wt gret dyn to þe d͡epe ſlad͡eȝ
þer myȝt mon ſe as þay ſlypte ſlentȳg of arwes
at vche wend͡e vnd͡er wand͡e wap͡ped aflone
þat bigly bote on þe broū wt fulbrod͡e hed͡eȝ
what þay brayen  bled͡en bi bonkkeȝ þay d͡eȝen
 ay rachches ī a res radly hem folȝes
hūtereȝ wyth hyȝe hoꝛne haſ͡ted hem aft͛
wyth ſuch acrakkand͡e kry as klyffes had͡en bruſ͡ten
what wyld͡e ſo at waped wyȝes þat ſ͡chotten
watȝ al to raced  rent at þe reſayt
biþay were tened at þe hyȝe  tayſed to þe wattreȝ
þe led͡eȝ were ſo lerned at þe loȝe tryſ͡teres
 þe gre hoūd͡eȝ ſo grete þat geten hem bylyue
 hem to fylched as faſ͡t as frekeȝ myȝt loke
þ͛ ryȝt
þe loꝛd͡e foꝛ blys abloy
ful oft con laūce  lyȝt
 drof þat d͡ay wyth joy
thus to þe derk nyȝt
¶þꝰ laykeȝ þis loꝛd͡e by lynd͡e wodeȝ eueȝ
 Gawayn þe god mon ī gay bed lygeȝ
lurkkeȝ quyl þe d͡aylyȝt lemed on þe wowes
vnd͡er couertoᷣ ful clere coꝛtyned aboute
 as ī ſlom͛ȳg he ſlod͡e ſleȝly he herd͡e
alittel dyn at his doꝛ  d͡erfly vp͡on
 he heueȝ vp his hed out of þe cloþes

[f.107/111]

[f.107/111 recto]

acoꝛner of þe coꝛtyn he caȝt vp a lyttel
 wayteȝ warly þider ward͡e quat hit be myȝt
hit watȝ þe ladi loflyeſ͡t to be hold͡e
þat droȝ þe d͡oꝛ aft͛ hir ful d͡ernly  ſ͡tylle
 boȝed to ward͡e þe bed  þe burne ſ͡chamed
 layd͡e hȳ d͡oū lyſ͡tyly  let as he ſlepte
 ho ſ͡tep͜͡ed ſ͡tilly  ſ͡tel to his bedd͡e
keſ͡t vp þe coꝛtyn  creped wt īne
 ſet hir ful ſoftly on þe bed ſyd͡e
 lenged þere ſelly longe to loke quē he wakened
þe led͡e lay lurked aful longe quyle
comp͡aſ͡t ī his concience to quat þat cace myȝt
mene oþ͛ amoūt to m͛uayle hȳ þoȝt
bot ȝet he ſayd͡e ī hȳ ſelf moꝛe ſemly hit were
to aſpye wyth my ſ͡pelle . ſ͡p͡ace quat ho wold͡e
þen he wakened͡e  wroth  to hir ward͡e toꝛned
 vn louked his yȝe lydd͡eȝ  let as hȳ wond͡ered
 ſayned hȳ as bihis ſaȝe þe ſau͛ to woꝛthe
wt hand͡e
wyth chȳne  cheke ful ſwete
boþe quít  red ī bland͡e
ful lufly con ho lete
wyth lyp͜͡eȝ ſmal laȝand͡e
¶God moꝛoū  gawayn ſayd͡e þat fayr lady
ȝe ar a ſleoꝑ vn ſlyȝe þat mō may ſlyd͡e hid͡er
now ar ȝe tan aſ͡tyt bot tue vꝰ may ſ͡chap͡e
I ſ͡chal bynd͡e yow ī yoᷣ bedd͡e þt be ȝe trayſ͡t
al laȝand͡e þe lady lauced þo bourd͡eȝ
Goud moroū gai ꝗ gawayn þellyþe
me ſ͡chal woꝛþe at yoᷣꝛ wille  þat me wel lykeȝ
foꝛ I ȝeld͡e me ȝed͡erly  ȝeȝe aft͛ gace
 þat is þe beſ͡t he my d͡ome foꝛ me byhoueȝ ned͡e
 þus he bourd͡ed aȝayn wt mony a blyþe laȝt͛
bot wold͡e ȝe lady louely þē leue me gante
 d͡e prece yoᷣ pryſoū  pray hȳ to ryſe
I wold͡e boȝe of þis bed  buſk me bett͛
I ſ͡chuld͡e keu͛ þe moꝛe comfoꝛt to karp yow wyth

[f.107/111 verso]

N ay foꝛſoþe beau  ſayd þat ſwete
ȝe ſ͡chalnot riſe of yoᷣ bedd͡e I rych yow bett͛
I ſ͡chal hap͜͡e yow here þat oþ͛ half als
 ſyþen karp wyth my knyȝt þat I kaȝt haue
foꝛ I wene wel I wyſſe  wowen ȝe are
þat alle þe woꝛld͡e woꝛchipeȝ quere ſo ȝe rid͡e
yoᷣ honoᷣ yoᷣ hend͡elayk is hend͡ely prayſed
wt loꝛd͡eȝ wyth lady es wt alle þat lyf bere
 now ȝe ar here iwyſſe  we bot oure one
my loꝛd͡e  his led͡eȝ ar on lenþe faren
oþ͛ burneȝ ī her bedd͡e  my burd͡eȝ als
þe d͡oꝛ drawen  dit wt a d͡erf haſ͡p͡e
 ſyþen I haue ī þis hoꝰ hȳ þat al lykeȝ
I ſ͡chal ware my whyle wel quyl hit laſ͡teȝ
wt tale
ȝe ar welcū to my coꝛs
yowre awen won to wale
me be houeȝ of fyne foꝛce
yoᷣ ſeruaūt be  ſ͡chale
¶In god fayth ꝗ gawayn gaȳ hit me þynkkeȝ
þaȝ I b͡e not now he þat ȝe of ſp;eken
to reche to ſuch reuerence as ȝe reherce here
I am wyȝe vn woꝛþy I wot wel my ſeluen
bi god I were glad  yow god þoȝt
at ſaȝe oþ͛ at ſeruyce þat I ſette myȝt
to þe pleſaūce of yoᷣ prys hit were apure ioye
In god fayth  gawayn ꝗ þe gay lady
þe prys  þe prowes þat pleſeȝ al oþ͛
if I hit lakked oþ͛ ſet at lyȝt hit were little d͡aynte
bot hit arladyes ī noȝe þat leu͛ wer nowþe
haf þe hend͡e ī hoꝛ hold͡e as I þe habbe here
to d͡aly wt d͡erely yoᷣ d͡aynte woꝛd͡eȝ
keu͛ hem comfoꝛt  colen her careȝ
þē much of þe garyſoū oþ͛ gold͡e þat þt þay hauen
bot I louue þat ilk loꝛd͡e þt þe lyfte hald͡eȝ
I haf hit holly ī my hond͡e þat al deſyres
þurȝe grace
ſ͡cho mad͡e hȳ ſo gret chere

[f.108/112]

[f.108/112 recto]

þat watȝ ſo fayr of face
þe knyȝt wt ſp;eches ſkere
aſwared to vche a cace
¶Mad͡ame ꝗ þe myry mon mary yow ȝeld͡e
foꝛ I haf foūd͡en ī god fayth yowre fraūchis nobele
 oþ͛ ful much of oþ͛ folk fongen hoꝛd͡ed͡eȝ
bot þe d͡aynte þt þay d͡elen foꝛ my diſert nyſen
hit is þe woꝛchyp of yoᷣ ſelf þat noȝt bot wel cōneȝ
bi mary ꝗ þe menſkful me þynk hit anoþ͛
foꝛ were I woꝛth al þe wone of wȳmen alyue
 al þe wele of þe woꝛld͡e were ī my hond͡e
 I ſ͡chuld͡e chep͡en  choſe to cheue me a loꝛd͡e
foꝛ þe coſ͡tes þat I haf knowen vp͡on þe knyȝt here
of bewte  d͡e bonerte  hlyþe ſemblaūt
 þat I haf er herkkened  hald͡e hit here trwee
þ͛ ſ͡chuld͡e no freke vp͡on fold͡e bifoꝛe yow bechoſen
I wyſſe woꝛþy ꝗ þe wyȝe ȝe haf waled wel bett͛
bot I am proud͡e of þe prys þat ȝe put on me
 ſoberly yoᷣ ſeruaūt my ſou͛ayn I hold͡e yow
 yowre knyȝt I be com  kryſ͡t yow foꝛ ȝeld͡e
þꝰ þay meled of much quat til myd moꝛn paſ͡te
 ay þe lady let lyk a hȳ loued mych
þe freke ferd͡e wt d͡efence  feted ful fayre
þaȝ I were burd͡e bryȝteſ͡t þe burd͡e ī mynd͡e had͡e
þe laſſe luf ī his lod͡e foꝛ lur þat heſoȝt
boute hone
þe dunte þat ſ͡child͡e hȳ d͡eue
 ned͡eȝ hit moſ͡t bed͡one
þe lady þēn ſp;ek of leue
he ganted hir ful ſone
¶þēne ho gef hȳ god d͡ay  wyth a glent laȝed
 as ho ſ͡tod ho ſ͡tonyed hȳ wyth ful ſ͡toꝛ woꝛd͡eȝ
now he þat ſ͡ped͡eȝ vche ſ͡pech þis diſ͡poꝛt ȝeld͡e yow
bot þat ȝe be gawan hit gotȝ ī mȳd͡e
quer foꝛe ꝗ þe freke  freſ͡chly he aſkeȝ
ferd͡e leſ͡t he had͡e fayled ī foᷣme of his caſ͡tes
bot þe burd͡e hȳ bleſſed  bi þis ſkyl ſayd͡e

[f.108/112 verso]

ſo god as gawayn gaynly is hald͡en
 coꝛtayſye is cloſed ſo clene ī hȳ ſeluen
couth not lyȝtly haf lenged ſo ĺong wyth a lady
bot he had craued acoſſe bi his coᷣtayſye
biſū towch of ſūme tryfle at ſū taleȝ end͡e
þē ꝗ wowen I wyſſe woꝛþe as yow lykeȝ
I ſ͡chal kyſſe at yoᷣ comaūd͡ement as a knyȝt falleȝ
 fire leſ͡t hediſ͡pleſe yow fo pled͡e hit no moꝛe
ho comes nerre wt þat  cacheȝ hȳ ī armeȝ
louteȝ luflych ad͡oū  þe leud͡e kyſſeȝ
þay comly bykēnen to kryſ͡t ayþ͛ oþ͛
ho d͡os hir foꝛth at þe d͡oꝛe wt outen dyn moꝛe
 he ryches hȳ to ryſe  rap͡es hȳ ſone
clep͡es to his chamberlayn choſes his wed͡e
boȝeȝ foꝛth quen he watȝ boū blyþely to maſſe
 þēne he meued to his mete þt mēſkly hȳ keped
 mad͡e myry al d͡ay til þe mone rysed
wt game
wt neu͛ freke fayrer fonge
bitwene two ſo dȳgne d͡ame
þe ald͡er  þe ȝonge
much ſolace ſet þay ſame
¶And ay þe loꝛd͡e of þe lond͡e is lent on his gamneȝ
to hūt ī holteȝ  heþe at hynd͡eȝ barayne
ſuch a ſowme he þ͛ ſlowe bi þat þe ſūne held͡et
of d͡os  of oþ͛ d͡ere to d͡eme were wond͡er
þēne ferſly þay flokked ī folk at þe laſ͡te
 quykly of þe quelled d͡ere a querre þay maked
þe beſ͡t boȝed þerto wt burneȝ ī nogħ̀
ged͡ered þe gratteſ͡t of gres þat þer were
 didd͡en hem d͡erely vndo as þe d͡ed͡e aſkeȝ
ſerched hem at þe aſay ſūme þat þ͛ were
two fȳgeres þay fond͡e of þe fowleſ͡t of alle
ſyþē þay ſlyt þe ſlot ſeſed þe erber
ſ͡chaued wyth a ſ͡charp knyf  þe ſ͡chyre knítten
ſyþen rytte þay þe foure lȳmes  rent of þe hyde
þē brek þay þe bale þe baleȝ out token

[f.109/113]

[f.109/113 recto]

lyſ͡tily foꝛ laucȳg  lere of þe knot
þay gryp͡ed to þe gargulū  gayþely d͡eparted
þe weſaūt fro þe wynt hole  walt out þe gutteȝ
þē ſ͡cher þay out þe ſ͡chuld͡ereȝ wt her ſ͡charp knyueȝ
haled hem by a lyttel hole to haue hole ſyd͡es
siþen britned þay þe breſ͡t  brayd͡en hit ī twȳne
 eft at þe gargulū bigyneȝ on þēne
ryneȝ hit vp radly ryȝt to þe byȝt
voyd͡eȝ out þe avanters  v͛ayly þ͛aft͛
alle þe rymeȝ byþe rybbeȝ radly þay lauce
fo ryd͡e þay of by reſoū bi þe rygge boneȝ
euend͡en to þe haunche þat henged alle ſamen
 heuen hit vp al hole  hwen hit vt þere
 þat þay neme foꝛ þe noūbles bi nome as I trowe
bi kynd͡e
bi þe byȝt al of þe þyȝes
þe lap͜͡ez þay lauce bihynd͡e
to hewe hit ī two þay hyȝes
bi þe bak bon to vnbynd͡e
¶Boþe þe hed͡e  þe hals þay hwen of þēne
 ſyþen ſund͡er þay þe ſyd͡eȝ ſwyft fro þe chyne
 þe coꝛbeles fee þay keſ͡t ī agreue
þēn þurled þay ayþer þik ſid͡e þurȝ bi þe rybbe
 henged þēne aþ͛ bihoȝeȝ of þe fourcheȝ
vche freke foꝛ his fee as falleȝ foꝛto haue
vp͡on a felle of þe fayre beſ͡t fed͡e þay þayr hoūd͡es
wyth þe lyu͛  þe lyȝteȝ þe leþer of þe pauncheȝ
 bred baþed ī blod blend͡e þer amōgeȝ
bald͡ely þay blw prys bayed þayr rachcheȝ
ſyþen fonge þay her fleſ͡che fold͡en to home
ſ͡trakand͡e ful ſ͡toutly mony ſ͡tif moteȝ
bi þat þe d͡ay lyȝt watȝ d͡one þe d͡outhe watȝ al wonen
ī to þe comly caſ͡tel þer þe knyȝt bid͡eȝ
ful ſ͡tille
wyth blys  bryȝt fyr bette
þe loꝛd͡e is comen þ͛ tylle
when gawayn wyth hȳ mette
þer watȝ bot wele at wylle

[f.109/113 verso]

¶Thēne comaūd͡ed þe loꝛd͡e ī þt ſale to ſamen alle þe meny
boþe þe ladyes on logh̄ to lyȝt wt her burd͡es
bi foꝛe alle þe folk on þe flette frekeȝ he bedd͡eȝ
v͛ayly his venyſoū to fech hȳ byfoꝛne
 al godly ī gomen gaway he called
techeȝ hȳ to þe tayles of ful tayt beſ͡tes
ſ͡cheweȝ hȳ þe ſ͡chyree grece ſ͡choꝛne vpon rybbes
how payeȝ yow þis play haf I prys wōnen
haue I þryuand͡ely þonk þurȝ my craft ſerued
ȝe I wyſſe ꝗ þat oþ͛ wyȝe here is wayth fayreſ͡t
þat I ſeȝ þis ſeuen ȝere ī ſeſoū of wynt͛
 al I gif yow gawayn ꝗ þe gome þēne
foꝛ by a coꝛd͡e of couenaūt ȝe craue hit as yoᷣ awen
þis is ſoth ꝗ þe ſegge I ſay yow þat ilke
 I haf woꝛthyly þis woneȝ wyth īne
I wyſſe wt as god wylle hit woꝛþeȝ to ȝoᷣeȝ
he haſp͜͡eȝ his fayre hals his armeȝ wythīne
 kyſſes hȳ as comlyly as ho couþe awyſe
tas yow þere my cheuicaūce I cheued no moꝛe
I wowche hit ſaf fynly þaȝ feler hit were
hit is god ꝗ þe god mon gant m͛cy þ͛foꝛe
hit may be ſuch hit is þe bett͛  ȝe me breue wold͡e
where ȝe wan þis ilk wele biwytte of hoꝛ ſeluen
þat watȝ not foꝛward ꝗ he frayſ͡t me no moꝛe
foꝛ ȝe haf tan þat yow tyd͡eȝ trawe ȝe non oþ͛
ȝe mowe
þay laȝed  mad͡ehembly þe
wyth loteȝ þat were to lowe
to ſop͡er þay ȝed͡e aſſwyþe
wyth d͡ayntes nwe ī nowe
¶And ſyþen by þe chymne ī chamber þay ſeten
wyȝeȝ þe walle wyn weȝed to hem oft
 efte ī her bourdȳg þay bay þen ī þe moꝛn
to fylle þe ſame foꝛwardeȝ þat þay byfoꝛe mad͡en
þat chaūce ſo bytyd͡eȝ hoꝛ cheuyſaūce to chaūge
what nweȝ ſo þay nome at naȝt quen þay mettē
þay acoꝛded of þe couenaūteȝ byfoꝛe þe coᷣt alle

[f.110/114]

[f.110/114 recto]

þe beuerage watȝ broȝt foꝛth ī bourd͡e at þat tyme
þēne þay louelych leȝten leue at þe laſ͡t
vche burne to his bedd͡e buſked bylyue
bi þat þe coke had͡e croweȝ  cakled bot þryſe
þe loꝛd͡e watȝ lop͡en of his bedd͡e þe leud͡eȝ vchone
ſo þat þe mete  þe maſſe watȝ metely d͡elyu͛ed
þe d͡outhe dreſſed to þe wod erany d͡ay ſprenged
to chace
heȝ wt hūte  hoꝛneȝ
þurȝ playneȝ þay p͡aſſe ī ſ͡pace
vncoupled amōg þo þoꝛneȝ
racheȝ þat ran on race
Sone þay calle of a queſ͡t ī aker ſyd͡e
þe hūt re hayted þe hoūd͡eȝ þat hit fyrſ͡t mȳged
wyld͡e woꝛd͡eȝ hȳ warp wyth a wraſ͡t noyce
þe hownd͡eȝ þat hit herd͡e haſ͡tid þid͡er ſwyþe
 fellen as faſ͡t to þe fuyt fourty at ones
þēne ſuch aglau͛and͡e glam of ged͡ered rachcheȝ
ros þat þe rochereȝ rūgen aboute
hūtereȝ hem hard͡ened wt hoꝛne  wyth muthe
þē al ī aſemble ſweyed to ged͡er
bitwene afloſ͡che ī þat fryth  afoo cragge
in a knot bi a clyffe at þe kerre ſyd͡e
þ͛ as þe rogh rocher vnryd͡ely watȝ fallen
þay ferden to þe fyndȳg  frekeȝ hem aft͛
þay vmbe keſ͡ten þe knarre  þe knot boþe
wyȝeȝ whyl þay wyſ͡ten wel wyt ī ne hē hit were
þe beſ͡t þat þer breued watȝ wyth þe blod hoūd͡eȝ
þēne þay beten on þe buſkeȝ  bed͡e hȳ vp ryſe
 he vnſoūdyly out ſoȝt ſeggeȝ ou͛ þwert
on þe ſellokeſ͡t ſwyn ſwenged out þere
long ſythen foꝛ þe ſoūder þat wiȝt ful old͡e
foꝛ he watȝ boꝛ alþer gratteſ͡t
ful grymme quen he gronyed þēne greued mony
foꝛ þre at þat fyrſ͡t þraſ͡t he þryȝt to þe erþe
 ſparred forth good ſ͡ped boute ſ͡pyt moꝛe
þiſe oþer halowed hygħ̀ ful hyȝe  hay þay cryed

[f.110/114 verso]

had͡en hoꝛneȝ to mouþe heterly rechated
mony watȝ þe myry mouthe of men  of hoūd͡eȝ
þat buſkkeȝ aft͛ þis boꝛ wt boſ͡t  wyth noyſe
To quelle
ful oft he byd͡eȝ þe baye
 maymeȝ þe mute Īn melle
he hurteȝ of þe hoūd͡eȝ  þay
ful ȝomerly ȝaule  ȝelle
¶ſ͡chalkeȝ to ſ͡chote at hȳ ſ͡chowen to þēne
haled to hym of her areweȝ hitten hym oft
bot þe p͡oȳteȝ p͡ayred at þe pyth þt pyȝt ī his ſ͡cheld͡eȝ
 þe barbeȝ of his brewe bite non wold͡e
þaȝ þe ſ͡chauen ſ͡chaft ſ͡chynd͡ered ī p͡eceȝ
þe hed͡e hyp͜͡ed aȝayn were ſo eu͛ hit hitte
Bot quen þe dynteȝ hȳ d͡ered of her dryȝe ſ͡trokeȝ
þen braynwod foꝛ bate on burneȝ he raſeȝ
hurteȝ hem ful heterly þer he foꝛth hyȝeȝ
 mony arȝed þer at  on lyte droȝen
bot þe loꝛd͡e on alyȝt hoꝛce laūces hym aft͛
as burne bold͡e vp͡on bent his bugle he bloweȝ
he rechated  ryd͡eȝ þurȝ roneȝ ful þyk
ſuand͡e þis wyld͡e ſwyn til þe ſūne ſ͡chafted
þis d͡ay wyth þis ilk d͡ed͡e þay dryuen on þis wyſe
whyle oure luflych led͡e lys ī his bedd͡e
Gawayn gayþely at home ī gereȝ ful ryche
of hewe
þe lady noȝt foꝛ ȝate
com to hȳ to ſalue
ful erly ho watȝ hȳ ate
his mod͡e foꝛto remwe
¶ho cōmes to þe coꝛtyn  at þe knyȝt totes
 wawen her welcūed woꝛþy on fyrſ͡t
 ho hȳ ȝeld͡eȝ aȝayn ful ȝerne of hir woꝛd͡eȝ
ſetteȝ hir ſofly by his ſyd͡e  ſwyþely ho laȝeȝ
 wyth a luflych loke ho layd͡e hȳ þyſe woꝛd͡eȝ
 ȝif ȝe be wawen wond͡er me þynkkeȝ
wyȝe þat is ſo wel wraſ͡t al way to god
 conneȝ not of comp͡aynye þe coſ͡teȝ vnd͡er take

[f.111/115]

[f.111/115 recto]

 if mon kēnes yow homto knowe ȝe keſ͡t hom of yoᷣ mȳd͡e
þͧ hatȝ foꝛ ȝeten ȝed͡erly þat ȝiſ͛͡d͡ay I taȝtte
bi ald͡er trueſ͡t token of tulk þat I cowþe
what is þat ꝗ þe wygħ̀ I wyſſe I wot neu͛
if hit be ſothe þat ȝe breue þe blame is mȳ awen
ȝet I kend͡e yow of kyſſȳg ꝗ þ clere þēne
quere ſo coūtenaūce is couþe quíkly to clayme
þat bicūes vche aknyȝt þat coꝛtayſy vſes
do way ꝗ þat d͡erf mon my dere þat ſ͡p͡eche
foꝛ þat durſ͡t I not d͡o leſ͡t I d͡euayed were
if I were werned I were wrang I wyſſe ȝif I ꝓfered
ɱafay ꝗ þe mere wyf ȝe may not be werned
ȝe ar ſ͡tif ī nogħ̀ to con ſ͡trayne wyth ſ͡trenkþe ȝif yow lykeȝ
ȝif any were ſo vilanoꝰ þat yow d͡e vaye wold͡e
ȝe be god ꝗ Gawayn good is yoᷣ ſ͡p͡eche
bot þrete is vn þryuand͡e ī þed͡e þ͛ I lend͡e
 vche gift þat is geuen not wt goud wylle
I am at yoᷣ comaund͡emēt to kyſſe quen yow lykeȝ
ȝe may lach quen yow lyſ͡t  leue quen yow þynkkeȝ
in ſ͡p͡ace
þe lady louteȝ ad͡oū
 comlyly kyſſes his face
much ſ͡p͡eche þay þ͛ expoū
of druryes greme  gace
I woled wyt at yow wyȝe þat woꝛþy þer ſayd͡e
 yow wrathed not þer wyth what were þe ſkylle
þat ſo ȝong  ſo ȝep͡e as ȝe at þis tyme
ſo coꝛtayſe ſoknyȝtyly as ȝe ar knowen oute
 of alle cheualry to choſe þe chef þȳg aloſed
is þe lel layk of luf þe lettrure of armes
foꝛto telle of þis teuelȳg of þis trwe knyȝteȝ
hit is þe tytelet token  tyxt of her werkkeȝ
how led͡eȝ foꝛ her lele luf hoꝛ lyueȝ hau aūtered
Endured foꝛ her drury dulful ſ͡toūd͡eȝ
 aft͛ wenged wt her waloᷣ  voyd͡ed her care
 broȝt blyſſe ī to boure wt boūtees hoꝛ awen
 ȝe ar knyȝt com lokeſ͡t kyd of yoᷣ eld͡e

[f.111/115 verso]

yoᷣ woꝛd͡e  yoᷣ woꝛchip walkeȝ ayquere
 I haf ſeten by yoᷣ ſelf here ſere twyes
ȝet herd͡e I neu͛ of yoᷣ hed held͡e no woꝛd͡eȝ
þat eu͛ longed to luf laſſe ne moꝛe
 ȝe þat ar ſo coꝛtays  coȳt of yoᷣ hetes
ogħ̀ to a ȝonke þȳk ȝern to ſ͡chewe
 teche ſū tokeneȝ of trweluf craftes
why ar ȝe lewed þat alle þe los weld͡eȝ
oþ͛ elles ȝe d͡emen me to dille yoᷣ d͡alyaūce to herken
Foꝛ ſ͡chame
I com hid͡er ſengel  ſitte
to lerne at yow ſū game
d͡os techeȝ me of yoᷣ wytte
whil my loꝛd͡e is fro hame
¶In goud fayþe ꝗ gawayn god yow foꝛ ȝeld͡e
gret is þe god͡e gle  gomen to me huge
þat ſo woꝛþy as ȝe wold͡e wȳne hid͡ere
 pyne yow wt ſop͡ou͛ amon as play wyth yoᷣ knyȝt
with any ſkȳneȝ coūtenaūce hit keu͛eȝ me eſe
bot to take þe toꝛuayle to myſelf to trwluf exp͡oū
 towche þe temeȝ of tyxt  taleȝ of armeȝ
to yow þat I wot wel weld͡eȝ moꝛe ſlyȝt
of þat art bi þe half oꝛ a hūdreth of ſeche
as I am oþ͛ eu͛ ſ͡chal ī erd͡e þer I leue
hit were afole fele fold͡e my fre bymy trawþe
I wold͡e yowre wylnȳg woꝛche at my myȝt
as I am hyȝly bihald͡en  eu͛ moꝛe wylle
be ſeruaūt to yoᷣ ſeluen ſo ſaue me dryȝtyn
þꝰ hȳ frayned þat fre  fond͡et hȳ ofte
foꝛto haf wōnen hȳ to woȝe what ſo ſ͡cho þoȝt elleȝ
bot he d͡efend͡ed hȳ ſo fayr þat no faut ſemed
Ne non euel on nawþ͛ halue nawþ͛ þay wyſ͡ten
bot blyſſe
þay laȝed  layked longe
at þe laſ͡t ſ͡cho con hȳ kyſſe
hir leue fayre con ſ͡cho fonge
 went hir waye Iwyſſe
¶T hen ruþes hȳ þe renk  ryſes to þe maſſe

[f.112/116]

[f.112/116 recto]

 ſiþen hoꝛdin͛ watȝ dyȝt  d͡erely ſerued
þe led͡e wt þe ladyeȝ layked alle d͡ay
b͡ot þe loꝛd͡e ou͛ þe lond͡eȝ laūced ful ofte
ſweȝ his vncely ſwyn þat ſwȳgeȝ biþe bonkkeȝ
 bote þe beſ͡t of his bracheȝ þe bakkeȝ ī ſūd͡er
þer he bod͡e ī his bay tel bawe men hit breken
 mad͡ee hym maw gref his hed foꝛto mwe vtt͛
ſo felle floneȝ þer flete when þe folk ged͡ered
bot ȝet þe ſ͡tyffeſ͡t to ſ͡tart bi ſ͡toūd͡eȝ he mad͡e
til at þe laſ͡t he watȝ ſo mat he myȝt no moꝛe rēne
bot ī þe haſ͡t þat he myȝt he to a hole wȳneȝ
of araſſe biarokk þ͛ rēneȝ þe boꝛrne
he gete þe bonk at his bak bigȳeȝ to ſ͡crap͡e
þe froþe femed at his mouth vnfayre bi þe wykeȝ
whetteȝ his whyte tuſ͡cheȝ wt hȳ þē irked
alle þe burneȝ ſo bold͡e þat hȳ by ſ͡tod͡en
to nye hȳ onferum bot neȝe hȳ non durſ͡t
foꝛ woþe
he had͡e hurt ſo mony byfoꝛne
þat al þuȝt þēne ful loþe
be moꝛe wyth his tuſ͡cheȝ toꝛne
þat breme watȝ braȳ wod bothe
Til þe knyȝt com hȳ ſelf kachand͡e his blonk
ſyȝ hȳ byd͡e at þe bay his burneȝ byſyd͡e
he lyȝtꝰ luflych ad͡oū leueȝ his coꝛſoᷣ
brayd͡eȝ out a bryȝt bront  bigly foꝛth ſ͡tryd͡eȝ
foūd͡eȝ faſ͡t þurȝ þe foꝛth þer þe felle byd͡eȝ
þe wyld͡e watȝ war of þe wyȝe wt wep͜͡en ī hond͡e
hef hyȝly þe here ſo hett͛ly he fnaſ͡t
þat fele ferd͡e foꝛ þe frekeȝ leſ͡t felle hȳ þe woꝛre
þe ſwyn ſetteȝ hȳ out on þe ſegge euen
þat þe burne  þe boꝛ were boþe vp͡on hepeȝ
In þe wyȝtȝeſ͡t of þe wat͛ þe woꝛre had͡e þat oþ͛
foꝛ þe mon merkkeȝ hȳ wel as þay mette fyrſ͡t
ſet ſadly þe ſ͡charp ī þe ſlot euen
hit hȳ vp to þe hult þat þe hert ſ͡chynd͡ered
 he ȝarrand͡e hȳ ȝeld͡e  ȝed͡oū þe wat͛

[f.112/116 verso]

ful tyt
a hūdreth hoūd͡eȝ hȳ hent
þat bremely con hȳ bite
burneȝ hī broȝt to bent
 d͡oggeȝ to d͡ethe endite
¶There watȝ blawȳg of prys ī mony breme hoꝛne
heȝe halowīg on hiȝe wt haþeleȝ þat myȝt
brachetes bayed þat beſ͡t as bidd͡en þe mayster;eȝ
of þat chargeaūt chace þat were chef hūtes
þēne awyȝe þat watȝ wys vpon wod crafteȝ
to vnlace þis boꝛ lufly bigȳneȝ
fyrſ͡t he hewes of his hed  on hiȝe ſetteȝ
 ſyþen rend͡eȝ him al rogħ̀ bi þe rygge after
brayd͡eȝ out þe boweles brēneȝ hō on gled͡e
with bred blent þer wt his braches reward͡eȝ
ſyþen he britneȝ out þe brawen ī bryȝt brod͡e cheld͡eȝ
 hatȝ out þe haſ͡tletteȝ as hiȝtly beſemeȝ
 ȝet hem halcheȝ al hole þe halueȝ toged͡er
 ſyþen on a ſ͡tif ſ͡tange ſ͡toūtly hem henges
Now with þis ilk ſwyn þay ſwengen to home
þe boꝛes hed watȝ boꝛne bifoꝛe þe burnes ſeluen
þat hī foꝛ ferd͡e ī þe foꝛþe þurȝ foꝛſe of his hond͡e
ſo ſ͡tronge
til he ſeȝ  Gawayne
ī halle hȳ þoȝt ful longe
he cald͡e  he com gayn
his feeȝ þ͛ . foꝛto fonge
¶þe loꝛd͡e ful lowd͡e wt lote  laȝed myry
whē he ſeȝe  Gawayn wt ſolace he ſ͡pekeȝ
þe goud͡e ladyeȝ were geten  ged͡ered þe meyny
he ſ͡cheweȝ hem þo ſ͡cheld͡eȝ  ſ͡chap͡es hem þe tale
of þe largeſſe  þe lenþe þe liþ͛neȝ alſe
of þe were of þe wyld͡e ſwyn ī wode þer he fled
þat oþ͛ knyȝt ful comly comend͡ed his d͡ed͡eȝ
 prayſed hit as gret prys þat he proued had͡e
foꝛ ſuche abrawne of a beſ͡t þe bold͡e burne ſayde
ne ſuch ſyd͡es of aſwyn ſegh he neu͛ are
þēne hond͡eled þay þe hoge hed þe hend͡e mō hit prayſed

[f.113/117]

[f.113/117 recto]

 let lodly þerat þe loꝛd͡e foꝛto here
now gawayn ꝗ þe god mon þis gomen is yoᷣ awen
bi fyn foꝛ ward͡e  faſ͡te faythely ȝe knowe
hit is ſothe ꝗ þe ſegge  as ſiker trwe
alle my get I ſ͡chal yow gif agayn bí my trawþe
he þe haþel aboute þe halſe  hend͡ely hȳ kyſſes
 eft͛ ſones of þe ſame he ſerued hȳ þere
no war we euen ꝗ þe haþel ī þis euen tide
of alle þe couenaūtes þat we knyt ſyþen I com hid͡er
Bi lawe
þe loꝛd͡e ſayd͡e bi ſaynt gile
ȝe arþe beſ͡t þat I knowe
ȝe ben ryche ī a whyle
ſuch chaffer  ȝe drowe
¶þēne þay teld͡et tableȝ treſ͡tes alofte
keſ͡ten cloþeȝ vp͡on clere lyȝt þēne
wakned bi woȝeȝ waxen toꝛches
ſeggeȝ ſette  ſerued ī ſale alaboute
ɱuch glam  gle glent vp þ͛ īne
aboute þe fyre vp͡on flet  on fele wyſe
at þe ſoper  aft͛ mony aþel ſongeȝ
as coūdutes of kryſ͡t maſſe  caroleȝ newe
with alle þe man͛ly m͛þe þt mon may of telle
 eu͛ oure luflych knyȝt þe lady biſyd͡e
ſuch ſemblaūt to þat ſegge ſemly ho mad͡e
wyth ſ͡tille ſ͡tollen coūtenaūce þat ſ͡talwoꝛth to pleſe
þat al foꝛ wond͡ered watȝ þe wyȝe  wroth wt hȳ ſeluen
bot he nold͡e not foꝛ his nurture nurne hir aȝayneȝ
bot d͡alt wt hir al ī d͡aynte how ſe eu͛ þe d͡ed͡e turned
To wraſ͡t
quen þay had͡e played ī halle
as longe as hoꝛ wylle hom laſ͡t
to chambre he con hȳ calle
 to þe chem ne þay paſ͡t
¶And͡e þer þay dronken  d͡alten  d͡emed eft nwe
to noꝛne on þe ſame note on nweȝereȝ euen
bot þe knyȝt craued leue to kayre on þe moꝛn
foꝛ hit watȝ neȝ at þe terme þat he to ſ͡chuld͡e

[f.113/117 verso]

þe loꝛd͡e hȳ letted of þat to lenge hȳ reſ͡teyed
 ſayd͡e as I am trwe ſegge I ſiker my trawþe
þͧ ſ͡chal cheue to þe grene chap͡el þy charres to make
leud͡e on nw ȝeres lyȝt longe bifoꝛe pryme
foꝛ þy þow lye ī þy loft  lach þyn eſe
 I ſ͡chal hūt in þis holt  hald͡e þe towcheȝ
chaūge wyth þe cheuíſaūce bi þat I charre hid͡er
foꝛ I haf frayſ͡ted þe twys  faythful I fynd͡e þe
now þrid tyme þrowe beſ͡t þenk on þe moꝛne
make we mery quyl we may  mȳne vpon joye
foꝛ þe lur may mon lach when ſomonlykeȝ
þis watȝ grayþely graūted  gawayn is lenged
bliþe broȝt watȝ hym drynk  þay to bedd͡e ȝed͡en
wt liȝt
 Gawayn lis  ſlepes
ful ſtille  ſofte al níȝt
þe loꝛd͡e þat his crafteȝ kepes
ful erly he watȝ diȝt
¶Aft͛ meſſe a moꝛſel he  his men token
ɱiry watȝ þe moꝛnȳg his moūture he aſkes
alle þe haþeles þat on hoꝛſe ſ͡chuld͡e held͡en hȳ aft͛
were boū buſked on hoꝛ blonkkeȝ bifoꝛere þe halle ȝateȝ
ferly fayre watȝ þe fold͡e foꝛ þe foꝛſ͡t clenged
ī red͡e rud͡ed͡e vp͡on rak riſes þe ſūne
 ful clere coſ͡teȝ þe clowd͡es of þe welkyn
hūteres vnhard͡eled bi a holt ſyd͡e
rocheres roūgen bi rys foꝛ rurd͡e of her hoꝛnes
ſūme fel ī þe fute þer þe fox bad͡e
trayleȝ efte a trayt͛es bi traūt of her wyles
a kēnet kryes þerof þe hūt on hȳ calles
his felaȝes fallen hȳ to þt fnaſ͡ted ful þike
rūnen foꝛth ī arabel ī his ryȝt fare
 he fyſkeȝ hem by foꝛe þay foūd͡en hȳ ſone
 quen þay ſegħ̀ hȳ wt ſyȝt þayſued hȳ faſ͡t
wreȝand͡e h. ful weterly with a wroth noyſe
 he trantes  toꝛnayeeȝ þurȝ mony tene grene
hauiloūeȝ  herkeneȝ bi heggeȝ ful ofte

[f.114/118]

[f.114/118 recto]

at þe laſ͡t bi a littel dich he lep͡eȝ ou͛ a ſ͡pēne
ſ͡teleȝ out ful ſ͡tilly bi a ſ͡trothe rande
went haf wylt of þe wod͡e wt wyleȝ fro þe hoūd͡es
þēne watȝ he went er he wyſ͡t to to a wale tryſ͛͡
þer þre þro at a þrich þrat hȳ at ones
al graye
he blenched aȝayn bilyue
 ſ͡tifly ſ͡tart onſ͡tray
with alle þe wo on lyue
to þe wod he went away
¶Thēne watȝ hit l.f vp͡on liſ͡t to lyþen þe hoūd͡eȝ
when alle þe mute had͡e hȳ met menged to ged͡er
ſuche a ſoꝛȝe at þat ſyȝt þay ſette on his hed͡e
as alle þe clamberand͡e clyffes had͡e clat͛ed on hep͡es
here he watȝ halawed when haþeleȝ hȳ metten
loud͡e he watȝ ȝayned wt ȝarand͡e ſ͡peche
þer he watȝ þreted  ofte þef called
 ay þe titleres at his tayl þat tary he ne myȝt
Ofte he watȝ rūnen at when he out rayked
 ofte reled ī aȝayn ſo reníard͡e watȝ wyle
 ȝe he lad hem bi lag mon þe loꝛd͡e  his meyny
on þis man͛ bi þe moūtes quyle myd ou͛ vnd͡er
whyle þe hend͡e knyȝt at home holſūly ſlepes
with ī ne þe comly coꝛtȳ es on þe cold͡e moꝛne
bot þe lady foꝛ luf let not toſlep͡e
ne þe purp͡oſe to payre þat pyȝt ī hir hert
bot ros hir vp radly rayked hir þed͡er
In a mery mantyle mete to þe erþe
þat watȝ furred ful fyne wt felleȝ wel pured
no hweȝ goud on hir hed͡e bot þe haȝer ſ͡tones
traſed aboute hir treſſoᷣ be twenty ī cluſ͛͡es
hir þryuen face  hir þrote þrowen al naked
hir breſt bare bifoꝛe  bihínd͡e eke
ho comeȝ wt īne þe chambre d͡oꝛe  cloſes hit hir aft͛
wayueȝ vp awyndow  on þe wyȝe calleȝ
 radly þꝰ re hayted hȳ wt hir riche woꝛd͡es
wt chere
a mon how may þͧ ſlepe

[f.114/118 verso]

þis moꝛnīg is ſo clere
he watȝ ī drowpīg d͡ep͡e
bot þēne he con hir here
In dreȝ droupȳg of dreme draueled þat noble
as mon þat watȝ in moꝛnȳg of mony þro þoȝtes
how þat deſ͡tíne ſ͡chuld͡e þat d͡ay h̄is wyrd͡e
at þe grene chapel when he þe gome metes
 bihoues his buffet abid͡e with oute d͡ebate moꝛe
bot quen þat comly he keu͛ed his wyttes
ſwenges out of þe ſweuenes  ſwareȝ wt haſ͡t
þe lady luflych com laȝand͡e ſwete
felle ou͛ his fayre face  fetly hȳ kyſſed
he welcūeȝ hir woꝛþily with a wale chere
he ſeȝ hir ſo glorioꝰ  gayly atyred
ſo fautles of hir fetures  of ſo fyne hewes
wiȝt walland͡e joye warmed his hert
wt ſmoþe ſmylȳg  ſmolt þay ſmeten ī to m͛þe
þat al watȝ blis  bonchef þat breke hem bi twene
 wȳne
þay lanced woꝛd͡es god͡e
much wele þē watȝ þ͛ īne
gret oꝑile bi twene hem ſ͡tod
nif mare of hir knyȝt mȳne
¶Foꝛ þat prynce of pris d͡epreſed hȳ ſo þikke
nurned hȳ ſo neȝe þe þred þat ned͡e hȳ bihoued
oþ͛ lach þer hir luf oþ͛ lodly refuſe
he cared foꝛ his cortayſye leſ͡t craþayn he were
 moꝛe foꝛ his meſ͡chef ȝif he ſ͡chuld͡e make ſȳne
 be traytoꝛ to þat tolke þat þt teld͡e aȝt
god ſ͡chyld͡e ꝗ þe ſ͡chalk þat ſ͡chal not befalle
wt luf laȝȳg alyt he layd hȳ by ſyd͡e
alle þe ſ͡p͡echeȝ of ſ͡pecialte þat ſ͡prange of her mouthe
ꝗ þat burd͡e to þe burne blame ȝe diſſerue
ȝif ȝe luf not þat lyf þat ȝe lye nexte
bifoꝛe alle þe wyȝeȝ ī þe woꝛld͡e woūd͡ed ī hert
bot if ȝe haf alēman aleu͛ þat yow lykeȝ bett͛
 fold͡en fayth to þat fre feſ͡tned ſo hard͡e

[f.115/119]

[f.115/119 recto]

þat yow lauſen ne lyſ͡t  þat I leue nouþe
and þat ȝe telle me þat now trwly I pray yow
foꝛ alle þe lufeȝ vp͡on lyue layne not þe ſoþe
Foꝛ gile
þe knyȝt ſayd͡e be ſayn jon
 ſmeþely con he ſmyle
In fayth I weld͡e riȝt non
ne non wil weld͡e þe quile
¶þat is a woꝛd͡e ꝗ þat wyȝt þat woꝛſ͡t is of alle
bot I am ſwared foꝛ ſoþe þat ſoꝛe me þinkkeȝ
kyſſe me now comly  I ſ͡chal cach heþen
I may bot moᷣne vp͡on mold͡e as may þat much louyes
ſykand͡e ho ſweȝe d͡oū  ſemly hȳ kyſſed
 ſiþen ho ſeu͛es hȳ fro  ſays as ho ſ͡tond͡es
now d͡ere at þis d͡epartȳg d͡o me þis eſe
gif me ſumquat of þy gifte þi gloue of hit were
þat I may mȳne on þe mon my moᷣnȳg tolaſſen
now Iwyſſe ꝗ þat wyȝe I wold͡e I had͡e here
þe leueſ͡t þīg foꝛ þy luf þat I in lond͡e weld͡e
foꝛ ȝe haf d͡eſerued foꝛ ſoþe ſellyly ofte
moꝛe reward͡e bireſoū þē I reche myȝt
bot to d͡ele yow foꝛ drurye þt d͡awed bot neked
hit is not yoᷣ honoᷣ to haf at þis tyme
a gloue foꝛ a gary ſoū of gawayneȝ gifteȝ
 I am here an erand͡e ī erd͡eȝ vncouþe
 haue no mē wyth no maleȝ wt menſk ful þīgeȝ
þat miſlykeȝ me lad͡e foꝛ luf at þis tyne
iche tolke mon d͡o as he is tan tas to non ille
ne pine
nay hend͡e of hyȝe honoᷣs
ꝗ þat luf ſū vnder lyne
þaȝ I had͡e oȝt of yoᷣeȝ
ȝet ſ͡chuld͡eȝe haue of myne
ho raȝt hȳ a riche rynk of red gold͡e werkeȝ
wyth a ſ͡tarand͡e ſ͡ton ſ͡tond͡and͡e alofte
þat bere bluſſ͡chand͡e bemeȝ as þe bryȝt ſūne
wyt ȝe wel hit watȝ woꝛth wele ful hoge
bot þe renk hit renayed  redyly he ſayd͡e

[f.115/119 verso]

I wil no gifteȝ foꝛ god͡e my gay at þis tyme
I haf none yow to noꝛne ne noȝt wyl I take
ho bed͡e hit hȳ ful byſily  he hir bod͡e wernes
 ſwere ſwyftel his ſothe þat he hit ſeſe nold͡e
 ho ſoꝛe þat he foꝛſoke  ſayd͡e þ͛ after
if ȝe renay my rynk to ryche foꝛ hit ſemeȝ
ȝe wold͡e not ſo hyȝly hald͡en be to me
I ſ͡chal gif yow my gird͡el þat gaynes yow laſſe
ho laȝt a lace lyȝtly þat þat leke vmbe hir ſyd͡eȝ
knít vp͡on hir kyrtel vnd͡er þe clere mantyle
Gered hit watȝ wt grene ſylke  wt gold͡e ſ͡chap͡ed
noȝt bot aroūd͡e brayd͡en beten wt fyngreȝ
 þat ho bed͡e to þe burne  blyþely biſoȝt
þaȝ hit vn woꝛþi were þat he hit take wold͡e
 he nay þat he nold͡e negħ̀ ī no wyſe
nauþer gold͡e ne garyſoū er god hȳ gace ſend͡e
to acheue to þe chaūce þat he had͡e choſen þere
 þerfoꝛe I pray yow diſpleſe yow noȝt
 letteȝ be yoᷣ biſineſſe foꝛ I bayþe hit yow neu͛
to graūte
I am d͡erely to yow bihold͡e
bi cauſe of yoᷣ ſembelaūt
 eu͛ ī hot  cold͡e
to be yoᷣ trwe ſeruaūt
¶Now foꝛſake ȝe þis ſilke ſayd͡e þe burd͡e þēne
for hit is ſymple ī hit ſelf  ſo hit wel ſemeȝ
lo ſo hit is littel  laſſe hit is woꝛþy
bot who ſo knew þe coſ͡tes þat knit ar þer īne
he wold͡e hit prayſe at moꝛe prys parauenture
foꝛ quat gome ſo is goꝛd͡e wt þis grene lace
while he hit had͡e hemely halched aboute
þer is no haþel vnd͡er heuen to hewe hȳ þat myȝt
foꝛ he myȝt not beſlayn foꝛ ſlyȝt vp͡on erþe
þē keſ͡t þe knyȝt  hit come to his hert
hit were a juel foꝛ þe jopard͡e þat hȳ íugged were
when he acheued to þe chap͡el his chek foꝛto fech
myȝ he haf ſlyp͜͡ed to be vnſlayn þe ſleȝt were noble

[f.116/120]

[f.116/120 recto]

þēne he þulged with hir þrepe  þoled hir to ſ͡peke
 ho bere on hȳ þe belt  bed͡e hit hȳ ſwyþe
 he ganted  hȳ gafe with agoud wylle
 bifoȝt hym foꝛ hir ſake diſ͡ceu͛ hit neu͛
bot to lelly layne foꝛ hir loꝛd͡e þe leud͡e hȳ acoꝛd͡eȝ
þat neu͛ wyȝe ſ͡chuld͡ehit wyt Iwyſſe bot þay twayne
foꝛ noȝte
he þonkked hir oft ful ſwyþe
ful þro wt hert  þoȝt
biþat on þrȳne ſyþe
ho hatȝ kyſ͡t þe knyȝt ſo toȝt
¶Thēne lachcheȝ ho hir leue  leueȝ hȳ þere
foꝛ moꝛe myrþe of þat mon moȝt ho not gete
when he watȝ gon  Gawayn gereȝ hȳ ſone
riſes  riches hȳ ī araye noble
lays vp þe luflace þe lady hȳ raȝt
hid hit ful hold͡ely þ͛ he hit eft fond͡e
ſyþē cheuely to þe chap͡el choſes he þe waye
preuely aproched to apreſ͡t  prayed hȳ þere
þat he wold͡e lyſ͡te his lyf  lern hȳ bett͛
how his ſawle ſ͡chuld͡e be ſaued when he ſ͡chuld ſeye heþē
þere he ſ͡chrof hȳ ſ͡chyrly  ſ͡chewed his myſd͡ed͡eȝ
of þe moꝛe  þe mȳne  m͛cí beſecheȝ
 of abſolucioū he on þe ſegge calles
 he aſoyled hȳ ſurely  ſette hȳ ſo clene
as d͡omeȝ d͡ay ſ͡chuld͡e haf ben diȝt on þe moꝛn
 ſyþen he mace hȳ as mery amōg þe fre ladyes
wt comlych caroles  alle kȳnes ioye
as neu͛ he did bot þat d͡aye to þe d͡erk nyȝt
wt blys
vche mon had͡e d͡aynte þare
of hȳ  ſayd͡e Iwyſſe
þꝰ myry he watȝ neu͛ are
ſyn he com hid͡er er þis
Now hȳ lenge ī þat lee þ͛ luf hȳ bi tyd͡e
ȝet is þe loꝛd͡e on þe laūd͡e led͡and͡e his gomnes
he hatȝ foꝛfaren þis fox þt he folȝed longe
as he ſ͡prent ou͛ a ſpēne to ſ͡pye þe ſ͡chrewe

[f.116/120 verso]

þeras he herd þe hownd͡es þat haſ͡ted hȳ ſwyþe
Renaud com richchand͡e þurȝ a roȝe greue
 alle þe rabel ī ares ryȝt at his heleȝ
þe wyȝe watȝ war of þe wyld͡e  warly abid͡es
 brayd͡eȝ out þe bryȝt brond͡e  at þe beſ͡t caſ͡teȝ
 he ſ͡chūt foꝛ þe ſ͡charp  ſ͡chuld͡e haf arered
arach rap͡es hȳ to ryȝt erhemyȝt
 ryȝt bifoꝛe þe hoꝛs fete þay fel on hȳ alle
 woꝛied me þis wyly wyth a wroth noyſe
þe loꝛd͡e lyȝteȝ bilyue  cacheȝ by ſone
raſed hȳ ful radly out of þe rach mouþes
hald͡eȝ heȝe ou͛ his hed͡e haloweȝ faſ͡te
 þ͛ bayen hȳ mony bray hoūd͡eȝ
hūtes hyȝed hem þed͡er wt hoꝛneȝ ful mony
ay rechatand͡e aryȝt til þay þe renk ſeȝen
bi þat watȝ comen his comp͡eyny noble
alle þat eu͛ ber bugle blowed at ones
 alle þiſe oþ͛ halowed þat had͡e no hoꝛnes
hit watȝ þe myrieſ͡t mute þat eu͛ mō herd͡e
þe rich rurd þat þ͛ watȝ rayſed foꝛ renaud͡e ſaule
wt lote
hoꝛ hoūd͡eȝ þay þ͛ reward͡e
her her hed͡eȝ þay fawne  frote
 ſyþen þay tan reynard͡e  tyruen of his cote
¶ þēne þay held͡en to home foꝛ hit watȝ níeȝ nyȝt
ſ͡trakand͡e ful ſ͡toutly ī hoꝛ ſ͡tore hoꝛneȝ
þe loꝛd͡e is lyȝt at þe laſ͡te at hys lef home
fynd͡eȝ fire vp͡on flet þe freke þ͛ byſid͡e
Sir Gawayn þe god͡e þat glad watȝ wt alle
amōg þe ladies foꝛ luf he ladd͡e much ioye
he were ableaūt of blwe þat bradd͡e to þe erþe
his ſurkot ſemed hȳ wel þat ſofte watȝ foꝛred
 his hod͡e of þat ilke henged on his ſ͡chuld͡er
bland͡e al of blaūner were boþe al aboute
he meteȝ me þis god mon ī mydd͡eȝ þe floꝛe
 al with gomen he hȳ gret  goudly he ſayd͡e
I ſ͡chal fylle vp͡on fyrſ͡t oure foꝛward͡eȝ nouþe

[f.117/121]

[f.117/121 recto]

þat we ſpedly hau ſpoken þer ſpared watȝ no drynk
þen acoles he knyȝt  kyſſes hȳ þryes
as ſauerly  ſadly as he hem ſette couþe
bi kryſ͡t ꝗ þat oþ͛ knyȝt ȝe cach much ſele
ī cheuíſaūce of þis chaffer ȝif ȝe had͡e goud chepeȝ
ȝe of þe chep͡e nocharg ꝗ chefly þat oþ͛
as is pertly payed þe chepeȝ þat I aȝte
Mary ꝗ þat oþ͛ mon myn is bihynd͡e
foꝛ I haf hūted al þis d͡ay  noȝt haf I geten
bot þis foule fox felle þe fend͡e haf þe god͡eȝ
 þat is ful poꝛe foꝛ to pay foꝛ ſuche prys þīges
as ȝe haf þryȝt me here þro ſuche þre coſſes
ſogod͡e
I noȝ ꝗ  gawayn
I þonk yow bi þe rod͡e
 how þe fox watȝ ſlayn
he told͡e hȳ as þay ſ͡tod͡e
¶with m͛þe  mynſ͡tralſye wyth meteȝ at hoꝛ wylle
þay mad͡en as mery as any mē moȝten
wt laȝȳg of ladies wt loteȝ of boꝛd͡es
Gawayn  þe god͡emō ſo glad were þay boþe
bot if þe d͡outhe had d͡oted oþ͛ dronken ben oþ͛
boþe þe mon  þe meyny mad͡en mony iap͡eȝ
til þe ſeſoū watȝ ſeȝen þat þay ſeu͛ moſ͡te
burneȝ to hoꝛ bedd͡e be houed at þe laſ͡te
þēne loȝly his leue at þe loꝛd͡e fyrſ͡t
fochcheȝ þis fre mon  fayre he hȳ þonkkeȝ
of ſuch aſellyly ſoioꝛne as I haf had͡e here
yoᷣ honoᷣ at þis hyȝe feſ͡t þe hyȝe kȳg yow ȝeld͡e
I ȝef yow me foꝛ on of yoᷣeȝ if yowre ſelf lykeȝ
foꝛ I mot ned͡es as ȝe wot meue to moꝛne
 ȝe me take ſū tolke to teche as ȝe hyȝt
þe gate to þe grene ch̄apel as god wyl me ſuffer
to d͡ele on nwȝereȝ d͡ay þe d͡ome of my wyrdes
In god fayþe ꝗ þe god mon wyth agoud wylle
al þat eu͛ I yow hyȝt hald͡e ſ͡chal I red͡e
þer aſȳgnes he aſeruaūt to ſett hȳ ī þe waye

[f.117/121 verso]

 coūdue hȳ by þe d͡owneȝ þat he no drechch had
foꝛ tofrk þurȝ þe fryth  fare at þe gayneſ͡t
bi greue
þe loꝛd͡e Gawayn con þonk
ſuch woꝛchip he wold͡e hȳ weue
þen at þo ladyeȝ wlonk
þe knyȝt hatȝ tan his leue
¶With care  wyth kyſſȳg he carp͜͡eȝ hem tille
 fele þryuand͡e þonkkeȝ he þrat hom to haue
 þay ȝeld͡en hȳ aȝay ȝeply þat ilk
þay bikend͡e hȳ to kryſ͡t wt ful cold͡e ſykȳgeȝ
ſyþen fro þe meyny he menſkly d͡e partes
vche mon þat he mette he mad͡e hom a þonke
foꝛ his ſeruyſe  his ſolace  his ſere pyne
þat þay wyth buſynes had ben aboute hȳ toſerue
 vche ſegge as ſoꝛe to ſeu͛ wt hȳ þere
as þay had͡e wond͡e woꝛþyly wt þat wĺonk eu͛
þē wt led͡es  lyȝt he watȝ ladd͡e to his chambre
blyþely broȝt to his bedd͡e to be at his reſ͡t
ȝif he ne ſlep͡e ſoūdyly ſay ne d͡ar I
foꝛ he had͡e muche on þe moꝛn to mȳne ȝif he wold͡e
in þoȝt
let hȳ lyȝe þere ſ͡tille
he hatȝ nere þat he ſoȝt
 ȝe wyl a whyle be ſ͡tylle
I ſ͡chal telle yow how þay wroȝt
Now neȝeȝ þe nwȝere  þe nyȝt paſſeȝ
þe d͡ay dryueȝ to þe d͡erk as dryȝtyn bidd͡eȝ
bot wyld͡e wed͡ereȝ of þe woꝛld͡e wakned þeroute
cĺowd͡es keſ͡ten kenly þe cold͡e to þe erþe
wyth nyȝe in nogħ̀ of þe noꝛþe þe naked to tene
þe ſnawe ſnitered ful ſnart þat ſnayp͡ed þe wyld͡e
þe werbeland͡e wynd͡e wapp͡ed fro þe hyȝe
 drof vche d͡ale ful of dryftes ful grete
þe leud͡e lyſ͡tened ful wel þat leȝ ī his bedd͡e
þaȝ he lowkeȝ his lidd͡eȝ ful lyttel he ſlepes
bi vch kok̄ þat crue he knwe wel þe ſ͡teuen

[f.118/122]

[f.118/122 recto]

de liu͛ly he dreſſed vp er þe d͡ay ſprenged
foꝛ þere watȝ lyȝt of alanp͡e þat lemed ī his chambre
he called to his chamberlayn þat cofly hȳ ſwared
 bed͡e hȳ brȳg hȳ his bruny  his blonk ſad͡el
þat oþ͛ ferkeȝ hȳ vp  fecheȝ hȳ his wed͡eȝ
 grayþeȝ me  gawayn vpon agrett wyſe
fyrſ͡t he clad hȳ ī his cloþeȝ þe cold͡e foꝛto were
 ſyþen his oþ͛ harnays þat hold͡ely watȝ kep͡ed
boþe his paūce  his plateȝ piked ful clene
þe rȳgeȝ rokked of þe rouſ͡t of his riche bruny
 al watȝ freſ͡ch as vp͡on fyrſ͡t  he watȝ fayn þēne
to þonk
he had͡e vp͡on vche p͡ece
wyp͡ped ful wel  wlonk
þe gayeſ͡t ī to grece
þe burne bed͡e brȳg hiſ blonk
¶whyle þe wlonkeſ͡t wed͡es he warp on hȳ ſeluen
his cote wyth þe conyſaūce of þe clere werkeȝ
ennurned vp͡on veluet v͛tuuꝰ ſ͡toneȝ
aboute beten  boūd͡en enbraud͡ed ſemeȝ
 fayre furred wt īne wyth fayre pelures
ȝet laft he not þe lace þe ladieȝ gifte
þat foꝛ gat not gawayn foꝛ god͡e of hȳ ſeluen
bi he had͡e belted þe brond͡e vpon his balȝe haūcheȝ
þēn dreſſed he his drurye double hȳ aboute
ſwyþe ſweþled vmbe his ſwange ſwetely þat knyȝt
þe gord͡el of þe grene ſilke þat gay wel biſemed
vp͡on þat ryol red cloþe þat ryche watȝ to ſ͡chewe
bot wered not þis ilk wyȝe foꝛ wele þis gord͡el
foꝛ pryd͡e of þe p͡end͡aūteȝ þaȝ polyſ͡t þay were
 þaȝ þe glyt͛and͡e gold͡e glent vp͡on end͡eȝ
bot foꝛto ſauē hȳ ſelf when ſufferhȳ byhoued
to byd͡e bale wt oute d͡abate of brond͡e hȳ to were
oþ͛ knyffe
biþat þe bold͡e mon boū
wȳneȝ þeroute bilyue
alle þe meyny of renoū
he þonkkeȝ ofte ful ryue

[f.118/122 verso]

¶Thēne watȝ gryngolet grayþe þat gret watȝ  huge
 had͡e ben ſoioᷣned ſau͛ly  ī aſiker wyſe
hȳ lyſ͡t prik foꝛ p͡oȳt þat proud͡e hoꝛs þēne
þe wyȝe wȳneȝ hȳ to  wyteȝ on his lyre
 ſayd͡e ſoberly hȳ ſelf  by his ſoth ſwereȝ
here is ameyny ī þis mote þat on menſke þenkkeȝ
þe mon hem maynteines ioy mot þay haue
þe leue lady on lyue luf hir bityd͡e
ȝif þay foꝛ charyte cheryſen ageſ͡t
 hald͡en honoᷣ ī her hond͡e þe haþel hē ȝeld͡e
þat hald͡eȝ þe heuen vp͡on hyȝe  alſo yow alle
 ȝif I myȝt lyf vp͡on lond͡e led͡e any quyle
I ſ͡chuld rech yow ſū reward͡e redyly if I myȝt
þēn ſ͡tep͡peȝ he ī to ſ͡tirop  ſ͡tryd͡eȝ alofte
his ſ͡chalk ſ͡chewed hȳ his ſ͡cheld͡e on ſ͡chuld͡er he hit laȝt
goꝛd͡eȝ to gryngolet wt his gilt heleȝ
 he ſ͡tarteȝ on þe ſ͡ton ſ͡tod he nolenger
to praūce
his haþel on hoꝛs watȝ þēne
þat bere his ſ͡pere  laūce
þis kaſ͡tel to kryſ͡t I kēne
he gef hit ay god chaūce
¶The brygge watȝ brayd͡e d͡oū  þe brod͡e ȝateȝ
vnbarred  born op͡en vpon boþe halue
þe burne bleſſed hȳ bilyue  þe bred͡eȝ paſſed
prayſes þe p͡oꝛter bifoꝛe þe prynce kneled
gef hȳ god  goud d͡ay þat gawayn he ſaue
 went on his way wt his wyȝe one
þat ſ͡chuld͡e teche hȳ to toᷣne to þat tene place
þer þe ruful race he ſ͡chuld͡e reſayue
þay boȝen bi bonkkeȝ þ͛ b͡oȝeȝ ar bare
þay clomben bi clyffeȝ þer clengeȝ þe cold͡e
þe heuen watȝ vp halt bot vgly þer vnd͡er
ɱiſ͡t muged on þe moꝛ malt on þe moūteȝ
vch hille had͡e ahatte amyſ͡t hakel huge
brokeȝ byled  breke bi bonkkeȝ aboute
ſ͡chyre ſ͡chat͛and͡e on ſ͡choꝛeȝ þ͛ þay d͡oū ſ͡chowued

[f.119/123]

[f.119/123 recto]

welawylle watȝ þe way þer þay biwod ſ͡chuld͡en
til hit watȝ ſone ſeſoū þat þe ſūne ryſes
þat tyd͡e
þay were on ahille ful hyȝe
þe quyte ſnaw lay biſyd͡e
þe burne þat rod hȳ by
bed͡e his mayſ͡ter abid͡e
¶Foꝛ I haf wōnen yow hid͡er wyȝe at þis tyme
 now nar ȝe not fer fro þat note place
þat ȝe hau ſ͡pied  ſ͡puryed ſo ſ͡pecially aft͛
bot I ſ͡chal ſay yow foꝛ ſoþe ſyþen I yow knowe
 ȝe ar aled͡e vp͡on lyue þat I wel louy
wold͡e ȝe woꝛch bi my wytte ȝe woꝛþed þe bett͛
þe place þat ȝe prece to ful pereloꝰ is hald͡en
þer woneȝ a wyȝe ī þat waſ͡te þe woꝛſ͡t vp͡on erþe
foꝛ he is ſ͡tiffe  ſ͡turne  to ſ͡trike louíes
 moꝛe he is þē any mon vp͡on mydd͡elerd͡e
 his body bigger þē þe beſ͡t fowre
þat ar ī arþureȝ hoꝰ heſ͡toꝛ oþ͛ oþ͛
he cheueȝ þat chaūce at þe chap͡el grene
þer paſſes non bi þat place ſo proud͡e ī his armes
þat he ne dȳneȝ hȳ to d͡eþe wt dynt of his hond͡e
foꝛ he is amon methles  mercy non vſes
foꝛ be hit choꝛle oþ͛ chaplayn þat bi þe chapel ryd͡es
monk oþ͛ maſſe preſ͡t oþ͛ any mon elles
hȳ þynk as queme hȳ to quelle as quyk go hȳ ſeluen
foꝛ þy I ſay þe as ſoþe as ȝe ī ſad͡el ſitte
com ȝe þere ȝe be kylled may þe knyȝt red͡e
trawe ȝe me þat trwely þaȝ ȝe had twenty lyues
to ſ͡p͡end͡e
he hatȝ wonyd here ful ȝoꝛe
on bent much baret bend͡e
aȝayn his dynteȝ ſoꝛe
ȝe may not yow d͡efend͡e
¶foꝛ þy goud͡e  gawayn let þe gome one
 gotȝ a way ſū oþ͛ gate vp͡on godd͡eȝ halue
cayreȝ bifū oþ͛ kyth þer kryſ͡t mot yow ſ͡p͡ed͡e
 I ſ͡chal hyȝ me hom aȝayn  hete yow fyrre

[f.119/123 verso]

þat I ſ͡chal ſwere bigod  alle his god͡e halȝeȝ
as help me god  þe halyd͡am  oþeȝ ī nogħ̀
þat I ſ͡chal lelly yow layne  lauce neu͛ tale
þat eū ȝe fond͡et to fle foꝛ freke þat I wyſ͡t
gant m͛ci ꝗ Gawayn  gruchȳg he ſayd͡e
wel woꝛth þe wyȝe þat wold͡eȝ my god͡e
 þat lelly me layne I leue wel þͧ wold͡eȝ
bot held͡e þͧ hit neu͛ ſo hold͡e  I here paſſed
foūd͡ed foꝛ ferd͡e foꝛto fle ī foᷣme þat þͧ telleȝ
I were aknyȝt koward͡e I myȝt mot be excuſed
bot I wyl to þe chap͡el foꝛ chaūce þat may falle
 talk wyth þat ilk tulk þe tale þat me lyſ͡te
woꝛþe hit wele oþ͛ wo as þe wyrd͡e lykeȝ
hit hafe
þaȝe he be aſ͡turn knap͡e
to ſ͡tiȝtel   ſ͡tad wt ſ͡taue
ful wel con dryȝtyn ſ͡chap͡e
his ſeruaūteȝ foꝛto ſaue
¶Mary ꝗ þat oþ͛ mon now þͧ ſo much ſp͡elleȝ
þat þͧ wylt þyn awen nye nyme to þy ſeluen
 þe lyſ͡t leſe þy lyf þe lette I ne kep͡e
haf here þi helme on þy hed͡e þi ſ͡pere ī þi hond͡e
 ryd͡e me d͡oū þis ilk rake bi ȝon rokke ſyd͡e
til þͧ be broȝt to þe boþem of þe brem valay
þēne loke alittel on þe laūd͡e on þi lyfte hond͡e
 þͧ ſ͡chal ſe ī þat ſlad͡e þe ſelf chap͡el
 þe boꝛelych burne on bent þat hit kep͡eȝ
now fareȝ wel on god͡eȝ half gawayn þe noble
foꝛ alle þe gold͡e vp͡on groūd͡e I nold͡e ge wyth þe
ne bere þe felaȝſ͡chíp þurȝ þis fryth on fote fyrre
bi þat þe wyȝe ī þe wod wend͡eȝ his bryd͡el
hit þe hoꝛſ wt þe heleȝ as hard͡e as he myȝt
lep͡eȝ hȳ ou͛ þe laūd͡e  leueȝ þe knyȝt þere
alone
bi godd͡eȝ ſelf ꝗ gawayn
I wyl nauþ͛ grete ne greue
to godd͡eȝ wylle I am ful bayn
 to hȳ I haf me tone

[f.120/124]

[f.120/124 recto]

¶Thēne gyrd͡eȝ he to gryngolet  ged͡ereȝ þe rake
ſ͡chowueȝ ī bi a ſ͡choꝛe at a ſ͡chaȝe ſyd͡e
rid͡eȝ þurȝ þe roȝe bonk ryȝt to þe d͡ale
 þēne he wayted hȳ aboute  wyld͡e hit hȳ þoȝt
 ſeȝe noſȳgne of reſette bi ſyd͡eȝ nowhere
bot hyȝe bonkkeȝ  brent vp͡on boþe halue
 ruȝe knokled knarreȝ wt knoꝛned ſ͡toneȝ
þe ſkweȝ of þe ſ͡cowtes ſkayned hȳ þoȝt
þēne he houed  wyth hyld͡e his hoꝛs at þat tyd͡e
 ofte chaūged his cher þe chap͡el to ſeche
he ſeȝ non ſuche ī noſyd͡e  ſellyhym þoȝt
ſaue a lyttel on a laūd͡e a lawe as hit we
abalȝ berȝ bi a bonke þe brȳme by ſyd͡e
bi afoꝛȝ of a flod͡e þt ferked þare
þe boꝛne blubred þer īne as hit boyled had͡e
þe knyȝt kacheȝ his caple  com to þe lawe
liȝteȝ d͡oū luflyly  at alynd͡e tacheȝ
þe rayne  his ache with a roȝe braūche
þē.e he boȝeȝ to þe berȝe aboute hit he walkeȝ
d͡ebatand͡e wt hȳ ſelf quat hit be myȝt
hit hade a hole on þe end͡e  on ayþer ſyd͡e
 ou͛growen wt greſſe ī glod͡es ay where
 al watȝ holȝ ī wt nobot an old͡e caue
oꝛ a creuiſſe of an old͡e cragge he couþe hit noȝt d͡eme
wt ſ͡pelle
we loꝛd͡e ꝗ þe gentyle knyȝt
wheþer þis be þe grene chap͡elle
he myȝt aboute myd nyȝt
þe d͡ele his matȳnes telle
¶Now iwyſſe ꝗ Wowayn wyſ͡ty is here
þis oꝛitoꝛe is vgly wt erbeȝ ou͛ growen
wel biſemeȝ þe wyȝe wruxled ī grene
d͡ele here his d͡e uocioū on þe d͡eueleȝ wyſe
now I fele hit is þe fend͡e ī my fyue wytteȝ
þat hatȝ ſ͡token me þis ſ͡teuen to ſ͡trye me here
þis is a chapel of meſ͡chaūce þat chekke hit bytyd͡e
hit is þe coꝛſed͡eſ͡t kyrk þat eu͛ I com īne

[f.120/124 verso]

with heȝe helme on his hed͡e his laūce ī his hond͡e
he romeȝ vp to þe roffe of þo roȝ woneȝ
þene herd͡e he of þat hyȝe hil ī a hard͡e roche
biȝond͡e þe broke ī abonk a wond͡er breme noyſe
quat hit clat͛ed ī þe clyff as hit cleue ſ͡chuld͡e
as one vpon agrynd͡elſ͡ton had͡e groūd͡en aſyþe
what hit wharred  whette as wat͛ at a mulne
what hit ruſ͡ched  ronge rawþe to here
þēne bigodd͡e ꝗ gawayn þat gere at I trowe
is ryched at þe reu͛ence me renk to mete
Bi rote
let god woꝛche we loo
hit helpp͡eȝ me not a mote
My lif þaȝ I foꝛ goo
dred͡e dotȝ me nolote
¶Thēne þe knyȝt con calle ful hyȝe
who ſ͡tiȝtleȝ ī þis ſ͡ted me ſ͡teuen to hold͡e
foꝛ now is god͡e gawayn goand͡e ryȝt here
if any wyȝe oȝt wyl wȳne hid͡erfaſ͡t
oþ͛ now oþer neu͛ his ned͡eȝ to ſ͡p͡ed͡e
abyd͡e ꝗ on on þe bonke abouen ou͛ his hed͡e
 þͧ ſ͡chal haf al ī haſ͡t þat I þe hyȝt ones
ȝet he ruſ͡ched on þat rurd͡e rapely a þrowe
 wyth quettȳg a wharf er he wold͡e lyȝt
 ſyþen he keu͛eȝ biacragge  comeȝ of ahole
whyrland͡e out of a wro wyth afelle wep͡pen
ad͡eneȝ ax nwe dyȝt þe dynt wt o ȝeld͡e
wt aboꝛelych bytte bend͡e by þe halme
fyled ī afyloꝛ fowre fote large
hit watȝ nolaſſe biþat lace þat lemed fulbryȝt
 þe gome ī þe grene gered as fyrſ͡t
boþe þe lyre  þe leggeȝ lokkeȝ  berd͡e
ſaue þat fayre on his fote he foūdeȝ on þe erþe
ſette þe ſ͡tele to þe ſ͡tone  ſ͡talked byſyde
when he wan to þe watter þer he wad͡e nold͡e
he hyp͡ped ou͛ on hys ax  orpedly ſ͡tryd͡eȝ
bremly broþe onabent þat brod͡e watȝ aboute
on ſnawe

[f.121/125]

[f.121/125 recto]

 Gawayn þe knyȝt con mete
he ne lutte hȳ no þȳg lowe
þat oþ͛ ſayd͡e now  ſwete
of ſ͡teuen mon may þe trowe
¶Gawayn ꝗ þat grene gome god þe mot loke
Iwyſſe þͧ art welcon wyȝe to my place
 þͧ hatȝ tymed þi trauayl as tuee mō ſ͡chuld͡e
 þͧ knoweȝ þe couenaūteȝ keſ͡t vꝰ by twene
at þis tyme twelmonyth þͧ toke þat þe falled
 I ſ͡chuld͡e at þis nwe ȝere ȝeply þe quyte
 we ar ī þis valay v͛ayly oure one
here ar no renkes vs to rydd͡e rele as vꝰ likeȝ
haf þy þy helme of þy hed͡e  haf here þy pay
buſk no moꝛe d͡ebate þē I þe bed͡e þēne
when þͧ wyp͜͡ed of my hed͡e at a wap one
nay bi god ꝗ gawayn þt me goſ͡t lante
I ſ͡chal gruch þe no grwe foꝛ grem þat falleȝ
bot ſ͡tyȝtel þe vp͡on on ſ͡trok  I ſ͡chal ſ͡tond͡e ſ͡tylle
 warp þe no wernȳg to woꝛch as þe lykeȝ
no whare
he lened wt þe nek  lutte
 ſ͡chewed þat ſ͡chyre al bare
 lette as he noȝt dutte
foꝛ dred͡e he wold͡e not d͡are
Thēþe gome ī þe grene grayþed hȳ ſwyþe
ged͡ereȝ vp hys grȳme tole Gawayn to ſmyte
wt alle þe bur ī his body he ber hit on lofte
mūt as maȝtyly as marre hȳ he wold͡e
had͡e hit dryuen ad͡oū as dreȝ as he atled
þer had͡e ben d͡ed of his dynt þat d͡oȝty watȝ eu͛
bot Gawayn on þat giſerne glyfte hȳ byſyd͡e
as hit com glyd͡and͡e ad͡oū on glod͡e hȳ to ſ͡chend͡e
 ſ͡chranke alytel wt þe ſ͡chuld͡eres foꝛ þe ſ͡charp yrne
þat oþ͛ ſ͡chalk wyth a ſ͡chūt þe ſ͡chene wyth hald͡eȝ
 þēne repreued he þe prynce wt mony prowd͡e woꝛd͡eȝ
þͧ art not gawayn ꝗ þe gome þt is ſo goud halden
þat neu͛ arȝed foꝛ no here by hylle ne be vale

[f.121/125 verso]

 now þͧ fles foꝛferd͡e erþͧ fele harmeȝ
ſuch cowardiſe of þat knyȝt cowþe I neu͛ here
naw þ͛ fyked I ne flaȝe freke quen þͧ mynteſ͡t
ne keſ͡t no kauelac6o ī kȳgeȝ hoꝰ arthoꝛ
my hed͡e flaȝ to my fote  ȝet flaȝ I neu͛
 þͧ er any harme hent arȝeȝ ī hert
wherfoꝛe þe better burne me burd͡e be called
þ͛ foꝛe
ꝗ Gawayn I ſ͡chūt oneȝ
 ſo wyl I no moꝛe
bot þaȝ my hed͡e falle on þe ſ͡toneȝ
I con not hit reſ͡toꝛe
¶Bot buſk burne bi þifayth  brȳg me to þe p͡oȳt
d͡ele to me my d͡eſ͡tíne  d͡o hit out of hond͡e
foꝛ I ſ͡chal ſ͡tond͡e þe a ſ͡trok  ſ͡tart no moꝛe
til þȳ ax haue me hitte haf here my trawþe
haf at þe þēne ꝗ þt oþ͛  heueȝ hit alofte
 wayteȝ as wroþely as he wod͡e were
he mynteȝ at hȳ maȝtyly bot not þe mon ryneȝ
wíth held͡e het͛ly hs hond͡e er hit hurt myȝt
Gawayn grayþely hit byd͡eȝ  glent wt no membre
bot ſ͡tod͡e ſ͡tylle as þe ſ͡ton oþ͛ a ſ͡tubbe auþer
þat raþeled is ī roche groūd͡e wt roteȝ a hundreth
þē muryly efte con he mele þe mon ī þe grene
ſo now þͧ hatȝ þi hert holle hitte me bihous
hald͡e þe now þe hyȝe hod͡e þat arþur þe raȝt
 kepe þy kauel at þis keſ͡t ȝif hit keu͛ may
Gawayn ful grynd͡elly wt greme þēne ſayd͡e
wy þreſ͡ch on þͧ þro mon þͧ þreteȝ to longe
I hop͡e þat þi hert arȝe wyth þyn awen ſeluen
foꝛ ſoþe ꝗ þat oþ͛ freke ſo felly þͧ ſp;ekeȝ
I wyl no leng͛ on lyte lette þin ernd͡e
Riȝt nowe
þene ſ͡tas he he hȳ ſ͡tryþe to ſ͡tryke
 frōceȝ boþ lyp͡pe  browe
no meruayle þaȝ hȳ mys lyke
þat hoped of no reſcowe
¶he lyftes lyȝtly his lome  let hit d͡oū fayre

[f.122/126]

[f.122/126 recto]

wt þe barbe of þe bitte biþe bare nek
þaȝ he homered het͛ly hurt hȳ no moꝛe
bot ſnyrt hȳ on þat on ſyd͡e þat ſeu͛ed þe hyd͡e
þe ſ͡charp ſ͡chrank to þe fleſ͡che þurȝ þe ſ͡chyre grece
þat þe ſ͡chene blod ou͛ his ſ͡chuld͡eres ſ͡chot to þe erþe
 quen þe burne ſeȝ þe blod͡e blenk on þe ſnawe
he ſ͡prit foꝛth ſ͡pēne fote moꝛe þē a ſ͡p͡ere lenþe
hent het͛ly his helme  on his hed caſ͡t
ſ͡chot wt his ſ͡chuld͡ereȝ his fayre ſ͡cheld͡e vnd͡er
brayd͡eȝ out abryȝt ſwoꝛd͡e  bremely he ſ͡p͡ekeȝ
neu͛ ſyn þat he watȝ burne boꝛne of his mod͡er
watȝ he neu͛ ī þis woꝛld͡e wyȝe half ſoblyþe
blȳne burne of þy bur bed͡e me no mo
I haf a ſ͡troke ī þis ſ͡ted wt oute ſ͡tryf hent
 if þow recheȝ me any mo I redyly ſ͡chal quyte
 ȝeld͡e ȝed͡erly aȝayn  þ͛ to ȝe tryſ͡t
 foo
bot on ſ͡troke here me falleȝ
þe couenaūt ſ͡chop ryȝt ſo
ferm.. arþureȝ halleȝ
 þer foꝛe hend͡e now hoo
¶The haþel held͡et hȳ fro  on his ax reſ͡ted
ſette þe ſ͡chaft vp͡on ſ͡choꝛe  to þe ſ͡charp lened
 loked to þe leud͡e þat on þe laund͡e ȝed͡e
how þat d͡oȝty dredles d͡eruely þer ſ͡tond͡eȝ
armed ful aȝleȝ ī hert hit hȳ lykeȝ
þēn he meleȝ muryly wyth amuch ſ͡teuen
 wyth arykand͡e rurd͡e he to þe renk ſayd͡e
bold͡e burne on þis bent be not ſogrynd͡el
nomon here vn man͛ly þe mys bod͡en habbe
ne kyd bot as couenaūd͡e at kȳgeȝ koꝛt ſ͡chap͡ed
I hyȝt þe aſ͡trok  þͧ hit hatȝ hald͡e þe wel payed
I relece þe of þe remnaūt of ryȝtes alle oþ͛
iif I d͡eliuer had bene aboffet paraūter;
I couþe wroþeloker haf waret to þe haf wroȝt
fyrſ͡t I manſed þe muryly wt amynt one
 roue þe wyth no rof ſoꝛe wt ryȝt I þe ꝓfered

[f.122/126 verso]

foꝛ þe foꝛward͡e þat we feſ͡t ī þe fyrſ͡t nyȝt
 þͧ tryſ͡tyly þe trawþe  trwly me hald͡eȝ
al þe gayne þow me gef as god mon ſ͡chuld͡e
þat oþ͛ mūt foꝛþe moꝛne mon I þe profered
þͧ kyſſed͡es my clare wyf þe coſſeȝ me raȝteȝ
foꝛ boþe two here I þe bed͡e bot two bare myntes
boute ſ͡caþe
trwe mon trwe reſ͡toꝛe
þēne þar mō dred͡e nowaþe
at þe þrid þͧ fayled þoꝛe
 þ͛ foꝛ þat tap͜͡e taþe
¶F oꝛ hit is my wed͡e þat þͧ wereȝ þt ilke wouen gird͡el
Myn owen wyf hit þe weued I wot wel foꝛſoþe
Now know I wel þy coſſes  þy coſ͡tes als
 þe wowȳg of my wyf I wroȝt hit myſeluen
I ſend͡e hir to aſay þe  ſothly me þynkkeȝ
on þe fautleſ͡t freke þat eu͛ on fote ȝed͡e
as p͡erle bi þe quíte p͡eſe is of prys moꝛe
ſo is gawayn ī god fayth bi oþ͛ gay knyȝteȝ
bot here yow lakked alyttel   lewte yow wonted
bot þat watȝ foꝛ no wyĺyd͡e werke ne wowȳg nauþ͛
bot foꝛ ȝe lufied yoᷣ lyf þelaſſe í yow blame
þat oþ͛ ſ͡tif mon ī ſ͡tudy ſ͡tod agret whyle
ſo agreued foꝛ greme he gryed wt īne
alle þe blod͡e of his breſ͡t blend͡e ī his face
þat al he ſ͡chrank foꝛ ſ͡chome þat þe ſ͡chalk talked
þe foꝛme woꝛd͡e vp͡on fold͡e þat þe freke meled
coꝛſed woꝛth cowarddyſe  couetyſe boþe
ī yow is vylany  vyſe þat v͛tue diſſ͡tryeȝ
þēne he kaȝt to þe knot  þe keſ͡t lawſeȝ
brayd͡e broþely þe belt to þe burne ſeluen
lo þer þe falſſȳg foule mot hit falle
foꝛ care of þy knokke cowardyſe me taȝt
to acoꝛd͡e me wt couetyſe my kynd͡e to foꝛ ſake
þat is larges  lewte þat longeȝ to knyȝteȝ
Now am I fawty  falce  ferſd͡e haf ben eu͛
of trecherye  vn trawþe boþe bityd͡e ſoꝛȝe
 care

[f.123/127]

[f.123/127 recto]

I bi knowe yow knyȝt here ſ͡tylle
al fawty is my fare
leteȝ me ou͛ take yoᷣ wylle
 efte I ſ͡chal be ware
¶Thēn loȝe þat oþ͛ leud͡e  luflyly ſayd͡e
I hald͡e hit hardilyly hole þe harme þat I had͡e
þͧ art confeſſed ſo clene be knowen of þy myſſes
 hatȝ þe p͡enaūce ap͡ert of þe poȳt of myn egge
I hald͡e þe polyſed of þat plyȝt  pured as clene
as þͧ had͡eȝ neu͛ foꝛfeted ſyþē þͧ watȝ fyrſ͡t boꝛne
 I gif þe  þe gurd͡el þat is gold͡e hēmed
foꝛ hit is grene as my goune  Gawayn ȝe maye
þenk vp͡on þis ilke þrep͡e þ͛ þͧ foꝛth þrȳgeȝ
amōg prynces of prys  þis apure token
of þe chaūce of þe grene chap͡el at ch̄eualroꝰ knyȝteȝ
 ȝe ſ͡chal ī þis nwe ȝer a ȝayntomy woneȝ
 we ſ͡chȳ reuel þe remnaūt of þis ryche feſ͡t
ful bene
þer laþed hȳ faſ͡t þe loꝛd
 ſayd͡e wt my wyf I wene
we ſ͡chal yow wel acoꝛd͡e
þat watȝ yoᷣ enmy kene
¶Nay foꝛ ſoþe ꝗ þe ſegge  ſeſed hys helme
 hatȝ hit of hend͡ely  þe haþel þonkkeȝ
I haf ſoioꝛned ſadly ſele yow bytyd͡e
 he ȝeld͡e hit yow ȝare þat ȝarkkeȝ al mēſkes
 comaūdeȝ me to þat coꝛtays yoᷣ comlych fere
boþe þat on  þat oþ͛ myn honoᷣed ladyeȝ
þat þꝰ hoꝛ kynȝt wyth hoꝛ keſ͡t hau koȳtly bigyled
bot hit is no ferly þaȝ a fole madd͡e
 þurȝ wyles of wȳmen be wonen to ſoꝛȝe
foꝛ ſo watȝ ad͡am ī erd͡e wt one bygyled
 ſalamon wt fele ſere  ſamſon eft ſoneȝ
d͡alyd͡a d͡alt hȳ hys wyrd͡e  d͡auyth þer aft͛
watȝ blend͡ed wt barſabe þat much bale þoled
now þeſe were wrathed wyth her wyles ht were awȳne huge
to luf hom wel  leue hem not aleud͡e þat couþe

[f.123/127 verso]

foꝛ þes wer foꝛne þe freeſ͡t þat folȝed alle þe ſele
ex ellently of alle þyſe oþ͛ vnd͡er heuen ryche
þat muſed
 alle þay were bi wyled
with wyth wȳmen þat þay vſed
þaȝ I be now bigyled
Me þink me burd͡e be excuſed
¶Bot yoᷣ goꝛd͡el ꝗ Gawayn god yow foꝛ ȝeld͡e
þat wyl I weld͡e wyth good wylle not foꝛ þe wȳne gold͡e
Ne þe ſaynt ne þe ſylk ne þe ſyd͡e pend͡aūd͡es
foꝛ wele ne foꝛ woꝛchyp ne foꝛ þe wlonk werkkeȝ
bot ī ſȳgne of my ſurfet I ſ͡chal ſe hit ofte
when I rid͡e ī renoū remoꝛd͡e to my ſeluen
þe faut  þe fayntyſe of þe fleſ͡che crabbed
how tend͡er hit is to entyſe teches of fylþe
 þꝰ quen pryd͡e ſ͡chal me pryk foꝛ prowes of armes
þe loke to þis luf lace ſ͡chal leþe my hert
b͡ot on I wold͡e yow pray diſpleſes yow neu͛
ſyn ȝe be loꝛd͡e of þe ȝond͡er lond͡e þt I haf lent īne
wyth yow wyth woꝛſ͡chyp þe wyȝe hit yow ȝeld͡e
þat vp hald͡eȝ þe heuē  on hyȝ ſitteȝ
how noꝛne ȝe yowre ryȝt nome  þēne no moꝛe
þat ſ͡chal I telle þe trwly ꝗ þt oþ͛ þēne
Bertilak d͡e hautd͡eſert I hat ī þis lond͡e
þurȝ myȝt of moꝛgue lafaye þat ī my hoꝰ lenges
 koyntyſe of clergye bi craftes wel lerned
þe may ſ͡tres of m͛lyn mony ho taken
foꝛ ho hatȝ d͡alt drwry fuld͡ere ſū tyme
with þat conable klerk þat knowes alle yoᷣ knyȝteȝ
at hame
Moꝛgue þe godd͡es
þer foꝛe hit is hir name
weld͡eȝ non ſo hyȝe hawteſſe
þat ho necon make ful tame
¶ho wayued me vp͡on þis wyſe to yoᷣ wȳne halle
foꝛ to aſſay þe ſurquidre ȝif hit ſoth were
þat rēnes of þe grete renoū of þe roūd͡e table
ho wayued me þis wond͡er yoᷣ wytteȝ to reue

[f.124/128]

[f.124/128 recto]

foꝛ to haf greued gaynoᷣ  gart hir to dyȝe
wt gopnȳg of þat ilke gomen þat goſ͡tlych ſ͡p͡eked
wt his hed͡e ī his hond͡e bifoꝛe þe hyȝe table
þat is ho þat is at home þe aūcian lady
ho is euen þyn aūt arþureȝ half ſuſ͡ter
þe duches d͡oȝter of tyntagelle þat d͡ere vt͛ aft͛
had͡e arþur vp͡on þat aþel is nowþe
þerfoꝛe I eþe þe haþel to com to þy naūt
Make myry ī my hoꝰ ɱy meny þe louies
 I wol þe as wel wyȝe bi my faythe
as any gome vnd͡er god foꝛ þy grete trauþe
 he nikked hȳ naye he nold͡e bi no way es
þay acolen  kyſſen ayþer oþ͛
to þe prynce of paradiſe  parten ryȝt þere
on coolde
Gawayn on blonk fulbene
to þe kȳges biriȝ buſkeȝ bold͡e
 þe knyȝt ī þe enker grene
whid͡erward͡e ſoeu͛ he wold͡e
¶wyld͡e wayeȝ ī þe woꝛld͡e wowen now ryd͡eȝ
on gryngolet þat þe gace had͡e geten of his lyue
ofte he herbered ī houſe  ofte al þeroute
 mony aventure ī vale  venquyſ͡t ofte
þat I ne tyȝt at þis tyme ī tale to remene
þe hurt watȝ hole þat he had͡e hent ī his nek
 þe blykkand͡e belt he bere þeraboute
abelef as a baud͡eryk boūd͡en bi his ſyd͡e
loken vnd͡er his lyfte arme þe lace wt a knot
ī tokenȳg he watȝ tane ī tech of a faute
 þꝰ he cōmes to þe coᷣt knyȝt al ī ſoūd͡e
þer wakned wele ī þat wone when wyſ͡t þe grete
þat god͡e Gawayn watȝ cōmen gayn hit hym þoȝt
þe kȳg kyſſeȝ þe knyȝt  þe whene alce
 ſyþen mony ſyker knyȝt þat ſoȝt hȳ to haylce
of his fare þat hȳ frayned  ferlyly he telles
biknoweȝ alle þe coſ͡tes of care þat he had͡e
þe chaūce of þe chap͡el þe chere of þe knyȝt

[f.124/128 verso]

þe luf of þe ladí þe lace at þe laſ͡t
þe nirt ī þe nek he naked hem ſ͡chewed
þat he laȝt foꝛ his vnleute at þe leudes hond͡es
foꝛblame
he tened quen he ſ͡chuld͡e telle
he groned foꝛ gref  grame
þe blod ī his face con melle
when he hit ſ͡chuld͡e ſ͡chewe foꝛ ſ͡chame
¶lo loꝛd͡e ꝗ þe leude  þe lace hond͡eled
þis is þe bend͡e of þis blame I bere iny nek
þis is þe laþe  þe loſſe þat I laȝt haue
of couardiſe  couetyſe þat I haf caȝt þare
þis is þe token of vn trawþe þat I am tan īne
 I mot ned͡eȝ hit were wyle I may laſ͡t
foꝛ non may hyd͡en his harme bot vnhap ne may hit
foꝛ þ͛ hit oneȝ is tachched twȳne wilhit neu͛
þe kȳg comfoꝛteȝ þe knyȝt  alle þe coᷣt als
laȝen loud͡e þ͛ at  luflyly acoꝛd͡en
þat loꝛdes  ladis þt longed to þe table
vche burne of þe broþ͛ hed͡e abaud͡eryk ſ͡chuld͡e haue
a bend͡e abelef hȳ aboute of abryȝt grene
 þat foꝛ ſake of þat ſegge ī ſwete to were
foꝛ þat watȝ acoꝛd͡ed þe renoū of þe roūd͡e table
 he honoᷣed þat hit had͡e eu͛ moꝛe aft͛
as hit is breued ī þe beſ͡t b͡oke of romaūce
þꝰ ī arthurꝰ d͡ay þis aūt͛ bitidd͡e
þe brutꝰ bokeȝ þ͛ of beres wytteneſſe
ſyþē brutꝰ þe bold͡e burne boȝed hid͡er fyrſ͡t
aft͛ þe ſegge  þe aſaute watȝ ſeſed at troye
Iwyſſe
mony aūt͛eȝ here bi foꝛne
haf fallen ſuche er þis
now þat bere þe croū of þoꝛne
he brȳg vꝰ to his blyſſe Amen

[f.125/129]

[f.125/129 recto]

A full-page illustration relating to Sir Gawain and the Green Knight: the lady visits Sir Gawain in his bed.

[f.125/129 verso]

An illustration relating to Sir Gawain and the Green Knight: Sir Gawain at the Green Chapel.

[f.126/130]

[f.126/130 recto]

An illustration relating to Sir Gawain and the Green Knight: Arthur greets Gawain

[f.126/130 verso]

The reverse of f.126/130 with show-through.